Лекція 7 пізнання як предмет філософського аналізу. Тема 9 лекція 7 пізнання як предмет філософського аналізу. План лекціїДата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.


ТЕМА 9 ЛЕКЦІЯ 7 ПІЗНАННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ.

 • ТЕМА 9 ЛЕКЦІЯ 7 ПІЗНАННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ.

 • ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

 • СУТНІСТЬ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЛЮДИНИ.

 • ПРОБЛЕМА ІСТИНИ В ФІЛОСОФСЬКОМУ РОЗУМІННІ ПІЗНАННЯ.


Проблема пізнання виникла разом з людиною і філософією. Щоб діяти в реальному світі, потрібно його знати.

 • Проблема пізнання виникла разом з людиною і філософією. Щоб діяти в реальному світі, потрібно його знати.

 • Проблеми пізнання досліджує розділ філософії (деякі вчені доказують, що це наука), який називається ГНОСЕОЛОГІЯ.

 • Гносеологія (від грецьк. γνώσις — «знання,

 • навчання» і λόγος – «вчення, наука») – це теорія пізнання, розділ філософії, у якому вивчаються проблеми сутності пізнання і його можливостей, відношення знання до реальності, досліджуються загальні передумови пізнання, виявляються умови його достовірності, істинності та ролі в людській життєдіяльності.КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ ТЕМИ:

 • КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ ТЕМИ:

 • АГНОСТИЦИЗМ - позиція у підході до пізнання, яка заперечує принципову можливість мати істинні знання.

 • ЕПІСТЕМОЛОГІЯ - філософсько-методологічна наука про наукове знання.

 • ГНОСЕОЛОГІЯ - одна із фундаментальних наукових дисциплін (розділ філософії), що вивчає пізнання, його роль у людській життєдіяльності, рушійні сили та суперечності пізнання, критерії і ознаки істинних знань.

 • ДОГМАТИЗМ - надмірний наголос на незмінності певних отриманих знань, ідей та принципів.

 • ІСТИНА - така характеристика знань, згідно із якою знання повністю співпадають із реальним станом справ,

 • СКЕПТИЦИЗМ - висловлення сумніву у можливостях пізнання та істинності знань.ПІЗНАННЯ – це процес активного відображення об’єктивної дійсності у свідомості людини.

 • ПІЗНАННЯ – це процес активного відображення об’єктивної дійсності у свідомості людини.

 • Пізнання – це:

 • процес вироблення знань, створення образів, моделей теорій реаль-ності, це інформативний аспект про дійсність;

 • прагнення оволодіти реальністю, проникнути в її приховані таємниці;

 • бажання досягти найважливішого, найпозитивнішого для людини у взаємодії з оточуючим середовищем.МЕТА ПІЗНАННЯздобуття істинного знання з метою його практичного використання.

 • МЕТА ПІЗНАННЯздобуття істинного знання з метою його практичного використання.

 • Основні підходи до проблеми пізнання

 • - пізнання можливе (матеріалізм);

 • - пізнання навколишнього світу не можливе (агностицизм);

 • - пізнання можливе лише частково (скептицизм);Що ж таке пізнання? У найзагальнішому вигляді – це процес взаємодії людини, її свідомості з реальністю (дійсністю).

 • Що ж таке пізнання? У найзагальнішому вигляді – це процес взаємодії людини, її свідомості з реальністю (дійсністю).

 • Реально здійснює процес пізнання не сама по собі свідомість, не мозок, а людина з усіма її життєвими проблемами.

 • Цей момент вказує на те, що в процесі пізнання відбувається активна взаємодія суб'єкта і об'єкта пізнання.ОБ'ЄКТ ПІЗНАННЯ – це та частина дійсності, на яку спрямована пізнавальна діяльність людини (природа, людина, об'єкт дійсності).

 • ОБ'ЄКТ ПІЗНАННЯ – це та частина дійсності, на яку спрямована пізнавальна діяльність людини (природа, людина, об'єкт дійсності).

 • СУБ'ЄКТ ПІЗНАННЯ – це людина, яка здійснює процес пізнання, зберігає ці знання і передає їх новим поколінням.

 • ЦЕ ДОКАЗУЄ, ЩО:

 • В процесі пізнання О. і S. пізнання нерозривно пов'язані;

 • Суб'єкт пізнання може бути навіть частиною об'єкту пізнання;

 • 3. Об'єктом пізнання може бути будь що, навіть сам пізнаючий суб'єкт.В результаті пізнання у людини формуються знання.

 • В результаті пізнання у людини формуються знання.

 • ЗНАННЯ це результат процесу пізнання дійсності, адекватне її відображення в свідомості людини у вигляді уявлень, понять, суджень, теорій, підтверджених логікою доведення та перевірених суспільно-історичною практикою.ПРИНЦИПИ ПІЗНАННЯ:

 • ПРИНЦИПИ ПІЗНАННЯ:

 • ПРИНЦИП ОБЄКТИВНОСТІ – суб'єкт пізнання завжди відображає дійсність об'єктивно – (якщо він не хворий або не перекручує її свідомо);

 • ПРИНЦИП БЕЗМЕЖНОСТІ – нема тієї межі, що може зупинити процес пізнання;

 • ПРИНЦИП ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СУБЄКТА ПІЗНАННЯ – він не тільки прагне пізнати дійсність, але й активно діє в процесі пізнання (навчаємий не посудина, яку потрібно заповнити, а смолоскип, якого потрібнно запалити);ПРИНЦИП РАЦІОНАЛЬНОСТІ – Людина прагне досягнути найбільш позитивного (результативного) в пізнанні;

 • ПРИНЦИП РАЦІОНАЛЬНОСТІ – Людина прагне досягнути найбільш позитивного (результативного) в пізнанні;

 • ПРИНЦИП ВИЗНАЧАЛЬНОЇ РОЛІ ПРАКТИКИ, ЯКА:

 • Визначає цілі і мету пізнання;

 • Є основою пізнання - надає об'єкт (матеріал) пізнання;

 • Озброює інструментами пізнання;

 • Служить засобами реалізації результатів пізнання.СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ПІЗНАННЯ:

 • СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ПІЗНАННЯ:СТАДІЇ ПІЗНАННЯ:

 • СТАДІЇ ПІЗНАННЯ:

 • СТИХІЙНЕ ПІЗНАННЯ – коли пізнаючу людину ніхто спеціально не невчає.

 • ЦІЛЕСПРЯМОВАНЕ ПІЗНАННЯ – виникає тоді, коли людина має на меті здобуття певних (конкретних) знань.

 • ВИДИ ЗНАННЯ:

 • ЖИТТЄВОДОСВІДНЕ - отримується в результаті повсякденного життя.

 • МИСТЕЦЬКЕ – отримується завдяки уяві і фантазіїї на основі життєводосвідного.3. НАУКОВЕ – це спеціалізований та спеціально організований процес найбільш глибокого осягнення дійсності і створення наукових теорій.

 • 3. НАУКОВЕ – це спеціалізований та спеціально організований процес найбільш глибокого осягнення дійсності і створення наукових теорій.

 • 4. РЕЛІГІЙНЕ – це всебічне обґрунтування віри в існування надприродного на основі священних текстів та релігійних настанов.

 • 5. ЕКТРАСЕНСОРНЕ – це вивчення явищ, пов'язаних з можливостями окремих людей (екстрасенсів) отримувати інформацію незрозумілими шляхами з незвичайних джерел.Пізнання – це процес активного відображення об’єктивної дійсності у свідомості людини.

 • Пізнання – це процес активного відображення об’єктивної дійсності у свідомості людини.

 • Мета пізнання – здобуття істинного знання з метою його практичного використання.

 • РІВНІ І ФОРМИ ПІЗНАННЯ:

 • Філософія виділяє З РІВНІ ПІЗНАННЯ

 • ЧУТТЄВИЙ, РАЦІОНАЛЬНИЙ І СИНТЕЗУВАЛЬНИЙ, що нерозривно зв'язані і не існують у “чистому” вигляді – тобто ізольовано один від іншого. РОЗГЛЯНЕМО КОЖЕН З НИХ.

У людини всього 5 органів відчуття, що відповідають за пізнання (зір, слух, нюх, смак, тактильні відчуття). Іноді шостим органом відчуття називають інтуїцію.

 • У людини всього 5 органів відчуття, що відповідають за пізнання (зір, слух, нюх, смак, тактильні відчуття). Іноді шостим органом відчуття називають інтуїцію.

 • Інтуїція (від лат. intueor - пильно дивлюся) – це здатність свідомості безпосередньо осягати істину без логіки її попереднього доведення.

 • До органів пізнання дійсності філософія не відносить як інтуїцію, так і такі наші відчуття як: біль, температурні та вібраційні відчуття.ОСОБЛИВОСТІ ЧУТТЄВОГО ПІЗНАННЯ:

 • ОСОБЛИВОСТІ ЧУТТЄВОГО ПІЗНАННЯ:

 • Воно має свої межі (ми не чуємо ультразвук і не бачимо інфрачервоних променів).

 • Дані чуттєвого пізнання відносні (аудиторія прохолодна, а зайдеш з морозу - тепла).

 • Воно носить суб'єктивний характер (темнота для одинакої дівчини – погано, для злочинця - добре).

 • Воно не дає змоги розмежувати суттєве і несуттєве – (людина симпатична – нерозумна, красива обгортка - погана якість тощо).РАЦІОНАЛЬНЕ (АБСТРАКТНО-ЛОГІЧНЕ) ПІЗНАННЯ це відображення сутнісних властивостей і відношень предметів і явищ за допомогою розумових дій – мислення. Воно також має три форми.

 • РАЦІОНАЛЬНЕ (АБСТРАКТНО-ЛОГІЧНЕ) ПІЗНАННЯ це відображення сутнісних властивостей і відношень предметів і явищ за допомогою розумових дій – мислення. Воно також має три форми.

 • ПОНЯТТЯ – це категорії (слова або терміни), що виражають найбільш суттєві характеристики предметів чи явищ (студент, викладач, автомобіль).

 • СУДЖЕННЯ – це сукупність понять, за допомогою яких щось стверджується або заперечується (Ваня – студент, Іван Петрович – професор, мороз - міцний).УМОВИВІД – це остаточне судження, що виводиться з декількох попередніх суджень, це висновок із сказаного (Ваня – студент-відмінник.)

 • УМОВИВІД – це остаточне судження, що виводиться з декількох попередніх суджень, це висновок із сказаного (Ваня – студент-відмінник.)

 • УМОВИВОДИ БУВАЮТЬ:

 • ІНДУКТИВНІ – коли рух думки відбувається від часткового до загального (Альона Галичанська – хороша студентка – всі студенти вашого курсу - хороші).

 • ДЕДУКТИВНІ – рух думки іде від загального до одиничного (часткового) – (всі студенти вашого курсу - працьовиті, Альона Галичанська – працьовита студентка).Обидва рівні поєднуються і втілюються в реальному житті – в СИНТЕЗУВАЛЬНОМУ

 • Обидва рівні поєднуються і втілюються в реальному житті – в СИНТЕЗУВАЛЬНОМУ

 • рівні пізнання. Він також має 3 ФОРМИ:

 • ДОСВІД – особисте свідоме накопичення розумових конструкцій, що можуть відображати або не відображати реальну об'єктивну дійсність ( партія “СВОБОДА”).

 • ЕКСПЕРИМЕНТ – дослідження визначених параметрів у спеціально створених умовах.

 • ПРАКТИКА – досвід застосування отриманих теоретичних знань у реальному історичному житті особистостей, соціальних груп і людства в цілому.Всі 3 вищезгадані рівні нерозривно взаємопов'язані між собою.

 • Всі 3 вищезгадані рівні нерозривно взаємопов'язані між собою.

 • Перебільшення ролі чуттєвого рівня у пізнанні

 • отримало назву - СЕНСУАЛІЗМ.

 • Надмірне надання переваги раціональному рівню

 • отримало назву - РАЦІОНАЛІЗМ.

 • Надання переваги досвіду у пізнанні отримало

 • назвуЕМПИРІЗМ.

 • ВИСНОВОК:

 • Відображення світу у свідомості людини

 • відбувається на трьох взаємопов'язаних

 • рівнях: чуттєвому, раціональному, а також

 • синтезувальному.2 питання. ПРОБЛЕМА ІСТИНИ В ПІЗНАННІ. ІСТИНА ЗАВЖДИ:

ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ІСТИНИ:

 • ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ІСТИНИ:

 • ВІДПОВІДНІСНА – це відповідність

 • наших знань об'єктивній дійсності або

 • стану речей (зараз 00 годин 00 хвилин).

 • 2. КОНВЕНЦІАЛЬНА – це те, що більшість людей визнає істиною (теорія Ч. Дарвіна).

 • 3. ПРАГМАТИЧНА – це те, що корисне для мене (доцент – добрий - поганий).

 • 4. РЕГУЛЯТИВНА – регулює наші відносини зі світом (запізнюватись – це погано або добре).КРИТЕРІЇ ІСТННОСТІ ЗНАНЬ

 • КРИТЕРІЇ ІСТННОСТІ ЗНАНЬ

 • підтвердження фактами;

 • підтвердження експериментальними перевірками;

 • узгодженість із принципами наукової теорії;

 • коректність і точність застосування термінології;

 • логічна та концептуальна несуперечливість.ОДНОБІЧНЕ РОЗУМІННЯ ІСТИНИ ВЕДЕ ДО:

 • ОДНОБІЧНЕ РОЗУМІННЯ ІСТИНИ ВЕДЕ ДО:

 • ДОГМАТИЗМУ – коли істина абсолютизується на всі часи (атом – найменша матеріальна частка світу).

 • РЕЛЯТИВІЗМУ – перебільшення мінливості неповноти знань (Портов Сергій -сумлінний).

 • УТИЛІТАРИЗМУ – істина те, що корисне для мене (Петро Степанович хороший – бо він не поставив мені двійку).РОЛЬ ПРАКТИКИ У ПІЗНАННІ:

 • РОЛЬ ПРАКТИКИ У ПІЗНАННІ:

 • ПРАКТИКА - це усвідомлена, цілеспрямована, багатогранна діяльність людей, що спрямована на перетворення природи і суспільства, на пристосування природного і суспільного середовища до потреб людей і суспільства в цілому, тобто практика – це цілеспрямована діяльність людей, що веде до перетворень об'єктивного світу.

 • 1. ПРАКТИКА - ОСНОВА ПІЗНАННЯ.

 • 2. ПРАКТИКА - СЛУЖИТЬ КРИТЕРІЄМ СТИННОСТІ ПІЗНАННЯ.

 • 3. ПРАКТИКА Є РУШІЙНОЮ СИЛОЮ РОЗВИТКУ ПІЗНАННЯ.

 • 4. ПРАКТИКА – ЦЕ ВИХІДНИЙ ПУНКТ ПРОЦЕСУ ПІЗНАННЯ І ЙОГО КІНЦЕВА МЕТА. • ВИСНОВКИ:

 • 1. Пізнання – це багаторівневий процес побудови знання, але вирішальну роль у ньому відіграє розумова активність людини.

 • 2. Люди - це пошукачі істини, а не її володарі, вони лише вічно до неї наближаються в процесі пізнавальної діяльності.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка