Актуальність теми та обгрунтування проблемної ситуаціїДата конвертації12.10.2016
Розмір445 b.Актуальність теми та обгрунтування проблемної ситуації (предметна та гносеологічна сторони)

 • Актуальність теми та обгрунтування проблемної ситуації (предметна та гносеологічна сторони)

 • Об’єкт та предмет дослідження

 • Мета та завдання дослідження

 • Гіпотези (основна та додаткові)

 • Системний аналіз об’єкта дослідження (із використанням методів візуалізації, схематизації, моделювання, класифікації, типологізації);

 • Теоретико-методологічна та парадигмальна база проекту;

 • Визначення основних понять (з інтерпретацією та загальною операціоналізацією);

 • Обгрунтування обраних методик та процедур;

 • Очікувані результати проекту та їх можливе застосування;

 • Етапи та строки реалізації проектуПредметна сторона

 • Предметна сторона

 • - конструювання нових соціокультурних феноменів в умовах наукового туризму;

 • набуття туризмом все більш широкої актуалізації як в своїй фактичності, так і в своїй гносеологічній проблемності;

 • неувага України до можливостей та ресурсів туризму як економічної галузі та як важливого чинника внутрішньої солідарності, соціокультурної єдності, створення системи загальних ідентичностей

 • проблемність українського досвіду міжетнічного та міжгрупового діалогу в сучасних умовах

 • зростання ролі комунікативних факторів функціонування суспільства, зокрема часткова віртуалізація суспільної взаємодії

 • відсутність ряду обов’язкових для існування загального смислового простору соцієтальної ідентичності факторів, а саме: відсутнє адекватне розуміння своєї (тобто українського суспільства) ролі, наявних ресурсів, можливостей та перспектив подальшого існуванняГносеологічні виміри проблеми

 • Гносеологічні виміри проблеми

 • відсутність досліджень ряду функцій туризму, зокрема такої латентної функції, як створення культури толерантності та консолідації спільноти

 • проблемність соціологічної концептуалізації поняття «туризм»;

 • проблема досліджень соцієтальної ідентичності, терміну, що вживається в соціологічному дискурсі, але в рамках принаймні української соціології не має конвенційного визначення та використання. • 1) за критерієм загальної проблеми - туристичні практики громадян України;

 • 2) за критерієм носія проблеми – агенти, що здійснюють туристичні практики. • комунікативний вплив туристичних практик на консолідацію українського суспільства • концептуалізувати, операціоналізувати та емпірично дослідити комунікативні канали впливу туристичних практик на консолідацію українського суспільстваВизначити зв'язок різних видів територіальних (глобальна,, регіональна) та спільнотних ідентичностей (європейська національна, громадянська, місцева, міська) з туристичними практиками;

 • Визначити зв'язок різних видів територіальних (глобальна,, регіональна) та спільнотних ідентичностей (європейська національна, громадянська, місцева, міська) з туристичними практиками;

 • Дослідити роль внутрішніх українських туристичних практик у формуванні соцієтальної ідентичності;

 • Дослідити залежність культури толерантності від зовнішніх туристичних практик;

 • Визначити вплив вікових, соціально-економічних, освітніх, професійних, регіональних чинників на включення агента в загальне смислове поле під час здійснення туристичних практик, а також на формування соцієтальної ідентичності;

 • Проаналізувати залежність соцієтальної ідентичності та культури толерантності агентів від періодичності та тривалості реалізації туристичних практик;Дослідити зв'язок включеності агентів до загального смислового простору соцієтальної ідентичності з реалізацією туристичних практик;

 • Дослідити зв'язок включеності агентів до загального смислового простору соцієтальної ідентичності з реалізацією туристичних практик;

 • Вивчити специфіку впливу різних видів туристичних практик (дозвіллеві, академічні, пізнавальні, професійно-трудові, оздоровчо-лікувальні, спортивні, комбіновані види тощо), а також типів туристичних практик (індивідуальні, мікрогрупові, групові);

 • Описати вплив різних видів (за тривалістю, періодичністю, цілепокладанням, тематичним змістом, характером) повсякденної комунікації агента при реалізації туристичних практик з представниками місцевого середовища на ефективність конструювання загального смислового простору та соцієтальної ідентичності;

 • Дослідити зв'язок ефективності конструювання соцієтальної ідентичності та загального смислового простору, з одного боку, та стратегій посттуристичних комунікацій (без продовження комунікації, продовження комунікації і після завершення туристичних практик) – з іншого;Основна (гіпотеза підстави)

 • Основна (гіпотеза підстави)

 • включеність в загальний (символічний та) смисловий простір соцієтальної ідентичності залежить від активності, специфіки та шляхів реалізації туристичних практикДодаткові (допоміжні, гіпотези наслідків)

 • Додаткові (допоміжні, гіпотези наслідків)

 • Агенти, що реалізують зовнішні туристичні практики, володіють більш розвиненою культурою толерантності;

 • Агенти, що реалізують внутрішні туристичні практики, володіють більш чітко визначеною та актуалізованою соцієтальною ідентичністю, тоді як агенти, що реалізують активні та довгострокові зовнішні туристичні практики – навпаки;

 • Чисельність туристичної групи впливає на включеність агентів в загальний смисловий простір зворотно пропорційно: чим менша кількість туристів входить в туристичну групу, тим кращою є включеність в приймаюче середовище, що в свою чергу інтенсифікує комунікацію та працює на створення загального смислового простору та соцієтальної ідентичності;

    • Ефективність конструювання соцієтальної ідентичності та її загального смислового простору пов’язана з тим, чи зберігає агент комунікацію з представниками інших регіонів та країн після завершення даної туристичної практики, чи ні;


Додаткові (допоміжні, гіпотези наслідків)

 • Додаткові (допоміжні, гіпотези наслідків)

 • Найбільш впливовими для конструювання соцієтальної ідентичності та загального смислового простору з видів туристичних практик є академічні та пізнавальні, менш впливовими – дозвіллеві, найменш впливовими – оздоровчо-лікувальні та професійно-трудові;

 • Агенти, що активно та постійно реалізують туристичні практики, мають високий рівень включеності та поінформованості в загальному смисловому просторі соцієтальної ідентичності;

 • Періодичність та тривалість реалізації туристичних практик прямо пропорційно впливає на рівень та актуалізованість соцієтальної ідентичності та її загального смислового простору;

   • Туристичні практики актуалізують більш «абстрактні» та глобальні види ідентичностей (глобальна ідентичність, європейська ідентичність, громадянська ідентичність), тоді як ідентичності, прив’язані до «землі та крові» (етнічна, регіональна, локальна тощо), деактуалізуються;


 • Комунікативна парадигма (зокрема, ідеї М. Вебера, Ю. Хабермаса);

 • Теорія практик (в експлікаціях П. Бурдьє, В. Волкова, О. Хархордіна);

 • Конструктивістська теорія етнонаціональних феноменів (зокрема, напрацювання Б. Андерсена та В. Тишкова)

 • Феноменологічна парадигма (зокрема, концепція повсякденності, конструкти рутинізації (узвичаєння), повсякденної взаємодії, повсякденних практик тощо) (див. побудування А. Шюца, П. Бергера, Т. Лукмана, а також близькі до феноменологічних та інтеракціоністських ідей конструкти І. Гофмана);Комунікативна консолідація

 • Комунікативна консолідація

 • Смисловий простір (соцієтальної ідентичності)

 • Туристичні практики

 • Внутрішні туристичні практики

 • Зовнішні туристичні практики

 • Способи реалізації туристичних практик

 • Види туристичних практик

 • Соцієтальна ідентичність (українського суспільства) • ПІЛОТАЖ

     • Пілотаж через локальне дослідження (по 20-25 респондентів в Харкові (східний регіон), Львові (західний регіон), Херсоні (південний регіон));
     • Інтернет-опитування (процедурно – е-мейл опитування) активних туристів (рекрутинг здійснюватиметься через Інтернет-портали туристичних спільнот, віртуальні соціальні мережі туристичних спільнот тощо).


 • ПОЛЬОВИЙ ЕТАП

 • Реалізація польового етапу передбачає кількісне опитування за репрезентативною для всієї України вибіркою.

 • Обґрунтування моделі вибіркової сукупності масового опитування. Виходячи з цілей, завдань дослідження, а також специфіки об’єкту дослідження, пропонується використовувати квотну районовану багатоступеневу вибірку з безповторним відбором респондентів (пропонується контролювати стать, вік, область проживання) обсягом 2400 респондентів (з попередньою оцінкою можливої статистичної похибки дослідження близько 2,2%)

 • Процедурний аспект: загальноукраїнське поквартирне соціологічне опитування в режимі особистого інтерв’ю (face-to-face), що проводиться за місцем проживання респондента.І. Предметні

 • І. Предметні

 • 1) Очікувані результати

 • Окреслення того загального смислового простору, навколо якого існує чи може бути створений соціокультурний консенсус, на базі якого можливе конструювання соцієтальної ідентичності громадян України;

 • Визначення ролі та місця різних ідентичностей у конструюванні консолідації українського суспільства;

 • Визначення основних агентів, які «працюють» як на укріплення, так і на послаблення соцієтальної ідентичності, а також як на конституювання, так і на руйнування її загального смислового простору

 • Опис моделі міжетнічного, міжнаціонального, міжрелігійного, міжгрупового тощо діалогу на основі спонтанної повсякденної комунікації, що виникає в процесі реалізації туристичних практикІ. Предметні

 • І. Предметні

 • Розробка програми можливої корекції іміджу України у сприйнятті громадян України

 • Можливість розробки спеціальних туристичних внутрішньоукраїнських програм з урахуванням соціокультурних факторів;

 • Розробка комплексної програми популяризації внутрішньоукраїнського туризму з освітньо-виховними цілями задля конструювання та укріплення соцієтальної ідентичності громадян України;

 • Розробка програми мінімізації впливу чинників, що сприяють дезінтеграції українського суспільства та заважають конституюванню та розвитку соцієтальної ідентичності;

 • Розробка системи оперативного, тактичного та стратегічного управління внутрішньоукраїнським туризмом з урахуванням політичних, соціокультурних, економічних тенденцій та змін;

 • Розробка соціологічного моніторингу стану туризму в Україні та його комунікативної ролі у створенні загального смислового простору соцієтальної ідентичності.ІІ. Гносеологічні результати

 • ІІ. Гносеологічні результати

 • Концептуалізація понять «загальний смисловий простір соцієтальної ідентичності» та «комунікативні канали конструювання суспільної солідарності»;

 • Уточнення змісту термінів «соцієтальна ідентичність», «туристичні практики», «внутрішні та зовнішні туристичні практики», «види та способи реалізації туристичних практик»;

 • Уточнення типології туристичних практик;

 • Створення типології повсякденних комунікацій під час реалізації туристичних практик. • ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ

 • (с) міжрегіональна

 • дослідницька

 • група «Павуки у банці»

 • Бойко Марія (Запоріжжя)

 • Голіков Олександр (Харків)

 • Козаченко Ольга (Львів)

 • Овчиннікова Лілія (Харків)

 • Фудорова Олена (Херсон),

 • Волинська область, 7-9 вересня 2010 р.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка