Формування компетентностейДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


 • Формування компетентностей

 • учнів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах впровадження нових державних освітніх стандартів

 • Гаряча С.А.,

 • завідувач кафедри педагогіки Черкаського ОІПОПП,

 • кандидат педагогічних наук
 • Спрямування навчально-виховного процесу на формування духовного світу особистості.

 • Утвердження загальнолюдських цінностей.

 • Розкриття потенційних можливостей та здібностей дитини.Нова Концепція

 • Нова Концепція

 • загальної освіти ґрунтується на засадах компетентнісного, особистісно зорієнтованого і діяльнісного підходівкомпетентнісний підхід;

 • компетентнісний підхід;

 • компетентність і компетенція;

 • ключові та предметні компетентності.перенесення акценту з процесу навчання

 • перенесення акценту з процесу навчання

 • на його результат;

 • перехід від парадигми викладання (передачі інформації)

 • до парадигми учіння;

 • акцентування педагогічних впливів на формування

 • ключових компетентностей загального позапредметного

 • характеру й загальних умінь предметного характеру

 • та посилення прикладного, практичного характеру

 • системи освіти.Компетентність

 • Компетентність

 • інтегрована здатність особистості, набута у процесі навчання, що охоплює:

 • знання, уміння, навички, досвід, цінності та ставлення,

 • які можуть цілісно реалізуватися на практиці.

 • Компетентність не може бути зведена лише до фактичних знань.Компетенція розуміється

 • Компетенція розуміється

 • як коло питань, щодо яких особистість має бути обізнана або певна сфера діяльності, в якій людина повинна володіти компетентністю.

 • Компетенція – об’єктивна категорія, суспільно визнаний рівень знань, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини.

 • Вона відчужена від людини, є наперед заданою соціальною нормою.вміння вчитися;

 • вміння вчитися;

 • загальнокультурна;

 • громадянська;

 • здоров’язбережувальна;

 • компететності з ІКТ;

 • соціальна;вміння вчитися;

 • вміння вчитися;

 • спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами;

 • математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки;

 • загальнокультурна;

 • громадянська;

 • здоров’язбережувальна;

 • компететності з ІКТ;

 • соціальна;

 • підприємницька.вміння вчитися;

 • вміння вчитися;

 • спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами;

 • математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки;

 • загальнокультурна;

 • громадянська;

 • здоров’язбережувальна;

 • компететності з ІКТ;

 • соціальна;

 • підприємницька.організовувати своє робоче місце;

 • організовувати своє робоче місце;

 • орієнтуватися у часі та берегти його;

 • планувати свої дії;

 • доводити роботу до кінця.розвиток позитивного ставлення до рідної мови, визнання її ролі у власному та культурному збагаченні;

 • розвиток позитивного ставлення до рідної мови, визнання її ролі у власному та культурному збагаченні;

 • розуміння культурних аспектів і соціальних умов мови в різних географічних, соціальних та комунікативних середовищах.

 • уміння спілкуватися (письмово чи усно) рідною, державною та іноземними мовами, розуміти і бути зрозумілим в різних ситуаціях;

 • вміння переконливо формулювати власні думки (усно чи письмово) та враховувати всі наявні точки зору;навички використання підказок (нотатки, схеми, карти) з метою створення та розуміння складних текстів (спічі, розмови, інструкції, інтерв’ю, дебати).

 • навички використання підказок (нотатки, схеми, карти) з метою створення та розуміння складних текстів (спічі, розмови, інструкції, інтерв’ю, дебати).

 • відчуття культурних відмінностей іноземної мови та стійкість до стереотипів.

 • відкрите визнання думок та висловів інших, участь в конструктивному діалозі;

 • розвиток позитивного ставлення до міжкультурної комунікації.забезпечення свідомого оволодіння учнями системою математичних знань, умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті і майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного опанування інших знань і здійснення неперервної освіти;

 • забезпечення свідомого оволодіння учнями системою математичних знань, умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті і майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного опанування інших знань і здійснення неперервної освіти;

 • інтелектуальний розвиток учнів (розвиток логічного і просторового мислення, інформаційної та графічної культури, пам’яті, уваги, інтуїції тощо);

 • формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї і методи математики та її роль у пізнанні навколишнього світу;

 • економічне, екологічне, естетичне, патріотичне виховання;оволодіння досягненнями культури;

 • оволодіння досягненнями культури;

 • духовно-моральні основи життя людини;

 • особливості національної і загальнолюдської культури в побутовій і культурно-дозвіллєвій сфері;

 • культурологічні основи сімейних, соціальних, суспільних явищ;

 • роль науки та релігії в житті, засвоєння наукової картини світу.усвідомлення своєї належності до різних елементів природного, етносоціального й соціально-культурного середовищ;

 • усвідомлення своєї належності до різних елементів природного, етносоціального й соціально-культурного середовищ;

 • знання своїх прав і обов’язків;

 • здатність екологічно мислити;

 • бережливе ставлення до природи, до людей, до самого себе.уявлення і поняття про здоров’я, здоровий спосіб життя та безпечну поведінку;

 • уявлення і поняття про здоров’я, здоровий спосіб життя та безпечну поведінку;

 • усвідомлення здоров’я як вищої життєвої цінності;

 • взаємозв’язок організму людини з природнім і соціальним оточенням;

 • удосконалення фізичної, соціальної, психічної та духовної складових здоров’я;

 • дбайливе ставлення до свого здоров’я: здорове харчування, розпорядок дня, гігієнічний догляд за тілом, загартовування.здатність учня орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією;

 • здатність учня орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією;

 • вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел, користуватися різноманітною довідковою літературою.проектувати стратегії свого життя з урахуванням інтересів та потреб різних соціальних груп, індивідумів, відповідно до соціальних норм та правил, наявних в українському суспільстві;

 • проектувати стратегії свого життя з урахуванням інтересів та потреб різних соціальних груп, індивідумів, відповідно до соціальних норм та правил, наявних в українському суспільстві;

 • продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, використовувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими;

 • конструктивне розв’язання конфліктів, досягнення консенсусу, брати на себе відповідальність за наслідки вчинків.здатність співвідносити власні економічні інтереси з наявними матеріальними, трудовими й природними ресурсами, інтересами інших людей та суспільства;

 • здатність співвідносити власні економічні інтереси з наявними матеріальними, трудовими й природними ресурсами, інтересами інших людей та суспільства;

 • бути готовим активно діяти, організовувати власну трудову й підприємницьку діяльність і працю колективу;

 • змінюватись і пристосовуватись до нових потреб ринку праці; оцінювати власні професійні можливості та здібності;

 • складати й реалізувати плани підприємницької діяльності, приймати економічно обґрунтовані рішення;

 • презентувати інформацію про результати власної економічної діяльності.Предметна компетентність сукупність знань, умінь та характерних якостей, що дають змогу учневі автономно виконувати певні дії у межах конкретного предмета

 • Предметна компетентність – сукупність знань, умінь та характерних якостей, що дають змогу учневі автономно виконувати певні дії у межах конкретного предмета

 • для розв’язання навчальної проблеми (завдання, ситуації).
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка