Інформації про досягнуті результати. Без інформації про досягнуті результати не може виникнути систематичного навчання. 1973, Парнелл УспішністьДата конвертації04.01.2017
Розмір445 b.“Вимірювання - права рука навчання.

 • “Вимірювання - права рука навчання.

 • Без вимірювання не може бути оцінювання.

 • Без оцінювання не може виникнути зворотний зв’язок з навчанням.

 • Без зворотнього зв’язку не має інформації про досягнуті результати.

 • Без інформації про досягнуті результати не може виникнути систематичного навчання”.

 • 1973, Парнелл

Успішність – ступінь досягнення навчальної мети особою, яка навчається.

 • Успішність – ступінь досягнення навчальної мети особою, яка навчається.

 • Компетентність – здатність особи задовольняти особисті й суспільні вимоги та здійснювати певну діяльність.Тестування допомагає:

 • Тестування допомагає:

 • Зекономити час за рахунок ущільненого опитування учнів.

 • Здійснити контроль навчального процесу на кожному занятті.

 • Автоматизувати навчальний процес за індивідуальними програмами на основі використання ІКТ.

 • Здійснити індивідуальний підхід до кожного

 • учня тощо.Тестування (testing) – це метод вимірювання певних властивостей

 • Тестування (testing) – це метод вимірювання певних властивостей

 • особи за допомогою тестуТест (test) – це система тестових

 • Тест (test) – це система тестових

 • завдань (item), які підібрані за

 • певними правилами для вимірювання (система тестових завдань, які відповідають когнітивним рівням за Блюмом)Рівень “Знання”- перевіряє базові знання учнів (факти, поняття, формули , процеси тощо).

 • Рівень “Знання”- перевіряє базові знання учнів (факти, поняття, формули , процеси тощо).

 • Рівень”Розуміння”- (розуміння смислу вивченого матеріалу).

 • Рівень “Застосування” - (вміння використати вивчений матеріал у типових, нових та творчих ситуаціях).

 • Рівень “Аналізу” - (вміння розчленити ціле на складові елементи).

 • Рівень “Синтезу” - (вміння створити ціле з окремих частин).

 • Рівень “Оцінювання” - (вміння визначити цінність та придатність певних засобів для досягнення певної мети)- Формування мети оцінювання

  • - Формування мети оцінювання
  • - Визначення об’єктів оцінювання
  • -Побудова структури змісту і формування матриці тесту
  • - Вибір форматів тестових завдань
  • - Формування бази даних тестових завдань із специфікацією
  • - Формування тесту на основі матриці
  • - Проведення тестування
  • -Обробка та аналіз результатів тестування


- Кожне тестове завдання повинно оцінювати досягнення важливої та суттєвої освітньої цілі.

   • - Кожне тестове завдання повинно оцінювати досягнення важливої та суттєвої освітньої цілі.
   • - Кожне тестове завдання повинно перевіряти відповідний рівень засвоєння знань.
   • - Умова завдання повинна бути сформульована чітко і по можливості позитивно.
   • - Інформація, що міститься в одному тестовому завданні, не повинна давати відповідь на інше тестове завдання


- Не рекомендується використовувати ні як правильну відповідь, ні як дистрактор фрази: “все з вищевказаного” або “нічого з вищевказаного”.

   • - Не рекомендується використовувати ні як правильну відповідь, ні як дистрактор фрази: “все з вищевказаного” або “нічого з вищевказаного”.
 • - Варіанти відповідей повинні бути гомогенними.

 • - Всі дистрактори повинні бути вірогідними.

 • - Необхідно уникати підказок, таких як:

   • повтор у правильній відповіді слів з умови;
   • найдовша або найбільш детальна правильна відповідь;
   • дистрактори, які виключають один одного.


Запишіть у порядку зростання:sin(–20), sin120, sin40, sin180

 • Запишіть у порядку зростання:sin(–20), sin120, sin40, sin180

 • А. sin(–20), sin40, sin120, sin180 ;

 • Б. sin(–20), sin180, sin40, sin120 ;

 • В. sin180 , sin(–20), sin40, sin120;

 • Г. sin180 , sin120, sin40, sin(–20).У трикутнику АВС сторони АВ і АС дорівнюють 5см і 6см відповідно, A=30. Знайдіть:

 • У трикутнику АВС сторони АВ і АС дорівнюють 5см і 6см відповідно, A=30. Знайдіть:

 • 1.Довжину сторони ВС.

 • 2.Площу трикутника АВС.Скільки існує дробів m /n, якщо m набуває значень 1, 2 або 4, а n набуває значень 5, 7, 11, 13 або 17? Правильна відповідь . 15

 • Скільки існує дробів m /n, якщо m набуває значень 1, 2 або 4, а n набуває значень 5, 7, 11, 13 або 17? Правильна відповідь . 15Функція при є:

 • Функція при є:

 • 1 показниковою; 7 непарною;

 • 2 логарифмичною; 8 парною;

 • 3 степеневою; 9 зростаючою;

 • 4 тригонометричною; 10 спадаючою;

 • 5 періодичною; 11 опуклою;

 • 6 неперіодичною; 12 увігнутоюУ рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні

 • У рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні

 • А. ТАК; Б. НІ

 • Висота рівнобедреного трикутника ділить протилежну сторону навпіл

 • А. ТАК; Б. НІ

Мета зовнішнього незалежного оцінювання з математики -

 • Мета зовнішнього незалежного оцінювання з математики -

 • оцінити ступінь підготовленості учасників тестування з математики з метою конкурсного відбору для навчання у вищих навчальних закладах.Тест зовнішнього незалежного оцінювання з математики у 2013 році складається із завдань трьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді,

 • Тест зовнішнього незалежного оцінювання з математики у 2013 році складається із завдань трьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді,

 • завдань на встановлення відповідності,

 • завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

 • Загальна кількість завдань тесту з математики – 33, на виконання буде відведено 150 хвилин.До тесту з математики включено 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді (від №1 до №20), що будуть оцінюватися в 0 або 1 тестовий бал.

 • До тесту з математики включено 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді (від №1 до №20), що будуть оцінюватися в 0 або 1 тестовий бал.

 • 1 бал - якщо вказано правильну відповідь;

 • 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

 • Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

 • Тест містить 9 завдань відкритої форми з короткою відповіддю (від №25 до №33), виконання яких оцінюється 0 або 2 тестовими балами, 2 бали буде зараховано, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.

 • Максимальна кількість балів, яку можна набрати абітурієнт, правильно виконавши всі завдання тесту ЗНО з математики, – 54.будувати математичні моделі реальних об'єктів, процесів i явищ та досліджувати ці моделі засобами математики;

 • будувати математичні моделі реальних об'єктів, процесів i явищ та досліджувати ці моделі засобами математики;

 • виконувати математичні розрахунки (виконувати дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складати та розв'язувати задачі на пропорції, наближені обчислення тощо);виконувати перетворення виразів (розуміти змicтове значення кожного елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних тощо);

 • виконувати перетворення виразів (розуміти змicтове значення кожного елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних тощо);

 • будувати й аналізувати графіки найпростіших функціональних залежностей, досліджувати їxні властивості;

 • розв'язувати рівняння, нepiвності та їх системи, розв'язувати текстові задачі за допомогою рівнянь, нерівностей та їxнix систем;знаходити на рисунках геометричні фігури та встановлювати їxнi властивості;

 • знаходити на рисунках геометричні фігури та встановлювати їxнi властивості;

 • знаходити кiлькicнi характеристики геометричних фiгур (довжини, величини кyтiв, площі, об'єми);

 • розв'язувати найпростiшi комбiнаторнi задачі та обчислювати ймовiрностi випадкових подій;

 • аналізувати iнформацiю, що подана в графiчнiй, табличній, текстовій та інших формах.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка