Інформації про стан навчально-виховного процесу або якогось питання в певному класі. Класно-узагальнюючий контроль у 10 класах профільної школи Проблема : вивчення процесу адаптації старшокласниківДата конвертації18.06.2016
Розмір445 b.


Класно-узагальнюючий контроль

 • Отримання інформації про стан навчально-виховного процесу або якогось питання в певному класі.


Класно-узагальнюючий контроль у 10 класах профільної школи

 • Проблема : вивчення процесу адаптації

 • старшокласників .Адаптація - 10 клас

 • Адаптація (від. лат. аdapto - пристосовую) - це пристосування органів чуття та цілого організму до нових, змінених умов існування. • АДАПТАЦІЯ

 • ПСИХІЧНА ШКІЛЬНААдаптація

 • Психічна

 • * потреба в безпеці;

 • * фізіологічні потреби

 • (в їжі, сні, відпочинку …);

 • * потреба у прийнятті та любові;

 • * у визнанні та повазі;

 • * у самоствердженні,самовираженні й розвитку.Шкільна адаптапція

 • Здійснення індивідуального підходу до учня та його можливостей, щоб не послабити нервову систему, не занизити самооцінку й мотивацію до засвоєння знань.

 • Надання допомоги учням розвивати та реалізовувати здібності.

 • Сприяння формуванню в них пізнавальної мотивації.

 • Створення умов щодо формування стійких цінностей та ідеалів.Методи здійснення контролю

  • 1. Спостереження за діяльністю вчителів-предметників та класного керівника:
   • відвідування та аналіз уроків;
   • відвідування та аналіз позакласних заходів;
   • аналіз діяльності факультативів.


Методи здійснення контролю (продовження)

  • 2.Аналіз документації: журнали, щоденники, зошити і т. д.
  • 3.Бесіди з учителями – предметниками і класними керівниками за підсумками навчальної діяльності та аналіз даних, отриманих у результаті співбесіди.
  • 4.Бесіди з учнями та аналіз отриманої інформації.
  • 5.Бесіди з батьками та аналіз підсумків цих бесід.
  • 6. Діагностика та анкетування .
 • 7.Проведення письмових контрольних робіт та їх аналіз .МЕТА :

 • Контролювання педагогічного впливу та взаємодії учасників навчально-виховного процесу.

 • Створення освітнього середовища, спрямованого на саморозвиток особистості.Завдання :

 • 1. Визначити дотримання єдиних

 • педагогічних вимог.

 • 2. Дослідити виконання методичних рекомендацій щодо проведення уроків у профільній школі.

 • 3.Виявити рівень розвитку навчально-пізнавальних, соціальних мотивів;

 • рівень розвитку інтересів до профільного навчання.КОНТРОЛЬ

 • ОБ’ЄКТ СУБ’ЄКТ

 • Освітнє середовище Директор

 • Учні ЗДНВР

 • Вчителі ЗДВР

 • ПсихологПрограма дій :

 • 1.Перевірка календарно-тематичного планування вчителів :

 • програмно-методичне забезпечення;

 • кількість годин на вивчення відповідної теми;

 • ефективність і доцільність спланованих тем уроків розвитку зв’язного мовлення;

 • дотримання методичних рекомендацій

 • щодо тематики, форм проведення контрольних робіт і т. д.

 • кількість проведення обов’язкових видів

 • контрольної діяльності.Програма дій:

 • 2.Діагностика та анкетування учнів:

 • визначити сформованість мотиваційної глобальності старшокласників до навчання у профільних класах;

 • з’ясувати рівень усвідомлення учнями особистісних мотивів навчальної діяльності.Анкетування учнів :

 • 1. Задоволення індивідуальних освітніх запитів учнів.

 • 2.Визначення мікроклімату у класному колективі.

 • 3.Дослідження взаємовідносин між учителями та учнями.

 • 4. З’ясування очікуваних результатів навчання у профільному класі.10 – А клас

 • Філологічний профіль:

 • Українська мова

 • Українська література10-Б клас

 • Математичний профіль:

 • Алгебра

 • ГеометріяРекомендації :

   • враховувати індивідуальні особливості пізнавальної сфери учнів (систематично повторювати раніше вивчений матеріал ; пояснювати від простого до складного; використовувати опорні конспекти, плани, схеми; постійно контролювати виконання завдань, впроваджувати групові форми роботи);
   • забезпечувати умови щодо формування навичок самоконтролю й самооцінювання;
   • продовжувати формувати прийоми раціональної розумової праці (інтелектуальні, евристичні…).


Анкетування вчителів:

Програма дій :

 • 3.Відвідування уроків

 • Мета відвідування: вивчення педагогічної практики з питань:Програма спостережень на уроці:

 • 1. Дотримання єдиних вимог: мобілізуючий початок уроку,

 • наявність підручників, зошитів, щоденників, їх використання;

 • вимогливість, принциповість, об’єктивність; дисциплінованість,

 • відповідальність, толерантність.2.Оптимальність обраної структури уроку:

 • *доцільність форми проведення уроку;

 • *витримка чіткої структури уроку;

 • *цільова орієнтація та роль учнів у визначенні мети уроку;

 • *якісна перевірка домашнього завдання;

 • *наявність етапу мотивації, рефлексії;

 • * пояснення нового матеріалу та закріплення ;

 • *оптимальність об’єму, складності домашнього завдання й засобів інструктажу щодо його виконання;3.Методи розвитку пізнавальної активності :

 • пошуково-дослідницький

 • проблемний

 • пояснювально-спонукальний

 • спонукальний

 • евристичний4.Методи формування інтересу:

 • дискусія;

 • диспут;

 • метод включення учнів у ситуацію особистого переживання успіху у навчанні, в інші ситуації емоційно-моральних переживань (радості, задоволення, здивування тощо);

 • метод опори на здобутий життєвий досвід;

 • метод пізнавальної, дидактичної, рольової гри та ін.5.Поєднання форм навчання:

 • індивідуальна,

 • фронтально-колективна,

 • групова.6.Характер взаємовідносин учителя та учнів

 • 1. Організація праці учнів на різних етапах уроку.

 • 2. Уміння вчителя володіти класом, активізувати діяльність учнів, організовувати самостійну роботу.

 • 3. Індивідуальний підхід до учнів на уроці.

 • 4. Рівень педагогічних вимог до праці учнів, до їхніх відповідей, до розвитку мислення та мовлення.

 • 5. Характер постановки запитань учням.

 • 6. Реакція на помилки, яких припускаються учні.

 • 7. Репліки оціночного характеру, аргументація оцінок.Характер взаємовідносин учителя та учнів (продовження)

 • 8. Характер і тон дисциплінарних зауважень.

 • 9. Загальна емоційна та інтелектуальна атмосфера на уроці.

 • 10. Дотримання норм педагогічної етики. Культура спілкування.

 • 11. Стиль і темп роботи вчителя та їх вплив на діяльність учнів (бадьорість, рішучість, млявість, байдужість та ін.).

 • 12. Стимулювання успіхів учнів і використання арсеналу заохочень.

 • 13. Мовленнєва взаємодія на уроці (культура мовлення, логічна стрункість, емоційність та ін.).7.Результативність уроку:

 • Ступінь засвоєння учнями основних понять, фактів, спеціальних умінь і навичок;

 • Оцінка очікуваних змін у розвитку інтересу до навчання, волі, емоцій,

 • зун, здійснювати самоконтроль, самооцінювання;

 • оцінка очікуваних змін у вихованні школярів.4.Перевірка якості знань, умінь і навичок учнів

 • Контрольні роботи ( діагностичні, семестрові, річні) – накази, засідання методичних об’єднань.

 • Вивчення стану викладання профільних дисциплін – накази, педагогічна рада, засідання м/о.5. Аналіз

 • документації

 • ( нарада при директорі,

 • засідання м/о,

 • накази )Перевірка зошитів. Пам’ятка

 • Система письмових робіт учнів (класних і домашніх).

 • Зміст роботи, його відповідність вимогам програм. Рівень складності виконуваних робіт.

 • Наявність диференційованого, індивідуального підходу до робіт учнів.

 • Обсяг та характер робіт.

 • Якість знань, умінь і навичок на підставі письмових робіт, грамотність учнів.

 • Перевірка зошитів учителем. Якість перевірки. Якість виправлення помилок учителем.Перевірка зошитів (продовження)

 • Оцінювання письмових робіт. Характер оцінки. Дотримання нормативних вимог оцінювання письмових робіт.

 • Система роботи над помилками, її результативність.

 • Дотримання єдиного орфографічного режиму: почерк, каліграфія учнів, зовнішній вигляд, культура ведення зошита ( чистота, акуратність, поля, дати, найменування письмових робіт,підпис титульної сторінки).Перевірка ведення класних журналів. Пам’ятка

 • Прізвище,ім’я, по батькові вчителя.

 • Виконання навчального плану: кількість уроків за навчальним планом______,

 • дано фактично____.

 • Виконання навчальних програм: зміст вимог програм щодо тем та фактичне відображення їх у журналі, кількість контрольних, практичних,лабораторних робіт.

 • Система перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів.Перевірка журналів (продовження)

 • Своєчасність і правильність оформлення записів у журналі. Зміст,характер і обсяги

 • домашнього завдання.

 • Відвідування учнями уроків.

 • Об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів.

 • Дані про батьків та учнів. Оцінювання за семестр. Облік пропущених уроків.

 • Культура ведення журналу.

 • Пропозиції вчителю, класному керівникові. Перевірка виконання даних зауважень.Перевірка ведення учнівських щоденників . Пам’ятка

 • Регулярне виставлення оцінок, отриманих учнями.

 • Завантаження учнів протягом тижня.

 • Акуратність ведення записів.

 • Обсяг домашніх завдань з навчальних предметів.

 • Підпис батьків та класного керівника.Наслідки класно-узагальнюючого контролю

 • Методична рада

 • Нарада при директорі

 • Психолого-педагогічний консиліум

 • Педагогічна рада
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка