Кабінет – центрДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.


КАБІНЕТ – ЦЕНТР

 • КАБІНЕТ – ЦЕНТР

 • МОНІТОРИНГУ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 • ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО
1. Екскурс в історію. Слайд № 6.

 • 1. Екскурс в історію. Слайд № 6.

 • 2. Як і навіщо оцінювати якість освіти. Слайд № 7,8.

 • 3. Об’єкти моніторингу. Слайд № 9.

 • 4. Створення системи моніторингу. Слайд № 10.

 • 5. Необхіднвсть запровадження в Україні системи моніторингу. Слайд № 11

 • 6. Базові принципи діяльності системи моніторингу. Слайд № 12.

 • 7. Функції моніторингу якості освіти. Слайд № 13.1. Тетяна Лукіна “Моніторинг якості освіти: теорія і практика.-К.: Вид.дім “Шкільний світ”, 2006. - 128 с.

 • 1. Тетяна Лукіна “Моніторинг якості освіти: теорія і практика.-К.: Вид.дім “Шкільний світ”, 2006. - 128 с.

 • 2. Моніторинг стандартів освіти/ За ред. Альберта Тайджмана. – Львів: Літопис, 2003. – 328с.

 • 3. “Сутність освітнього моніторингу…”// Відкритий урок: розробки, технології, досвід (Науково-методичний журнал) № 7-8, 2001.

 • 4. “Моніторинг як науково-практичний феномен” // Управління школою (науково-методичний журнал) № 36 (84) грудень 2004.

 • 5. “Как организовать мониторинг” // Директор школи. Україна. - № 6-7, 2004. – с. 56-60.

 • 6. Роль тестування у підвищенні мотивації вивчення іноземних мов // Le francais/ видавничий дім “Шкільний світ”, № 15-16 (95-96), 2006.

 • 7. Сайт МОН України www.mon.gov.ua

 • 8. Сайт http://osvita.org.ua/ukrtest/ - зовнішнє тестування.Розвиток сучасного суспільства, впровадження нових технологій, постійне навчання людини, введення інтерактивних, мультимедійних технологій…

 • Розвиток сучасного суспільства, впровадження нових технологій, постійне навчання людини, введення інтерактивних, мультимедійних технологій…

 • Як визначити, ЧОГО мають навчати у сучасних навчальних закладах?

 • У ЯКИЙ спосіб?

 • За ЯКИМИ критеріями оцінювати?

 • ЯКІ показники якості освіти слугувати ОСНОВОЮ освіти?

 • Проблема полягає у РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ

 • ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ДОСЯГНУТИХ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ і МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЯК ПРАКТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ Й ПРОГНОЗУВАННЯ ЇЇ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ МАЮТЬ ПОСІСТИ ЦЕНТРАЛЬНЕ МІСЦЕ У РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ.ПЕРШИЙ ЕТАП. 30-50р.р.ХХст. Американська асоціація поступової освіти за допомогою моніторингу дослідила рівень підготовки випускників 30 шкіл, їхні афективні риси (суспільну позицію та критичне мислення).

 • ПЕРШИЙ ЕТАП. 30-50р.р.ХХст. Американська асоціація поступової освіти за допомогою моніторингу дослідила рівень підготовки випускників 30 шкіл, їхні афективні риси (суспільну позицію та критичне мислення).

 • ДРУГИЙ ЕТАП. 60-70 р.р. Міжнародна асоціація зі шкільної успішності започаткувала міжнародні порівняльні моніторингові дослідженняу сфері освіти.

 • ТРЕТІЙ ЕТАП. 80-90 р.р. Актуальними стають проблеми визначення рентабельності, організації ефективного управління ресурсами, оцінювання продуктивності забезпечення освітніх систем. Якість освіти перетворюється на політичну категорію.

 • ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП. Із 90х р.р. ХХ ст. до наших днів. Цей етап ознаменований спрямованістю на політичну підтримку та наукову підтримку та наукову обгрунтованість досліджень.Забезпечення державою рівного доступу до якісної освіти та впровадження державних освітніх стандартів.

 • Забезпечення державою рівного доступу до якісної освіти та впровадження державних освітніх стандартів.

 • Високоякісна сучасна освіта і освічений фахівець виступають основою конкурентноспроможності, економічної та національної безпеки держави.

 • Стратегія якісної освіти має забезпечуватись науковим аналітичним супроводом всіх управлінських рішень.

 • Національна доктрина розвитку освіти України проголосила створення системи моніторингу освітнього процесу та ефективності управління освітою.

 • Система освіти досить інертна… модернізація здійснюється надто повільно.

 • “Навіщо інституції для оцінювання, якщо є “директорські” контрольні роботи?

 • “Навіщо виявляти і аналізувати негативні зовнішні фактори впливу на освітню систему, якщо традиційно ефективність оцінювалася

 • показниками позакласних заходів та кількістю другорічників?”Зараз йдеться про запровадження вітчизняних механізмів зовнішнього незалежного дослідження та оцінювання системи освіти, яка спрямовує свою діяльність на “вироблення” випускника середньої школи як високоякісної, конкурентноспроможної продукції, що має свою ринкову вартість в умовах постійно змінюваних вимог ринку праці до його учасників.

 • Зараз йдеться про запровадження вітчизняних механізмів зовнішнього незалежного дослідження та оцінювання системи освіти, яка спрямовує свою діяльність на “вироблення” випускника середньої школи як високоякісної, конкурентноспроможної продукції, що має свою ринкову вартість в умовах постійно змінюваних вимог ринку праці до його учасників.

 • Існує потреба в отриманні єдиних, узагальнених показників діяльності освітньої системи та в скоординованому збиранні даних у національну та міжнародну освітню статистику.

 • Головним моментом в цій діяльності є те, що оцінювання якості “кінцевої продукції” та ефективності системи загальної середньої освіти має здійснюватись не тими, хто її “виробляє”, і не тими, хто її “споживає”.

 • Оцінювання має проводити третя сторона – експерт – особа (або інституція) незалежна стосовно виробника та споживача “продукції” середньої школи, яка є фахівцем у галузі оцінних технологій, соціології, статистики та аналізу політики, обізнана з вимогами замовника продукції (суспільства) до випускника школи.Зміст освіти

 • Зміст освіти

 • Рівень і якість сформованості знань, умінь і навичок учнів

 • Результати навчально-виховного процесу

 • Засоби, що використовуються для досягнення освітніх цілей

 • Різноманітні аспекти діяльності навчальних закладів тощоРозробка стратегії в системі моніторингових досліджень

 • Розробка стратегії в системі моніторингових досліджень

 • Розробка та відпрацювання різноманітних моніторингових проектів

 • Вибір моделі дослідження, управління та контролю за досягненням мети

 • Розробка основних напрямів механізму оперативного збору даних

 • Підготовка відповідних рішень та статистичних звітів про результати дослідженняСтворення системи зовнішнього незалежного моніторингу дасть змогу активізувати такі напрямки управління системою:

 • Створення системи зовнішнього незалежного моніторингу дасть змогу активізувати такі напрямки управління системою:

 • - Забезпечення доступу громадськості, різних соціальних груп, суспільних організацій до інформаційних ресурсів системи освіти різних рівнів;

 • Організація постійного обговорення результатів якості освіти, своєчасне виявлення проблемних питань реформування освітньої системи;

 • З’ясування вимог громадськості, учасників навчально-виховного процесу і споживачів освітніх послуг до сучасного рівня якості загальної середньої освіти та внесення відповідних коректив до державних нормативних документів;

 • Розроблення нормативно-правової бази державно-громадського управління якістю загальної середньої освіти

 • Створення національної системи моніторингу якості ЗСО пов’язане з проголошенням у державних документах України завданням забезпечення гарантій доступності високоякісної освіти для всіх громадян.Узгодженості нормативно-правового, огранізаційного та науково-методичного забезпечення складових;

 • Узгодженості нормативно-правового, огранізаційного та науково-методичного забезпечення складових;

 • Об’єктивності одержання та обробки інформації ;

 • Комплексності дослідження різноманітних аспектів навчально-виховного процесу, обробки та аналізу результатів;

 • Безперервності та тривалості спостережень за станом освіти;

 • Своєчасності отримання, обробки та використання об’єктивної інформації про якість ЗСО;

 • Перспективності запланованих моніторингових досліджень, спрямованості їх на розв’язання актуальних завдань розвитку освіти;

 • Рефлексивності, яка проявляється в аналізуванні на всіх рівнях управління якістю результатів, здійснення самооцінки та самоконтролю;

 • Гуманістичної спрямованості моніторингу – створення обстановки доброзичливості, довіри, поваги до особистості;

 • Відкритості та оперативності доведення результатів досліджень до відповідних органів управління, громадськості, зацікавлених міжнародних установ.Інформаційна. Збір статистичної інформації про результати функціонування системи освіти.

 • Інформаційна. Збір статистичної інформації про результати функціонування системи освіти.

 • Кваліметрична. Визначення системи індикаторів і критеріїв якості ЗСО та проведення оцінних процедур(якісний стан освіти).

 • Діагностична. Визначення за допомогою різноманітних способів дослідження досягнутого стану системи ЗСО.

 • Аналітична. Одержані показники аналізуються і відповідно інтерпретуються.

 • Моделююча. Ця функція тісно пов’язана з попередньою. Бо побудова різних моделей ситуацій впливу на неї різних факторів(суспільні, політичні і т.д.) можлива після проведення детального аналізу.

 • Прогностична. Передбачає побудову різноманітних моделей майбутнього стану системи ЗСО, її елементів; розробку способів досягнення цього.

 • Управлінська. Вирішальна з точки зору остаточного застосування інформації, одержаної в ході досліджень.

 • Дякуємо за увагу і співпрацю !!!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка