Бичківський, Р. ВДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Бичківський, Р. В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: підручник / Р. В. Бичківський, П. Г. Столярчук, П. Р. Гамула ; За ред. Р.В. Бичківського. — 2-ге вид., випр. і доп.  Львів : Львівська політехніка, 2004. — 560 с.

 • Бичківський, Р. В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: підручник / Р. В. Бичківський, П. Г. Столярчук, П. Р. Гамула ; За ред. Р.В. Бичківського. — 2-ге вид., випр. і доп.  Львів : Львівська політехніка, 2004. — 560 с.

 • Боженко, Л. І.  Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Боженко. — Львів : Світ, 2003. — 328с.

 • Метрологія та вимірювальна техніка [Текст] : підручник / Є. С. Поліщук, М. М. Дорожовець, В. О. Яцук та ін. ; За ред. Є.С. Поліщука. — Львів : Бескид Біт, 2003.

 • Саранча, Г. А.  Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю: підручник / Г. А. Саранча. — К. : ЦНЛ, 2006. — 672 с.Тарасова, В. В.  Метрологія, стандартизація і сертифікація [Текст] : підручник / В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак ; За заг. ред. В.В. Тарасової. — К. : ЦНЛ, 2006. — 264 с.

 • Тарасова, В. В.  Метрологія, стандартизація і сертифікація [Текст] : підручник / В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак ; За заг. ред. В.В. Тарасової. — К. : ЦНЛ, 2006. — 264 с.

 • Топольник, В. Г.  Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Топольник, М. А. Котляр. — Львів : Магнолія 2006, 2009. — 212 с.

 • Цюцюра, С. В.  Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація [Текст] : навч. посіб. / С. В. Цюцюра, В. Д. Цюцюра. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2005. — 242 с. Сайт: http://dyadyura.com

 • Сайт: http://dyadyura.com

 • Папка: Online Courses

    • Група МТ-31
    • Дисципліни
    • Основи наукових досліджень і організація експерименту
    • Стандартизація метрологія та контроль якості продукції


ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про стандартизацію і сертифікацію

 • ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про стандартизацію і сертифікацію

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про стандартизацію

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про підтвердження відповідності

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про метрологію та метрологічну діяльність

 • НАКАЗ Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

 • НАКАЗ Про затвердження Переліку продукції, відповідність якої може бути підтверджена декларацією про відповідністьЗ А К О Н У К Р А Ї Н И Про метрологію та метрологічну діяльність визначає правові основи забезпечення єдності вимірювань в Україні, регулює відносини у сфері метрологічної діяльності та спрямований на захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань.

 • З А К О Н У К Р А Ї Н И Про метрологію та метрологічну діяльність визначає правові основи забезпечення єдності вимірювань в Україні, регулює відносини у сфері метрологічної діяльності та спрямований на захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань.

Методи метрології – сукупність фізичних та математичних методів, що використовуються для одержання вимірювальної інформації із заданими точністю та достовірністю (методів вимірювальних перетворень, методів вимірювань та опрацювання результатів спостережень, планування вимірювального експерименту).

 • Методи метрології – сукупність фізичних та математичних методів, що використовуються для одержання вимірювальної інформації із заданими точністю та достовірністю (методів вимірювальних перетворень, методів вимірювань та опрацювання результатів спостережень, планування вимірювального експерименту).

 • Засоби метрології – це сукупність засобів вимірювальної техніки та засобів контролю, які вдосконалюються і розвиваються на основі об’єктивних законів.Стандартизація – це діяльність, що полягає у розроблені та встановлені вимог, правил, норм, чи то характеристик з метою досягнення оптимальної узгодженості в певній галузі, результатом чого є підвищення ступеня відповідності продукції її функціональному призначенню.

 • Стандартизація – це діяльність, що полягає у розроблені та встановлені вимог, правил, норм, чи то характеристик з метою досягнення оптимальної узгодженості в певній галузі, результатом чого є підвищення ступеня відповідності продукції її функціональному призначенню.

 • Стандарти встановлюють відповідні вимоги до матеріалів, виробів, технічної та технологічної документації, методів досліджень тощо.

 • Вимірювання, з одного боку, пронизані різними стандартами (на засоби вимірювальної техніки, методики і ін.), а, з іншого боку, стандарти забезпечуються методами та засобами контролю їх виконання.Основні завдання теоретичної метрології:

 • Основні завдання теоретичної метрології:

 • розроблення та удосконалення теоретичних основ метрології, в тому числі загальної теорії вимірювань, теорії похибок, теорії надійності засобів вимірювальної техніки, теорії вимірювальних перетворень та теорії передавання вимірювальної інформації;

 • розроблення нових принципів та методів вимірювань, в тому числі фізичні дослідження з метою використання найновіших досягнень науки для створення нових методів вимірювань та засобів вимірювальної техніки, підвищення точності вимірювань;

 • створення та удосконалення наукових основ єдності мір та вимірювань, в тому числі удосконалення еталонів, удосконалення мір фізичних величин та засобів вимірювань, створення наукових основ державних випробувань вимірювальних засобів, розроблення та удосконалення нормативної документації в галузі вимірювальної техніки (стандарти, технічні умови, інструкції та методичні вказівки);

 • створення та удосконалення наукових основ держаної служби стандартних довідкових даних та стандартних зразків, в тому числі розроблення методик експериментального визначення найбільш достовірних значень фізичних констант.Основні завдання законодавчої метрології:

 • Основні завдання законодавчої метрології:

 • узаконення термінів та їх означень, систем чи сукупності одиниць, системи еталонів, мір фізичних величин та засобів вимірювань;

 • узаконення класів точності засобів вимірювальної техніки та методик оцінювання їх точності;

 • узаконення стандартних довідкових даних, методик повірки та контролю вимірювальних засобів, методик контролю та атестації якості продукції.

 • Основні завдання прикладної метрології:

 • організація державної служби єдності мір та вимірювань, включно з організацією та здійсненням періодичної повірки засобів вимірювальної техніки, які знаходяться в експлуатації, організація та здійснення державних випробувань нових засобів вимірювальної техніки, контроль за станом вимірювального господарства підприємств;

 • організація державної служби стандартних довідкових даних та стандартних зразків, в тому числі видання офіційних довідників зі значеннями констант та властивостей речовин і матеріалів, виготовлення та випуск стандартних зразків та організація служби їх атестації;

 • організація та здійснення служби контролю за дотриманням стандартів та технічних умов пі час виробництва, державних випробувань та атестації якості продукції.Вимірювання у пізнавальних областях математично-фізичних наук, широко використовують вимірювальні операції, як спосіб отримання числових значень фізично ідентифікованих процесуальних змінних (емпіричні дані), необхідних для створення і знаходження математичних моделей.

 • Вимірювання у пізнавальних областях математично-фізичних наук, широко використовують вимірювальні операції, як спосіб отримання числових значень фізично ідентифікованих процесуальних змінних (емпіричні дані), необхідних для створення і знаходження математичних моделей.

 • Вимірювання у процесах опрацювання і дослідження науково-дослідної апаратури – вимірювання з метою удосконалення науково-дослідної апаратури (методи, процедури, еталони, вимірювальні перетворювачі, прилади, системи, тощо).

 • Вимірювання в галузях загальної техніки і технології – вимірювання з метою вдосконалення процесів, технічна діагностика, оцінка і керування якістю процесів, кваліметрія (матеріали, елементи, процеси, вироби).

 • Вимірювання в галузі суспільних, біомедичних наук: охорона здоров’я, базові дослідження в галузях молекулярної біології, охорона середовища, оцінка процесів у суспільних системах (економіка, економетрія, соціологія (соціометрія).Загалом, оскільки всі об’єкти мають скінченні розміри та існують в часі, теоретично всі їхні властивості треба розглядати як поля. Однак, з метою спрощення як теоретичних моделей, так і експериментальних вимірювальних процедур застосовують ідеалізацію властивостей об’єктів.

 • Загалом, оскільки всі об’єкти мають скінченні розміри та існують в часі, теоретично всі їхні властивості треба розглядати як поля. Однак, з метою спрощення як теоретичних моделей, так і експериментальних вимірювальних процедур застосовують ідеалізацію властивостей об’єктів.

 • Ступінь ідеалізації залежить від практичних застосувань результатів вимірювань і потрібної точності вимірювань. Часто неврахування часової чи просторової змін фізичної величини може спричинити істотне спотворення результатів вимірювань.

Важливий клас величин становлять так звані енергетичні величини, які належать практично до всіх перелічених вище величин; всі вони характеризуються розмірністю енергії (механічної, електричної, магнітної, теплової, різних видів енергетичних випромінювань, хімічної, атомної та ядерної).

 • Важливий клас величин становлять так звані енергетичні величини, які належать практично до всіх перелічених вище величин; всі вони характеризуються розмірністю енергії (механічної, електричної, магнітної, теплової, різних видів енергетичних випромінювань, хімічної, атомної та ядерної).Рід фізичної величини – це якісна означеність фізичної величини. Розрізняють однорідні та різнорідні фізичні величини. Наприклад, діаметр і висота – це однорідні величини – величини довжини (простору). Однак маса і об’єм – це різнорідні величини.

 • Рід фізичної величини – це якісна означеність фізичної величини. Розрізняють однорідні та різнорідні фізичні величини. Наприклад, діаметр і висота – це однорідні величини – величини довжини (простору). Однак маса і об’єм – це різнорідні величини.Вимірюваною величиною може бути:

 • Вимірюваною величиною може бути:

 • конкретна фізична величина конкретного об’єкта;

 • параметр (параметр) фізичної величини, процесу, поля (наприклад, амплітуда, частота та фаза гармонійного сигналу, амплітуди та фази гармонічних складових періодичного сигналу, стала часу саморозряду батареї акумулятора – як інтервал часу, протягом якого е.р.с. зміниться на певне значення відносно початкового тощо);

 • залежності між фізичними величинами чи їхніми параметрами (наприклад, залежність вихідної напруги акумулятора від опору навантаження та температури довкілля).Фізична величина (ФВ)– це властивість, спільна у якісному відношенні багатьом матеріальним об’єктам та індивідуальна у кількісному відношенні для кожного з них. Приклади фізичних величин: довжина, швидкість, сила електричного струму, температура і т. ін.

 • Фізична величина (ФВ)– це властивість, спільна у якісному відношенні багатьом матеріальним об’єктам та індивідуальна у кількісному відношенні для кожного з них. Приклади фізичних величин: довжина, швидкість, сила електричного струму, температура і т. ін.

 • Формалізованим відображенням якісних величин є їх розмірність, а кількісним – розмір.

 • Розмірністю ФВ є вираз, що відображає її зв’язок з основними величинами системи величин. Наприклад: розмірність швидкості V в системі величин L (довжина), M (маса), T (час) – dimV=LT-1.

 • Розмір фізичної величини характеризує кількісний вміст фізичної величини в даному об’єкті. Відображення розміру фізичної величини у вигляді числа, що дорівнює відношенню фізичної величини, що вимірюється, до розміру одиниці цієї величини, з її (одиниці) позначенням є значенням фізичної величини (х).

 • Визначення значення вимірюваної величини, тобто конкретної величини, що підлягає вимірюванню, є метою певної сукупності операцій – вимірювання.

 • Значення, отримане шляхом вимірювання і приписане вимірюваній величині, називається результатом вимірювання.Результати вимірювань можуть бути використані за умови, якщо відомі відповідні характеристики похибок або невизначеності вимірювань.

 • Результати вимірювань можуть бути використані за умови, якщо відомі відповідні характеристики похибок або невизначеності вимірювань.

 • Єдність вимірювань - стан вимірювань, за якого їх результати виражаються в узаконених одиницях вимірювань, а характеристики похибок або невизначеності вимірювань відомі та із заданою ймовірністю не виходять за встановлені границі.Вимірювання - відображення фізичних величин їх значеннями за допомогою експерименту та обчислень із застосуванням спеціальних технічних засобів.

 • Вимірювання - відображення фізичних величин їх значеннями за допомогою експерименту та обчислень із застосуванням спеціальних технічних засобів.

 • Методика виконання вимірювань - сукупність процедур і правил, виконання яких забезпечує одержання результатів вимірювань з гарантованою точністю.Фактори, які впливають на невизначеність (непевність) результату вимірювання:

 • Фактори, які впливають на невизначеність (непевність) результату вимірювання:

 • - невідповідність моделі вимірюваної величини та справжньої властивості об'єкта, розмір якої треба виміряти (вимірюємо не те, що мали б вимірювати);

 • - недосконалість засобів, що використовують при вимірюваннях;

 • - взаємний вплив засобів та об'єкта;

 • - вплив зовнішніх умов на об'єкт та засоби вимірювання;

 • - недостатня кваліфікація експериментатора, що здійснює вимірювання;

 • - недосконалість обчислювального алгоритму та виконуваних обчислень при опрацюванні первинних результатів для отримання результату вимірювання величини.

Критерії класифікації:

 • Критерії класифікації:

 • Ступінь уніфікації

 • - великі уніфіковані;

 • - малі неуніфіковані.

 • Синхронізація з довкіллям

 • - робота в реальному часі;

 • - робота у власному часі.

 • Ступінь інтеграції

 • - (on-line):

  • - із замкненим зворотним звязком;
  • - із розімкненим зворотним звязком.
  • (off-line).
  • Структура системи
  • гнучка;
  • жорстка.
  • Спосіб перетворення інформації
  • аналогова;
  • цифрова.
  • Ступінь автоматизації
  • керування автоматичне: рівень автоматизації (великий, середній, малий)
  • керування ручне.
  • Застосування
  • інформаційно-вимірювальні;
  • контрольно-вимірювальні;
  • діагностично-вимірювальні
На мінливість результатів вимірювань, виконаних за одним методом, крім відмінностей між імовірно ідентичними зразками, можуть впливати багато різних факторів, у тому числі:

 • На мінливість результатів вимірювань, виконаних за одним методом, крім відмінностей між імовірно ідентичними зразками, можуть впливати багато різних факторів, у тому числі:

 • a) оператор;

 • b) використовуване обладнання;

 • c) калібрування обладнання;

 • d) параметри навколишнього середовища (температура, вологість, забруднення повітря і т.д.);

 • e) інтервал часу між вимірюваннями.

 • Відмінності між результатами вимірювань, виконуваних різними операторами та/або з використанням різного обладнання, як правило, більші, ніж між результатами вимірювань, виконаних протягом короткого проміжку часу одним оператором з використанням одного і того ж обладнання.

Невизначеність („непевність”) – це пов’язаний з результатом вимірювання параметр, який характеризує розсіювання значень, які можна обґрунтовано приписати вимірюваній величині.

 • Невизначеність („непевність”) – це пов’язаний з результатом вимірювання параметр, який характеризує розсіювання значень, які можна обґрунтовано приписати вимірюваній величині.

 • Невизначеність (непевність) результату пов’язана з нестачею точних знань про об’єкт, вимірювальну величину, про характеристики засобів вимірювальної техніки, умов їх застосування тощо, тобто тими ж факторами, що зумовлюють похибки вимірювань.

 • Ці фактори спричиняються до того, що навколо отриманого результату вимірювання є певна зона невизначеності.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка