Контроль (фр. Controle-перевірка) – одна з функцій управління, що забезпечує досягнення системою встановлених цілей і складається з наступних елементів: КонтрольДата конвертації27.12.2016
Розмір445 b.Контроль (фр. Controle-перевірка) – одна з функцій управління, що забезпечує досягнення системою встановлених цілей і складається з наступних елементів:

 • Контроль (фр. Controle-перевірка) – одна з функцій управління, що забезпечує досягнення системою встановлених цілей і складається з наступних елементів:

 • встановлення стандартів діяльності, що підлягає перевірці;

 • вимірювання досягнутих і порівняння з очікуваними результатами;

 • корекція діяльності у разі, якщо досягнуті результати суттєво відрізняються від встановлених. • Контроль визначається як процес співвимірювання фактично досягнутих результатів із запланованими, як процес забезпечення досягнення організацією своїх цілей.Перевіркана відміну від контролю є фіксацією кількісних показникив без їх аналізу;

 • Перевіркана відміну від контролю є фіксацією кількісних показникив без їх аналізу;

 • Облік – формування кількісної інформації про діяльність, явища, процеси, факти. Забезпечувальна щодо контролю діяльність.

 • Аудит – діяльність щодо здійснення незалежних перевірок бухгалтерської звітності, іншої розрахункової інформації, податкових декларацій та інших фінансових зобов'язань з метою встановлення достовірності бухгалтерської звітності й відповідності фінансових і господарських операцій нормативним актам.Бенчмаркингметод контролю; особлива управлінська процедура щодо впровадження в діяльність організації технологій, стандартів і методів роботи кращих організацій-аналогів. Здійснюється пошук ефективних організацій, навчання їх методам роботи за власних умов;

 • Бенчмаркинг – метод контролю; особлива управлінська процедура щодо впровадження в діяльність організації технологій, стандартів і методів роботи кращих організацій-аналогів. Здійснюється пошук ефективних організацій, навчання їх методам роботи за власних умов;

 • Зворотній зв’язок – вплив результатів функціонування системи на характер цього функціонування – здійснюється через отримання і переробку керівником інформації, іншими словами через контроль і аналіз. Саме тому обидві функції розглядаються спільно: контрольно-аналітична діяльність.

 • Аналіз (як управлінська функція) – з'ясувати в процесі обробки інформації причини фактів і явищ, відрізняти їх від наслідків і полягає в декомпозиції об'єкту, вивченні кожного елементу і наступному синтезі.

 • Моніторинг -Складність контролю

 • Складність контролю

 • в освітній системі зумовлена великою кількістю і різним характером об'єктів контролю.

 • Обов'язковою умовою ефективного контролю є отримання інформації про результати освітнього процесу, якість цього процесу і його (процесу) умови.1. Умови:

 • 1. Умови:

 • Кадрові (забезпечення, рівень професійної підготовки…)

 • Матеріально-технічні (стан будівлі, виконання санітарно-гігієнічних вимог, вимог протипожежної служби, оформлення, наявність кабінетів, обладнання, підручників, тощо)

 • Фінансові (забезпеченість бюджетом, система залучення позабюджетних коштів)

 • Нормативні (статут, ліцензія, затверджений навчальний план, програми, тощо)

 • Санітарно-гігієнічні (відповідність санітарно-гігієнічним вимогам, медичне обслуговування…)

 • Психолого-педагогічні (систематична діагностика, соціально-психологічний клімат)

 • 2. Процес:

 • Рівень викладання основ наук

 • Стан методичної роботи

 • Стан виховної роботи

 • Організація роботи з батьками та громадськістю

 • 3. Результати:

 • Виконання законів, нормативних документів про освіту

 • Рівень навчальних досягнень, сформованості компетентностей учнів;

 • Рівень вихованості школярів

 • Стан здоров'я учнівДіагностична – забезпечення інформацією про стан контрольованого об'єкту;

 • Діагностична – забезпечення інформацією про стан контрольованого об'єкту;

 • Навчально-методична – надання дієвої допомоги педагогам, сприяння зростанню професійної компетентності; виховує відповідальність за результати діяльності;

 • Стимулююча (мотиваційна) спонукає до роботи, самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення.Збір и систематизація информації про фактичний стан справ і результати діяльності;

 • Збір и систематизація информації про фактичний стан справ і результати діяльності;

 • Оцінка стану і значущості отриманих результатів діяльності, выявлення відхилень від стандартів – планових завдань, норм, нормативів;

 • Аналіз причин відхилень і факторів дестабілізації, що впливають на результати діяльності;

 • Прогнозування наслідків ситуації, що склалася, обґрунтування необхідної корекції.Нерозуміння двох важливих і задач контрольної діяльності: збір максимально об'єктивної інформації для прийняття управлінського рішення і цільового впливу на педагогів і їх діяльність способом здійснення контролю;

 • Нерозуміння двох важливих і задач контрольної діяльності: збір максимально об'єктивної інформації для прийняття управлінського рішення і цільового впливу на педагогів і їх діяльність способом здійснення контролю;

 • Переважна увага діяльності педагогів (наприклад, форми і методи їх роботи) і недостатня увага результатам цієї діяльності, її умовам;

 • Неякісне планування контрольної діяльності, недостатня широта об'єктів контрольної діяльності;

 • Невідповідність цілей освітньої діяльності і спрямованості контролю (цілі про одне, а контроль про інше);

 • Недостатнє попереднє знайомство педагога з метою контрольної діяльності, її об'єктами і способами збору інформації , що унеможливлює цільовий вплив на педагога (реалізацію навчально-методичного впливу)Недостатнє і неадекватне використання психологічних і соціологічних методів збору інформації;

 • Недостатнє і неадекватне використання психологічних і соціологічних методів збору інформації;

 • Нерозуміння змісту аналітичної діяльності, заміна аналізу різного роду звітами;

 • Невідповідність спрямованості аналізу управлінським цілям, відмова ( під лозунгом об'єктивності і системності) від аналізу саме тих результатів освітнього процесу, що визначені управлінськими цілями і завданнями;

 • Невідповідність логіки аналізу внутрішнім закономірностям його об'єктів, недостатня актуалізація відповідних педагогічних, психологічних, соціологічних, управлінських знань керівника.Спрямованість контролю і аналізу (КА) на цілі (чи контролюєте ви результати, які декларували як бажані; інакше контроль має фіскальний характер, ви не націлюєте педагогів на ті чи інші результати)

 • Спрямованість контролю і аналізу (КА) на цілі (чи контролюєте ви результати, які декларували як бажані; інакше контроль має фіскальний характер, ви не націлюєте педагогів на ті чи інші результати)

 • Системність (чи не носить контроль фрагментарного характеру незалежно від часу і зусиль, спрямованих на його здійснення; чи не фіксуєте ви окремі розрізнені факти, що в свою чергу унеможливлює їх аналіз; чи чітко ви усвідомлюєте яка інформація і навіщо вам потрібна? Аналіз, скільки аркушів не містив би він, не виявляє причин, не вирізняє причин і наслідків, а являє собою потік свідомості або звіт про виконану роботу)

 • Систематичність (вчасне забезпечення необхідною інформацією щоб не плентатись у хвості подій і не гасити пожеж)Плановість (необхідність забезпечити все попереднє, інакше контроль перетворюється на лише палицю, якої вже ніхто не боїться, або якщо і боїться, то з цього мало сенсу:такий контроль не впливає позитивно на результати діяльності)

 • Плановість (необхідність забезпечити все попереднє, інакше контроль перетворюється на лише палицю, якої вже ніхто не боїться, або якщо і боїться, то з цього мало сенсу:такий контроль не впливає позитивно на результати діяльності)

 • Чіткість (не фіксувати велику кількість насправді неважливих фактів, не проводити невчасно аналіз; уникати ситуацій пошуку необхідного аналітичного матеріалу, який “не знаходиться ”)

 • Зверніть увагу; Якщо, хоча б одна із функцій управління реалізовується неякісно, то управління загалом є дефектним, не забезпечує результатів діяльності!!!За термінами і логічною послідовністю:

 • За термінами і логічною послідовністю:

 • попередній

 • поточний

 • проміжний

 • підсумковий

 • За метою:

 • діагностичний

 • коригувальний

 • регулювальний

 • За змістом:

 • тематичний

 • проблемний

 • фронтальнийЗа об'єктом перевірки:

 • За об'єктом перевірки:

 • навчальний процес

 • виховний процес

 • науково - методична робота

 • громадсько-соціальна підсистема

 • управлінська діяльність

 • За виконавцем контролю:

 • адміністративний

 • самоконтроль

 • взаємоконтроль

 • колективний контроль

 • За періодичністю:

 • епізодичний

 • періодичний

 • вибірковийЗа методами:

 • За методами:

 • спостереження

 • перевірка документації

 • опитування (усне, писемне)

 • психологічне тестування

 • ретроспективний розбір

 • оперативний розбір

 • За ступенем охоплення об'єкту:

 • класно-узагальнюючий

 • фронтальний

 • тематичний

 • оглядовий

 • За функціями

 • оглядово-ознайомчий

 • попереджувальний

 • узагальнюючий

 • систематувальнийСтратегічної спрямованості

 • Стратегічної спрямованості

 • Орієнтації на результат

 • Відповідності справ

 • Своєчасності контролю

 • Гнучкості контролю

 • Економічності і раціональності

 • Плановості і системності

 • Науковості, об'єктивності

 • Принцип пошуку позитивного

 • Відкритості і гласності

 • Поєднання контролю і самоконтролюОбґрунтування контролю

 • Обґрунтування контролю

 • Формулювання цілей і задач контролю (що необхідно отримати в результаті контролю, для чого)

 • Проектування контрольної діяльності (план контрольної діяльності)

 • Збір і обробка інформації про стан об'єкту, що підлягає контролю

 • Оформлення висновків за результатами перевірки

 • констатувальна частина

 • факти – інтерпретація – оцінка (оцінка та її обґрунтування виявленими фактами)

 • розкриття причин успіху, або недоліків

 • рекомендації

 • управлінські рішення

 • терміни і види наступного контролю

 • 6. Обговорення результатів контрольної діяльності


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка