Діловий етикет спілкуванняДата конвертації16.06.2016
Розмір445 b.


Діловий етикет спілкування
 • Етикет - слово французького походження, що означає манеру поведінки та спілкування. Це зведення норм, правил поведінки, чемності і ввічливості прийнятих у відповідній спільності людей.

 • Розрізняються побутовий і службовий (діловий) етикет. • Особливості службового етикету.

 • Службовий (діловий) етикет- це є сукупність правил, пов'язаних з умінням тримати себе в суспільстві, зовнішньою охайністю, правильністю побудови бесіди і ведення листування, письменністю і ясністю викладу своїх думок, культурою поведінки за столом і в інших ситуаціях ділового спілкування.

 • Етичний сенс етикету виявляється, перш за все, в тому, що з його допомогою ми одержуємо, можливість виразити пошану до людини.Ділове спілкування • Ввічливість, яка є виразом поважного відношення до людини. Проявляти ввічливість - значить, бажати добра людині. Тактовність - відчуття міри про порядність.

 • Скромність - стриманість в оцінці своїх чеснот, знань і положення в суспільстві;

 • Благородність - здатність здійснювати безкорисливі вчинки, не допускати приниження ради матеріальної вигоди.

 • Точність - відповідність слова справі, пунктуальність і відповідальність при виконанні узятих зобов'язань в діловому і світському спілкуванні • Спілкування - складний багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми, породжуваний потребами спільної діяльності і включаючи обмін інформацією,а також розуміння іншої людини. • По характеру і змісту спілкування буває формальне (ділове) і неформальне (світське, буденне, побутове).

 • Ділове спілкування - це процес взаємозв'язку і взаємодії, в якій відбувається обмін діяльністю, інформацією і досвідом, що припускає досягнення певного результату, рішення конкретної проблеми або реалізацію певної мети. • Історично склалися два види ділового спілкування:

 • 1. Беспосереднє спілкування-це мовне спілкування, воно підкріплюється мімікою, жестами, інтонацією.

 • 2. Опосередковане – виникло на основі безпосереднього. До нього відноситься письмо та масові засоби інформування ( газети, радіо, телебачення, інтернет). • Ділове спілкування має певні особливості:

 • - наявність певного офіційного статусу

 • - спрямованість на встановлення взаємовигідних контактів

 • - відповідність загальновизнаним загальноприйнятим правилам

 • - спрямування на розв’язання конкретних завдань

 • - значущість кожного партнера як особистості. • Стратегія та тактика ділового спілкування.

 • Стратегія передбачає постановку певної цілі, яка стимулює волю учасника спілкування, заставляє його діяти усвідомлено та мобілізувати свої здібності та знання.

 • Тактика передбачає вибір певної моделі поведінки, яка в конкретній ситуації буде найбільш сприятливою у досягненні поставленої мети. • Грунтується тактика спілкування на таких засадах:

 • 1. Наявність декількох варіантів поведінки в однотипній ситуації.

 • 2. Недопущення конфліктів з діловим партнером.

 • 3. Вміле використання механізмів людської взаємодії.

 • 4. Освоєння тих моделей, які приносять успіх.

 • 5. Вміння подати себе. • Ділове спілкування можна умовно розділити на пряме (безпосередній контакт) і непряме (коли між партнерами існує просторово-часова дистанція).

 • Розрізняють два види спілкування: вербальне і невербальне.

 • Спілкування, здійснюване за допомогою слів, називається вербальним.

 • При невербальному спілкуванні засобом передачі інформації є невербальні (несловесні) знаки (жести, міміка, інтонація, погляди .) • Людина, яка спрямовує інформацію називається комунікатор і людина, яка її приймає – реципієнт.

 • Є такі фази спілкування:

 • Початкова фаза – протягом якої встановлюють вихідні контакти, настроєність на спілкування. У цій фазі постає завдання спонукати ділового партнера до спілкування, зацікавити його. • Основна фаза – протягом якої реалізується певна послідовність дій. Встановлюється проміжна та кінцева мета спілкування, виконується безпосередні мовні та документальні контакти, йде взаємний аналіз вихідних та допоміжних пропозицій.

 • Завершальна фаза– формування підсумкової ділової взаємодії і вихід із контакту. • Механізми дії в процесі спілкування.

 • Навіювання - це цілеспрямована не аргументована дія однієї людини на іншу. При навіюванні здійснюється процес передачі інформації, заснований на її сприйнятті.

 • Переконання- дія побудована на тому, щоб за допомогою логічного обґрунтовування добитися згоди від людини, що приймає інформацію.

 • Наслідування- специфіка полягає в тому, що тут здійснюється не просте ухвалення зовнішніх рис поведінки іншої людини, а відтворення ним рис і зображень демонстрованої поведінки. • Структуру ділового спілкування можна охарактеризувати шляхом виділення в ньому трьох взаємозв'язаних сторін: комунікативній, інтерактивній і перфективний.

 • Комунікативна сторона ділового спілкування. Спілкування - це комунікація, тобто обмін думками, переживаннями, настроями, бажаннями .Зміст конкретної комунікації може бути різним: обговорення, повідомлення або суперечка, рішення ділових питань. Комунікація в спілкуванні завжди значуща для її учасників, оскільки обмін повідомленнями відбувається не без причини, а ради досягнення якихось цілей, задоволення якихось потреб • Інтерактивна сторона ділового спілкування полягає в організації взаємодії між людьми, тобто в обміні не тільки знаннями і ідеями, але і діями. Дія - головний зміст спілкування. Адже одна і та ж ситуація може бути по-різному висвітлена» партнерами і відповідно їх дії в одній і тій же ситуації можуть бути різними.

 • Перфективна сторона ділового спілкування означає процес сприйняття одного партнерами по спілкуванню і встановлення на цьому ґрунті взаєморозуміння. Дуже часто важливо не тільки саме по собі розуміння тієї або іншої поведінки, але і основ, витоків, рушійних сил і механізмів • Ділове спілкування реалізується в різних формах:

 • ділова бесіда

 • ділові переговори

 • ділові наради

 • публічні виступи.

 • Під діловою бесідою розуміють мовне спілкування між співбесідниками, які мають необхідні повноваження від своїх організацій і фірм для встановлення ділових відносин, дозволу ділових проблем або вироблення конструктивного підходу до їх рішення. • Основними етапами ділової бесіди є:

 • початок бесіди;

 • інформування партнерів;

 • аргументування положень, що висуваються;

 • ухвалення рішень;

 • завершення бесіди. • Ділова бесіда виконує ряд найважливіших функцій:

 • взаємне спілкування працівників з однієї ділової сфери;

 • сумісний пошук, висунення і оперативна розробка робочих ідей і задумів;

 • контроль і координування вже початих ділових заходів;

 • підтримка ділових контактів;

 • стимулювання ділової активності. • Існують визначені правила службових бесід начальника з підлеглим.

 • Поставте перед собою конкретні задачі.

 • Заздалегідь складіть план бесіди.

 • Виберіть час, необхідний для досягнення своєї мети.

 • Виберіть місце й час для проведення бесід з урахуванням їх, впливу на результати.

 • Перш ніж почати бесіду, створіть атмосферу взаємної довіри

 • Зафіксуйте отриману інформацію в придатній для подальшого використання формі.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка