1. Джерела постачання товарно-матерiальних цiнностей в аптекуДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.1. Джерела постачання товарно-матерiальних цiнностей в аптекуЩо беруть до уваги при виборі постачальника лікарських препаратів:Обов'язковою умовою укладання договорів є максимально точне відображення зобов'язань обох сторін. В договорі купівлі-продажі повинні бути вказані такі реквізити:Якщо сторони бажають змінити початкові умови договору, повинна бути підписана додаткова угода. Договори на постачання мають наступну структуру: • Обов’язкова наявнiсть на упаковцi маркування, що дозволяє встановити пiдприємство-виробник, назву препарату, номер серiї, номер аналiзу та iншi характеристики, якi передбачає АНД. Виробник повинен відвантажувати медикаменти з таким розрахунком, щоб до моменту їх вiдправлення залишалося не менше 80% термiну придатностi, який зазначений на етикетцi, а на бактерiйних препарати, стоматологiчнi i полімернi матерiали - не менше 50% термiну придатностi. При вiдвантаженнi вказаної продукцiї з аптечних складiв термiн придатностi для медикаментiв повинен складати не менше 60%, а для бактерiйних препаратiв - не менше 40%, термiну придатностi. При цьому медична продукцiя з термiном придатностi бiльше 2 рокiв може вiгружатися покупцю, якщо термiн придатностi не менше 1.5 року, з меншим залишковим терсiном придатностi поставка можлива лише з згоди отримувача.

 • В тих випадках, коли виникає сумнiв про доброякiснiсть товару (наприклад, пошкодження тари, упаковки, - альмагель) прийомщик грузу - представник аптеки повинен попробувати вскриття пошкоджених мiсць товару при перевiрцi вмiсту за накладною чи iншим документам. У випадку псування запрошується представник бюро товарної експертизи , якщо експертом встановлено, що товар не може бути використаний за своїм призначенням, от-римувач товару має право вiдмовитися вiд прийомки такого товару. При виявлені недостачi,

 • пошкодження, псування товару складається комерцiйний акт, де вiдображаються умови постачання, причини претензій, розмiр збитку. Комерцiйний акт служить пiдставою для пред'явлення претензiї до транспортних органiзацiй. Товар, який прийшов в непридатнiсть з вини транспортного вiдомства аптекою не приймається.

 • Дооцінка по лабораторно-фасувальним роботам, якi виникли в результатi заокруглення цiн або рiзницю мiж прейскурантом цiною i цiною, що утворилася при внутрiаптечному виготовлення лiкiв ( журнал облiку лабораторних i фасувальних робiт; справка про дооцiнку i уцiнку по лабораторно-фасовочним роботам, реалiзацiї робiт та послуг);

 • тариф по лабораторним i фасовочним роботам, екстепмпоральнiй рецептурi

 • перевiд в товар тари, допомiжних та iнших матерiалiв • придбання аптечної посуди вiд населення (вiдомiсть покупки скляної посуди, яка була у вжитку. Служить накопичуючим документом i заповнюється особою, як є уповноважена для прийому посуди вiд населення. Складається в 2-х екземплярах, один екземпляр разом з посудою передається матерiально-вiдповiдальнiй особi, служить пiдставою для оприбуткування прийнятої посуди, 2- залишається в приймальника посуди).

 • придбання аптечної посуди вiд лiкувально-профiлактичних установ (накладна для прийняття посуди вiд ЛПУ із зазначенням ємкостi i кiлькостi посуди. Виписується в 3 екземплярах - 2 залишаються в аптецi, третiй повертається ЛПУ. Один екземпляр передають в бухгалтерiю, а другий додається до щомiсячної вiдомостi про прихiд посуди. Передана в бухгалтерiю накладна служить пiдставою для розрахункiв з ЛПУ)

 • перевiд заготовленої ЛРС в товар (акт переводу в товар ЛРС (форма АП-10). Складається комiсiєю в 2-х екземплярах: 1 - й екземпляр - пiдстава для оприбуткування сировини як товару - додається до звiту, 2- залишається в аптецi)

 • реалiзацiя води очищеної – населенню (довiдка АП-12, в яку вносять вартiсть проданої населенню води очищеної за мiсяць, ЛПУ - Журнал облiку оптового вiдпуску i розрахункiв з покупцями за формою АП-22)Товарнi запаси аптеки можуть бути збiльшенi за рахунок оприбуткування:

 • актом за формоюАП-3 вартостi лiкiв, якi виготовленi в аптецi, але не отриманi у встановлений термiн i не втратили своєї якостi

 • надлишки, якi виявлені при iнвентаризацiї

 • дооцiнка або переоцiнка товарiв в зв’язку з пiдвищенням роздрiбних цiн

 • вартiсть роботи з ремонту i виготовлення окулярiв (вiдомiсть замовлень на окулярну оптику складається в 2- екземплярах. Суми, якi отриманi на протязi мiсяця за ремонт виготовлених окулярiв, вiдображають в товарному звiтi аптеки)


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка