Етапи реалізації проекту: І етап підготовчо-формувальний (2013р.)Дата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання


Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання

 • Етапи реалізації проекту:

 • І етап - підготовчо-формувальний (2013р.)

 • ІІ етап - практичний(2013-2016р.р.)

 • ІІІ етап - підсумковий(2016 -2017р.р.)Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання

 • Компетенція – коло питань, у яких людина добре обізнана, володіє знаннями та досвідом.

 • Компетентна у певній сфері людина володіє відповідними знаннями і здібностями, що дозволяють їй мати грунтовні судження про конкретну сферу діяльності та ефективно діяти в ній.Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання

 • Компетентність — набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлен-ня, що можуть цілісно реалізовуватися на практиціКомпетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання

 • Запровадження у 70-ті роки минулого століт-тя в США орієнтації на компетентнісну освіту, а в 80-ті роки ХХ ст. компетентнісного підходу в освіті розвинених країн Європи було пов’язане з невідповідністю традиційної системи освітніх послуг соціальному замовленню, яке вимагало виховання самостійних, ініціативних членів суспільства, здатних ефективно взаємодіяти в розв’язанні соціальних, виробничих та економічних завдань.

 • Зауважувалося, що більшість випускників навчальних закладів виявляються навченими, але не готовими до виконання професійних обов’язків, вирішення реальних професійних та життєвих проблем.Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання

 • Міжнародні експерти визначають, що головне завдання освіти – готувати компетентного члена суспільства, спроможного ухвалювати адекватні рішення, реагуючи на особистісні і соціальні виклики.Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання

 • Пріоритетними якостями випускника на сьогоднішній день є компетентність, комунікабельність, психологічна стій-кість. Освічена людина в сучасному су-спільстві не тільки і не скільки людина, що володіє знаннями, а яка вміє ціле-спрямовано здобувати знання і при по-требі застосовувати їх у будь-якій си-туації.

 • Тому одним із перспективних напрямів реформування освіти є впровадження компетентнісно спрямованого підходу.Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання

 • На сучасному етапі в Україні компетентніс-ний підхід визнано одним із напрямків мо-дернізації освіти.

 • Готовність українських педагогів запровади-ти компетентнісний підхід у системі освіти задекларовано в основних освітніх докумен-тах. Так, у Концепції загальної середньої ос-віти формування основних компетентностей особистості – життєвої, соціальної, загально-наукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і комп’ютерної – визначаєть-ся як одне з головних завдань сучасної школи України .Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання

 • Запровадження компетентісного підходу в українську освіту зумовлено:

 • 1. Широким визнанням компетентнісного підходу у країнах Євросоюзу, активним схваленням європейськими працедавцями. Цей підхід перебуває в руслі Болонського процесу (на що необхідно звернути особливу увагу, адже сьогоднішні учні - це завтрашні студенти та майбутні фахівці).

 • 2. Цей підхід дає можливість врахувати й адекватно відобразити вимоги XXI століття до особистості, її життєвої компетентності, розкрити і розвинути навички, необхідні людині у сучасному світі.

 • 3. Методичними перевагами компетентнісного підходу є визначеність, зрозумілість його понять і категорій, наявність перспективних освітніх методик та європейського досвіду його реалізаці.Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання

 • Про компетентнісний підхід до формування змісту освіти йдеться в Державних Стандартах освіти, його реалізовано в Критеріях навчальних досягнень учнівКомпетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

 • постановою Кабінету Міністрів України

 • від 14 січня 2004 р. N 24

 • ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

 • базової і повної середньої освіти

 • Загальна частина

 • Зміст базової і повної середньої освіти створює передумови:

 • для всебічного розвитку особистості і визначається на засадах загальнолюдських та національних цінностей…

 • для індивідуалізації та диференціації навчання, його профільності у старшій школі, запровадження особистісно-орієнтованих педагогічних технологій, формування соціальної,

 • комунікативної, комп'ютерної та інших видів компетентності учнів.Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання

 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 • НАКАЗ

 • м. Київ

 • "05 " 05 2008 №_371_

 • Про затвердження критеріїв оцінювання

 • навчальних досягнень учнів у системі

 • загальної середньої освіти

 • Визначення рівня навчальних досягнень учнів є особливо важливим з огляду на те, що навчальна діяльність у кінцевому підсумку повинна не просто дати людині суму знань, умінь та навичок, а сформувати її компетентність як загальну здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню.”Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання

 • Нові вимоги до професійної підготовки вчителя у зв’язку

 • з впровадженням компетентісного підходу

 • Для реалізації компетентісного підходу вчитель повинен:Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання

 • ЩО ОЗНАЧАЄ ДЛЯ ОСВІТИ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ НА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД?Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання

Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчанняКомпетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання

 • Компетентнісний підхід — спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключова, загальнопред-метна і предметна (галузева) компетентностіКомпетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчанняКомпетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання

 • КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІКомпетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання

 • навчальна (уміння здобувати інформацію з різноманітних джерел різними способами, виділяти головне, аналізувати, оцінювати, використовувати на практиці; складати алгоритм навчальної діяльності; здійснювати навчальну діяльність у взаємодії; прогнозувати результат такої діяльності, докладати зусилля до його досягнення; формулювати, висловлювати, доводити власну думку; здатність навчатися протягом усього життя, підвищувати професійний рівень);

 • здоров’язберігаюча (здатність зберігати фізичне, соціальне, психічне та духовне здоров’я – своє та інших людей);Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання

 • соціальна (здатність до співробітництва в групі та команді, мобільність, уміння адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі, планувати, розробляти й реалізовувати соціальні проекти індивідуальних і колективних дій; уміння визначати й реалізовувати мету комунікації в залежності від обставин; підтримувати взаємини; розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях);Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання

 • загальнокультурна (спроможність аналізувати й оцінювати досягнення національної, європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в культурному й духовному контексті сучасного суспільства; знати рідну й іноземні мови, інтерактивно їх використовувати; опановувати моделі толерантної поведінки, створювати умови для конструктивної співпраці в умовах культурних, мовних і релігійних відмінностей між людьми та народами; застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на систему загальнолюдських цінностей);Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання

 • інформаційно-комунікаційна компетентність (уміння використовувати джерела інформації, зокрема ІКТ, для власного розвитку, технічна компетентність, уміння раціонально використовувати комп’ютер для пошуку, опрацювання й систематизації, зберігання й передавання інформації, оперувати технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства);Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання

 • громадянська (здатність орієнтуватися в проблемах суспільно-політичного життя, здійснювати захист своїх громадянських прав та інтересів; взаємодіяти з органами державної влади на користь собі й суспільству);Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання

 • підприємницька

 • (здатність співвідносити власні економічні інтереси з наявними матеріальними, трудовими й природними ресурсами, інтересами інших людей та суспільства; бути готовим активно діяти, організовувати власну трудову й підприємницьку діяльність і працю колективу; змінюватись і пристосовуватись до нових потреб ринку праці; оцінювати власні професійні можливості та здібності; складати й реалізувати плани підприємницької діяльності, приймати економічно обґрунтовані рішення; презентувати інформацію про результати власної економічної діяльності)Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчанняКомпетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчанняКомпетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчанняМає значення тільки те знання, яке використовується на практиці.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка