Аналiз фiнансової звiтностi аптеки як iнформацiйної основи фiнансового аналiзуДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


Аналiз фiнансової звiтностi аптеки як iнформацiйної основи фiнансового аналiзу

 • Аналiз фiнансової звiтностi аптеки як iнформацiйної основи фiнансового аналiзу


Iнформаційною основою аналізу фінансового стану є бухгалтерська фінансова звітність. Звітність – це підсумковий етап бухгалтерського обліку, що являє собою найповнішу, найоб'єктивнішу і найдостовірнішу інформаційну основу для аналізу фінансової діяльності аптеки. На цій основі розробляються методики аналізу, читання цієї інформації.Методика аналізу має допомогти отримати відповідь на питання:

 • яким майном аптека почала роботу в звітному періоді;

 • яких фінансових результатів досягла аптека за звітний період;

 • яка ліквідність і платоспроможність аптеки у звітному періоді;

 • які зміни відбулися протягом звітного періоду в майновому стані аптеки;

 • які перспективи поліпшення фінансової діяльності аптеки та ін.Аналiз фiнансової звiтностi дає можливiсть визначити:

 • куди вкладенi видiленi аптецi фiнансовi ресурси;

 • з яких джерел одержанi необхiднi фiнансовi ресурси i наскiльки оптимальна структура придбання майна аптеки;

 • якi результати дiяльностi аптеки за звiтний перiод i в динамицi.Фінансова звітність – це сукупність форм звітності, які складені на основі даних фінансового обліку з метою надання зовнішнім і внутрішнім користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан у вигляді, який зручний і зрозумілий для прийняття цими користувачами певних ділових рішень.Бухгалтерська звітність складається із взаємопов'язаних форм, на основі яких здійснюється аналіз фінансового стану аптеки:

 • Форма 1 «Баланс»;

 • Форма 2 «Звіт про фінансові результати»;

 • Форма 3 «Звіт про рух грошових коштів»;

 • Форма 4 «Звіт про власний капітал».Фінансова звітність форми № 1 «Баланс»

 • Термін «баланс» у бухгалтерському обліку означає:

 • a) рівність підсумків активу і пасиву;

 • b) підсумок основної форми звітності;

 • c) назву основної форми звітності.

 • Баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал. Баланс дає узагельнене уявлення про майновий i фiнансовмий стан аптеки.

 • Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Статті пасиву балансу об'єднані відповідно у п'ять розділів:

 • І "Власний капітал",

 • II "Забезпечення наступних витрат і платежів",

 • III "Довгострокові зобов'язання",

 • IV "Поточні зобов'язання",

 • V "Доходи майбутніх періодів".Звiт про рух грошових коштiв вiдображається у звiтi розкриттям трьох видiв дiяльностi:

 • Операцiйна дiяльнiсть - надходження коштiв за продаж лiкiв, оплата постачальникам, виплати працiвникам аптеки тощо.

 • Iнвестацiна дiяльнiсть - сукупність операцiй з придбання та продажу активiв.

 • Фiнансова дiяльнiсть - це сукупнiсть операцiй, якi приводять до змiни величини та складу власного i позикового капiталу (отримння позик i їх погашення, випалата дивiдендiв).Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни в складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Звiт про власний капiтал дає можливiсть користувачам фiнансової звiтностi робити висновки, якi чинники вплинули на змiну складу власного капiталу аптеки за рік, тодi як аналiз динамiки змiни власного капiталу дає змогу визначити здатнiсть аптеки пiдтримувати ефективнiсть свого господарювання.Дякую за увагу !
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка