Мета введення системи оцінювання ects: Удосконалення діючої системи контролю якості знаньДата конвертації23.06.2016
Розмір445 b.


Система оцінювання ECTS в Університеті “Україна”


Система ECTSМета введення системи оцінювання ECTS:

 • Удосконалення діючої системи контролю якості знань.

 • Посилення мотивації студентів до систематичної активної роботи упродовж навчального року.

 • Активне засвоєння знань протягом періоду навчання.

 • Розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності освітньої діяльності викладацького складу.Основні терміни і поняття

 • Європейська система залікових кредитів;

 • Кредитний модуль;

 • Кредит ECTS;

 • Залікові кредити;

 • Рейтингова система;

 • Навчальний змістовний модуль;

 • Рейтингові бали;

 • Рейтингова оцінка з кредитного модуля;

 • Система оцінювання ECTS.Вагомий розподіл балів

 • Лекційні заняття – 34 години.

 • Семінарські(практичні, лабораторні) заняття – 17 годин.

 • Самостій1на робота – 57 годин.

 • Вага самостійної роботи

 • Лекційні заняття – 34 години.

 • Семінарські(практичні, лабораторні) заняття – 17 годин.

 • Самостій1на робота – 14 годин (57:4)Семибальна шкала оцінювання

 • A – 90-100 балів відмінно, зараховано;

 • B – 80-89 балів добре, зараховано;

 • C – 70-79 балів добре, зараховано;

 • D – 66-69 балів задовільно, зараховано;

 • E – 60-65 балів задовільно, зараховано;

 • FX – 21-59 балів незараховано з можливістю повторного складання;

 • F – 0-20 балів незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни.Нова редакція “Порядку оцінювання знань студентів”

 • Контроль успішності студента здійснюється у формі:Модульний контроль знань

 • Письмова контрольна робота

 • Допускаються всі студенти

 • Студент відсутній на модульному контролі з неповажної причини одержує “0” балів без права перескладання.Підсумковий бал семестру

 • Арифметична сума балів, отриманих студентом протягом семестру за всі види роботи з дисципліни.Курсова робота

 • Оцінюється за 100-бальною шкалою з наступним переведенням у національну шкалу та шкалу ECTS;

 • Оцінка “відмінно” виставляється лише в тому випадку, якщо курсова робота є самостійним дослідженням студента;

 • “Добре” – якщо курсова робота містить елементи самостійного дослідження студента;

 • “Зараховано” – виставляється студентові, який набрав не менше 50% балів.ЕкзаменЗалік

 • Залік оформлюється під час останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття відповідного семестру.

 • Підсумкова оцінка записується у залікову відомість.

 • Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку “незараховано”
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка