«формування техніко-конструкторських знань старшокласників на уроках технології за профілем «технічне проектування»Дата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


Курсова робота на тему:

 • «ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ЗНАНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА ПРОФІЛЕМ «ТЕХНІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ »


Мета дослідження – теоретично обґрунтувати методику формування  у старшокласників техніко-конструкторських знань і вмінь засобами ІКТ у процесі їх допрофесійної підготовки.

 • Мета дослідження – теоретично обґрунтувати методику формування  у старшокласників техніко-конструкторських знань і вмінь засобами ІКТ у процесі їх допрофесійної підготовки.

 • Об’єкт дослідження – техніко-конструкторська діяльність старшокласників у процесі їх допрофесійної трудової підготовки.

 • Предмет дослідженняметодика формування в учнів техніко-конструкторських  знань  і  вмінь засобами ІКТ.Гіпотеза дослідження:

 • полягає у припущенні, що допрофесійна трудова підготовка старшокласників буде більш ефективною, якщо здійснюватиметься за методикою, розробленою на основі процесу формування техніко-конструкторських знань і вмінь, яка передбачає розширення та поглиблення змісту навчання засобами ІКТ.Завдання дослідження

 • на основі літературних джерел визначити сутність, структуру і рівні сформованості в старшокласників техніко-конструкторських знань, вмінь;

 • провести аналіз можливостей використання ІКТ на уроках технології;

 • розробити методику процесу формування техніко-конструкторських  знань і вмінь засобами ІКТ.Методи дослідження:

 • теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури з проблеми дослідження, передового досвіду практичного застосування комп'ютерів при викладанні трудового навчання;

 • аналіз результатів продуктивності навчальної та трудової діяльності учнів на уроках трудового навчання;

 • методи спостереження, бесіди.РОЗДІЛ 1. ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІВивчення програми з трудового навчання, зокрема модуля «Технічне проектування» у старших класах має забезпечувати:

 • відповідні практичні уміння і навички, необхідні для продуктивної праці учнів та самообслуговування;

 • розширення політехнічного світогляду;

 • розвиток загальних і спеціальних здібностей, психофізіологічних функцій організму, технічного і нового економічного мислення, творчих здібностей;

 • ознайомлення з основами ринкової економіки, підприємництва, різними формами господарської діяльності;

 • виховання працелюбності, культури праці, відповідального ставлення до власності, бережливого ставлення до природи, енергетичних і природних ресурсів;

 • створення умов для формування стійких професійних інтересів, готовності до професійного самовизначення і трудової діяльностіМожливості використання ІКТКласифікація програмних засобів

 • демонстраційні – використання таких програм дозволяє вчителю ілюструвати матеріал за допомогою зображень (статичних чи динамічних);

 • навчально-тренувальві, ігрові, моделюючі програмні засоби, які призначені для повторення, закріплення усвідомлених знань, формування вмінь, навичок їх застосування у практичній діяльності;

 • контролюючі – призначені для використання під час поточного або підсумкового контролю знань учнів. Систематичне використання таких програм дозволяє відслідковувати динаміку успішності кожного учня;

 • комбіновані навчальні програмні засоби, які при необхідності можуть містити у своїх змістових і операційно-діяльнісних компонентах усі вище перераховані призначення.Ефективність застосування засобів мультимедіа на уроках технології для формування техніко-конструкторських знань

 • урізноманітнення форм подання інформації;

 • урізноманітнення типів навчальних завдань;

 • створення навчальних середовищ, які забезпечують «занурення» учня в уявний світ, у певні соціальні й виробничі ситуації;

 • широке застосування ігрових прийомів;

 • широкі можливості відтворення фрагмента навчальної діяльності (предметно-змістового, предметно-операційного і рефлексивного);

 • активізація навчальної роботи учнів, посилення їх ролі як суб’єкта навчальної діяльності; посилення мотивації навчанняРОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ЗНАНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЇМожливості програми Компас 3D

  • доступність і зрозумілість інтерфейсу;
  • доцільність використання на уроках праці;
  • інженерна спрямованість (формування інженерного та просторового мислення);
  • відносно не високі системні вимоги до апаратного забезпечення.


За способом подання розрізняють моделі матеріальні й інформаційні. До останніх відносяться вербальні, математичні, табличні, графічні. Комп'ютерні програмні засоби, у тому числі текстовий редактор Word, графічний редактор Paint, електронні таблиці Excel, бази даних Access і багато інших, значно полегшують процес їхнього створення. Можна відмітити, що моделювання в навчанні відрізняється від моделювання при проведенні фундаментальних наукових досліджень, оскільки завдання для засвоєння тих або інших знань є моделями реальних задач. Особливе значення має наочність моделі, тому часто вибирають графічну форму її подання: ескіз, креслення, схема, графік.

 • За способом подання розрізняють моделі матеріальні й інформаційні. До останніх відносяться вербальні, математичні, табличні, графічні. Комп'ютерні програмні засоби, у тому числі текстовий редактор Word, графічний редактор Paint, електронні таблиці Excel, бази даних Access і багато інших, значно полегшують процес їхнього створення. Можна відмітити, що моделювання в навчанні відрізняється від моделювання при проведенні фундаментальних наукових досліджень, оскільки завдання для засвоєння тих або інших знань є моделями реальних задач. Особливе значення має наочність моделі, тому часто вибирають графічну форму її подання: ескіз, креслення, схема, графік.Реалізація змісту, цих програм повинна забезпечувати вирішення таких завдань:

 • формування в учнів технічного світогляду, закріплення на практиці знань про технологічну діяльність, спираючись на закони та закономірності розвитку природи, суспільства, виробництва і науки:

 • ознайомлення учнів з місцем і роллю інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному виробництві, повсякденному житті;

 • ознайомлення та залучення учнів до різних видів діяльності, формування необхідних для цього знань і вмінь, навчання учнів способів поводження з різноманітними засобами праці;

 • створення умов для професійного самовизначення, обґрунтованого вибору професії з урахуванням власних здібностей, уподобань і інтересів;

 • формування в учнів культури праці, навичок раціонального ведення домашнього господарства , культури побуту, відповідальності за результати власної діяльності, комплексу особистісних якостей, потрібних людині як суб'єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства;

 • виховання активної життєвої позиції, адаптивності, готовності до безперервної професійної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці, потреби ініціативно включатися в систему нових економічних відносин, в підприємницьку діяльність;

 • створення умов для реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання, виховання та розвитку особистості.Засоби мультимедіа на уроках технології дозволяють розв`язати такі основні завдання:

 • формування в учнів технічного світогляду, закріплення на практиці знань про технологічну діяльність, спираючись на закони та закономірності розвитку природи, суспільства, виробництва і науки;

 • ознайомлення учнів з місцем і роллю ІКТ у сучасному виробництві, повсякденному житті;

 • ознайомлення та залучення учнів до різних видів діяльності, формування необхідних для цього знань і вмінь, навчання учнів способів використання різноманітних засобів праці;

 • в учнів культури праці, навичок раціонального ведення домашнього господарства, культури побуту, відповідальності за формування результати власної діяльності, комплексу особистісних якостей, потрібних людині як суб’єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства.

Висновки

 • Використання засобів ІКТ та спеціалізованого програмного забезпечення відкриває доступ учням до великого обсягу нової інформації, яка в традиційному вигляді (на паперовій основі) практично не реалізується. Це сприяє вихованню в учнів здатності відчувати, бачити проблеми. Бачення проблем це одна з важливих ознак творчої особистості. Тому навчальний матеріал учням повинен пред’являтись проблемно, дискусійно, з розкриттям різних точок зору, підходів, альтернативних рішень тощо.В процесі вивчення такого матеріалу учень не є сторонньою особою, а стає активним учасником подій, ситуацій, висловлює свою думку, своє ставлення до проблеми. Крім того, він вчиться за допомогою комп’ютера вести пошук шляхів розв’язання проблеми, запускати програму, користуватись електронним довідником, виділяти необхідну інформацію, її друкувати тощо. У різних ситуаціях мультимедійні засоби навчання можуть мати різні дидактичні функціональні призначення: слугувати опорою (слуховою, зоровою) для подальшого засвоєння учнями знань, ілюстрацією або засобом повторення та узагальнення навчального матеріалу, замінити традиційний посібник-книгу. У будь-якому випадку мультимедійний засіб навчання є основним або додатковим джерелом знань та уявлень.

 • В процесі вивчення такого матеріалу учень не є сторонньою особою, а стає активним учасником подій, ситуацій, висловлює свою думку, своє ставлення до проблеми. Крім того, він вчиться за допомогою комп’ютера вести пошук шляхів розв’язання проблеми, запускати програму, користуватись електронним довідником, виділяти необхідну інформацію, її друкувати тощо. У різних ситуаціях мультимедійні засоби навчання можуть мати різні дидактичні функціональні призначення: слугувати опорою (слуховою, зоровою) для подальшого засвоєння учнями знань, ілюстрацією або засобом повторення та узагальнення навчального матеріалу, замінити традиційний посібник-книгу. У будь-якому випадку мультимедійний засіб навчання є основним або додатковим джерелом знань та уявлень.Використання програми MS Power Point в процесі формування техніко-конструкторських знань старшокласників на уроках технології за профілем «Технічне проектування» дає можливість більш діє­во впливати на емоції учнів, що значно підвищує ефективність засвоєння навчального матеріалу та дозволяє де­монструвати навчальне відео, .що сприяє формування техніко-конструкторських знань старшокласників на уроках технології.

 • Використання програми MS Power Point в процесі формування техніко-конструкторських знань старшокласників на уроках технології за профілем «Технічне проектування» дає можливість більш діє­во впливати на емоції учнів, що значно підвищує ефективність засвоєння навчального матеріалу та дозволяє де­монструвати навчальне відео, .що сприяє формування техніко-конструкторських знань старшокласників на уроках технології.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка