Черкаської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №32Дата конвертації22.12.2016
Розмір445 b.Автори Антонова Світлана В'ячеславівна Вчитель математики спеціаліст вищої категорії Павлик Катерина Володимирівна Вчитель математики спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

 • Черкаської загальноосвітньої школи

 • І – ІІІ ступенів №32Анотація

 • Основною метою використання ОК є:

 • навчання учнів аналізувати теоретичний матеріал і виділяти основне;

 • полегшити вивчення означень і тверджень.

 • Робота за ОК спирається на наочність, полегшує первинне сприйняття учнями матеріалу, запам'ятовування опорної інформації та її повторення , привчає виділяти головне, висловлюватись лаконічно та математично обґрунтовано, полегшує формування логічного ланцюжка доведення та блок-схеми розв'язання, тобто сприяє формуванню алгоритмічного мислення.

 • Усне промовляння ОК за його схемою вчить учнів математичному мовленню.

 • Використання ОК у навчанні школярів полегшує формування в них не лише наочно-образного та алгоритмічного мислення, але й мовної культури.Зміст

 • Рівняння

 • Цілі вирази

 • Функції

 • Системи лінійних рівнянь з двома зміннимиРівняння

  • Загальні відомості про рівняння
  • Основні властивості рівнянь
  • Лінійні рівняння з однією змінною
  • Розв'язування задач за допомогою рівнянь


Загальні відомості про рівняння

 • Рівняння - рівність , яка містить змінні (невідомі числа, позначені буквами).

 • 2х – 13 = 2,5

 • Корінь (розв’язок) рівняння – число, яке задовольняє рівняння.

 • Розв’язати рівняння :

 • знайти всі його корені або

 • показати, що їх не існує.Основні властивості рівнянь

 • 1. У будь-якій частині рівняння можна розкрити

 • дужки і звести подібні доданки рівняння.

 • 2. Будь-який член рівняння можна перенести з

 • однієї частини рівняння в іншу змінивши його

 • знак на протилежний

 • 4х + 34 = 16х – 7 ; 4х – 16х = - 7 - 34

 • 3. Обидві частини рівняння можна помножити або

 • поділити на одне й те саме число відмінне від 0

 • х + 5 = 0,5 3х – 27 = 63

 • 10х + 50 = 5 х – 9 = 21Лінійні рівняння

 • Рівняння вигляду ах = b, у якому

 • а і b – деякі числа ( коефіцієнти ),

 • х – змінна називається лінійним рівнянням

 • з одним невідомим

 • ах = bРозв'язати лінійне рівняння 2(х + 3) - 3(х - 2) = 2х + 6

 • 1. Розкрити дужки

 • 2. Перенести члени зі змінною в ліву частину рівняння, а інші – в праву.

 • 3. Звести подібні доданки

 • 4. Поділити обидві частини рівняння на коефіцієнт при зміннійРозв'язування задач за допомогою рівнянь У двох цистернах зберігається 66т бензину, причому в першій бензину в 2 рази більше, ніж у другій. Скільки бензину в кожній цистерні ?

 • 1. Вибрати невідоме і

 • позначити його буквою

 • 2. Використовуючи

 • умову задачі, скласти

 • рівняння

 • 3. Розв'язати рівняння і

 • дати відповіді на

 • поставлені в задачі

 • запитанняЦілі вирази

 • Вирази зі змінними

 • Тотожні вирази

 • Вирази зі степенями

 • Одночлени

 • Многочлени. Дії над многочленами

 • Формули скороченого множення

 • Розкладання многочленів на множникиВирази зі змінними Раціональний виразвираз який містить додавання віднімання, множення , ділення, піднесення до степеня . Раціональний вираз, який не містить ділення на вираз зі змінною є цілим виразом.

 • Числовий вираз утворюють із чисел, знаків дії, дужок.

 • 25 + 34 – 7 : 2

 • Знайти значення числового виразу – виконати дії.

 • Вираз не має змісту, якщо при знаходженні його значення приходять до

 • дії , яку не можна виконати ( ділення на 0)Порядок виконання дій

 • Дії :

 • першого ступеня : додавання , віднімання

 • другого ступеня : множення, ділення

 • третього ступеня : піднесення до степеня

 • У виразі без дужок :

 • дії одного ступеня виконують у тому порядку, в якому вони записані.

 • дії різних ступенів виконують спочатку дії вищого ступеня, а потім нижчого.

 • У виразі з дужками спочатку виконують дії в дужках.Тотожні вирази -вирази, які мають однакові числові значення, при всіх допустимих значеннях букв, що входять в них. Два тотожно рівні вирази сполучені знаком рівності - тотожності 2( а + с ) = 2а + 2с

 • Заміна одного виразу іншим виразом , що тотожно

 • дорівнює йому – є тотожним перетворенням виразів.

 • Тотожні перетворення виразів

 • ( спрощення виразів )

 • Розкриття дужок зведення подібних доданків

 • 2(а + 3) – (а + 4) – (7а - 3) =

 • = 2а + 6 – а – 4 – 7а + 3 = - 6а + 5Вирази зі степенями

 • Степенем числа а з

 • натуральним показником n

 • називають добуток n

 • множників , кожний з яких

 • дорівнює а

 • аⁿ : а – основа степеня ;

 • n – показник степеня.

 • аⁿ = а · а · а · а ··· а

 • n разів

 • 0ⁿ = 0; а1= а

 • а > 0, n - довільне : an > 0

 • а < 0, n - парне : an > 0

 • n – непарне : an < 0Одночлен – добуток чисел змінних та їх степенів. 4а3с2р ; 4х ; 2,3 ; ас ; у

 • Стандартний вигляд одночлена – одночлен який містить тільки один числовий множник( коефіцієнт ), який стоїть на першому місці, і степені різних букв.

 • 2а5с4х; 7ху; 23а2х

 • Коефіцієнт – числовий множник одночлена, записаного в стандартному вигляді

 • 2а5с4х; 7ху; 23а2х

 • Степінь одночлена – число, яке дорівнює сумі показників степені, які входять в цей одночлен

 • 3х3у2а1, k = 3+ 2+1 = 6

 • Подібні одночлени – одночлени, які відрізняються тільки коефіцієнтами х2у ; 0,7 х2у ; -15 х2у

 • Добуток одночленів є одночлен

 • -3а2с · 4ас3 = -3 · 4 · а2 · а · с · с3 = -12а3с4

 • Щоб піднести одночлен до степеня необхідно кожний

 • множник піднести до цього степеня (-2ар2) 5 = -32 · а5 · р10Многочленсума одночленів. Члени многочлена – одночлени, з яких складається многочлен. 144 – аb2 – двочлен a b – 2c2 + d3 – тричлен

 • Подібні члени многочлена – подібні одночлени, які входять в цей

 • многочлен.

 • Звести подібні члени многочлена – виконати дії над подібними

 • одночленами .

 • 3ах - 7с + 2ах + 3с = 3ах + 2ах + ( -7с + 3с) = 5ах - 4с

 • Многочлен стандартного вигляду – многочлен, який не має

 • подібних членів .

 • х4 -2х3 +7ах + 7 - стандартного вигляду

 • Степінь многочлена стандартного вигляду – найбільший степінь одночлена, що входить в цей многочлен

 • а5 – 3а2т + 2ах + 7 ; k = 5

 • 5 2+1 1+1 0Дії над многочленами

 • Додавання і віднімання многочленів.

 • Перетворити у многочлен стандартного вигляду

 • (2а + 3х – 4с) – (-5а + 4х + с )

 • 1.Розкрити дужки 2а + 3х – 4с + 5а - 4х - с

 • 2.Звести подібні доданки 7а – х – 5с

 • Множення многочлена на одночлен

 • ( а + b – d) · c = a · c + b · c - d · c

 • Множення многочлена на многочлен

 • ( a + b ) · ( c + d ) =

 • a · c + a · d + b · c + b · dФормули скороченого множення

 • Різниця різниці суму

 • квадратів виразів виразів

 • a2 – b2 = ( a – b ) · ( a + b )

 • Квадрат квадрат подвоєний квадрат

 • двочлена першого добуток другого

 • ( a + b ) 2 = a2 + 2ab + b2

 • ( a - b ) 2 = a2 - 2ab + b2

 • Різниця і сума або неповний квадрат

 • сума кубів різниця різниці або суми

 • a3 ± b 3 = ( a ± b) · ( a2 a · b + b2)Розкладання многочленів на множники - подання многочлена у вигляді добутку кількох многочленів або одночлена на многочлен.

 • Винесення спільного множника за дужки

 • a · b + a · c = a · ( b + c )

 • Спосіб групування

 • Подати многочлен у вигляді добутку

 • m · k – m · n + x · k – x · n =

 • 1.Згрупувати члени даного

 • многочлена на вирази, що

 • мають спільний множник = (m· k – m· n) + (x· k – x· n)=

 • 2.Винести за дужки спільний

 • множник ( одночлен ) = m· (k – n) + x· (k – n) =

 • 3.Винести за дужки спільний

 • множник (многочлен) = (k – n)· (m + x)Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники

 • a2 – b2 =(a - b) · (a + b)

 • a2 +2ab +b2 =(a+b)2

 • a2 -2ab +b2 =(a-b)2

 • a3+b3=(a+b)·(a2-a·b+b2)

 • a3-b3=(a-b)·(a2+a·b+b2)ФункціїФУНКЦІЯ залежність, при якій кожному значенню однієї змінної х (незалежної) відповідає єдине значення іншої (залежної) у.

 • х – незалежна змінна

 • аргумент,

 • у – залежна змінна -

 • функція

 • у залежить від х : у(х)

 • Приклади :

 • площа круга від радіуса

 • S ( R ) ;

 • шлях пройдений зі сталою

 • швидкістю від часу s ( t )Способи задання функцій

 • 1. Аналітичний : за допомогою формули ( у = 2х3 – 5 )

 • 2. Графічний :зображають графіком функції

 • у = f(х) в системі координат (див. далі)

 • 3. Табличний : відповідність між елементами

 • задається у формі таблиці

 • 4. Словесним описом : закон відповідно якого значення

 • функції відповідають значенням аргументу,

 • формулюють словесно. ( розмір прибуткового податку є функцією заробітної плати платника)Графік функції – множина всіх точок координатної площини, абсциси яких дорівнюють значенням аргументу, а ординати – відповідним значенням функції.

 • Побудуємо графік функції,

 • задану формулою

 • у = х(3 – х), де -1 ≤ х ≤ 4

 • Складемо таблицю деяких

 • відповідних значень аргументу

 • й функції :

 • Позначимо на координатній

 • площині точки, координати

 • яких подано у таблиціЛінійна функціяфункція, яку можна задати формулою виду у = k x + b,де х – незалежна змінна, k і b – деякі числа.

 • Область визначення

 • – усі числа.

 • Графік функції - пряма.

 • у = k x + b,

 • 1. k > 0,b ≠ 0

 • 2. k< 0,b ≠ 0

 • 3. k ≠ 0,b = 0

 • 4. k = 0,b – довільне числоПобудова графіка лінійної функції у = - х + 2

 • Щоб побудувати графік

 • лінійної функції досить :

 • 1. знайти координати двох

 • точок графіка;

 • 2. позначити ці точки в

 • координатній площині;

 • 3. провести через них

 • пряму.Системи лінійних рівнянь з двома змінними

 • Рівняння з двома змінними.

 • Графік лінійного рівняння з двома

 • змінними.

 • Система двох лінійних рівнянь.

 • Розв'язування систем лінійних рівнянь:

   • Графічний спосіб.
   • Спосіб підстановки.
   • Спосіб додавання.
 • Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь.Рівняння з двома змінними – рівняння виду ах + bу = с, де х та у – змінні, а, b і с – числа ( коефіцієнти рівняння ) 5х – 7у = 34

 • Розв'язком рівняння із двома змінними називається пара значень невідомих, при яких рівняння перетворюється у правильну числову рівність.

 • х + у = 8 х=4, у=4; х=4,5, у=3,5; х=10,у=-2

 • або (4;4) ; (4,5;3,5) ; (10;-2)

 • Рівносильні рівняння з двома змінними – рівняння які мають одні й ті самі розв'язки або не мають розв'язків.

 • Властивості рівнянь з двома змінними такі ж , як

 • і рівнянь з одним невідомимГрафік лінійного рівняння з двома зміннимимножина точок координатної площини координати яких є розв'язком цього рівняння

 • Графік лінійного рівняння

 • ах + bу = с є пряма .Системи лінійних рівнянь із двома змінними

 • Систему рівнянь утворюють два чи кілька рівнянь, якщо треба знайти їх спільні розв'язки.

 • Систему рівнянь записують х + у = 56

 • за допомогою фігурної дужки. х - у = 4

 • Розв'язком системи рівнянь із двома невідомими називається пара значень невідомих ( х;у) , при яких кожне рівняння системи перетворюється у правильну числову рівність.

 • Розв'язати систему рівнянь означає знайти всі її розв'язки або довести, що розв'язків немає.Розв'язування систем лінійних рівнянь . Графічний спосіб

 • Щоб розв'язати систему

 • лінійних рівнянь графічним способом

 • потрібно:

 • 1. Побудувати графіки обох рівнянь в одній системі координат

 • 2. Знайти координати спільних точок цих графіків.Спосіб підстановки. Розв'язати систему рівнянь способом підстановки 2х + у = 12 7х - 2у = 31

 • 1.Виражаємо з якого-небудь

 • рівняння одну змінну через

 • іншу.

 • 2.Підставляємо у друге рівняння

 • системи замість цієї змінної

 • знайдений вираз.

 • 3. Розв'язуємо утворене

 • рівняння з однією змінною.

 • 4. Знаходимо відповідне

 • значення другої змінної.Спосіб додавання. Розв'язати систему рівнянь способом додавання 9у -5х = 23 4у – 2х = 6

 • 1.Множимо почленно рівняння

 • системи, підбираючи множники

 • так, щоб коефіцієнти при одній зі

 • змінних стали протилежними

 • числами.

 • 2. Додаємо почленно ліві й праві

 • частини рівнянь системи.

 • 3. Розв'язуємо утворене рівняння з

 • однією змінною.

 • 4. Підставляємо знайдене значення

 • змінної в одне з даних рівнянь і

 • знаходимо відповідне значення

 • другої змінної.Розв'язування задач за допомогою систем рівнянь Сума двох чисел дорівнює 104. Одне з них на 11 більше від другого. Знайти ці числа.

 • 1.Позначити деякі дві

 • невідомі величини

 • буквами.

 • 2.Використовуючи умову

 • задачі, скласти два

 • рівняння.

 • 3. Записати систему цих

 • рівнянь і розв'язати її.

 • 4. Дати відповіді на

 • поставлені в задачі

 • запитання.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка