Кількість здорових дітей в Україні постійно зменшується. Кількість здорових дітей в Україні постійно зменшуєтьсяДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.

Кількість здорових дітей в Україні постійно зменшується.

 • Кількість здорових дітей в Україні постійно зменшується.

 • Зараз це близько 30 % серед дітей дошкільного віку. Кожне третє новонароджене немовля має генетичні вади, кожна 17-а дитина народжується психічно неповноцінною.

 • Смертність переважає над народжуваністю більше, ніж у 2 рази. За рівнем смертності немовлят Україна посідає 49 місце у світі.

 • У порівнянні із 60-ми роками минулого століття в Україні:

 • на 72% зросла захворюваність дітей,

 • у 16 разів знизилась кількість здорових дітей,

 • у 3 рази зросла кількість злоякісних новоутворень у дітей, захворювань системи кровотворення та органів травлення.

 • Кількість дітей-інвалідів – понад 160 тис.

 • Позитивні дані: за останні 10 років показник дитячої смертності зменшився майже втричі і складає 9.7 на 10 тисяч дитячого населення, причому не лише на І році життя, а й до 14 років.базується на розумінні понять «спосіб життя» і “здоров`я”

 • базується на розумінні понять «спосіб життя» і “здоров`я”Виокремлюють різні види способу життя залежно від певної системи соціально-культурних цінностей, пріоритетів:

 • Виокремлюють різні види способу життя залежно від певної системи соціально-культурних цінностей, пріоритетів:

 • картини світу,

 • розуміння норм,

 • кола спілкування,

 • інтересів, потреб і прийнятних способів їх задоволення та ін.ЗДОРОВ`Я –

 • ЗДОРОВ`Я –

 • І. (МЕДИЧНИЙ ПІДХІД до визначення) - це відсутність хвороб.

 • За сучасними уявленнями, здоров'я розглядають не як суто медичну, а як комплексну проблему, складний феномен глобального значення. Тобто здоров’я визначається як філософська, соціальна, економічна, біологічна, медична категорії, як об'єкт споживання, капіталовкладень, індивідуальна і суспільна цінність, динамічне явище системного характеру, яке постійно взаємодіє з довколишнім середовищем. • ІІ. Визначення здоров'я, викладене в Преамбулі Статуту ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я(1948 р.):СФЕРИ (складники) ЗДОРОВ`Я

 • СФЕРИ (складники) ЗДОРОВ`Я

 • фізична,

 • психічна (розумова),

 • соціальна (суспільна),

 • духовна.  ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ`Я -  

 •   ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ`Я -  

 • визначається чинниками індивідуальних особливостей:

 • анатомічної будови тіла,

 • рівня фізичного розвитку органів і систем організму,

 • перебігу фізіологічних функцій організму в різних умовах довкілля, у спокої та русі, під впливом навантажень,

 • генетичної спадковості.ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ`Я визначається індивідуальними особливостями психічних процесів і властивостей людини, які обумовлюють індивідуальних реакції на однакові життєві ситуації, вірогідність стресів, афектів та ін.:

 • ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ`Я визначається індивідуальними особливостями психічних процесів і властивостей людини, які обумовлюють індивідуальних реакції на однакові життєві ситуації, вірогідність стресів, афектів та ін.:

 • збуджуваність, емоційність, чутливість,

 • потреби, інтереси, здібності, мотиви, стимули,

 • установки, цілі,

 • уявлення, почуття,

 • специфіка сприймання, мислення, пам`яті, уяви, уваги,

 • характер особистості тощо.ДУХОВНЕ ЗДОРОВ`Я формується під впливом духовної культури людства (освіти, науки, мистецтва, релігії, моралі, етики), залежить від духовного світу особистості:

 • ДУХОВНЕ ЗДОРОВ`Я формується під впливом духовної культури людства (освіти, науки, мистецтва, релігії, моралі, етики), залежить від духовного світу особистості:

 • свідомості людини, її світогляду,

 • ментальності, ідеалів,

 • життєвої самоідентифікації,

 • розуміння і ставлення до сенсу життя,

 • оцінки реалізації власних здібностей і можливостей у контексті власних ідеалів і світоглядуСОЦІАЛЬНЕ ЗДОРОВ`Я

 • СОЦІАЛЬНЕ ЗДОРОВ`Я

 • зумовлюється:

 • стосунками індивіда із структурними одиницями соціуму (сім'єю, організаціями), з якими створюються соціальні зв'язки, організовується праця, відпочинок, побут, соціальний захист, охорона здоров'я, безпека існування тощо;

 • міжетнічними, міжконфесійними стосунками;

 • економічними чинниками (різниця у прибутках різних соціальних прошарків суспільства, рівень матеріального виробництва, техніки і технологій, їх суперечливий вплив на здоров'я взагалі);

 • іншими факторами.СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ЧИННИКАМИ

 • СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ЧИННИКАМИ

 • ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ`Я:

 • стан системи охорони здоров'я – бл. 10%,

 • стан природного довкілля – бл. 20%,

 • спадковість – бл. 20%,

 • умови і спосіб життя – бл. 50%

 • І це визначальний показник у визнанні значущості формування основ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ від народження людини.

ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ – система профілактичних заходів щодо здоров'я, основа гігієни (у сукупності фізичних, хімічних, біологічних, психологічних, соціальних факторів).

 • ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ – система профілактичних заходів щодо здоров'я, основа гігієни (у сукупності фізичних, хімічних, біологічних, психологічних, соціальних факторів).

 • Полягає у дотриманні науково обґрунтованих вимог щодо своєчасного і повноцінного розвитку всіх органів і систем, нормального функціювання організму, розвитку інтелектуально-пізнавальної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, художньо-естетичної, вольової, творчої сфер особистості.ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ`Я

 • ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ`Я

 • на рівні побутової свідомості передбачає:

 • дотримання режиму дня (діяльності і відпочинку, сну і харчування),

 • раціональне харчування (у тому числі споживання якісної питної води, необхідної кількості вітамінів, мікроелементів, протеїнів, жирів, вуглеводів, спеціальних продуктів і харчових добавок),

 • дотримання правил і норм особистої і громадської гігієни,

 • наявність нешкідливих, безпечних умов діяльності, праці (безпека не тільки у фізичному, а й у психічному аспекті, наявність стимулів і умов для саморозвитку, самовдосконалення у певній діяльності),

 • побутові умови (якість житла, умови для пасивного і активного відпочинку, рівень психічної і фізичної безпеки на території життєдіяльності).

 • заняття спортом і фізкультурою заради зміцнення здоров`я, а не задля рекордів,

 • висока рухова активність і загартування (фізична культура і спорт, використання засобів різноманітних систем оздоровлення, спрямованих на підвищення рівня фізичного розвитку, його підтримку, відновлення після фізичних і психічних навантажень),

 • відсутність шкідливих звичок (алкоголізм, тютюнопаління, наркоманія, переїдання, гіподинамія тощо),

 • доброзичливість, ціннісність ставлень до довкілля і себе в ньому, гармонізація стосунків особистості із світом природи, людей, культури і власного «Я».на рівні наукового узагальнення передбачає такі чинники:

 • на рівні наукового узагальнення передбачає такі чинники:

 • мир: озуміється не лише як відсутність стану війни в державі, а і як мирні, безконфліктні стосунки в сім'ї, ближньому оточенні поза нею, на роботі, у дитячому колективі, в громаді та поміж громадами (міжетнічні, міжконфесійні);

 • дах над головою: це не тільки наявність будь-якої домівки. Потрібен певний рівень побутових умов, сталість майнових правовідносин, наявність інших чинників, що створюють відчуття впевненості у майбутньому щодо захисту власного майна від можливих негараздів природного або суспільного походження. Тут важливим є рівень розвитку соціальних інституцій, які забезпечують відчуття впевненості в майбутньому, захищеності особистості та її майна, рівні потенційні можливості;

 • освіта: не тільки валеологічна освіта, а й загальна: природнича, філософська, гуманітарна, економічна, екологічна тощо. Це дозволить створювати у суспільстві системне уявлення про проблему здоров'я взагалі. Поняття освіти розуміти комплексно: і як надання інформації, і як навчання методів, прийомів, прищеплення навичок здорового способу життя, і як виховання в дусі пріоритету цінностей індивідуального і громадського здоров'я в усіх його сферах.харчування:

 • харчування:

 • Утилітарно – це засіб ліквідації відчуття голоду або мінімальної підтримки життєдіяльності організму.

 • У широкому сенсі - це забезпечення широким верствам населення доступу до споживання якісної питної води, необхідної кількості вітамінів, мікроелементів, протеїнів, жирів, вуглеводів, продуктів підвищеної біологічної цінності, фітопродуктів, спеціальних продуктів і харчових добавок тощо, що поліпшують стан здоров'я і протидіють природному процесу старішання організму;

 • прибуток: наявність фінансових можливостей для забезпечення мінімальних потреб існування, створення послуг і товарів для здорового способу життя, забезпечення спроможностей їх споживання;

 • стабільна екосистема: не тільки стабілізація нормальних екологічних умов там, де вони ще не ушкоджені виробництвом, а й відновлення пошкоджених екологічних утворень з метою запобігання подальшому порушенню екобалансу планети і забезпечення оптимальних фізико-хімічних, біологічних параметрів для існування людства;

 • сталі ресурси: не лише запобігання вичерпанню енергоресурсів, корисних копалин, іншої виробничої сировини, а й зважене господарювання щодо раціонального використання усіх матеріальних ресурсів країн, громад, окремих людей, пошуку резервів у незадіяних ресурсах, нових матеріалів,інструментів, інтелектуальних ресурсів, потенціалу громадських і приватних ініціатив.у зоні уваги різних наук: медицини, гігієни, екології, педагогіки, психології, соціології, фізичної культури тощо.

 • у зоні уваги різних наук: медицини, гігієни, екології, педагогіки, психології, соціології, фізичної культури тощо.

 • Уперше цей термін запропонував професор І. І. Брехман у 1980 році.НАРОДНА МУДРІСТЬ ГОВОРИТЬ:

 • НАРОДНА МУДРІСТЬ ГОВОРИТЬ:

 • ЗДОРОВ`Я МАЄМО –

 • НЕ ДБАЄМО,

 • А ВТРАТИВШИ –

 • ПЛАЧЕМ .
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка