Інформація про наукову та науково-технічну діяльність сумдпу імені А. С. Макаренка за 2012 рік пріоритетні напрямиДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.ІНФОРМАЦІЯ

 • ІНФОРМАЦІЯ

 • ПРО НАУКОВУ ТА

 • НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 • СумДПУ імені А. С. МАКАРЕНКА

 • ЗА 2012 РІК

Пріоритетні напрями

 • Пріоритетні напрями

 • наукової діяльності СумДПУ у 2012 році

 • Фундаментальні і прикладні наукові дослідження з проблем розвитку соціально-економічного, суспільно-політичного та людського потенціалу України і регіону, зокрема:

 • розробка та впровадження інноваційних освітніх технологій;

 • дослідження нових матеріалів;

 • розробка теоретичних та організаційних засад управління інноваційним розвитком освіти в умовах суспільства ризику;

 • розробка та запровадження нових технологій профілактики та лікування найпоширеніших захворювань (зокрема, захворювань хребта, опорно-рухового апарату та внутрішніх органів);

 • розробка та удосконалення методичного забезпечення спорту високих досягнень та підготовки спортсменів світового рівня (зокрема, з вільної боротьби, спортивної ходьби, лижних гонок, біатлону);

 • з’ясування особливостей розвитку українського фольклору в умовах глобалізаційних і крос-культурних процесів. • Основні результати виконання теми:

 • Встановлено закономірності розчинності оксидів металів у флуорцирконатних сольових розплавах, що використовуються при розробці рідинно-сольових реакторів в атомній енергетиці, а саме: вплив зовнішньосферного катіону комплексної сполуки на розчинність оксидів металів; взаємозв’язок розчинності оксидів металів з кислотно-основними властивостями йонних розплавів МеF-ZrF4, де Ме – Li, Na, K; обґрунтовано теоретично спосіб видалення Оксигену з флуорвмісного сольового розплаву на основі комплексних сполук цирконію. Патент України № 94829, 2011 р.; аномально висока розчинність оксидів цирконію і алюмінію у флуорборатно-флуорцирконатних розплавах.

 • Виявлені закономірності представляють інтерес при розробці і впровадженні сучасних технологій атомної енергетики.

 • Основні результати виконання теми:

 • Досліджено систему основних типологічних рис жанрово-тематичних груп сучасного фольклору, ступеня їх збереження та функціональної еволюції в умовах крос-культурних та глобалізаційних процесів.

 • Виявлено відбиття історичної пам’яті, народного світогляду, естетичних і етичних норм у зразках фольклору даного регіону.

 • Зʼясовано перспективи розвитку сучасних форм фольклору в умовах крос-культурної та глобалізаційної ситуації.

 • Основні результати виконання теми у 2012 р.:

 • Розроблено програму інтеркультурного виховання школярів із музичного мистецтва.

 • Підготовлено лекційний курс «Музика поміж культурами» для студентів спеціальностей «Початкове навчання», «Соціальна педагогіка», «Практична психологія».

 • Створено осередок культури для студентів-іноземців СумДУ.Основні результати виконання теми у 2012 р.:

 • Основні результати виконання теми у 2012 р.:

 • Розроблено методичну систему розвитку особистості учня у процесі профільного навчання математики, створено методичні рекомендації щодо формування у майбутнього вчителя математики готовності до розвитку творчої особистості учня.

 • Розроблено дидактичне забезпечення, що сприятиме оптимізації навчання математики у середніх та вищих закладах освіти.

 • Розроблена система потребує подальшого проведення формувального експерименту на більш широкій експериментальній баз.У 2012 році за межами СумДПУ впроваджено результати 39 розробок.

 • У 2012 році за межами СумДПУ впроваджено результати 39 розробок.

 • Найбільш ефективні розробки:

 • 1. Використання метаболічного еквіваленту в оцінці рівня рухової активності дітей шкільного віку

 • Автори: д. мед. н, доц. Калиниченко І. О. (у співавторстві).

 • Зміст: Розроблено методику оцінювання рівня рухової активності (РА) учнів з урахуванням метаболічного еквіваленту і самоконтролю РА, що дозволяє оцінити енерговитрати дітей на РА і встановити фактори, що перешкоджають досягненню необхідного обсягу РА. Методика передбачає використання результатів хронометражної самозвітності для визначення тривалості різних за інтенсивністю видів РА, добових енерговитрат та,за їх величиною, рівня рухової активності учня або групи учнів.

 • Впровадження: визнано нововведенням в системі охорони здоров'я. Результати розробки можуть бути реалізовані в галузях гігієни дитинства, психогігієни, фізичної реабілітації.

 • 2. Профілактика та корекція професійного вигорання фахівців, що працюють в системі «людина-людина».

 • Автор: к. псих. н., доц. Улунова Г. Є.

 • Зміст: Розроблено авторський тренінг, спрямований на профілактику та корекцію професійного вигорання у фахівців, що працюють в системі «людина-людина».

 • Впровадження: Установи та організації державної та недержавної форм власності, професійна діяльність в яких здійснюється в системі «людина-людина».

 • 3. Казково-ігрова дитяча гантель

 • Автори: ст. викл. Корж Ю. М., ст. викл. Корж З. О.

 • Зміст: Розроблено казково-ігрову дитячу гантель завданнями якої було: стимуляція розвитку рухових якостей, особливо сили і силової витривалості основних м’язових груп, від яких залежить форма хребта та інших сегментів тіла; активне формування стереотипу правильної постави; корекція форми хребта та грудної клітки, покращання функціонального стану кардіо-респіраторної системи; мотивація дітей до ведення здорового способу життя.

 • Впровадження: отримано патент. Результати розробки можуть бути реалізовані в галузях охорони здоров’я, фізичного виховання, спорту і здоров’я людини.Протягом 2012 року в університеті працювало 70 наукових студентських гуртків і 125 проблемних груп. Студентами було опубліковано 743 статей та тез доповідей на наукових конференціях, з них 526 самостійно.

 • Протягом 2012 року в університеті працювало 70 наукових студентських гуртків і 125 проблемних груп. Студентами було опубліковано 743 статей та тез доповідей на наукових конференціях, з них 526 самостійно.

 • У II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт взяло участь 54 студенти. Дипломами переможців і призерів нагороджено 7 студентів. У всеукраїнському турі олімпіади взяли участь 45 студентів, 5 з них стали призерами.Ресурсний центр трансферу педагогічних технологій

 • Ресурсний центр трансферу педагогічних технологій

 • (з 2011 р.)

 • Керівник центру - к. пед. н., доц. О. С. Чашечнікова

 • Основні завдання функціонування:

 • створення моделі розвитку творчого мислення учня у процесі диференційованого навчання математики;

 • вдосконалення системи підготовки майбутнього вчителя математики (фізики, інформатики), формування в нього готовності та спроможності до розвитку інтелектуальних вмінь та творчого мислення школяра, до самовдосконалення протягом життя.

 • Реципієнти трансферу технологій:

 • лабораторія математичної та фізичної освіти Інституту педагогіки АПН України;

 • Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації;

 • Сумський обласний Інститут післядипломної педагогічної освіти;

 • методисти міських та районних відділів освіти.Керівник центру - к. пед. н., доц. Л. В. Пушкар

 • Керівник центру - к. пед. н., доц. Л. В. Пушкар

 • Основні завдання функціонування:

 • обґрунтування, проведення та впровадження в педагогічну практику дошкільних навчальних закладів та початкових шкіл результатів наукових досліджень з проблем естетичного виховання дітей та молодших школярів;

 • аналіз теоретико-методичних основ професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів та вчителів початкової школи і передової вітчизняної та світової практики з впровадження у навчальний процес естетичних технологій.

 • Прогнозовані реципієнти трансферу технологій:  

 • Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації,

 • Інформаційно-методичний центр управління освіти і науки Сумської міської ради; Сумський обласний Інститут післядипломної педагогічної освіти;

 • методисти міських та районних відділів освіти.Керівник центру – академік НАН України В. Ю. Сторіжко

 • Керівник центру – академік НАН України В. Ю. Сторіжко

 • (директор ІПФ НАН України)

 • Мета діяльності – розвиток наукового потенціалу Сумської області в галузі фізики.

 • Основні завдання функціонування:

 • розвиток сучасних напрямів науки та їх впровадження в практичну діяльність;

 • підготовка кваліфікованих спеціалістів в галузі фізики для наукових установ, підприємств та галузевих лабораторій Сумського регіону.

Протягом 2012 року до електронного каталогу додано 13 122 записи (всього – 143 тис.).

 • Протягом 2012 року до електронного каталогу додано 13 122 записи (всього – 143 тис.).

 • Поповнено повнотекстову електронну Базу “Електронна бібліотека” СумДПУ (додано 156 електронних версій, всього - 430).

 • Модернізовано локальну комп’ютерну мережу, оновлено серверне обладнання (пропускна спроможність основного каналу Інтернет становить 50 Мб/с): розширено локальну мережу СумДПУ за рахунок підключення до оптоволоконної мережі двох гуртожитків університету (з існуючими локальними мережами) і 30 нових комп’ютерів.

 • Здійснено реорганізацію зон доступу Wi-Fi: безпровідний доступ до Інтернету отримало Германське відділення Інституту філології.

 • Для потреб науковців університету підготовлено оновлений перелік зарубіжних баз даних стосовно об’єктів промислової власності та патентно-ліцензійної діяльності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка