Ефективність – лікарського засобуДата конвертації24.12.2016
Розмір445 b.Ефективність – лікарського засобу –

 • Ефективність – лікарського засобу –

 • властивість лікарського засобу виявляти відповідний вплив на людський організм, який призводить до таких запланованих змін функцій, що досягається терапевтична мета застосування ліку.

Види доклінічних досліджень

 • Види доклінічних досліджень

 • Токсикологічні (гостра токсичність, підгосра, хронічна) алергенність, тератогенність, мутагенність, ембріотоксичність, канцерогенність.

 • Загальнофармакологічні

 • Специфічні фармакологічні

 • Фармакокінетичні

 • Хімічні, фізичні, біологічні, мікробіологічніПошук

 • Пошук

 • Експериментальні дослідження

 • Проспективні клінічні випробування

 • Регістрація і схвалення

 • Постмаркетингові стратегії

Фаза І клінічних випробувань

 • Фаза І клінічних випробувань

 • випробування, яке прово­диться з метою попередньої оцінки безпеки досліджувано­го лікарського засобу, а також визначення попередньої схе­ми дозування шляхом дослідження фармакокінетики та фармакодинаміки на пацієнтах (добровольцях).Фаза ІІ клінічних випробувань

 • Фаза ІІ клінічних випробувань

 • випробування лікарсько­го засобу з метою встановлення терапевтичної ефективності та короткочасної безпечності у досліджуваних відповід­ного профілю, вивчення фармакокінетики, а також визна­чення оптимальних терапевтичних доз, режиму введення, залежності ефекту від дози.Фаза ІІІ клінічних випробувань

 • Фаза ІІІ клінічних випробувань

 • випробування лікарсько­го засобу з метою підтвердження терапевтичної ефектив­ності, безпечності та встановлення віддалених ефектів, включно з побічними реакціями.Лікарський засіб повинен мати одну або декілька наступних переваг перед існуючими:

 • Лікарський засіб повинен мати одну або декілька наступних переваг перед існуючими:

 • бути більш ефективним, ніж відомі препарати аналогічної дії ;

 • мати кращу переносимість (при однаковій ефективності);

 • бути ефективним у тих випадках, коли лікування відомими препаратами безрезультатно;

 • бути вигіднішим економічно;

 • мати простіший метод примінення;

 • мати зручнішу лікарську форму;

 • при комбінованій терапії повинен підвищувати ефективність вже існуючих засобів, не збільшуючи їх токсичність.Фаза IV клінічних випробувань

 • Фаза IV клінічних випробувань

 • випробування лікарсько­го засобу, яке здійснюється після його реєстрації та надхо­дження на ринок, з метою визначення терапевтичної зна­чимості лікарського засобу, стратегії його подальшого ви­користання, а також для отримання додаткової інформації про спектр та частоту побічних реакцій та взаємодії з інши­ми лікарськими засобами.Результати IV фази можуть бути використанні для:

 • Результати IV фази можуть бути використанні для:

 • удосконалення схем дозування препарату;

 • встановлення строків лікування;

 • взаємодії з їжею і (або) іншими лікарськими препаратами;

 • порівняльного аналізу з іншими стандартними курсами лікування;

 • застосування в інших вікових групах або у пацієнтів інших категорій;

 • впливу окремих ефектів лікарського засобу на виживання (зниження або підвищення рівнів смертності);

 • результатів тривалого застосування у пацієнтів різних груп.або ефективність витрат

 • або ефективність витрат

 • найбільш широко

 • використовується у

 • фармакоекономічних дослідженнях,

 • дозволяє порівняти, як витрати, так і ефективність альтернативних медичних технологій, що характеризуються біологічними змінами.

 • Головна мета цього аналізу - встановити не найбільш дешевий, а більш ефективний лікарський засіб, який за оптимальною ціною дає кращі результати при певному захворюванні.для оцінки ефективності використовує біологічний параметр, вибір якого базується на правильному розумінні

 • для оцінки ефективності використовує біологічний параметр, вибір якого базується на правильному розумінні

 • механізмів розвитку захворювання.Фармакоекономічний аналіз "вартість-ефективність" для визначення ефективності оцінює біологічний параметр, який:

 • Фармакоекономічний аналіз "вартість-ефективність" для визначення ефективності оцінює біологічний параметр, який:

 • 1. Відображає зміну у перебігу захворювання, тобто фармакотерапія повинна відображати терапевтичну оцінку ліків;

 • 2. Дає можливість у кількісних показниках визначити зміну ефективності лікування. Це означає, що можна використати певний біологічний параметр і визначити його у кількісній оцінці ефективності.

При обчисленні коефіцієнт "витрати-ефективність" визначають, які витрати необхідні для досягнення одиниці ефективності,

 • При обчисленні коефіцієнт "витрати-ефективність" визначають, які витрати необхідні для досягнення одиниці ефективності,

 • наприклад, 1% зниження смертності, захворюваності, одне збережене життя тощо.При використанні

 • При використанні

 • біологічних параметрів

 • ефективності, звичайно,

 • виникають такі похибки:

 • 1. Вибіркова упередженість:

 • Хибне визначення біологічних критеріїв, які не відображають мету дослідження;

 • Хибне визначення методу, що використовується для вимірювання біологічного критерію;

 • Вибіркова заміна популяційних груп може бути неадекватною інтерпретації результатів лікування.2. Хибне визначення

 • 2. Хибне визначення

 • ймовірної ефективності:

 • Дані одержані з малої

 • когорти хворих.

 • 3. Не проведено визначення мінливості (варіабельності):

 • Не проведений аналіз чутливості.

 • 4. Інформаційна упередженість.

 • При одержанні даних з інформаційних джерел.Не досліджена згода

 • Не досліджена згода

 • хворого (compliance):

 • Перш за все compliance стосується профілактичних щеплень, коли хворий, що не погодився на їх проведення, не включається у досліджувану групу. Ці похибки найбільш часто пов'язані з хибним вибором критерію, що характеризує ефективність лікування.базується на визначенні приросту

 • базується на визначенні приросту

 • витрат, якщо результати лікування при альтернативних медичних технологіях відрізняються за ефективністю.

 • При цьому визначається інкрементальний коефіцієнт ефективності витрат (ІКЕВ),

 • дозволяє визначити додаткову суму, яку необхідно вкласти, щоб отримати більш ефективну фармакотерапію.обчислюють як відношення приросту витрат (С) до приросту ефективності (Е) медичних технологій з урахуванням прямих і непрямих витрат:

 • обчислюють як відношення приросту витрат (С) до приросту ефективності (Е) медичних технологій з урахуванням прямих і непрямих витрат:

 • де: Е1 - ефективність лікування при використанні 1-ої медичної технології;

 • Е2 - ефективність лікування при використанні 2-ої медичної

 • технології;

 • D1С1 - прямі медичні витрати на 1-у медичну технологію;

 • I1С1 - непрямі медичні витрати на 1-у медичну технологію;

 • D2С2 та І2С2 - відповідно прямі та непрямі медичні витрати на 2-у медичну технологію.Динаміка захворюваності на ревматоїдний артрит в Україні за 1992-2001 pp.

 • Динаміка захворюваності на ревматоїдний артрит в Україні за 1992-2001 pp.

Використання результатів фармакоекономічних досліджень у системі охорони здоров'я проводиться у таких напрямах:

 • Використання результатів фармакоекономічних досліджень у системі охорони здоров'я проводиться у таких напрямах:

 • • Вибір лікарського засобу до списку життєво необхідних ліків, формулярного списку;

 • • Вибір лікарського засобу, вартість якого відшкодовується;

 • • Визначення витрат на один рік життя, очікуваної якості;

 • • Визначення найкращих ліків для фармацевтичного виробництва;

 • • Визначення системи розподілу ліків, що найбільш вигідна для хворого;

 • • Чи існує можливість покращити якість життя хворого при виборі найбільш оптимальної фармакотерапії;

 • • Визначення оптимальних критеріїв для вимірювання результатів лікування при різних медичних технологіях;

 • • Встановлення найбільш раціональної фармакотерапії при конкретному захворюванні, перехід до стандартизації схем лікування;

 • • Визначення найбільш оптимального (ідеального) лікарського засобу для індивідуального хворого.За даними літератури методологія фармакоекономічного аналізу дозволяє вирішити наступні завдання:

 • За даними літератури методологія фармакоекономічного аналізу дозволяє вирішити наступні завдання:

 • • аналіз ефективності, безпечності та якості використання лікарських засобів для різних захворювань на усіх етапах медичної допомоги;

 • • обґрунтування вибору лікарських засобів для розробки протоколів ведення хворих, переліків життєво необхідних і найважливіших лікарських засобів, формулярів при страховому забезпеченні;

 • • формування клінічних та економічних вимог на державному рівні до ефективності, безпечності, взаємозаміни лікарських засобів;

 • • розвиток і покращення методів фармацевтичної опіки хворих при стаціонарному й амбулаторному лікуванні;

 • • фармакоекономічне обгрунтування нормативних документів системи стандартизації медичних технологій з врахуванням територіальних особливостей України;

 • • результати фармакоекономічного аналізу становлять основу системи медичного страхування.Методологічні проблеми для аналізу "вартість-ефективність"є такого плану:

 • Методологічні проблеми для аналізу "вартість-ефективність"є такого плану:

 • Проблематика достовірних і легітимних джерел для оцінки результатів лікування та роль клінічних даних при моделюванні;

 • Проблематика у достовірному вимірюванні та оцінюванні якості життя, пов'язаної зі здоров'ям;

 • Проблеми в галузі оцінки витрат та ролі аналітичної перспективи;

 • Проблеми пов'язані з етичними даними.Переваги методу:

 • Переваги методу:

 • є найбільш загальним методом фармакоекономічного аналізу, що забезпечує кількісні оцінки альтернативних методів лікування з подібними результатами

 • Недоліки методу:

 • не дає змоги одночасно оцінювати множинні результати від втручан­ня та порівнювати втручання з різними результатами, не розгля­дає непрямі витрати, що стосуються результатів лікування


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка