Дисципліна “Бухгалтерський облік” Лекції 4 год., практ. – 6 годин, сбт. 8 год., письм екзаменДата конвертації24.12.2016
Розмір445 b.


Дисципліна “Бухгалтерський облік

 • Лекції - 4 год., практ. – 6 годин, сбт.- 8 год., письм.екзамен

 • Шаповалова А.П. Бухгалтерський облік: Опорний конспект. - КНТЕУ, 2014.


План вивчення дисципліни

 • План

 • Сутність бухгалтерського обліку та його функції

 • Предмет, об’єкти та принципи бухгалтерського (фінансового) обліку

 • Методичні прийоми бухгалтерського обліку

 • Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

 • Бухгалтерський облік основних господарських процесів1. Сутність бухгалтерського обліку та його функції

 • Бухгалтерський облік –

 • це процес виявлення, вимірювання, реєстрації,

 • накопичення, узагальнення,

 • зберігання та передачі інформації

 • про господарську діяльність підприємства

 • зовнішнім та внутрішнім користувачам

 • для прийняття рішень

 • Закон України

 • “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність на Україні”

 • від 16.07.99 р. № 996-ХІУ

 • Користувачі облікової інформаціїВиди бухгалтерського обліку

 • Фінансовий облік

 • забезпечує інформацією про результати діяльності підприємства та його фінансовий стан як зовнішніх, так і внутрішніх користувачівІнформаційнаРегулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності на Україні

 • Центральний орган

 • виконавчої влади,

 • що забезпечує

 • формування

 • державної

 • фінансової

 • політикиНаціональне положення (стандарт) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО)

 • нормативний документ, затверджений центральним

 • органом виконавчої влади, що забезпечує

 • формування державної фінансової політики, що

 • визначає принципи та методи ведення

 • бухгалтерського обліку і складання фінансової

 • звітності, що не суперечать міжнародним

 • стандартамНП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

 • НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

 • П(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність"

 • П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

 • П(С)БО 7 "Основні засоби"

 • П(С)БО 8 "Нематеріальні активи"

 • П(С)БО 9 "Запаси"

 • П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість"

 • П(С)БО 11 "Зобов'язання"

 • П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції"

 • П(С)БО 13 "Фінансові інструменти"

 • П(С)БО 14 "Оренда"

 • П(С)БО 15 "Дохід"

 • П(С)БО 16 "Витрати"

 • П(С)БО 17 "Податок на прибуток"

 • П(С)БО 18 "Будівельні контракти"

 • П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств"

 • П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів"

 • П(С)БО 22 "Вплив інфляції"

 • П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"

 • П(С)БО 24 "Прибуток на акцію"

 • П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

 • П(С)БО 26 "Виплати працівникам"

 • П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"

 • П(С)БО 28 "Зменшення корисності активів"

 • П(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами"

 • П(С)БО 30 "Біологічні активи"

 • П(С)БО 31 "Фінансові витрати"

 • П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість"

 • П(С)БО 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин"

 • П(С)БО 34 "Платіж на основі акцій"прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання фінансової звітності

 • прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання фінансової звітності

 • http://www.minfin.gov.ua

 • ПАТ, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається КМУ, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами. Підприємства, крім зазначених , самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.3. Предмет, об’єкти та принципи бухгалтерського обліку

 • Предмет бухгалтерського облікуГосподарські процеси

 • Господарські процесиАКТИВИ

 • Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій,

 • використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому

 • Оборотні НеоборотніВизначення

 • Визначення

 • Грошові кошти та їх

 • еквіваленти, що не

 • обмежені у використанні, а

 • також інші активи,

 • призначені для реалізації

 • чи споживання протягом

 • операційного циклу чи

 • протягом дванадцяти

 • місяців з дати балансуНеоборотні активи - всі активи, що не є оборотними

 • Основні засоби

 • Нематеріальні активи

 • Довгострокова дебіторська заборгованість

 • Довгострокові фінансові інвестиції

 • ІншіЗОБОВ’ЯЗАННЯ

 • Визначення:

 • це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої у майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигодиВласний капітал

 • Визначення

 • частка в активах

 • підприємства, що

 • залишається після

 • вирахування його

 • зобов’язань

 • (НП(С)БО)Господарські процеси

 • Процес

 • придбання

 • В обліку:Господарські процеси

 • Процес

 • виробництва

 • В облікуГосподарські процеси

 • ІІІ. Процес реалізації

 • В обліку:Фінансовий результат: прибуток чи збиток

 • Доходи

 • збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний періодПринципи бухгалтерського обліку !

 • Автономності

 • Повного висвітлення

 • Обачності

 • Безперервності

 • Постійності

 • Періодичності

 • Фактичної (історичної) собівартості

 • Нарахування і відповідності

 • Превалювання сутності над формою

 • Єдиного грошового вимірника

 • Закон про бухгалтерський облік3. Методичні прийоми бухгалтерського обліку • Методичні прийоми, за допомогою яких отримується і узагальнюється інформація

 • про об’єкти бухгалтерського облікуБаланс та звітність

 • Баланс (звіт про фінансовий стан)-

 • Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і капітал

 • Спосіб узагальнення даних бухгалтерського облікуБаланс на ________200Х р.продовження БалансуФундаментальне (балансове) рівнення бухгалтерського обліку

 • А = ВК + З,

 • де

 • А – активи,

 • ВК - власний капітал,

 • З – зобов’язання

 • ВК = А - ЗСклад річної фінансової звітності підприємств

 • Усі підприємства

 • (крім бюджетних установ, представництв іноземних СГД та СМП)

 • Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма1);

 • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма 2);

 • Звіт про рух грошових коштів (форма 3);

 • Звіт про власний капітал (форма 4);

 • Примітки до фінансової звітності (форма 5);

 • Додаток «Інформація за сегментами» (форма 6)Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів • Банки, постачальники та інші кредитори

 • Замовники • Персонал підприємства

 • Органи державного управлінняБ. Нідзл, Х.Андерсон, Д. Колдуелл “Принципи бухгалтерського обліку”

 • Функції звітності:

 • Демонстрація підприємства як господарюючої одиниці;

 • Забезпечення інформацією процесу прийняття рішень (надання допомоги різним сторонам у процесі прийняття рішень);

 • Доказ належного управління перед власниками.Рахунки та подвійний записРАХУНОК

 • Інформаційна модель об’єкту обліку

 • Т-РАХУНОК

 • ДЕБЕТ КОД ТА НАЙМЕНУВАННЯ РАХУНКУ КРЕДИТРахунки

 • Активні

 • Для обліку ресурсів підприємстваВ структурі рахунку виділяють:

 • Сальдо (залишок) об’єкту на початок звітного періоду) - (Сп)

 • Оборот по дебету рахунку - (Од)

 • Оборот по кредиту рахунку - (Ок)

 • Сальдо (залишок) об’єкту на кінець звітного періоду) - (Ск)Структура активного рахункуПриклад активного рахункуСтруктура пасивного рахункуПриклад пасивного рахункуПодвійний запис на рахунках !

 • Суть:

 • Кожна господарська операція відображається по дебету одного і кредиту іншого рахунку на однакову сумуПлан рахунків

 • систематизований перелік

 • синтетичних рахунків і субрахунків (рахунків ІІ порядку), необхідних для відображення узагальнених даних господарської діяльності підприємства

 • План рахунків бухгалтерського обліку

 • активів, капіталу, зобов’язань

 • і господарських операцій підприємств і організацій

 • та Інструкція щодо його застосування,

 • затв. Наказом МФУ від 30.11.99 № 291

Т-рахунок 31 “Рахунки у банку”- активний: за дебетом збільшення грошових коштів на поточних рахунках у банку, за кредитом – їх зменшення

 • Дебет 31 “Рахунки у банку” Кредит

 • С-до 50000

 • 2) 10000

 • Оборот - Оборот 10000

 • С-до 40000Синтетичні і аналітичні рахунки

 • Синтетичні рахунки

 • Містять узагальнені

 • відомості про активи,

 • капітал і зобов’язання

 • Синтетичний облік Ведеться у вартісному вимірюванніОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ ЗА СИНТЕТИЧНИМИ РАХУНКАМИ ЗА ___________ М-ЦЬ 200Х Р.Значення оборотної відомості за синтетичними рахунками

 • Інформаційне

 • Надання інформації про стан і рух об’єктів бухгалтерського обліку за звітний період (місяць) в узагальненому виглядіПервинний документ

 • Документ, який

 • містить

 • відомості про

 • господарську

 • операцію та

 • підтверджує ії

 • здійсненняОбов’язкові реквізити документів

 • назва документу (форми),

 • дата і місце складання,

 • назва підприємства, від імені якого складено документ,

 • зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції,

 • підписи осіб, відповідальних за здійснення операції і за правильність її оформлення,

 • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операціїПеревірка і опрацювання первинних документів в бухгалтерії

 • Перевірка ПД

 • Опрацювання ПДОблікова документація

 • Первинні документи

 • Облікові регістри (книги, журнали, відомості, картки тощо) - призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого накопичення, групування та узагальнення інформації з первинних документів, прийнятих для обліку

 • Бухгалтерська (фінансова) звітністьДокументооборот

 • Рух документів з моменту їх складання або одержання від інших підприємств до їх обробки в бухгалтерії і наступної передачі до архівуІнвентаризація

 • Засіб перевірки фактичної наявності ресурсів підприємства

 • Забезпечує достовірність облікової інформації

 • Інструкція по інвентаризації

 • основних засобів, нематеріальних активів,

 • товарно-матеріальних цінностей,

 • грошових коштів і документів і розрахунків

 • (затв.наказом МФУ від 11.08.94 зі зм.)Оцінка і калькуляція

 • Оцінка -

 • грошове вимірювання об’єктів обліку • Тема 4

 • Тема 5

 • Опорний конспект

 • Тема 7

 • Тема 8
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка