Інформації про фінансовий стан, результат діяльності та рух коштів підприємства. Відповідальність за своєчасність і якість складання звіту несуть зав аптекою і бухгалтер. МетоюДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


Звітність аптечних підприємств


Мета і завдання звітності.

 • Звiтнiсть - це система показникiв, що характеризують пiдсумки роботи аптечного пiдприємства, його майновий i фiнансовий стан.

 • Фінансова зітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів аптечного підприємства за звітний період.Метою складання звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан, результат діяльності та рух коштів підприємства. Відповідальність за своєчасність і якість складання звіту несуть зав. аптекою і бухгалтер.

 • Метою складання звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан, результат діяльності та рух коштів підприємства. Відповідальність за своєчасність і якість складання звіту несуть зав. аптекою і бухгалтер.

 • Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів відносно:

 • участі в капіталі підприємства;

 • оцінки якості управління;

 • оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов»язання;

 • регулюванні діяльності.Види звiтностi:

 • Оперативна

 • Статистична

 • Бухгалтерська

 • Податкова

 • ФінансоваРічна фінансова звітність складається з:

 • балансу,

 • звіту про фінансові результати,

 • звіту про власний капітал,

 • звіту про рух грошових коштів

 • додатків до звітів.Завдання звітності:

 • 1.Забезпечення контролю за правильним використанням матеріальних і фінансових ресурсів аптеки.

 • 2.Встановлення законності і раціональності всіх витрат аптеки.

 • 3.Виявлення резервів для підвищення економічної ефективності аптеки.

 • Підготовка даних для проведення економічного аналізу.Вимоги до звітності, склад і зміст та термiни представлення звiтностi.

 • Доступність.

 • Достовірність

 • Співставлення

 • ДоцільністьФінансова звітність повинна містити дані про:

 • Підприємство;

 • Дані звітності за звітний період;

 • Валюту звітності та одиниці її вимірювання;

 • Відповідну інформацію відносно звітного та попереднього періоду;

 • Облікову політику підприємства та її зміни; • Консолідацію фінансових звітів;

 • Припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

 • Обмеження відносно володіння активами;

 • Участь у спільних підприємствах;

 • Виявлених помилках попередніх років та пов»язаних з ними корективами;Структура місячного звіту про фінансово-господарську діяльність аптеки.

 • Звiт про фiнансовi результати мiстить показники:

 • Виторг вiд реалiзацiї

 • ПДВ

 • Акцизний збiр

 • Чистий дохiд

 • Собiвартiсть реалiзованої продукцiї • Валовий прибуток (збиток)

 • Фiнансолвий результат до оподаткування

 • Податок на прибуток.

 • Фiнансовий результат звичайної дiяльностi

 • Надзвичайнi доходи i витрати.

 • Чистий прибуток (збиток).В звіт аптеки включають дані наступних розділів:

 • Перший розділ – „Рух грошових коштів». Він складається з таких таблиць:

 • 1. „Реєстр по руху грошових коштів та інкасації торгової виручки».

 • 2. „Відомість внесеної непереведеної виручки».

 • 3. „Розрахунковий рахунок».Другий розділ – „Рух товарно-матеріальних цінностей» містить таблиці:

 • 1. „Товарний звіт».

 • 2. „Оборотна відомість з лікарської рослинної сировини».

 • 3. „Звіт про рух основних засобів, малоцінного інвентаря та швидкозношувальних предметів».

 • 4. „Реєстрація роздрібних оборотів».

 • 5. „Звіт про рух товарів в дрібно роздрібній мережі».

 • 6. „Звіт про рух палива будівельних матеріалів».Третй розділ - „Взаєморозрахунки аптеки з різними організаціями, підзвітними особами, позабюджетними фондами» включає такі таблиці:

 • 1. „Реєстр виписаних покупцям (лікувально-профілактичним установам та іншим організаціям) рахунків-фактур з відпущеними за ними з аптеки товарів».

 • 2. „Оборотна відомість з лицевих рахунків покупців та інших розрахунків».

 • 3. „Довідка про заробітну плату».Відображення у місячному звіті про фінансову діяльність руху грошових коштів.

 • Звiт про рух грошових коштiв вiдображає надходження i вибуття грошових коштiв за два останнiх звiтних перiоди в результатi:основної (операцiйної) дiяльностi;iнвестицiйної дiяльностi iз придбання i реалiзацiї необоротних активiв; фiнансової дiяльностi, пов»язаної зi змiною складу i розмiру власного капiталу.У «реєстрі руху грошових коштів та інкасації виручки» відображають підсумкові суми за місяць за прибутковими та видатковими касовими операціями на підставі даних «Касової книги».

 • У «реєстрі руху грошових коштів та інкасації виручки» відображають підсумкові суми за місяць за прибутковими та видатковими касовими операціями на підставі даних «Касової книги».

 • «Відомість внесеної чи переведеної виручки» заповнюється за даними виписок з банку і відображає суми зданої виручки в банк по днях місяця. • У таблиці «Розрахунковий рахунок» відображаються залишки та рух грошових коштів на розрахунковому рахунку аптеки. До основних прибуткових відносяться: надходження виручки аптеки; перерахунки від оптових покупців (ЛПУ, медсанчастин, дитсадків та ін.); оплата медикаментів, які відпущені за безкоштовними та пільговими рецептами. Як витратну операцію слід вказати: оплату комунальних послуг, оренду приміщення, закупку товару; витрату заробної платні, премій; розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами, оподаткування та обов»язкові платежі. • Оптова реалізації товару відображається на підставі даних „Зведених реєстрів» (пільгова і безкоштовна рецептура), „Оборотні відомості за місцевими рахунками виписаних рахунків–фактур» (відпуск товарів лікарням та іншим організаціям).

 • До документованих витрат відноситься списання товару при:

 • - поданні першої долі карської допомоги (документ, який використовується при цьому „довідка про списання медикаментів на подання першої долі карської допомоги»). • Проведенні господарських робіт в аптеці („Акт про списання товару на господарські потреби» і т.д. див. Заняття 11).

 • Дані по роздрібній та оптовій реалізації заносяться за роздрібними цінами, а документовані витрати – за роздрібними та оптовими цінами.

 • Витратні операції з іншими цінностями відображаються в цінах обліку. • В таблиці „Оборотна відомість по ЛРС» відображають залишки на початок, прихід, витрати та залишок на кінець місяця за найменуванням ЛРС.

 • Таблиця „Звіт про рух основних засобів, малоцінного інвентаря та швидкозношуючих предметів» містить інформацію про залишки на початок та кінець місяця, надходження та витрати даних облікових груп у хронологічній послідовності. • У таблиці „Звіт про рух товарів у дрібно роздрібній мережі» вказують весь перелік аптечних кіосків та пунктів, їх адреси. По кожному структурному підрозділу відображають у роздрібних цінах залишки товару на початок місяця, суму прихідних операцій, виручка, повернення та недостача товару, і залишок на кінець звітного періоду.Складання розділу місячного звіту про взаєморозрахунки аптеками з різними організаціями.

 • Таблиця „Реєстр виписаних покупцем ЛПУ та іншим організаціям рахунків-фактур за відпущені із аптеки товари» місить в хронологічній послідовності опис усіх рахунків та відображає оптовий товарообіг за видами: сума відпуску екстемпоральних ліків і ГЛС, медикаментів в масі, ангро, інших товарів і тари.

 • „Зворотню відомість по лицевим рахункам розрахунках покупців та інших рахунках» складають за лицевими рахунками оптових покупців. У цій таблиці відображається стан дебіторської (залишок на користь аптеки) та кредиторської (залишок за аптекою) заборгованості по аптеці в цілому та по кожному покупцю. • В „Довідці по заробітній платі» надають дані за всіма нарахуваннями та утриманнями заробітної плати працівників аптеки штатного та позаштатного складу.

 • Звіт з усіма додатками до нього прихідними та розхідними документами підписує зав аптеки та працівник обліково-контрольної групи. На титульному аркуші Звіту вказують терміни подання і коли його фактично було здано. У випадку необхідності особи, які приймають Звіти вносять відповідні виправлення в обидва примірники. Неприйняті від аптеки та повернуті їй документи відмічаються в кінці Звіту. Подальша відповідальність за збереження документів, доданих до звіту, покладається на організацію, якій підпорядкована аптека.Принципами побудови системи оподаткування є:

 • стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного оновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної продукції.

 • обов'язковість — впровадження норм щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених на підставі достовірних даних про об'єкти оподаткування на звітний період.рівнозначність і пропорційність стягнення податків з юридичних осіб здійснюється у певній частці від отриманого прибутку і забезпечення сплати рівних податків і зборів (обов'язкових платежів) — на більші доходи;

 • рівнозначність і пропорційність стягнення податків з юридичних осіб здійснюється у певній частці від отриманого прибутку і забезпечення сплати рівних податків і зборів (обов'язкових платежів) — на більші доходи;

 • рівність — недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації — забезпечення однакового підходу до суб'єктів господарювання (юридичних і фізичних осіб) при визначенні обов'язків щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);соціальна справедливість — забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення шляхом запровадження економічно обгрунтованого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

 • соціальна справедливість — забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення шляхом запровадження економічно обгрунтованого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

 • стабільність — забезпечення незмінності податків і зборів (обов'язкових платежів) і їх ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного року;економічна обґрунтованість — встановлення податків і зборів (обов'язкових платежів) на підставі показників розвитку національної економіки та фінансових можливостей з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його доходами;

 • економічна обґрунтованість — встановлення податків і зборів (обов'язкових платежів) на підставі показників розвитку національної економіки та фінансових можливостей з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його доходами;

 • рівномірність сплати — встановлення строків сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджету для фінансування витрат;компетенція — встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів), а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до законодавства про оподаткування виключно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами;

 • компетенція — встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів), а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до законодавства про оподаткування виключно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами;

 • єдиний підхід - забезпечення єдиного підходу до розробки податкових законів з обов'язковим визначенням платника податку і збору (обов'язкового платежу), об'єкта оподаткування;доступність — забезпечення дохідливості норм податкового законодавства для платників податків і зборів (обов'язкових платежів).

 • доступність — забезпечення дохідливості норм податкового законодавства для платників податків і зборів (обов'язкових платежів).Для виконання своїх державних функцій в Україні формуються:

 • бюджетні фонди;

 • державні цільові фонди.До бюджетних фондів належить Державний бюджет і місцеві бюджети (обласний, місцевий, районний).

 • До бюджетних фондів належить Державний бюджет і місцеві бюджети (обласний, місцевий, районний).

 • Грошові ресурси Державного бюджету призначені для здійснення заходів щодо розвитку соціальної сфери, вирішення загальнодержавних питань, утримання Збройних Сил України, утримання органів управління та ін.

 • Грошові кошти місцевих бюджетів призначені для здійснення різних соціально-економічних програм у регіонах України.Державні цільові фонди створюються відповідно до законів України формуються за рахунок визначених цими законами податків і зборів (обов'язкових платежів), що стягуються з фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності.

 • Державні цільові фонди створюються відповідно до законів України формуються за рахунок визначених цими законами податків і зборів (обов'язкових платежів), що стягуються з фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності.

 • Державні цільові фонди включаються до бюджету України, окрім Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.В Україні стягуються загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) та місцеві податки і збори (обов'язкові платежі).Оподаткування юридичних осібПлатежі в державні цільові фонди

 • Пенсійний фонд

 • Фонд державного соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності

 • На ремонт і будівництво автомобільних доріг

 • Фонд соцстрахування на випадок безробіття

 • Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

 • Фонд соцстрахування від нещасних випадків на виробництві

В системі оподаткування, згідно з законодавством, визначаються такі поняття:

 • податкова пільга — повне або часткове звільнення фізичних і юридичних осіб від сплати податків відповідно до чинного законодавства;

 • терміни сплати податку — дати сплати податків за кожним видом, обов'язкові для виконання;

 • спосіб стягнення податку.За способом стягнення податку розрізняють такі способи здійснення оподаткування:

 • до отримання доходу власником, наприклад, із заробітної плати;

 • за декларацією (стягнення відбувається після одержання доходів власником або у випадку, коли платник працює на кількох підприємствах);

 • за кадастром, тобто оподаткування здійснюється згідно з реєстром, який включає перелік типових об'єктів оподаткування, які класифікуються за зовнішніми факторами з визначенням середньої дохідності об'єкта.Податки виконують такі функції

 • фіскальну — збір грошових коштів з населення, підприємств і організацій (фізичних та юридичних осіб);

 • регулюючу - регулювання грошових доходів, процесу накопичення, перерозподілу значної частки національного доходу, відношення між попитом і пропозицією та інших макроекономічних показників усього процесу суспільного відтворення;

 • стимулюючу функцію — полягає у впливі на інвестиційний процес (у разі зниження ставок оподаткування), у прискоренні темпів економічного зростання, підвищення платоспроможного попиту.

 • Регулююча та стимулююча функції тісно пов'язані, тому виконаня однієї з них може поєднуватися з процесом реалізації іншої функції. • Податки та збори (обов'язкові платежі) можна класифікувати за різними критеріями. За характером сплати до бюджету їж можна розділити на прямі та непрямі податки.

 • Прямі податки та збори (обов'язкові платежі) — це сукупність податків, зборів, які залежать від розмірів доходу (у т. ч. прибутку) або майна, стягуються з фізичних і юридичних осіб, за винятком податків на споживання (на окремі види споживчих товарів і послуг, на додану вартість та ін.). Прикладом прямих податків, зборів (обов'язкових платежів) є податок на доходи громадян (прибутковий податок), обов'язкові збори в системі соціального страхування, податок на прибуток підприємства, промислові податки, комунальний податок, плата за землю та ін. 1 • Непрямі податки та збори (обов'язкові платежі) — це податки та збори на товари і послуги, які залежать від розмірів споживання, додаються до ціни товарів, послуг, виконаних робіт або включаються у тариф і сплачуються споживачами. В сучасних умовах непрямі податки — це податки на закупки, на продаж, на додану вартість, акцизи,митні та ін. Найважливіші з них — специфічні акцизи, якими оподатковуються окремі види товарів і послуг (алкогольні напої, тютюнові вироби, бензин для автомобілів тощо) та універсальні акцизи, якими оподатковується валовий оборот промислових чи торгових підприємств. Найпоширеніша форма універсального акцизу — податок на додану вартість (ПДВ).Залежно від того, до яких бюджетів (ієрархічна ознака) стягаються податки і збори (обов'язкові платежі) розрізняються загальнодержавні та місцеві податки і збори (обов'язкові платежі).

 • Загальнодержавні податки та збори (обов'язкові платежі) надходять до Державного бюджету, кошти якого використовуються на забезпечення оборони України, розвиток зовнішніх зв'язків, валютно-кредитне регулювання, соціальне забезпечення, стимулювання економічного розвитку та ін. Джерелом центральних бюджетів є податок з доходів громадян (прибутковий податок), податок на прибуток підприємств, ПДВ. • Місцеві податки та збори (обов'язкові платежі) — податки збори, що надходять до місцевих бюджетів від юридичних та фізичних осіб, які отримують доходи, мають майно і продають товари та надають послуги на території певної адміністративної одиниці. На місцеві бюджети покладено функцію розвитку комунального господарства, будівництво окремих об'єктів економічної та соціальної інфраструктури. Джерелом місцевих бюджетів є майновий податок, окремі акцизи, промисловий податок, різні види зборів (податки на собак, полювання та ін.)Залежно від виду податкової ставки розрізняють податки та збори (обов'язкові платежі)

 • пропорційні (податки, збори з незмінною ставкою, що не залежить під величини доходу і прямо пропорційна йому);

 • прогресивні (податкова ставка встановлюється залежно від одержаного доходу, тобто чим вища сума доходу, тим вища податкова ставка);

 • регресивні (податкова ставка зменшується зі збільшенням доходу).Кожний вид податків та зборів (обов'язкових платежів) розкривається за допомогою його елементів:

 • суб'єкт податку (платник податку) — фізична чи юридична особа, яка відповідно до законів України зобов'язана сплачувати податки та збори;

 • об'єкт податку (оборот оподаткування) — доход або майно платника податків, з якого обчислюється податок, що є основою оподаткування; • джерело податку — доход або майно, з якого суб'єкт сплачує податок;

 • податкова ставка — величина податку на одиницю оподаткування, затверджена законодавством як норма оподаткування.Податкова звітність

 • Податкова звітність затверджується наказами Державної податкової адміністрації України за відповідними формами відносно податків і зборів (обов'язкових платежів). Правилами ведення податкового обліку встановлені податкові періоди (календарний квартал, півріччя, три квартали, рік).У формах податкової звітності відображуються:

 • повна назва платника податку, збору (обов'язкового платежу);

 • ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

 • місце знаходження платника податку (нерезидента);

 • поштовий індекс;

 • телефон і факс;

 • термін подання звітності;

 • одиниці виміру показників;

 • відповідні показники звітності. • Форми звітності підписуються керівником підприємства (організації) та головним бухгалтером.

 • Подається звітність до органу податкової служби. Розрахунок перевіряється згідно даних платника податку органами податкової служби. Затверджує податкову звітність керівник (заступник керівника) органу Державної податкової служби.ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

 • Платниками податку є суб”єкти підприємницької діяльності, які одержують прибуток від господарської діяльності. Об”єкт оподаткування, який підлягає оподаткуванню, обчислюють як різниця між валовими доходами (ВД) звітного періоду, і валовими витратами підприємства (ВВ), а також сумою амортизаційних відрахувань (А).Пр = Вд – ВВ – А

 • Валовий дохід – загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, одержаного протягом звітного періоду у грошовій, матеріальній, або нематеріальній формах.

 • Валовий дохід охоплює загальні доходи від продажу товару.

 • Валові витрати – сума будь-яких витрат платника податку в грошовій, матеріальні і нематеріальних формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які виготовляє підприємство для наступного використання у своїй господарській діяльності.ПДВ (податок на додану вартість)

 • Податок на додану вартiсть (ПДВ) є частиною новоствореної вартостi i сплачується до Державного бюджету на кожному етапi виробництва товарiв, виконання робiт, надання послуг.

 • Додана вартість являє собою різницю між вартістю виробленої продукції або реалізованих товарів і вартістю закупленої сировини, матеріалів використаних на їх виробництво, реалізацію. • ПДВ включається в ціну продукції, товару (робіт, послуг) і вноситься в бюджет за рахунок коштів, отриманих від покупців.

 • Ставка ПДВ – 20 %.

 • Операції, які звільняються від ПДВ:

 • Продаж вітчизняних продуктів дитячого харчування молочними кухнями;

 • Продаж товарів спеціального призначення для інвалідів за встановленим переліком;

 • Продаж зареєстрованих в Україні ЛЗ і ВМП за переліком, встановленому КМУ;

 • Надання послуг у сфері охорони здоров”я за встановленим переліком та ін.Об”єктом оподаткування ПДВ являються операції платників податків з:

 • реалізації товарів (робіт, послуг) на митній території України;

 • ввезення товарів на митну територію України і отримання робіт для їх використання чи вживання на митній території України;

 • вивіз товарів за межі митної території України і надання послуг (виконання робіт) для їх використання за межами митної території України.Оплата податку здійснюється не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним. Плтрібно подати податкову декларацію в податковий орган за місцем проживання.

 • Основний первинний документ з ПДВ – податкова накладна. Податкова накладна – документ, який підтверджує виникнення податкового зобов”язання у платника податку у зв”язку з продажем товару і водночас – право на податковий кредит у покупця-платника податку.

 • Платник податку – продавець товарів – виписує податкову накладну в двох примірниках: оригінал передається покупцеві, копія залишається у продавця.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка