Керівники освітніх організацій мусять бути готовими до впровадження інновацій в освітній процес відповідно до вимог сьогодення, володіти механізмами регулювання в трансформаційні періоди, які б сприяли як розвитку освітньої організаціїДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b. • Керівники освітніх організацій мусять бути готовими до впровадження інновацій в освітній процес відповідно до вимог сьогодення, володіти механізмами регулювання в трансформаційні періоди, які б сприяли як розвитку освітньої організації загалом, так і кожного суб’єкта навчально-виховного процесу.

 • Це висуває особливі вимоги до психологічної підготовки керівників освітніх організацій до відповідної діяльностіце процес формування психологічної готовності до продуктивної участі в ній через ряд етапів (підготовчий, діагностичний, праксеологічний, акмеологічний), які забезпечують становлення та розвиток психологічної грамотності (мінімальний рівень), психологічної компетентності (достатній рівень), психологічної культури (творчий рівень) особистості.

 • це процес формування психологічної готовності до продуктивної участі в ній через ряд етапів (підготовчий, діагностичний, праксеологічний, акмеологічний), які забезпечують становлення та розвиток психологічної грамотності (мінімальний рівень), психологічної компетентності (достатній рівень), психологічної культури (творчий рівень) особистості.мають ґрунтовні професійні знання, що більш-менш упорядковані на етапі попереднього навчання;

 • мають ґрунтовні професійні знання, що більш-менш упорядковані на етапі попереднього навчання;

 • спираються на власний управлінський досвід, що може не збігається з пропонованими теоретичними знаннями;

 • часто мають високий рівень тривожності, комплекс «загрози авторитету», ознаки «емоційного вигорання» тощо;

 • мають систему психологічних захистів, що спрямована на збереження сталості внутрішнього світу шляхом деструктурування світу зовнішнього;

 • мають систему смислів, цінностей, оцінних критеріїв, яка часто відрізняється певною інерційністю, обмеженою здатністю до змін тощо.Мета дослідженнявисвітлити технологічний аспект психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін

 • Мета дослідженнявисвітлити технологічний аспект психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змінконцептуальний блок визначає теоретичні засади реалізації технології у системі післядипломної педагогічної освіти: гуманістично-ціннісний підхід до психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін;

 • концептуальний блок визначає теоретичні засади реалізації технології у системі післядипломної педагогічної освіти: гуманістично-ціннісний підхід до психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін;

 • змістовий блок визначає зміст і напрямки психологічної підготовки управлінців до діяльності в умовах змін, а також критерії ефективності такої підготовки;

 • процесуальний блок характеризує процес розвитку психологічної готовності до діяльності в умовах змін через ряд етапів, які забезпечують становлення та розвиток її мотиваційної, когнітивної, операційної та особистісної складових, а також обґрунтування найбільш доцільних форм і методів навчання на кожному з цих етапівПідвищення якості психологічної підготовки керівників освітніх організацій можливе лише за рахунок активізації їх внутрішніх ресурсів, серед яких системостворювальним є, як свідчать результати теоретичного аналізу літератури, система цінностей як один із центральних механізм внутрішньої регуляції соціальної поведінки людини

 • Підвищення якості психологічної підготовки керівників освітніх організацій можливе лише за рахунок активізації їх внутрішніх ресурсів, серед яких системостворювальним є, як свідчать результати теоретичного аналізу літератури, система цінностей як один із центральних механізм внутрішньої регуляції соціальної поведінки людини

 • Г. Олпорт:

 • Цінності - установки особливого роду, які визначають особистісну структуру і сприймаються як стандарти, норми, що є основою для вибору, який здійснює людина.

 • людині необхідно упорядкувати знання про світ, досягти гармонії форми і цінностей на основі специфічного досвіду індивіда, що повторюється.

 • О. Балл:

 • Цінності є базою, без якої фахівець може бути носієм лише професійних функційгуманізація різноманітних аспектів психологічної підготовки через: а) безоцінне позитивне прийняття іншої людини; б) активне емпатійне переживання, слухання; в) конгруентне, тобто адекватне, справжнє і щире самовираження себе в спілкуванні з іншою людиною; г) гармонізацію стосунків особистості із своїм внутрішнім, автентичним Я;

 • гуманізація різноманітних аспектів психологічної підготовки через: а) безоцінне позитивне прийняття іншої людини; б) активне емпатійне переживання, слухання; в) конгруентне, тобто адекватне, справжнє і щире самовираження себе в спілкуванні з іншою людиною; г) гармонізацію стосунків особистості із своїм внутрішнім, автентичним Я;

 • фасилітація професійного й особистісного розвитку в умовах постійних змін;

 • прийняття унікальної неповторності кожного учасника навчального процесу та довіра – особистісна впевненість педагога у можливостях і здібностях слухачів;

 • створення умов для максимального вияву творчих потенцій, вільного розвитку, самореалізації, самотворчості у процесі діяльності;організація процесу на засадах партнерства, спільної діяльності всіх суб’єктів, розвиток неупередженого ставлення до інших людей та їх дій;

 • організація процесу на засадах партнерства, спільної діяльності всіх суб’єктів, розвиток неупередженого ставлення до інших людей та їх дій;

 • Ю. Кулюткін: «Лише тією мірою, якою доросла людина отримує можливість реалізувати себе в системі соціально-трудових відносин, що визначають її статус, формується її потреба у все більш високих професійних досягненнях і в розвитку здібностей, що зумовлюють успішність діяльності»

 • створення розвивального соціального середовища, в якому поступово складаються групові норми й цінності професійного вдосконалення , особистісного розвитку, психологічної культури загалом;

 • усвідомлення та врахування в процесі психологічної підготовки специфічних особливостей навчання дорослих учнів із спиранням на їхній професійний досвід; ціннісного ставлення слухачів до дійсності, показників їх психологічної готовності до діяльності в умовах змін;

 • забезпечення самоуправління (самопізнання, самоаналіз, саморегуляція, самовдосконалення тощо) розвитком психологічної готовності до діяльності в умовах змінЗміст складається з навчальних ситуацій та завдань, розв’язання яких сприятиме розвитку психологічної готовності управлінців до діяльності в умовах змін загалом і за окремими її напрямами:

 • Зміст складається з навчальних ситуацій та завдань, розв’язання яких сприятиме розвитку психологічної готовності управлінців до діяльності в умовах змін загалом і за окремими її напрямами:

 • психологічна підготовка керівників до впровадження інноваційних змін в освітніх організаціях;

 • психологічна підготовка керівників до забезпечення конкурентоздатності освітніх організацій в умовах змін;

 • психологічна підготовка керівників до впровадження ґендерного підходу в діяльність закладу освіти;

 • психологічна підготовка керівників до формування позитивного іміджу як чинника ефективності діяльності освітніх організацій в умовах змін;

 • психологічна підготовка керівників до особистісної саморегуляції в умовах впровадження змін в освітніх організаціях;

 • психологічна підготовка керівників до вдосконалення когнітивного стилю особистості як чинника ефективності їхньої діяльності в умовах змін.

 • Критерії ефективності підготовки : мотиваційний, когнітивний, операційний та особистіснийпідготовчий етап, на якому визначається ступінь готовності управлінців до саморозвитку та самовдосконалення;

 • підготовчий етап, на якому визначається ступінь готовності управлінців до саморозвитку та самовдосконалення;

 • діагностичний етап, спрямований на визначення вихідного рівня психологічної готовності управлінців до діяльності в умовах змін на основі актуалізації прагнення до самопізнання суб’єктом особливостей свого внутрішнього світу ;

 • праксеологічний, що передбачає оволодіння психологічними знаннями, вміннями, навичками здійснення ефективної управлінської діяльності;

 • акмеологічний, спрямований на розвиток конструктивних особистісних новоутворень як складових психологічної готовності до діяльності в умовах змінМодель редукції упереджень Дж. Дакіта

 • Модель редукції упереджень Дж. Дакіта

 • на рівні:

 • 1) соціальної структури та міжгрупових стосунків, у ситуації спілкування рівних за статусом груп, що мають спільні цілі, досягнення яких вимагає спільної діяльності, і підкоряються єдиним правилам,

 • 2) соціального впливу, якому підлягає індивід

 • 3) індивідуальному рівні«перехрещування категорій», коли, зокрема, представник «чужої» групи стає членом своєї групи при виконанні спільного завдання, особливо змагального характеру з іншими подібними групами;

 • «перехрещування категорій», коли, зокрема, представник «чужої» групи стає членом своєї групи при виконанні спільного завдання, особливо змагального характеру з іншими подібними групами;

 • розширення репертуару ролей, програвання ролей, що традиційно вважаються властивим представникам «чужої» групи.активізація соціально-психологічних механізмів (ідентифікація, соціальне порівняння, наслідування та ін.) через:

 • активізація соціально-психологічних механізмів (ідентифікація, соціальне порівняння, наслідування та ін.) через:

 • власний приклад референтних для управлінця осіб, зданих діяти в умовах змін, коли інші шляхом наслідування або свідомо, на основі порівняння власних цінностей з тими, що демонструють «еталонні» управлінці, засвоюють зразки їх поведінки;

 • пряме навчання за рахунок розширення системи уявлень освітян завдяки доповненню новими елементами знань про специфіку управлінської діяльності в умовах змін та відвідну психологічну готовність;

 • так зване, «психологічне щеплення», іншими словами, надання індивіду інформації, що попередньо готує його до можливих негативних наслідків або труднощів на шляху інноваційної діяльності в умовах змін;

 • пряме перенавчання, коли відбувається трансформація акутадіних професійних установок управлінців в ідеальні;

 • непряме перенавчання шляхом інтерпретації результатів діяльності керівника таким чином, щоб сформувати у нього рефлексію, необхідну для усвідомлення та розвитку психологчної готовності до діяльності в умовах змінСкладання індивідуальної програми саморозвитку

 • Складання індивідуальної програми саморозвитку

 • Д. Дакіт:

 • «...вільні від упереджень «відповіді» вимагають від людини:

 • а)обізнаності щодо своєї упередженості;

 • б)мотивації змінити свої переконання, виходячи з гуманістичних цінностей;

 • в)володіння своїми когнітивними ресурсами»Дослідження проблеми готовності суб’єктів психологічної підготовки (викладачів вищої школи, в тому числі, закладів ПО) до відповідної діяльності.

 • Дослідження проблеми готовності суб’єктів психологічної підготовки (викладачів вищої школи, в тому числі, закладів ПО) до відповідної діяльності. • Контакти:

 • О. І. Бондарчук,

 • м. Київ, вул. Артема, 52-А,

 • ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», корпус 3, к. 3.1, 3.1.1

 • кафедра психології управління

 • Тел. : (044) 481 38 57

 • E-mail: kafedra.psychology@gmail.com
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка