Хвороби печінки доц. Чонка І.ІДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.


Хвороби печінки.

 • доц. Чонка І.І.


План лекції

 • 1. Цироз печінки. Патогенез, класифікація. Ускладнення. Клініка ускладнень. Диференційна діагностика.

 • 2. Принципи консервативного та оперативного лікування портальній гіпертензії та її ускладнень.

 • 3. Жовтяниця. Етіологія, патогенез. Клінічні прояви. Методи дослідження. Принципи консервативного лікування. Хірургічна тактика. Роль малоінвазивних оперативних методів в лікування механічної жовтяниці.

 • 4. Печінкова недостатність. Стан проблеми. Класифікація. Патогенез. Клінічні прояви в залежності від ступеня важкості.

 • 5. Пересадка печінки. Покази, протипокази. Види операцій.

 • 6. Постхолецист-ектомічний синдром. Частота. Класифікація. Клініка різних форм. Диференційна діагностика. Методи обстеження. ЛікуванняЦироз печiнки - хронiчне прогресуюче захворювання, характерними ознаками якого є ураження  паренхiматозної та iнтерстицiальної тканин органа, некроз i дистрофiя печiнкових клiтин iз подальшою вузловою регенерацiєю  у виглядi дифузного розростання сполучної тканини, з розвитком  недостатностi функцiй печiнки i виникнення синдрому портальної гiпертензiї.

 • Цироз печiнки - хронiчне прогресуюче захворювання, характерними ознаками якого є ураження  паренхiматозної та iнтерстицiальної тканин органа, некроз i дистрофiя печiнкових клiтин iз подальшою вузловою регенерацiєю  у виглядi дифузного розростання сполучної тканини, з розвитком  недостатностi функцiй печiнки i виникнення синдрому портальної гiпертензiї.Етiологiя: 

 • -гострий i хронiчний гепатит; - алкоголізм; - туберкульоз, малярiя, сифiлiс, бруцельоз, гельмінтози; - вади серця, жовчнокам'яна хвороба; , обмiннi порушення (гемохроматоз, гепатолентикулярна дегенерацiя, бiлкове голодування та вiтамiнна недостатнiсть (В6, В12, Е); - колагенози (ревматоїдний артрит, червоний вовчак); - тиреотоксикоз; - токсичнi фактори (промисловi отрути, медикаменти).Патогенез: 

 • Шкiдлив1 фактори -руйнування гепатоцитiв (цитолiз) -розростання сполучної тканини - порушення черезпечiнкового кровобiгу - портальна гіпертензія -розширення природних портокавальних анастомозiв:

 • 1) мiж венами кардiального вiддiлу шлунка i стравоходу (портоезофагальний шлях)

 • 2) мiж навколопупковими венами i пупковою (порто-абдомiнальний шлях);

 • 3) мiж верхнiми, середнiми i нижнiми ректальними венами (порто-ректальний шлях).

 • 4)Менш важливими є iншi групи анастомозiв: порто-iлеоцекальнi, люмбальнi, ренальнi, пульмональнi.Класифiкацiя 

 • 1) портальний; 2) бiлiарний;

 • 3) постнекротичний; 4) змiшаний. За стадiями розвитку : 1) початкова; 2) сформованого цирозу; 3)дистрофiчна. За ступенями тяжкостi: 1) легкий; 2) середнiй; 3) тяжкий. За перебiгом: 1) прогресуючий; 2) стабiльний; 3) регресуючий.Симптоматика i клiнiчний перебiг 

 • -Больовий синдром (постiйний ниючий, iнодi iнтенсивний, бiль у правому пiдребер'ї з iррадiацiєю в праву лопатку та поперек). -Диспепсичнии синдром ( втрата апетиту, нудота, блювота та схуднення). -Синдром холестазу (колiр шкiри вiд незначно жовтого до землисто-сiрого).

 • - Енцефалопатiя (астеновегетативний синдром - iнверсiя сну (сонливiсть удень  i безсоння вночi). загальна слабiсть, швидка втомлюванiсть, подразливiсть i головний бiль. -Синдром ендокринних порушень (гiнекомастiя та зниження потенцiї в чоловiкiв, у жiнок - розлади менструального циклу). -Синдром портальної гiпертензiї (розширення вен стравоходу, шлунка,  гемороїдальних вен, вен передньої черевної стiнки, спленомегалiю, гiперспленiзм  (анемiя, лейкопенiя, тромбоцитопенiя) та асцит.Об'єктивнi данi:

 • -жовтушнiсть шкiри та слизових, судиннi "зiрочки" на обличчi, шиї, китицях, грудях, "печiнковi долонi" (рожева мармуровiсть шкiри), збiльшений у розмiрах, внаслiдок асциту, живiт ("жаб'ячий живiт"), варикозне розширення вен черевної стiнки ("голова медузи"). -Печiнка збiльшена, щiльна, з гострим краєм та дрiбнозернистою поверхнею i майже неболюча. При атрофiчному цирозi пропальпувати її не вдається. Селезiнка збiльшена, асцит.Гіперемія долонь у хворого цирозом печінки.

 • Гіперемія долонь у хворого цирозом печінки.Судинні зірочки на шкірі.

 • Судинні зірочки на шкірі.Гінекомастія у хворого

 • Гінекомастія у хворогоАсцит у хворої цирозом печінки.

 • Асцит у хворої цирозом печінки.Асцит, разширині шкірні вени на передній черевній стінці у хворого цирозом печінки.

 • Асцит, разширині шкірні вени на передній черевній стінці у хворого цирозом печінки.Ксантилазми навколо очей у хворої

 • Ксантилазми навколо очей у хвороїВарiанти клiнiчного перебiгу й ускладнення 

 • Повiльно прогресуючий перебiг- симптоми захворювання перiодично або посилюються, або стають менш вираженими. Маловиражене ураження паренхiми печiнки i тривалий перебiг. Швидко прогресуючий перебiг - перехiдна форма вiд пiдгострої атрофiї печiнки до цирозу. Смерть хворих настає внаслiдок печiнкової недостатностi протягом декiлькох мiсяцiв вiд початку захворювання. Стабiльний перебiг- тривалi перiоди ремiсiй, що настають на раннiх стадiях цирозу пiсля адекватного консервативного лiкування.Ускладнення:

 • - кровотечi з варикознорозширених вен стравоходу i шлунка, гемороїдальних вен, холемiчнi кровотечi;

 • - тромбоз ворiтної вени;

 • - гепатогеннi виразки шлунка;

 • - печiнкова недостатнiсть, енцефалопатiя, печiнкова кома;

 • - перехiд цирозу в рак.Дiагностична програма 

 • 1. Анамнез i фiзикальнi данi. 2. Загальний аналiз кровi й сечi. 3. Бiохiмiчний аналiз кровi (бiлковi фракцiї, бiлiрубiн,  глюкоза, АлАТ, АсАТ, лужна фосфатаза, холестерин, реакцiя Таката-Ара, проба Вельтмана; електрофорез бiлкiв). 4. Коагулограма. 5. Езофагогастроскопiя. 6. Контрастна рентгенографiя стравоходу, шлунка. 7. Сонографiя. 8. Сканування печiнки. (накопичення нуклiду в печiнцi та селезінці). 9. Спленопортографiя. Пiд час цiєї манiпуляцiї вимiрюють портальний тиск, який у таких хворих звичайно буває вищим 250 мм вод. ст. (2,45 кПа). 10. Внутрiшньовенна радiогепатографiя (альбумiн, мiчений I131) може характеризувати артерiальний i портальний кровобiг у печiнцi й селезiнцi.

 • 11.Реогепатографiя.

 • 12.Целiако - i мезентерiкографiя (розширення i звивистiсть селезiнкової артерiї та бiднiсть печiнкового судинного малюнка. У венознiй фазi спостерiгають розширення селезiнкової та ворiтної вен). 13. Лапароскопiя.Ехографічне зображення печінкової форми портальної гіпертензії в початковий період розвитку, розширення портальної вени (на лівій половині фото) і селезінкової вени (на правій половині фото).

 • Ехографічне зображення печінкової форми портальної гіпертензії в початковий період розвитку, розширення портальної вени (на лівій половині фото) і селезінкової вени (на правій половині фото).Ехографічне зображення портальної гіпертензії. Портокавальні анастомози в воротах печінки (кавернозна трансформація). Косе сканування паралельно правій реберній дузі.

 • Ехографічне зображення портальної гіпертензії. Портокавальні анастомози в воротах печінки (кавернозна трансформація). Косе сканування паралельно правій реберній дузі.Ендоскопічна картина варикозно розширених вен стравоходу.

 • Ендоскопічна картина варикозно розширених вен стравоходу.Ультразвукова картина цирозу печінки.

 • Ультразвукова картина цирозу печінки.Рентгенограма. Варикозно розширені вени стравоходу.

 • Рентгенограма. Варикозно розширені вени стравоходу.Виражена спленомегалія з помірним підвищенням ехогенності паренхіми. Селезінкова вена звивиста с розширенням просвіту до 7 мм. Візуалізуються розширені внутрішньоселезінкові судини (вказані стрілкою).

 • Виражена спленомегалія з помірним підвищенням ехогенності паренхіми. Селезінкова вена звивиста с розширенням просвіту до 7 мм. Візуалізуються розширені внутрішньоселезінкові судини (вказані стрілкою).Ехографічне зображення асциту при цирозі печінки. Косий переріз вздовж правої реберної дуги на рівні передньої аксілярної лінії. Симптом «плаваючої» печінки. Звукопоглинання паренхіми печінки значно підвищене. В навколопечінковому просторі визначається вільна рідина.

 • Ехографічне зображення асциту при цирозі печінки. Косий переріз вздовж правої реберної дуги на рівні передньої аксілярної лінії. Симптом «плаваючої» печінки. Звукопоглинання паренхіми печінки значно підвищене. В навколопечінковому просторі визначається вільна рідина.Кавернозна трансформація портальної вени (VP), яка представлена множинними, звивистими тубулярними структурами

 • Кавернозна трансформація портальної вени (VP), яка представлена множинними, звивистими тубулярними структурамиДиференцiальна дiагностика 

 • 1.Недостатнiсть кровообiгу за правошлуночковим типом ( ревматизм, атеросклеротичний кардiосклероз, вродженi вади серця та хронiчне легеневе серце) - збiльшена болюча печiнка. набряки на нижнiх кiнцiвках, що виникають задовго до розвитку асциту.

 • 2. Перикардитичний псевдоцироз. (стискуючоий перикардит). - симптоми констриктивного перикардиту: пiдвищення венозного тиску понад 200 мм вод. ст. (1,96 кПа), парадоксальний пульс (зникання пiд час вдиху) та зниження амплiтуди пульсацiї серця на рентгенокiмограмi. Рентгенологiчно у хворих знаходять вiдкладання солей кальцiю в перикардi, "маленьке" i "спокiйне" серце. Типовi змiни при електро- i фонокардiографiї.Тактика i вибiр методу лiкування  Консервативне лiкування.

 • Неактивний компенсований цироз

 • Мiнiмальної активностi цироз

 • Активна фаза цирозу, виражена портальна гiпертензiя та наявнiстю асциту

 • Абдомiнальний парацентез i видалення рiдини проводять у випадках стiйкого асциту, що не пiддається адекватному лiкуванню, а також при гепаторенальному синдромi чи загрозi стравохiдної кровотечi.Хiрургiчне лiкування.

 • Увсiх пацiєнтiв iз захворюванням печiнки варто розглядати можливiсть трансплантацiї даного органа, а показанням треба вважати появу гепатаргiї

 • Оперативнi втручання подiляють на двi групи: 1) радикальнi, що можуть лiквiдувати портальний застiй; 2) палiативнi, якi здатнi нiвелювати  лише окремi прояви цiєї патологiї. Протипокази до операцiї :

 • 1) зниження альбумiнiв кровi до рiвня 2,5 % i нижче;

 • 2) падiння альбумiно-глобулiнового коефiцiєнту менше 0,7;

 • 3) зменшення протромбiнового iндексу  нижче 30 %;

 • 4) наявнiсть симптомiв, що вказують на активний деструктивно-запальний процес у печiнцi (гектична температура тiла, лейкоцитоз, рiзке збiльшення рiвня трансамiназ  i глобулiнової фракцiї та позитивна реакцiя на С-реактивний бiлок).Радикальнi операцiї

 • 1. Прямий портокавальний анастомоз: а) латеро-латеральний; б) термiно-латеральний

 • Показання -

 • кровотеча з варикозних вен стравоходу (в анамнезi) на грунтi внутрiшньо-печiнкового блоку.2. Спленоренальний анастомоз : 

 • 2. Спленоренальний анастомоз : 

 • а)  термiно-латеральний

 • б) термiно-термiнальний;в) Н-подiбний (за допомогою аутовени або алопротезу). показання - кровотеча з варикозних вен стравоходу (в анамнезi) на грунтi внутрiшньопечiнкового i надпечiнкового блокiв. 3. Мезентерiкокавальний анастомоз

 • в) Н-подiбний (за допомогою аутовени або алопротезу). показання - кровотеча з варикозних вен стравоходу (в анамнезi) на грунтi внутрiшньопечiнкового i надпечiнкового блокiв. 3. Мезентерiкокавальний анастомоз

 • показання-стiйкий асцит при вiдносно нетяжкому станi хворого. 4. Анастомози дрiбних вен неефективнi й тому в даний час не  застосовуються.Палiативнi операцiї

 • 1. Операцiї, спрямованi на стимуляцiю регенерацiї печiнки:

 • а) часткова (крайова) резекцiя печiнки;

 • б) електрокоагуляцiя поверхнi печiнки;

 • в) крiогенна i лазерна деструкцiї поверхнi печiнки;

 • г) перiартерiальна невректомiя загальної печiнкової артерiї;

 • д) перев'язка селезiнкової артерiї i спленектомiя;

 • ж) ендоваскулярна емболiзацiя селезiнкової артерiї. 2. Органоанастомози:

 • а) оменторенопексiя;

 • б) оментодiафрагмопексiя;

 • в) оментогепатопексiя. 3. Операцiї при асцитi:

 • а) лапароцентез;

 • б) вiдведення асцитичної рiдини в передочеревинну, заочеревинну i пiдшкiрну клiтковини, в сечовидiльнi шляхи;

 • в) лiмфо-венознi анастомози (мiж грудною лiмфатичною протокою i внутрiшньою або зовнiшньою яремною веною);

 • г) перiтонеовенозне шунтування (перiтонеоса-фенальне i перiтонеоюгулярне) за допомогою синтетичної трубки з клапанним апаратом, вшитої в черевну стiнку; д) екстра-перитонiзацiя печiнки (утворення судинних зв'язкiв мiж печiнкою та дiафрагмою).Тактика при кровотечi з варикозних вен стравоходу 

 • Тампонада внутрiшньої поверхнi стравоходу та кардiального вiддiлу шлунка за допомогою спецiального двобалонного зонда Блекмора-Сiнгстекена (рис. 3.4.18).

 • Консервативне лiкування:

 • 1) при легкому ступенi крововтрати i I ступенi печiнкової недостатностi (основнi бiохiмiчнi показники або не змiненi, або з незначними вiдхиленнями вiд норми; асцит i енцефалопатiя вiдсутнi);

 • 2) при III ступенi печiнкової недостатностi, прогресуючому асцитi й енцефалопатiї, незалежно вiд ступеня крововтрати. Консервативне лiкування

 • -пiтуїтрин.

 • -ендоскопiчнi методи зупинки кровотеч (накладання клiпсiв на вени, склерозуюча терапiя - 76 % етиловий спирт, варикоцид, 66 % розчин глюкози, ендоваскулярна оклюзiя вен, лазерна коагуляцiя вен).

 • Хiрургiчне лiкування

 • -кровотечi середнього i тяжкого ступенiв з I i II ступенями печiнкової недостатностi (загальний бiлiрубiн не бiльший 50 мкмоль/л, загальний бiлок не менший 60 г/л, протромбiновий iндекс не  нижчий 60 %, наявний транзиторний асцит)Методика застосування зонда Блекмора-Сiнгстекена:

 • Методика застосування зонда Блекмора-Сiнгстекена:

 • 1) дистальний (шлунковий) балон;

 • 2) стравохiдний балон.Типи операцiй

 • I. Операцiї, спрямованi на роз'єднання гастроезофагального венозного шляху. 1. Операцiя Танера: а) поперечне перерiзання i зшивання шлунка в субкардiальному вiддiлi; б) перерiзання з наступним зшиванням стравоходу в наддiафрагмальному сегментi. 2. Операцiя за О.О. Шалiмовим - перерiзання i зшивання стравоходу апаратом для циркулярних анастомозiв. 3. Прошивання кардiоезофагального переходу циркулярно П-подiбними швами за В.М.Коротким. 4. Операцiя, розроблена М.Д.Пацiорою, - прошивання i перев'язка окремими лiгатурами кровоточивих вен кардiального вiддiлу шлунка i стравоходу зi сторони слизової оболонки. 5. Резекцiя дистальної частини стравоходу i проксимального вiддiлу шлунка. II. Операцiї, що знижують портальний тиск: портоковальнi анастомози (прямi та селективнi), спленектомiя.Обтурацiйна жовтяниця  

 • це вид жовтяницi, причиною якої є порушення прохiдностi жовчних шляхiв внаслiдок їх обтурацiї зсередини або зовнiшнього стиснення чи  рубцеве звуження.Етiологiя

 • -жовчнокам'яна хвороба, холедохолiтiаз

 • -пухлини

 • -рубцевi змiни великого сосочка дванадцятипалої кишки 

 • -запальни1 процеси навколишнiх органiв (пiдшлункової залози, парахоледохеальних лiмфатичних вузлiв);

 •   пошкодження стiнок проток  пiд час операцiй,патогенез

 • При повнiй блокадi зовнiшнiх жовчних проток i зростаннi в них тиску вище 300 мм вод. ст. або 2,94 кПа (за нормою - не вище 150 мм або 1,47 кПа) видiлення жовчi в жовчнi капiляри припиняється. Це зумовлено тим, що секреторний механiзм печiнкових клiтин (гепатоцитiв) не може подолати такий опiр.  При цьому жовч через зруйнованi дольки та лiмфатичнi й венознi судини печiнки потрапляє в кров, викликаючи синдром механiчної жовтяницi.Класифiкацiя 

 • (за О.О. Шалiмовим i спiвавт., 1993)    Обтурацiйнi жовтяницi подiляють: I. За рiвнем перепони: 1) непрохiднiсть дистальних вiддiлiв загальної жовчної протоки; 2) непрохiднiсть супрадуоденальної частини загальної жовчної протоки; 3) непрохiднiсть початкового вiддiлу загальної печiнкової протоки i розвилки печiнкових проток. II. За етiологiчним фактором: 1) обумовлену обтурацiєю жовчними конкрементами, стороннiми тiлами, згортками кровi пiд час гемобiлiї, паразитами, ятрогенними впливами пiд час операцiї; 2) непрохiднiсть при захворюваннях стiнки жовчних шляхiв - вроджених аномалiях (гiпоплазiя,  кiсти й атрезiї),   запальнi захворювання (стенозуючий папiлiт i холангiт), рубцевi стриктури (посттравматичнi й запальнi), доброякiснi пухлини жовчних шляхiв; 3) непрохiднiсть, викликана позапротоковими захворюваннями,  що втягують їх у процес  (тубулярний стеноз загальної жовчної протоки  панкреатичного генезу, виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, парахоледохеальний лiмфаденiт, злукова хвороба очеревини). Окрiм того, за тривалiстю захворювання розрiзняють: 1) гостру обтурацiйну жовтяницю, що триває до 10 днiв; 2) тривалу, що продовжується вiд 10 до 30 днiв; 3) хронiчну, що триває бiльше мiсяця.Симптоматика i клiнiчний перебiг 

 • -больовий синдром -напади печiнкових кольок.. Бiль часто спостерiгають при стриктурах жовчних проток, але вiн  зовсiм нехарактерний для хворих на рак жовчовивiдних шляхiв. -жовтяниця - швидкiсть виникнення й iнтенсивнiсть залежать вiд того, порушений пасаж жовчi в кишечник. Для холедохолiтiазу з "вентильним" характером конкременту притаманний перехiдний перебiг жовтяницi, а для раку - бiльш стiйкий i прогресуючий. -свербiння тiла, що виникає внаслiдок дiї жовчних кислот. При пухлинах спочатку з'являється свербiння -пiзнiше виникає жовтяниця.

 • -потемнiння сечi та знебарвлення калу  ("бiла глина").

 • -пiдвищення температури тiла  свiдчить про розвиток холангiту, рiдше - метастазування пухлин у печiнку. -у правому пiдребер'ї еластичний, неболючий утвiр (це жовчний мiхур . (симптом Курвуаз'є), -рак головки пiдшлункової залози чи дистальних вiддiлiв загальних жовчних проток.ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ПЕЧІНКИ

 • Вперше гетеротопічне пересадження цільного органа печінки зробив на собаках Welch в 1955 р. В 1959 р. Moore і трохи пізніше Starzl у дослідах на собаках зробили ортотопічне пересадження печінки.

 • В 1963 м, Starzl вперше розробив і здійснив ортотопічне пересадження в клініці, операція закінчилася смертю на операційному столі від кровотечі.

 • У цьому ж році Starzl повторив операцію, що закінчилася успішно. Хворий загинув на 22-й день від емболії легеневої артерії,

 • 11 днів після подібної операції прожив і хворий, оперований у тім же 1963 року Moore. • Показання до трансплантації печінки.

 • Трансплантацію печінки варто розглядати як вимушену операцію, яку виконують лише у хворих з фатальними захворюваннями печінки, коли інші методи лікування не можуть принести хоча б якись короткочасний ефект.

 • 1) хворі зі злоякісними ураженнями печінки (первинні гепатоми, холаніокарциноми);

 • 2) хворі з доброякісними захворюваннями печінки в термінальній стадії:

 • а) вроджена біліарна атрезія в дітей;

 • б) термінальні стадії портального, алкогольного й постнекротичного цирозів печінки, первинного й вторинного біліарного цирозу печінки, хронічного гепатиту, гострих медикаментозних і токсичних уражень;

 • в) крайня ступінь ферментативних і метаболічних змін печінки;

 • г) гостра й хронічна печінкова недостатність;

 • д) енцефалопатія після накладання портокавального анастомозу;

 • е) оклюзія печінкових вен (хвороба Бадда-Кіарі).

 • Часто спостерігається рецидив захворювання, чому сприяє імунодепрессивна терапія, яку необхідно проводити після трансплантації.Протипоказання до проведення трансплантації печінки.

 • Абсолютні:

 • а) метастатичне пораження печінки;

 • б) наявність інфекції в черевній порожнині після попередніх операцій, холангіту, так як на фоні імунодепресивної терапії швидко проходить генералізація інфекційного процесу і смерть від септичних ускладнень.

 • Відносні протипоказання до ортотопічного пересадження печінки:

 • а) неконтрольований геморрагічний діатез;

 • б) високий ступінь портальної гіпертензії.Види трансплантації печінки

 • а) ортотопічна гомотрансплантація - повне видалення власної печінки і заміщення її органом донора;

 • б) гетеротопічна - пересадження печінки або частини її із залишенням власного мало- або нефункціонуючого органа.Підбір донора

 • -особи молодші 45 років з фатальними ушкодженнями мозку( важка черепно-мозкова травма, розрив внутрічерепної аневризми, первинна пухлина мозку, вроджені вади розвитку, мікроцефалія або ацефалія)

 • . Обмеження віку потенційних донорів 45 роками, аргументується тим, що в людей старшого віку небезпека утворення атеросклеротических бляшок у судинах, в тому числі в черевному стовбурі й печінковій артерії, більше.

 • Протипоказання

 • -пухлинне ураження якого-небудь органу в минулому або сьогоденні, крім пухлин мозку,

 • -сховані форми гепатиту або цирозу печінки,

 • -тривалий агональный період.

 • За даними P. Fox і співавт., лише 0,8 % померлих можуть бути донорами печінки.Критерієм для одержання органів з метою наступної трансплантації є „мозкова смерть”, що означає загибель мозку, а отже, загибель особистості, індивідуума.

 • Констатація „мозкової смерті” повинна бути зроблена бригадою, що складається не менш ніж з 3 лікарів різних спеціальностей, двоє з яких не мають відносин до трансплантації органів.

 • Пересадження печінки роблять з урахуванням групової сумісності, тканинне типування донора й реципієнта по лейкоцитарних антигенах системи HLA.Консервація печінки.

 • 1) занурення її в крижаний розчин після відмивання збалансованим розчином електролітів; (життєздатний трансплантат на строк до 8-10 г)

 • 2) те ж в поєднанні з переривчастою перфузією печінки (R.Y. Calne). (більш тривалий період ).

 • (R.Y. Calne (1978). Через ворітню вену вводять 1500 мл розчину Рингера-лактату при температурі 0°С, а потім - плазму крові. Печінку видаляють і поміщають в посудину, що містить крижаний сольовий розчин. Додатково через ворітню вену вводять 400 мл перфузата, а потім через печіночну артерію - ще 150 мл перфузата. Після цього печінку витягають із посудини й поміщають у подвійний поліетиленовий мішок, який встановлюють у контейнер з льодом і транспортують.Ортотопічна трансплантація печінки.

 • Покази:

 • -вроджена атрезія жовчних шляхів;

 • -рак печінки й поширенням ракового ураження зовнішніх жовчних проток1в.

 • У більшості клінік ортотопічне пересадження печінки виконують за методикою Starzl, що вважається на даний час універсальною. • Ортотопічна трансплантація печінки у людини (по Starzl).

 • 1 – дванадцатипала кишка; 2 – подшлункова залоза; 3 – Т-подібна трубка в загальному жевчному протоці;

 • 4, 6 – нижняя порожниста вена; 5 – діафрагма; 7 – аорта; 8 – черевний стовбур; 9 – печінкова артерія; 10 – ворітня вена.Етапи:

 • Підготовка реципієнта (до 12 годин).

 • Для вивчення особливостей кровопостачання печінки -селективна ангіографія.

 • Розкриття черевної порожнини

 • -праворуч від середньої лінії;

 • - серединний торакоабдомінальний розріз.

 • Мобілізація печінки й судин –гепатектомія.

 • Створення судинних розвантажувальних шунтів;

 • -портокавальний анастомоз по типу „бік в бік” протягом 1 см (для розвантаження ворітньої системи )

 • - зовнішній шунт поліетиленовим катетером (м1ж зовнішньою стегновою веною і внутрішньою яремною веною (верхня порожниста вена),

 • для розвантаження венозної системи нижньої частини тіла

 • для запобігання набряку кишечника й розвитку різких гемодинамических розладів на період видалення печінки.

 • Видалення печінки реципієнта -перетинання нижньої порожнистої вени (вище й нижче печінки), ворітньої вени, печінкової артерії й загальної жовчної протоки.

 • З’єднання судин

 • - анастомоз „кінець в кінець” нижньої порожнистої вени спочатку вище печінки, потім нижче.

 • -видалення зовнішнього шунта.

 • -анастомоз „кінець в кінець” печінково1 артері1;

 • анастомоз „кінець в кінець” ворітно1 вени;

 • - знімають порто-кавальний анастомоз;

 • - зашивають стінки вен.

 • Відновлення жевчевідтоку -створення холецисто-єюноанастомозу, або зшивають загальний жовчний протік по типу „кінець в кінець.Методика трансплантацiї печiнки:

 • Методика трансплантацiї печiнки:

 • 1) кукси нижньої порожнистої вени; 2) кукса холедоха; 3) кукса ворiтної вени; 4) кукса загальної печiнкової артерiї; 5) заключний вигляд пiсля накладання анастомозiв.Ускладнення.

 • - вторинна інфекція стоїть (флора шлунково-кишкового тракту, інфекційні вогнища хворого )

 • - ішемічні ушкодження трансплантанта.

 • -порушення системи згортання крові (фібриноліз, гіперкоагуляції).Гетеротопічна трансплантація печінки

 • Покази: тільки при доброякісних ураженнях печінки типу цирозу.

 • Операція менш складна - менш перспективна.

 • Труднощі -„блок відтоку” ( реваскуляризація)Техніка операції на реципієнті відрізняється від ортотопічного пересадження тим, що немає необхідності в створенні судинних шунтів, тому що по ходу операції не виробляється перекриття ворітньої вени.

 • На даний час застосовуються 3 методи підсадження печінки залежно від місця імплантації: найчастіше на місце :

 • -селезінки (вор1тня вена-1з селез1нковою; черевну артер1ю-1з загальною клубовою;надпеч1нковий к1нець нижньо1 порожнисто1 вени перевязують, нижн1й-1з порожнистою веною.)

 • - правої нирки ( печ1нкову -1з нирковою артер1ею; вор1тню вену-1з верхньою брижовою; нижнюю порожнисту-так само)

 • - нижній поверх черевної порожнини.( черевну артер1ю -1з черевною аортою; нижнюю порожнисту-1з вор1тньою та проксимальним к1нцемнижньо1 порожнисто1).

 • Жевчевідток здійснюється у всіх методах накладенням холецисто-єюноанастомозу за Ру, а холедох трансплантанта перев’язують.

 • але виконуватися втручання повинні в строго обмеженого контингенту хворих.Післяхолецистектомічний синдром.

 • це комплекс синдромів, які є безпосередньо наслідком виконання оперативного втручання на жовчному міхурі чи жовчних протоках або є супутніми жовчнокам'яній хворобі захво­рюваннями. (У 10—12 % хворих).Клініка

 • Найчастіше хворі продовжують скаржитись на біль у правій підребровій ділянці або в животі, такий самий, як до оперативного втручання, інколи у вигляді нападу, відзначають також диспепсичні явища, жовтяницю, деякі змі­ни біохімічних показників крові тощо. У деяких хворих ці розлади дійсно по­в'язані з виконаним оперативним втручанням. Проте їх причинами можуть бути інші захворювання або стани. • Виділяють 4 групи захворювань, які мо­жуть бути пов'язані з виконанням операції холецистектомії:

 • втручання холецистекто­мії або є її наслідком Захворювання або патологічний стан органів біліо-панкреатичної сис­теми, не усунений під час операц1:

 • - залишені камені жовчних проток; -стеноз жовчних шляхів (частіше термінального відділу спільної жовчної протоки;

 • -стеноз великого сосочка дванадцятипалої кишки

 • - холангіт тощо.

 • Захворювання або патологічні стани, які безпосередньо є наслідком виконання оперативного втручання:

 • -довга кукса міхурової протоки

 • - залишена частина шийки й тіла жовчного міхура (каменеутворення)

 • Ятрогенне пошкодження позапечінкових жовчних проток

 • - частіше спільної жовчної протоки, і їх наслідки (стриктура, жовчна нориця та ін.). (дефекти оперативної техніки, атипова анатомія жовчних проток, системи кровопостачання біліарного тракту тощо.

 • Захворювання інших суміжних органів, які значною мірою зумовлені жовчнокам'яною хворобою (хронічний панкреатит, хронічний гепатит, дуоденіт та ін.).

 • Супутні захворювання інших органів і систем, зокрема травного каналу, не пов'язаних з біліарною системою, а тим більше з виконаною холецистектомією — загострення виразково1 хвороби шлунка або дванадцятипалої кишки, хронічного гастриту, хронічного коліту, діафрагмальна грижа, рефлюкс-езофагіт тощо, які нерідко( не виявлені перед операцією)Діагностична програма:

 • -УЗД

 • -ЕГДС

 • -КТ

 • -черезшкірна черезпечінкова пункція жовчних проток1в (при обтураційній жовтя­ниці)

 • -ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія

 • -інфузійна внутрішньо­венна холангіографія,

 • рентгенологічне дослідження органів травного каналу тощо.Лікування ПХЕС

 • Понад 70 % хворих з післяхолецистектомічним синдромом (3—4 групи за­хворювань) потребують консервативного лікування у лікарів-терапевтів, гастро­ентерологів, 30 % — показане повторне оперативне втручання. • Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка