І. створення галузевих рад в україни загальна інформаціяДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


Мельник С.В.

 • Стврення та організація роботи галузевих рад по розробці професійних стандартів. Наповнення нормативно-законодавчої бази для діяльності галузевих рад. Роль профспілок при розробці професійних стандартів


І. СТВОРЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ РАД В УКРАЇНИ1.2. Суміжна законодавчо-нормативна база

 • ЗУ "Про зайнятість населення" за № 5067-VІ від 05.07.2012 р. (стосовно працевлаштування молоді, стимулювання роботодавців до цього, введення ваучерів на профпідготовку (перепідготовку) незайнятих осіб у віці старше 45 років (за визначеним щорічно переліком професій і спеціальностей), визнання неформальної освіти тощо);

 • ЗУ "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів" за № 5499-VІ від 20.11.2012 р.;

 • ЗУ "Про організації роботодавців, їх об'єднань, права і гарантії їх діяльності" за № 5026-VІ від 22.06.2012 р. (ст. 26 стосовно права організацій роботодавців на участь у розробленні та на погодження професійних, освітньо-кваліфікаційних стандартів тощо);Продовження 1.2

 • ЗУ "Про професійний розвиток працівників" за № 4312-VІ від 12.01.2012 р. (стосовно професійної підготовки на виробництві, організації виробничих практик та стажування);

 • ЗУ "Про державну службу" за № 4050-VІ від 17.11.2011 р. (пп. 7-8 ст. 1, ст. 26, ст. 30 стосовно розробки профілів професійних компетентностей держслужбовців, їх оцінювання);

 • Указ Президента України "Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 рр." за № 45/2012 від 01.02.2012 р. та План заходів щодо її реалізації у 2013 р. (стосовно всього комплексу реформаторських дій відповідного спрямування);

 • Укази Президента України про Національні плани дій на 2011, 2012, 2013 рр. щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (щодо реформування сфери освіти);

 • Постанова КМУ за № 1008 від 15.10.2012 р. "Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року" (стосовно працевлаштування випускників навчальних закладів та стимулювання роботодавців до цього);

 • Постанова КМУ за № 1341 від 23.11.2011 р. "Про затвердження Національної рамки кваліфікацій";Продовження 1.2

 • Постанова КМУ за № 847 від 05.09.2012 р. "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та внесення змін до галузевих стандартів вищої освіти";

 • Постанова КМУ за № 1238 від 16.11.2011 р. "Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти";

 • Розпорядження КМУ за № 675-р від 05.09.2012 р. "Про схвалення методичних рекомендацій щодо складання регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів" (стосовно оптимізації мережі ПТНЗів та окремих ВНЗів);

 • Спільний наказ МОН та Мінсоцполітики України за № 488/225 від 20.04.2012 р. "Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій";

 • Наказ Мінмолодьспорту України за № 404 від 27.04.2011 р. "Про затвердження Типового положення про підрозділ ВНЗу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників";

 • проект Концепції розвитку Національної системи кваліфікацій (розміщено на сьогодні на сайті МОН України);

 • проекти ЗУ "Про вищу освіту", перші робочі редакції проектів ЗУ "Про професійну освіту" та "Про освіту" тощо.1.3. Підходи із Додатку 1 до Методрекомендацій щодо створення галузевих рад в Україні

 • 1.3.1. Створення організацій за професійно-галузевою ознакою, які регулюють професійні кваліфікації та професійні стандарти (Професійно-галузеві ради), діяльність яких повинна носити постійний та інституціонально оформлений характер в Україні. До складу (орієнтовно 60 - 80) Професійно-галузевих рад за галузевою (за видом економічної діяльності) чи професійною ознаками у рівних пропорціях входять:

 • - представники галузевих об'єднань роботодавців, якщо на їх підприємствах зайнято не менш як 50,0% від загальної частки працівників відповідного виду економічної діяльності. Якщо ця норма не виконується, то відповідна квота заповнюється представниками 10 найбільших підприємств галузі (виду економічної діяльності);

 • - представники профільних центральних органів виконавчої влади або уповноважені ними фізичні чи юридичні особи;

 • - представники профспілкових об'єднань відповідних галузей (видів економічної діяльності);Продовження 1.3

 • - представники перших 10 за обсягом підготовки навчальних закладів усіх форм власності, які готують кадри за відповідною професійною групою, або члени профільних науково-методичних комісій МОНмолодьспорту України за відповідними напрямками, затвердженими наказом цього Міністерства;

 • - представники інших зацікавлених сторін (профільних наукових установ, міжнародних чи зарубіжних експертів, професійних та громадських організацій, регіональних об'єднань тощо).*

 • Склад Професійно-галузевої ради, окрім представників навчальних закладів та науково-методичних комісій МОНмолодьспорту України, затверджується Міністром соціальної політики України.

 • Обсяги фінансування діяльності Професійно-галузевих рад залежать від чисельності їх учасників, обсягів виконуваних робіт тощо. Джерела фінансування носять диверсифікований характер за умови дотримання норми, що не менш як 50,0% фінансово-матеріальних витрат покривається роботодавцями (за винятком ситуації, коли основним замовником підготовки кадрів виступає держава, наприклад, за такими напрямами підготовки, як державне управління, правоохоронна діяльність, національна безпека, охорона здоров'я, освітня діяльність тощо).

 • *У випадках, коли за видом економічної діяльності превалюють зайняті в певній бюджетній сфері, до складу Професійно-галузевої ради повинно входити не менш як 50,0% представників центрального органу виконавчої влади відповідного спрямування.Продовження 1.3

 • 1.3.2. Навчання членів Професійно-галузевих рад основам розроблення професійних та кваліфікаційних (освітньо-кваліфікаційних) стандартів. Воно здійснюється в межах виділених коштів державного бюджету у вигляді цільової курсової підготовки, у т.ч. шляхом друкування та розповсюдження відповідних підручників, брошур та інших профільних матеріалів.

 • 1.3.3. Розроблення проектів професійних стандартів за компетентнісним підходом. Воно передбачає (якщо це визначено рішенням Професійно-галузевої ради) збір та аналіз інформації про професії (професійні профілі, посади, професійні назви роботи) за видами економічної діяльності, включає в себе отримання інформації про: оплату та умови праці, рівень працевлаштування, середній вік працівників, їх розподіл у територіальному розрізі, підприємства, де переважають зайняті за професіями (їх групами), рівень плинності кадрів, умови для кар'єрного зростання, навчальні заклади країни, які здійснюють підготовку кадрів за цими професіями (їх групами), наявні професійні стандарти, виписані в посадових (робочих) інструкціях, кваліфікаційних характеристиках (галузеві випуски Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників), коди, назви та описи в Національному класифікаторі України ДК 003 : 2010 "Класифікатор професій" тощо.

 • Після цього (в обов'язковому порядку) Професійно-галузева рада організовує роботу з проведення функціонального аналізу (аналізу за компетентнісним підходом) певного виду трудової (професійної) діяльності за процедурою, визначеною у Методичних рекомендаціях.Продовження 1.3

 • 1.3.4. Винесення Професійно-галузевими радами проектів професійних стандартів на широке обговорення зацікавленими сторонами.

 • Останнє проводиться через мережу Іпіегпеї у термін, що не перевищує 2 місяців.

 • 1.3.5. Доопрацювання та погодження проектів профстандартів за результатами їх обговорення. Термін доопрацювання проектів професійних стандартів не повинен перевищувати 1 місяця. У подальшому вони погоджуються простою більшістю голосів членів Професійно-галузевої ради.

 • 1.3.6. Подання узгоджених професійних стандартів до Міністерства соціальної політики України. Процедура подання, проведення фахової експертизи та погодження професійних стандартів Міністерством соціальної політики України не повинна перевищувати 2 місяців (без урахування періоду доопрацювання проектів за результатами експертизи).

 • 1.3.7. Якщо Професійно-галузеву раду з різних причин не створено, то розроблення, експертиза, погодження, затвердження та подальше супроводження професійних стандартів здійснюються в чинному порядку (відповідно до норм ДСТУ 3739 "Положення про ведення національного класифікатора ДК 003 "Класифікатор професій" та загальної частини Випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників).

 • 1.3.8. Затвердження та введення в дію професійних стандартів здійснюється Професійно-галузевою радою, а в разі її відсутності - профільним центральним органом виконавчої влади та/ або галузевим об'єднанням роботодавців.1.4. Орієнтовне сегментування всеукраїнських та галузевих об'єднань роботодавців та профспілок

2. ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗЕВИХ РАД У ТУРЕЧЧИНІ2.2. Напрямки діяльності галузевих рад

 • вивчення ринку праці та планування потреби у кваліфікованих працівників на 3-5 річний період;

 • навчання керівників та профільних фахівців компетенціям світового рівня;

 • розвиток технічних компетенцій у персонала;

 • розробка професійних стандартів за компетентнісним підходом (експертиза, перевірка, консультації);

 • підвищення продуктивності та конкурентоздатності виробництва2.3. Склад 20 галузевих рад

 • Склад:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка