Метод проектів на уроках фізики Цілі вивчення фізики наступніДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Метод проектів на уроках фізики

 • Цілі вивчення фізики наступні:

 • розвиток інтересів і здібностей учнів на основі передачі їм знань та досвіду пізнавальної та творчої діяльності;

 • усвідомлення учнями змісту основних наукових понять і законів фізики, взаємозв’язків між ними;

 • формування в учнів уявлень про цілісну фізичну картину світу.Метод проектів на уроках фізики

 • Особистісними результатами навчання фізиці у школі є:

 • сформованість пізнавальних інтересів, інтелектуальних та творчих здібностей учнів;

 • переконаність у можливості пізнання природи, в необхідності розумного використання досягнень науки і техніки для подальшого розвитку людства, повага до творців науки і техніки, відношення до фізики як до елементу загальнолюдської культури;

 • самостійність у набутті нових знань і практичних умінь;

 • готовність до вибору життєвого шляху у відповідності із власними інтересами і можливостями;

 • мотивація освітньої діяльності учнів на основі особистісно зорієнтованого підходу;

 • формування ціннісних відносин один до одного, до вчителя, до авторів відкриттів та винаходів, до результатів навчаннМетод проектів на уроках фізики

 • Метапредметними результатами навчання фізиці в школі є:

 • оволодіння навичками самостійного набуття нових знань, організації навчальної діяльності, постановки мети, планування, самоконтролю та оцінки результатів своєї діяльності, уміннями передбачити можливі результати своїх дій;

 • усвідомлення різниць між вхідними фактами та гіпотезами для їх пояснення, теоретичними моделями і реальними об’єктами, оволодіння універсальними навчальними діями на прикладах гіпотез для пояснення відомих фактів і експериментальної перевірки висунутих гіпотез, розробки теоретичних моделей процесів або явищ.Метод проектів на уроках фізики

 • Метапредметними результатами навчання фізиці в школі є:

 • формування умінь сприймати, переробляти і пред’являти інформацію в словесній, наочній, символічній формах, аналізувати і переробляти отриману інформацію у відповідності до поставлених задач, виділяти основний зміст прочитаного тексту, знаходити в ньому відповіді на поставлені запитання та викладати його;

 • набуття досвіду самостійного пошуку, аналізу та відбору інформації з використанням різноманітних джерел і нових інформаційних технологій для розв’язування пізнавальних задач;Метод проектів на уроках фізики

 • Метапредметними результатами навчання фізиці в школі є:

 • розвиток монологічного і діалогічного мовлення, уміння виражати власні думки і здібності вислуховувати співрозмовника, розуміти його точку зору, визнавати право іншої людини на власну думку;

 • засвоєння прийомів дій у нестандартних ситуаціях, оволодіння евристичними методами розв’язування проблем;

 • формування умінь працювати в групі із виконанням різноманітних соціальних ролей, надавати і відстоювати власні погляди і переконання, вести дискусію.Метод проектів на уроках фізики

 • Вимоги до предметних результатів засвоєння шкільного курсу фізики (повна загальна середня освіта):

 • сформованість уявлень про роль і місце фізики у сучасній науковій картині світу; усвідомлення фізичної суті явищ, що спостерігаються у Всесвіті; усвідомлення ролі фізики у формуванні світогляду і функціональної грамотності людини для розв’язування практичних задач;

 • оволодіння основними фізичними поняттями, закономірностями, законами і теоріями; впевнене користування фізичною термінологією та символікою;Метод проектів на уроках фізики

 • Вимоги до предметних результатів засвоєння шкільного курсу фізики (повна загальна середня освіта):

 • оволодіння основними методами наукового пізнання, що використовуються у фізиці: спостереження, опис, вимірювання, знаходити залежність між фізичними величинами, пояснювати отримані результати та робити висновки;

 • сформованість вміння розв’язувати фізичні задачі;

 • сформованість уміння використовувати отримані знання для пояснення умов протікання фізичних явищ в природі та для прийняття практичних рішень в повсякденному житті;

 • сформованість власної позиції по відношенню до фізичної інформації, що отримана з різних джерел.Метод проектів на уроках фізики

 • Метод проектів – це:

 • базова освітня технологія, що підтримує компетентнісно орієнтований підхід в освіті.

 • Кожні 5-6 років виникають і користуються попитом нові області професійної діяльності, відходять і поступово припиняють своє існування старі.

 • Метод проектів дозволяє найменш ресурсовитратним способом створити подібне середовище.Метод проектів на уроках фізики

 • Для чого потрібний метод проектів?

 • Навчити учнів самостійному, критичному мисленню.

 • Роздумувати, спираючись на знання фактів, закономірностей науки, робити обґрунтовані висновки.

 • Приймати самостійні аргументовані рішення.

 • Навчити працювати в команді, виконуючи різні соціальні ролі.Метод проектів на уроках фізики

 • Етапи роботи над проектами:

 • Організаційний;

 • Вибір і обговорення головної ідеї, мети і задач майбутнього проекту;

 • Обговорення методичних аспектів і організація роботи учнів;

 • Структурування проекту із виділенням підзадач для визначених груп учнів, підбір необхідних матеріалів;

 • Робота над проектом;

 • Підведення підсумків, оформлення результатів;

 • Презентація проекту.Метод проектів на уроках фізики

 • Наявність проблеми

 • Робота над проектом завжди спрямована на розв’язування конкретної проблеми. Немає проблеми – немає діяльності. Метод проектів можна використовувати в навчально-виховному процесі для розв’язування різноманітних невеликих проблемних задач в рамках одного або двох уроків (короткотривалі).

 • Наприклад, для розв’язування великих задач (проблем), складних для сприйняття питань використовую великі проекти, які в основному виконуються у позаурочній діяльності.

 • Поле для вибору теми довготривалих проектів з фізики є великим. Тематика проектів може відноситися до якого-небудь теоретичного питання навчальної програми з метою поглибити знання учнів з даного питання, диференціювати процес навчання. Частіше теми проектів відносяться до якого-небудь питання, актуального для практичного життя і такого, що потребує залучення знань учнів не з одного предмету, а з кількох різних областей, а також творчого мислення і дослідницьких навичок. Таким чином, досягається природна інтеграція знань.Метод проектів на уроках фізики

 • Обов’язкове планування дій.

 • В ході розбору і обговорення проекту виробляється план спільних дій учнів та вчителя, створюється банк ідей і пропозицій.

 • Протягом всієї роботи вчитель допомагає у постановці мети, коректує роботу, але ні в якому разі не нав’язує учню власне бачення розв’язування задачі.

 • Учасників проекту я розподіляю на групи по 3-5 осіб в залежності від кількості учнів в групі.

 • В кожній групі розподіляються ролі: наприклад, генератор ідей, інженер, презентатор, дизайнер, критик, енциклопедист, секретар та ін.Метод проектів на уроках фізики

 • Пошук інформації.

 • Велику підтримку в цьому надають Інтернет-ресурси.

 • Знайдена інформація обробляється, осмислюється.

 • Після спільного обговорення обирається базовий варіант.

 • Вчитель корегує послідовність технологічних операцій в кожній роботі.Метод проектів на уроках фізики

 • Результат роботи.

 • Учні, обрав посильні технології для створення своєї роботи, уточнюють, аналізують зібрану інформацію, формулюють висновки.

 • Вчитель виступає в ролі наукового консультанта.

 • Результати виконаних проектів повинні бути доступними для всебічного огляду та обговорення.

 • Якщо це теоретична проблема, то конкретне її вирішення, якщо практична – конкретний результат, готовий для використання на уроці, в навчально-виховному процесі, в реальному житті.Метод проектів на уроках фізики

 • В своїй роботі я використовую групові, індивідуальні, монопредметні і міжпредметні, інформаційні та практично-орієнтовані проекти.

 • Також використовую модель навчального заняття в режимі проектного навчання, використовуючи технологію дослідницького проекту.Метод проектів на уроках фізики

 • Приклади проектної роботи з теми “Електрика навколо нас” (березень-квітень 2012 року):

 • Проекти:

 • “Освітлення в кімнаті”, “Світлофор”, “Світлофор на перехресті”, “Будинок із проводкою”.Метод проектів на уроках фізики

 • За підсумками співбесіди з проектними групами на питання “Які навички чи вміння ви отримали під час роботи над проектом?” учні давали наступні відповіді:

 • “Навчилися правильно розподіляти час”;

 • “Навчилися готувати презентацію”;

 • “Навчилися доводити до кінця почату справу”;

 • “Навчилися досягати поставленої мети”.Метод проектів на уроках фізики

 • Результативність методу

 • Інтерес до предмету – 83%;

 • Інтерес до практичного матеріалу – 77 %;

 • Інтерес до області знань (значно більше шкільного курсу фізики) – 42%;

 • Бажання спілкуватися з вчителем з предмету – 98%.

 • Залучення учнів до проектної діяльності дозволяє найбільш повно визначати і розвивати інтелектуальні і творчі здібності.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка