КомпетентністьДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.Компетентність

 • Це не проста сума знань, умінь та навичок , а це здатність розв'язувати проблеми, не лише володінням готовою інформацією, а й інтенсивною участю розуму, досвіду та творчих здібностей учнів.Компетенції, які сприяють успішному життю:

 • соціальна компетенція – здатність приймати відповідальні рішення, узгоджувати власні потреби з потребами колективу і суспільства;

 • особистісна компетенція – розвиток індивідуальних здібностей і талантів, адекватна самооцінка, здатність до самоаналізу;

 • інформаційна компетенція – передбачає володіння інформаційними технологіями, здатність критично оцінювати, аналізувати різноманітну інформацію;

 • комунікативна компетенція, під якою розуміють володіння технологіями усного і писемного спілкування, в тому числі через Internet, різними мовами;

 • когнітивна компетенція, характеризує готовність і здатність до постійної самоосвіти та саморозвитку, підвищення власного освітнього рівня;

 • життєва компетенція – це знання, вміння, життєвий досвід особистості, необхідні для розв’язання життєвих завдань і планів;

 • спеціальна компетенція – готовність до самостійного виконання професійних дій, оцінки результатів своєї діяльностіВиди компетентностейНова система стандартів в середній освіті розвинутих країн

 • Основними відмінностями є :

 • домінування інтегрованих (надпредметних) цілей навчання над предметними;

 • витіснення елементарних умінь і навичок діяльнісним підходом у навчанні;

 • реалізація компетентнісного підходу;

 • перехід на нову оцінку якості освіти (компетенції як освітні результати)Структура навчальної діяльності молодших школярів

 • Структура навчальної діяльності молодших школярів1. розповідь і пояснення; 2. бесіда; 3. групова робота; 4. взаємоперевірки учнями; 5. робота над текстом підручника; 6. самостійна робота.

 • 1. розповідь і пояснення; 2. бесіда; 3. групова робота; 4. взаємоперевірки учнями; 5. робота над текстом підручника; 6. самостійна робота.допомагає учителеві створювати умови для реалізації творчих здібностей учнів,

 • допомагає учителеві створювати умови для реалізації творчих здібностей учнів,

 • формувати уміння орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях,

 • удосконалювати їх науково-дослідний потенціал.

Початкових уявлень про базові поняття інформатики, зокрема, повідомлення, інформація та дані, інформаційні процеси, комп’ютер та інші пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями та даними, сфери їх застосування у житті сучасної людини в інформаційному суспільстві;

 • Початкових уявлень про базові поняття інформатики, зокрема, повідомлення, інформація та дані, інформаційні процеси, комп’ютер та інші пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями та даними, сфери їх застосування у житті сучасної людини в інформаційному суспільстві;

 • Початкових навичок знаходити, використовувати, створювати та поширювати повідомлення та дані, застосовуючи для цього засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), зокрема, створювати графічні зображення, комп’ютерні презентації, текстові документи, шукати інформацію в мережі Інтернет, користуватися електронною поштою та ін.;

 • Алгоритмічного, логічного та критичного мислення.

 • Початкових уявлень та навичок роботи з різними програмними засобами підтримки вивчення інших предметів початкової школи, а також для розв’язування практичних завдань з цих предметів.

 • Цей курс розглядається як необхідний інструмент , що в сучасному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню дітей у початковій школі, формуванню як предметних, так і ключових компетентностей, всебічному розвитку молодших школярів.

Типовий навчальний план початкової школи передбачає

 • Типовий навчальний план початкової школи передбачає

read читати – знаходження нових даних шляхом пошуку в різних джерелах, спостереження, збирання, зберігання…

 • read читати – знаходження нових даних шляхом пошуку в різних джерелах, спостереження, збирання, зберігання…

 • writeписати – уміння спілкуватися в гіпермедіа середовищі, використовувати всі види представлення повідомлень і всі засоби масової інформації.

 • arithmetic рахувати – уміння проектувати (конструювати) об’єкти і дії.«Сходинки до інформатики. 2 клас» (авт. Ломаковська Г. В., Рівкінд Ф. М., Ривкінд Й. Я., Проценко Г. О.), ТОВ «Видавничий дім «Освіта»

 • «Сходинки до інформатики. 2 клас» (авт. Ломаковська Г. В., Рівкінд Ф. М., Ривкінд Й. Я., Проценко Г. О.), ТОВ «Видавничий дім «Освіта»

 • «Сходинки до інформатики. 2 клас» (авт. Потапова Ж. В., Лабага О. П., Чижевська С. М.), ТОВ «Далечінь»

 • «Сходинки до інформатики. 2 клас» (авт. Коршунова О. В. ), ТОВ «Видавництво «Генеза»

 • «Сходинки до інформатики. 2 клас» (авт. Зарецька І. Т., Корнієнко М. М., Крамаровська С. М.), ТОВ «Видавництво «Ранок»

ІКТ- компетентність, як ключова, передбачає впевнене і критичне використання інформаційно – комунікаційних технологій та відповідних засобів для навчання, дозвілля та спілкування.

 • ІКТ- компетентність, як ключова, передбачає впевнене і критичне використання інформаційно – комунікаційних технологій та відповідних засобів для навчання, дозвілля та спілкування.

 • ІКТ – компетентність для даного курсу одночасно є і предметною. У контексті початкового навчання предметна ІКТ – компетентність розглядається як здатність учня актуалізувати, добирати, інтегрувати й застосовувати в конкретній життєвій або навчальній ситуації , в тому числі проблемній , набуті знання, уміння і навички, способи діяльності щодо використання ІКТ.Здатність раціонально використовувати комп’ютер для розв’язання завдань, пов’язаних з опрацюванням даних , їх пошуком, зберіганням, поданням і передаванням.

 • Здатність раціонально використовувати комп’ютер для розв’язання завдань, пов’язаних з опрацюванням даних , їх пошуком, зберіганням, поданням і передаванням.

 • Готовність вирішувати інформаційні проблеми шляхом застосування засобів ІКТ та алгоритмів виконання завдань.

 • Формування вміння безпечно працювати з комунікаційними системами.

одержує, створює і надсилає електронні листи; виконує пошук в Інтернеті зображень і текстів за вказаною темою; зберігає результати пошуку

 • одержує, створює і надсилає електронні листи; виконує пошук в Інтернеті зображень і текстів за вказаною темою; зберігає результати пошукуОбов'язкові умови успішного впровадження курсу:

 • Обов'язкові умови успішного впровадження курсу:

 • підготовленість вчителів початкової школи до викладання курсу «Сходинки до інформатики»

 • забезпечення кожного навчального закладу сучасною комп'ютерною технікою для роботи учнів молодшого шкільного віку (кожен учень має бути забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп'ютером), наявність в класі інтерактивної дошки та мультимедійного проектора

 • підключення до Інтернету всіх комп 'ютерів, за якими працюватимуть учні 2-4 класів; наявність у навчальному закладі локальної комп'ютерної мережі

 • забезпечення вчителів початкової школи спеціальним робочим місцем у складі персонального комп'ютера, сканера, принтера, фотокамериПри вивченні курсу «Сходинки до інформатики» кожний урок проводиться із використанням комп'ютерів

 • При вивченні курсу «Сходинки до інформатики» кожний урок проводиться із використанням комп'ютерів

 • Тому на кожному уроці класи діляться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп'ютером, але не менше 8 учнів у підгрупі

 • Згідно санітарно-гігієнічних норм час роботи учнів за комп'ютером на 1 уроці не повинен перевищувати 15 хв.

 • Весь інший час уроку учні працюють без комп'ютера:

  • знайомляться із загальними теоретичними положеннями курсу «Сходинки до інформатики»
  • повторюють і закріплюють вивчений матеріал
  • виконують вправи на розвиток уваги, алгоритмічного, логічного та критичного мислення, творчих здібностей тощо


розуміти мету навчальної діяльності , визначати завдання для її досягнення ;

 • розуміти мету навчальної діяльності , визначати завдання для її досягнення ;

 • добирати або знаходити потрібні знання , способи для розв’язування різних навчальних задач ( як типових, так і нестандартних, творчих);

 • генерувати різні способи розв’язування задачі, проблеми;

 • актуалізувати і відтворювати потрібні відомості, моделювати, комбінувати, доповнювати, перетворювати їх;

 • аналізувати навчальні об’єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві ознаки, групувати і класифікувати об’єкти за їх певними ознаками;

 • співпрацювати у різних групах для виконання комплексних завдань( участь у проектах, творчих роботах, тощо ), які потребують застосування різних компетентностей, готовності до продуктивної праці.Вчитель початкових класів повинен знати:

 • Вчитель початкових класів повинен знати:Висновок

 • Чим раніше почнемо учня, навчати вчитися, тим успішніше він у майбутньому набуде необхідних компетенцій

 • Потрібно відійти від традиційної формули навчання: „Чим більший обсяг змісту навчального матеріалу учень засвоїть, тим вищим буде рівень його підготовки”.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка