Майбутнє будь якої держави визначається системою освітиДата конвертації04.01.2017
Розмір445 b. • Майбутнє будь-

 • якої держави

 • визначається

 • системою освіти,

 • яка в ній існує!Наш час - це епоха постійних змін у технологіях, зокрема освітніх, а використання персонального комп’ютера є стрижнем інформаційних технологій навчання

 • Наш час - це епоха постійних змін у технологіях, зокрема освітніх, а використання персонального комп’ютера є стрижнем інформаційних технологій навчанняВикористання ІКТ допомагає учневі водночас розглядати об’єкт у кількох аспектах. Аналіз і синтез, абстракція і узагальнення виступають у наочно-діяльнісному і словесно-логічному плані та їх різноманітних співвідношеннях: ІКТ дають змогу не тільки стежити за перебігом мислення учня, а й формувати його розумові операції.

 • Використання ІКТ допомагає учневі водночас розглядати об’єкт у кількох аспектах. Аналіз і синтез, абстракція і узагальнення виступають у наочно-діяльнісному і словесно-логічному плані та їх різноманітних співвідношеннях: ІКТ дають змогу не тільки стежити за перебігом мислення учня, а й формувати його розумові операції. • Концепція Національної програми інформатизації навчального процесу,

 • заснована на органічному поєднанні традиційних і новітніх засобів навчання, передбачає поетапне, поступове впровадження у навчальний процес ПЗНП, раціональне поєднання традиційних методів та засобів навчання, з сучасними інформаційними технологіями, що зрештою веде до поліпшення результатів навчання.Підготовка викладача до використання ІКТ передбачає оволодіння вчителем певними уміннями та навичками:

 • Підготовка викладача до використання ІКТ передбачає оволодіння вчителем певними уміннями та навичками:

 • підготувати персональний комп’ютер до роботи,

 • прочитати перелік програм,

 • запустити необхідну програму на виконання, вміти зберегти інформацію,

 • скористатись принтером.З ІКТ може працювати лише той вчитель, який користується всім арсеналом традиційних методик.

 • З ІКТ може працювати лише той вчитель, який користується всім арсеналом традиційних методик.

 • …Не всі вчителі психологічно готові до використання ІКТ, розуміють тенденції розвитку інформаційних технологій, можливості та результати їх впровадження.

 • …При підготовці вчителя до використання ІКТ необхідно проводити поступове, практичне навчання з демонстрацією можливостей технічних засобів та програмних засобів електронного призначення.Вчителі - предметники надають перевагу впровадженню таких технологій:

 • Вчителі - предметники надають перевагу впровадженню таких технологій:

 • Мультимедіа (проекти, презентації);

 • ППЗ (електронні підручники);

 • окремі типи файлів

 • зображення, відео-, аудіо-, анімаціїПроектні технології

 • Проектні технології

 • Переваги:

 • учні діють не шаблонно, а знаходять власний шлях розв’язання поставленої задачі,

 • вчаться користуватись різними джерелами інформації,

 • переробляти її та відбирати найголовніше.Презентації

 • Презентації

 • Електронні презентації дають

 • можливість вчителю при мінімальній

 • підготовці і незначних витратах часу

 • підготувати наочність до уроку. Уроки,

 • складені за допомогою PowerPoint видовищні і

 • ефективні в роботі над інформацією

 • Power Point – програма, яка дозволяє створювати та демонструвати яскраві презентації на будь-яку тему, що цікавить вас, тут і зараз

 • Презентація являє собою послідовність слайдів, які змінюють один одного - тобто електронних сторінок. Показ слайдів викладачем може бути здійснений на екрані монітору комп’ютера чи на великому екрані за допомогою спеціального пристрою – мультимедійного проектора. • Серед навчальних презентацій в залежності від цілей її застосування можна виділити:

 • лекційні;

 • проект, дослідження;

 • тест.За способом подання слайдів можна розрізняти презентації:

 • За способом подання слайдів можна розрізняти презентації:

 • Для супроводу лекції;

 • Слайд-шоу – без супроводу викладача, або із записаним голосом останнього;

 • Комбінована – з усним супроводом, із записаним голосом, частиною якої може бути слайд-шоу.Використання мультимедійних технологій

 • Використання мультимедійних технологій

 • підвищує ефективність засвоєння матеріалу,

 • інтенсифікує процес навчання,

 • стимулює інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх отримання.

 • дає можливість відтворити за короткий час значний за обсягом матеріал;

 • викликати в учнів нові образи;

 • поглибити здобуті знання. • За допомогою мультимедійних презентацій на уроці можна реалізовувати різноманітні форми навчально – пізнавальної діяльності – фронтальну, групову, індивідуальну.

 • Презентація допомагає організувати пояснення нового матеріалу, доповнюючи розповідь, евристичну бесіду, діалог, вирішення проблемної ситуації. • Використання на уроках ППЗ сприяє

 • підвищенню інтересу учнів до уроку як способу одержання інформації,

 • піднімає навчальний процес на рівень досягнень сучасної науки,

 • дозволяє покращити наочність навчального матеріалу. • Поєднання ППЗ і традиційних методів викладання предмету дають бажаний результат:

 • високий рівень засвоєння фундаментальних питань ;

 • усвідомлення їх практичного застосування.Електронні підручники мають ряд переваг перед традиційними:

 • Електронні підручники мають ряд переваг перед традиційними:

 • • Дають можливість продемонструвати процеси, явища, події;

 • • На будь якому етапі уроку можна легко повернутися до попереднього моменту (уроку), повторити певний епізод;

 • • Більшість ППЗ містять іменні покажчики та словники;

 • • Яскраві образи без надмірних зусиль надовго запам’ятовуються;

 • • Використання ППЗ дає можливість синтезувати вербальну, візуальну, звукову та рухову інформацію, поєднувати абстрактно-логічні та предметно-образні форми наочності, підвищувати мотивацію навчання за рахунок єдності пізнання та розваги, емоційності та образності форми викладу навчального матеріалу.Що ж таке ІКТ?

 • Що ж таке ІКТ?

 • Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації, кого навчають, засобом здійснення яких є комп'ютер.Уроку з використанням ІКТ властиво :

 • Уроку з використанням ІКТ властиво :

 • Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини;

 • Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання;

 • Інтерактивність і діалоговий характер навчання; - ІКТ мають здатність "відгукуватися" на дії учня і вчителя; "вступати" з ними в діалог, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання.

 • Оптимальне поєднання індивідуальної та

 • групової роботи;

 • Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером;

 • Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додаток скільки завгодно великі.Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах:

 • Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах:

 • при підготовці уроку,

 • в процесі навчання:

 • при поясненні (введення) нового матеріалу, закріпленні,

 • повторенні,

 • контролі.Комп'ютер виконує такі функції:

 • Комп'ютер виконує такі функції:

 • 1. У функції вчителя комп'ютер являє собою:

 • джерело навчальної інформації;

 • наочний посібник;

 • тренажер;

 • засіб діагностики і контролю.

 • 2. У функції робочого інструменту:

 • засіб підготовки текстів, їх зберігання;

 • графічний редактор;

 • засіб підготовки виступів;

 • обчислювальна машина великих можливостей.Для вирішення дидактичного завдання етапу перевірки домашнього завдання можна використовувати:

 • Для вирішення дидактичного завдання етапу перевірки домашнього завдання можна використовувати:

 • 1. мультимедіа технології:

 • презентація-контроль - для

 • організації самоперевірки,

 • взаємоперевірки домашнього

 • завдання чи завдань для первинного закріплення можна використовувати презентацію-тест, наприкінці вказати критерії оцінювання роботи (PowerPoint); • презентація-тест з анімацією - містить формулювання завдання і варіанти відповіді, з допомогою анімації відзначається правильну відповідь або відкидаються невірні (PowerPoint);

 • презентація-тест з гіперпосиланнями - містить формулювання завдання і варіанти відповіді, з допомогою гіперпосилання організовується перехід на слайд з інформацією про правильність вибору відповіді. У разі правильного вибору здійснюється перехід на наступне

 • питання, коли ж відповідь неправильна, відбувається

 • повернення на це ж питання (PowerPoint).2. роздатковий матеріал:

 • 2. роздатковий матеріал:

 • тести (Excel) (Word);

 • картки (Word);

 • кросворди (Excel);

 • самостійні роботи (Word);

 • контрольні роботи (Word). Організація пояснення нового матеріалу за допомогою ІКТ

 •  Організація пояснення нового матеріалу за допомогою ІКТ

 • Для вирішення дидактичного завдання даного етапу використовуємо:

 • 1. мультимедіа технології:

 • - презентація-лекція - демонстрація слайдів, що містять ілюстрації, тези, відеоролики або звук для пояснення нового матеріалу, узагальнення, систематизації (PowerPoint), в даному випадку використовуються презентації з метою познайомити учнів з об'єктом або явищем, процесом;

 • - відеофрагменти фільмів;

 • презентація-модель - за допомогою анімації створюється модель якого-небудь процесу,

 • явища, наочного рішення задачі (PowerPoint);

 • - слайд-шоу - демонстрація ілюстрацій з мінімальною кількістю тексту, з накладенням музики, з установкою автоматичної зміни слайдів, іноді з циклічним повторенням слайдів (PowerPoint);- зображення - коректування фотографій, відсканованих зображень, розфарбовування зображень (PhotoShop);

 • - зображення - коректування фотографій, відсканованих зображень, розфарбовування зображень (PhotoShop);

 • - колаж - створення власних оригінальних ребусів, зображень (PhotoShop);

 • відеокліп - на основі фотографій, відео-та звукових файлів; з використанням ефектів і переходів, створюється демонстраційний ролик (Movie Maker)

 • 2. комп'ютерні технології:

 • - діаграми (Excel);

 • - схеми (Excel);

 • - таблиці (Word).Організація закріплення і систематизації знань

 • Організація закріплення і систематизації знань

 • Для вирішення дидактичної завдання даного етапу використовуємо:

 • 1. мультимедіа технології:

 • 2. презентація-завдання - містить формулювання завдання, за допомогою анімації організується поетапне рішення завдання і відповідь (PowerPoint).

 • 3. мобільний клас: робота в групі - завдання - скласти текст для слайдів презентації (PowerPoint);вибрати ілюстративний

 • супровід для тексту (PhotoShop,

 • PowerPoint);

 • 4. Інтернет-ресури: для роботи

 • в групах.Використання ІКТ у позаурочній діяльності

 • Використання ІКТ у позаурочній діяльності

 • Для організації позаурочної діяльності використовуємо такі технології

 • 1. мультимедіа технології:

 • презентація-виступ - для супроводу виступу, містить ілюстрації, основні тези (PowerPoint);

 • презентація-підсумок (PowerPoint, Word) - на слайді виводиться підсумкова таблиця участі в змаганнях, заходах.2. комп'ютерні технології:

 • 2. комп'ютерні технології:

 • стінні газети - інформаційний матеріал (Word, Publisher);

 • буклети, пам'ятки - інформаційний матеріал (Word, Publisher);

 • брошура - збірник дидактичних, методичних матеріалів (Word);

 • плакат, заголовки - текстове оформлення стендів, приміщень (Word);

 • листівка - оригінально оформлене привітання (Word, Publisher);

 • анкета - документ для збору

 • статистичних даних (Excel).Творчий підхід дозволяє педагогу максимально ефективно використовувати у своїй роботі багатий інструментарій, що представляється сучасними комп'ютерними технологіями. Уроки з використанням ІКТ підвищують навчальну мотивацію, а, отже, і інтерес до предмету.

 • Творчий підхід дозволяє педагогу максимально ефективно використовувати у своїй роботі багатий інструментарій, що представляється сучасними комп'ютерними технологіями. Уроки з використанням ІКТ підвищують навчальну мотивацію, а, отже, і інтерес до предмету. • При активному використанні ІКТ успішніше досягаються загальні цілі освіти, легше формуються компетенції в області комунікації: вміння збирати факти, їх зіставляти, організовувати, висловлювати свої думки на папері і усно, логічно міркувати, слухати і розуміти усну і письмову мову, відкривати щось нове , робити вибір і приймати рішення.Переваги використання ІКТ

 • Переваги використання ІКТ

 • Індивідуалізація навчання;

 • Інтенсифікація самостійної роботи учнів;

 • Зростання обсягу виконаних на урок завдань;

 • Розширення інформаційних потоків при використанні Internet;

 • Підвищення мотивації та пізнавальної активності;

 • Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним;

 • Допомагає вчителям краще оцінити здібності і знання дитини;

 • Дозволяє вчителю за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалуІснуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ

 • Існуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ

 • Відсутність комп'ютера в домашньому користуванні,

 • Час самостійних занять у комп'ютерних класах відведено далеко не у всіх школах;

 • У вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп'ютери;

 • Недостатня комп'ютерна грамотність вчителя;

 • Відсутність контакту з учителем інформатики;

 • У робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернет;Складно інтегрувати комп'ютер у поурочні структуру занять;

 • Складно інтегрувати комп'ютер у поурочні структуру занять;

 • Не вистачає комп'ютерного часу на всіх;

 • У шкільному розкладі не передбачено час для використання Інтернет на уроках;

 • При недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри, музику, перевірку характеристик ПК і т.п;

 • Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до наочно-ілюстративних методів.Використання ІКТ у навчальному процесі передбачає, що вчитель будь-якої шкільної дисципліни вміє:

 • Використання ІКТ у навчальному процесі передбачає, що вчитель будь-якої шкільної дисципліни вміє:

 • обробляти текстову, цифрову, графічну та звукову інформацію за допомогою відповідних процесорів і редакторів для підготовки дидактичних матеріалів (варіанти завдань, таблиці, креслення, схеми, малюнки, ...), щоб працювати з ними на уроці;

 • створювати слайди з даного навчального матеріалу, використовуючи редактор презентації MS Power Point і продемонструвати презентацію на уроці;

 • використовувати наявні готові програмні продукти;

 • організувати роботу з електронним підручником на уроці;застосовувати навчальні програмні засоби (навчальні, закріплюють, контролюючі);

 • застосовувати навчальні програмні засоби (навчальні, закріплюють, контролюючі);

 • здійснювати пошук необхідної інформації в Інтернеті в процесі підготовки до уроків і позакласних заходів;

 • організувати роботу з учнями з пошуку необхідної інформації в Інтернеті безпосередньо на уроці;

 • працювати на уроці з матеріалами web-сайтів;

 • створювати web-сторінки з цікавить питання навчального матеріалу;

 • розробляти тести, використовуючи готові програми-оболонки або самостійно, і проводити комп'ютерне тестування.“Якщо вчитель вдумливо аналізує свою роботу, в нього не може не виникнути інтересу до теоретичного осмислення свого досвіду, прагнення пояснити причинно-наслідкові зв’язки між знаннями учнів і своєю педагогічною культурою.

 • “Якщо вчитель вдумливо аналізує свою роботу, в нього не може не виникнути інтересу до теоретичного осмислення свого досвіду, прагнення пояснити причинно-наслідкові зв’язки між знаннями учнів і своєю педагогічною культурою.Логічний наслідок аналізу своєї роботи полягає в тому, що вчитель зосереджує свою увагу на якомусь боці педагогічного процесу, який на його думку, відіграє в даному разі найважливішу роль, досліджує, вивчає факти, читає педагогічну і методичну літературу. Так починається вищий етап педагогічної творчості – поєднання практики з елементами наукового дослідження”

 • Логічний наслідок аналізу своєї роботи полягає в тому, що вчитель зосереджує свою увагу на якомусь боці педагогічного процесу, який на його думку, відіграє в даному разі найважливішу роль, досліджує, вивчає факти, читає педагогічну і методичну літературу. Так починається вищий етап педагогічної творчості – поєднання практики з елементами наукового дослідження”

 • В.О.Сухомлинський
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка