Методичний банк Методична пам’ятка вчителя Основи дидактики І. ДидактикаДата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.


Методичний банк Методична пам’ятка вчителя Основи дидактики


І . ДИДАКТИКА

 • Дидактика – розділ педагогіки , який розробляє теорію освіти та навчання , тобто науково обґрунтовує їх зміст , досліджує закономірності , принципи , методи й організаційні форми .

 • ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ДИДАКТИКИ :

 • викладання ;

 • учіння та навчання ; їхні цілі , зміст , організація , методи , засоби й результати ;

 • освіта ;

 • знання , вміння , навички ;

 • технології та моделі навчання .

 • ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ДИДАКТИКИ

 • Для чого вчити ? ( Визначення мети освіти й навчання )

 • Що вчити ? ( Визначення змісту )

 • Як вчити ? ( Визначення форм , методів , організації навчальної діяльності )

 • За допомогою чого вчити ? ( Розробка дидактичних засобів - підручників , ТЗН , наочності тощо )

 • Загальні закони , тенденції у навчальному процесі принципи і правила навчанняІІ . ПРОЦЕС НАВЧАННЯ

 • Процес навчання – взаємопов’язана діяльність учителя ( викладання і організація навчальної діяльності учнів) і діяльність учня ( учіння ) , спрямована на оволодіння учнями системою знань , умінь та навичок їх практичного використання , розвиток творчих здібностей учнів

 • СТРУКТУРА ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

 • первинна діагностика й актуалізація знань та досвіду учнів

 • *

 • постановка вчителем мети та усвідомлення учнями знань

 • *

 • сприйняття учнями нового матеріалу

 • *

 • усвідомлення нового матеріалу

 • *

 • закріплення первинної інформації , формування нових умінь і навичок

 • *

 • застосування отриманих знань , умінь , навичок

 • *

 • контроль якості знань

 • *

 • корекція

 • *

 • узагальнення та систематизаціяІІІ . ЗАВДАННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

 • ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

 • Мета кожного заняття повинна мати і пізнавальний , і розвивальний , і виховний аспекти

 • ТИПОВА ПОМИЛКА

 • У ході підготовки до уроку , формуючи його мету , вчитель не ставить усі три завдання навчального процесу , що відображається й у відборі змісту уроку . Таким чином , навчання не виконує усіх своїх функційІV . ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ

 • 1 . ПРИНЦИП НАУКОВОСТІ :

 • а - вимагає відображення у змісті освіти сучасних науково достовірних знань ; знайомство з основами науково – дослідницької роботи ;

 • б - використання в діяльності вчителя найновіших досягнень педагогіки та психології , передового досвіду .

 • 2 . ПРИНЦИП ДОСТУПНОСТІ В ПОЄДНАННІ З ВИСОКИМ РІВНЕМ СКЛАДНОСТІ

 • вимагає врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів , що не означає легкості ; поєднання наукового та емпіричного .

 • ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

 • навчальний матеріал повинен будуватися від простого до складного з урахуванням особистого досвіду учня ;

 • використовуйте аналогії , порівняння , протиставлення , виділяйте головне ;

 • диференціюйте допомогу учням .

 • 3 . ПРИНЦИП ЗВ’ЯЗКУ ТЕОРІЇ З ПРАКТИКОЮ

 • вимагає використання прикладів та завдань , пов’язаних з реальними проблемами ; доведення життєвого значення кожної теми , що вивчається .

 • ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

 • Учителю потрібно домогтися розуміння учнями прикладної важливості вивчення теми ще на початку уроку

 • ТИПОВА ПОМИЛКА

 • використання вчителем на початку уроку висловів на зразок : « Ви повинні вивчити…»( А для чого ? )

 • нехтування етапом мотивації взагалі • 4 . ПРИНЦИП ВИХОВУЮЧОГО НАВЧАННЯ

 • відображає зв'язок навчання та виховання . Виховує дитину й зміст навчального матеріалу , й правильна організація та порядок на уроці , й особистий приклад вчителя , й раціонально обрані методи навчання .

 • ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

 • Як це не банально звучить , але…

 • « Ніщо не виховує краще , ніж особистий приклад !» Намагайтеся бути взірцем у всьому .

 • ТИПОВА ПОМИЛКА

 • зміст уроку викликає пригнічений стан , переобтяжений негативом ;

 • на столі вчителя « творчий безлад », як і під час пояснення .

 • 5 . ПРИНЦИП РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ

 • вимагає використання таких методів та форм роботи , як наприклад , евристична бесіда , пізнавальні завдання , проблемний виклад , які формують уміння логічно мислити , узагальнювати , аналізувати , виділяти головне та ін .

 • 6 . ПРИНЦИП НАОЧНОСТІ ( « ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО» Я . А . КАМЕНСЬКОГО )

 • вимагає залучення до сприйняття всіх органів чуття шляхом використання натуральних , зображальних , аудіовізуальних наочних засобів

 • ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

 • Обґрунтовано використовуйте наочні засоби , причому не тільки для ілюстрацій , а й ролі самостійного джерела знань .

 • ТИПОВА ПОМИЛКА

 • На уроці занадто багато наочності ; більшість із засобів « не працює » , а лише « прикрашає » .

 • Переоцінка наочності може стримувати розвиток абстрактного мислення . • 7 . ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТІ ТА ПОСЛІДОВНОСТІ

 • вимагає суворої послідовності в навчанні , щоб нові знання спиралися на раніше засвоєні ; а також вимагає викладу знань у системі , яка б відображала предмет в цілому , з усіма зв’язками та взаємо залежностями .

 • ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

 • використовуйте плани – алгоритми , логічні схеми , таблиці . які б зводили в єдине ціле окремі частини ( блоки ) знань ;

 • ідеї , штучно вплетені в зміст уроку , знижують його цінність ;

 • звертайтесь до між предметних зв’язків .

 • 8 . ПРИНЦИП МІЦНОСТІ

 • вимагає , щоб засвоєні знання , навички були усвідомлені , добре засвоєні та трималися в пам’яті ; але рішуче відкидає механічне зазублення .

 • ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

 • матеріал для запам’ятовування повинен ділитися на невеликі порції ;

 • логічно пов’язані знання засвоюються краще ;

 • систематично організовуйте повторення й закріплення , постійно змінюючи їх форми .

 • ТИПОВА ПОМИЛКА

 • Від учнів вимагається запам’ятовування великої кількості розрізнених фактів ; високо оцінюється точний переказ тексту без визначення , чи розуміє його учень .

 • 9 . ПРИНЦИП САМОСТІЙНОСТІ Й АКТИВНОСТІ

 • полягає в тому , щоб створити умови для появу пізнавальної самостійності й творчої активності під час навчання . Значно підвищується активність учнів , якщо їх привчати слухати матеріал не пасивно , а осмислювати його . Необхідна умова - розуміння мети та значущості роботи , тобто мотивація навчальної діяльності . • ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

 • поясніть важливість та перспективність вивчення теми ;

 • перед своїм поясненням поставте перед учнями завдання для активізації слухання ( скласти план , конспект , відповісти на питання тощо ) ;

 • значно підвищується активність учнів під час проблемного навчання та використання інтерактивних методів.

 • ТИПОВА ПОМИЛКА

 • « Монолог » вчителя на уроці ( розповідь , пояснення ) забирає надто багато часу – від 1/ 3 до 2/3 уроку .

 • 10 . ПРИНЦИП ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ

 • передбачає таку організацію навчального процесу , за якої враховуються індивідуальні психологічні особливості учнів , їх рівень розвитку , здібності , інтереси .

 • ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

 • індивідуалізація – це мета , а диференціація – засіб її досягнення ;

 • використовуйте різнорівневі завдання і за ступенем складності , і за об’ємом вчительської допомоги ;

 • використовуйте індивідуальні та групові форми роботи ;

 • вивчайте особливості , інтереси своїх учнів .

 • ТИПОВА ПОМИЛКА

 • зміст , форми та методи роботи орієнтовані на середнього учня ;

 • одноманітні завдання ( у т.ч. й домашні ) для всього класу .

 • 11 . ПРИНЦИП ОПТИМІЗАЦІЇ

 • вимагає вибору з великої кількості найбільш оптимального варіанту організації навчального процесу – змісту , співвідношення етапів уроку , обраних форм , методів та засобів навчання тощо . • ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

 • на початку навчального року потрібно вивчити особливості класу і учнів ;

 • чітко продумайте організацію діяльності вчителя та учнів на кожному етапі уроку ;

 • вивчіть особливості , переваги й недоліки різних форм , методів і засобів навчання ;

 • обмінюйтесь практичним досвідом з колегами .

 • ТИПОВА ПОМИЛКА

 • Зміст уроку переобтяжений другорядним матеріалом , чітко не виділене головне ;

 • Використані « модні» форми та методи роботи стають само метою , а не вирішують завдань уроку ;

 • Необґрунтовано велика кількість форм та методів протягом одного уроку ; нераціонально використовується час на уроці , зі дзвоником урок не закінчується.

 • 12 . ПРИНЦИП ГУМАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

 • 13 . ПРИНЦИП ЗВЕРНЕННЯ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ЗВИЧАЇВ , ТРАДИЦІЙ І КУЛЬТУРИ

 • 14 .ПРИНЦИП СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ НА РЕАЛІЗАЦІЮ МЕТИ ОСВІТИ

 • 15 . ПРИНЦИП СПІВРОБІТНИЦТВА ВЧИТЕЛЯ Й УЧНІВV . МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 • Метод навчання – певний спосіб цілеспрямованої реалізації процесу навчання , досягнення поставленої мети . Складовою частиною методу є методичний прийом

 • КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

 • І ГРУПА МЕТОДІВ

 • МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАЛЬНО – ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • ІІ ГРУПА МЕТОДІВ

 • МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ Й МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНО – ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ • ІІІ ГРУПА МЕТОДІВ

 • МЕТОДИ КОНТРОЛЮ , КОРЕКЦІЇ ЗА ЕФЕКТИВНІСТЮ НАВЧАЛЬНО – ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • ІV ГРУПА МЕТОДІВ

 • БІНАРНІ , ІНТЕГРОВАНІ ( УНІВЕРСАЛЬНІ ) МЕТОДИ

 • 1 . Пояснювально – ілюстративний метод

 • 2 . Репродуктивний метод

 • 3 . Метод проблемного викладу

 • 4 . Частково – пошуковий ( евристичний ) метод

 • 5 . Дослідницький метод • КОЖЕН З ЦИХ МЕТОДІВ МАЄ СВОЇ ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ

 • ( успішність навчання залежить від правильного вибору та поєднання різноманітних метолів навчання залежно від особливостей змісту , мети , особливостей класного колективу й кожного учня )

 • ЗАПАМЯТАЙТЕ

 • жоден з методів не дає прямого навчального результату ( лише стимулює певний вид діяльності учнів );

 • тільки сукупність методів приводить до досягнення мети навчання;

 • « жоден із засобів не може бути гарним чи поганим , якщо він вирваний із усієї системи засобів ; вирішальним моментом є логіка та дія всієї системи , гармонійно організованої»

 • ( А . Макаренко)VІ . ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

 • Засоби навчання – це різноманітні матеріали , предмети , знаряддя навчального процесу , завдяки яким більш ефективно досягається мета навчального процесу

 • Дидактичні засоби

 • У практичних розробках найчастіше використовують поділ дидактичних засобів на аудіальні , візуальні , аудіовізуальні , частково програмованіVII . ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІVIIІ . ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 • У сучасній педагогічній науці виділяють велику кількість різноманітних форм навчально – пізнавальної діяльності учнів , це – уроки , консультації , семінари , практикуми . лабораторні заняття , заліки та іспити , додаткові індивідуальні заняття , факультативи , гуртки , конференції , домашні роботи , екскурсії , змагання тощо . Треба зазначити , що кожна з вищезазначених організаційних форм має певні відмінні риси – мету , навчально – організаційні функції вчителя і учня , структурні етапи , часовий і просторовий режим .

 • Найпоширенішою у світі є класно – урочна система навчання , основною структурною одиницею якої є урок ( теоретичні засади і практичні підходи розроблені чеським педагогом Я . Коменським )

 • Урок – це цілісний , логічно завершений у часі , регламентований обсягом навчального матеріалу основний елемент педагогічного процесу , який забезпечує активну й планомірну навчально - пізнавальну діяльність групи учнів певного віку та рівня підготовки , спрямовану на розв’язання поставлених навчально – виховних і розвиваючих завдань.

 • ОЗНАКИ УРОКУ :

 • постійний склад учнів ;

 • точно регламентований час ;

 • системність проведення ;

 • поєднання різноманітних форм організації діяльності та методів навчання ;

 • наявність контролю та ін .

 • Урок має свою будову ( структуру ) , в якій виділяють зовнішні та внутрішні елементи , тобто існує і макроструктура уроку , й мікроструктура .

 • Макроструктура – дидактичні етапи уроку , кожний з яких має конкретну дидактичну задачу , навчальний зміст , певні методи навчання , форми організації навчально – пізнавальної діяльності , результат • Мікроструктура – визначається такими засобами , за допомогою яких вирішуються окремі дидактичні завдання на кожному з етапів уроку , тобто це – найбільш гнучка та мобільна частина кожного з уроків

 • ВИМОГИ ДО УРОКУ

 • 1 )

 • 2 ) Дидактичні , виховні , психологічні , гігієнічніІХ . ТИПОЛОГІЯ УРОКІВ ТА ЇХ СТРУКТУРА

 • Урок являє собою складну педагогічну систему, тому може бути класифікований за різними ознаками та принципами . Це є причиною того , що в сучасній дидактиці не існує єдиної загальновизнаної типології уроків . В Україні найбільш поширеною є класифікація , яка ґрунтується на визначенні провідної дидактичної мети заняття . За цією типологією виділяють :

 • урок засвоєння нових знань ;

 • урок засвоєння навичок та умінь ;

 • урок застосування навичок та умінь ;

 • урок узагальнення та систематизації знань , умінь , навичок ;

 • урок контролю та корекції ;

 • комбінований урок .

 • ТИПОВА ПОМИЛКА

 • У поурочному плані мета уроку не співпадає з типом уроку ( наприклад , урок – засвоєння нових знань , мета – систематизація та поглиблення знань про …) , зміст окремих етапів уроку не завжди відповідає меті .

 • Мету та етапи уроку визначено за типологією , а тип уроку за іншими класифікаціями ( наприклад , мета – ознайомити учнів з теорією …, етапи відповідають уроку засвоєння нових знань , тип – урок – конференція ) .

 • ЗАПАМЯТАЙТЕ

 • ввикористовуйте в практичній діяльності якусь одну з класифікацій ( за певними критеріями ) , не змішуйте їх ;

 • користуючись класичною типологією , сформулюйте мету уроку , а потім визначте цього тип ; якщо ви проводите нетрадиційний урок , то в плані уроку можна записати так : «Форма проведення : урок – подорож ; урок – лекція ; урок – суд тощо ». • СТРУКТУРА УРОКІВ :

 • ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ :

 • Початок уроку ( перевірка д/з , актуалізація опорних знань ) .

 • Повідомлення теми й мети уроку , мотивація навчальної діяльності .

 • Сприймання та первинне усвідомлення матеріалу .

 • Узагальнення та систематизація вивченого , первинне застосування знань .

 • Підсумки уроку , д/з .

 • УРОК ЗАСВОЄННЯ УМІНЬ ТА НАВИЧОК :

 • Початок уроку ( перевірка д/з , актуалізація та корекція опорних знань ) .

 • Повідомлення теми й мети уроку ; мотивація навчання .

 • Вступні вправи ( вивчення нового матеріалу , правил для виконання певних дій ) .

 • Пробні вправи ( використання вивченого в стандартних умовах ) .

 • Тренувальні вправи ( використання вивченого в стандартних умовах ) .

 • Творчі вправи .

 • Підсумки уроку , д/з .

 • УРОК ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ , УМІНЬ ТА НАВИЧОК :

 • Перевірка д/з , корекція опорних знань , умінь , навичок .

 • Повідомлення мети уроку . Мотивація навчальної діяльності , загальний інструктаж .

 • Усвідомлення змісту та послідовності використання практичних дій .

 • Самостійне виконання учнями завдань під контролем і за допомогою вчителя .

 • узагальнення та систематизація результатів роботи .

 • Звіт про способи та результати виконаної роботи .

 • Підсумки уроку , д/з .

 • УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ :

 • Повідомлення теми й мети уроку , мотивація навчальної діяльності .

 • Відтворення та корекція опорних знань .

 • Повторення й аналіз основних фактів .

 • Узагальнення й систематизація понять ; засвоєння системи знань та їх використання для пояснення нових фактів .

 • Засвоєння провідних ідей та основних теорій на основі широкої систематизації . • ТИПОВА ПОМИЛКА

 • Уроком систематизації часто називають просте повторення окремих фактів наприкінці вивчення великої теми .

 • ЗАПАМЯТАЙТЕ

 • систематизація обов’язково передбачає якусь певну форму відображення окремих фактів у певній системі взаємозв’язків – схему . узагальнюючу таблицю тощо .

 • УРОК ПЕРЕВІРКИ ТА КОРЕКЦІЇ ЗНАНЬ , УМІНЬ , НАВИЧОК :

 • Мотивація навчальної діяльності , повідомлення теми та мети уроку .

 • Перевірка знань фактичного матеріалу .

 • Перевірка знань основних понять .

 • Перевірка глибини усвідомлення знань .

 • Використання знань у стандартних умовах .

 • Використання знань у змінених умовах .

 • Збір виконаних завдань ( їх перевірка , аналіз , оцінювання ) .

 • Підсумки уроку , д/з .

 • КОМБІНОВАНИЙ УРОК :

 • Має дві або декілька дидактичної мети . Тому можливе використання різних комбінацій структурних елементів відповідних типів уроку .Х . ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

 • СКЛАДАННЯ ПЛАНУ УРОКУ УМОВНО ПОДІЛЯЄТЬСЯ НА ТРИ СТАДІЇ :

 • 1 ) визначення мети уроку ;

 • 2 ) розробка дидактичного апарату для його проведення ;

 • 3 ) встановлення структури .

 • ПОУРОЧНИЙ ПЛАН МІСТИТЬ ТАКУ ІНФОРМАЦІЮ :

 • тему ;

 • мету ; тип уроку ; основні методи навчання ; засоби навчання ;

 • хід уроку ( назви етапів , зміст навчального матеріалу ; розподіл часу тощо ) ;

 • домашнє завдання .

 • Плануючи вивчення теми , обов’язково необхідно запланувати кількість та співвідношення уроків різного типу . На жаль , найчастіше вчителі необґрунтовано віддають перевагу комбінованим урокам . Дидактами встановлено , що такий тип уроку доречний , якщо на заняття виділяється невеликий обсяг матеріалу . В середніх класах можливостей для комбінованих уроків менше , ніж у молодшій школі , а в старшій школі вони зовсім незначні .

 • Вчені рекомендують для історії більше використовувати уроки засвоєння нових знань .

 • У цілому співвідношення різних типів уроку залежить від змісту , мети й завдань предмети та теми , що вивчається .

 • ЗАПАМЯТАЙТЕ

 • ФОРМУЛА ЕФЕКТИВНОСТІ Й УСПІШНОСТІ ЗАВЖДИ СКЛАДАЄТЬСЯ :

 • з глибоких теоретичних знань з предмета , педагогіки та психології ;

 • з ретельного планування та підготовки уроку ;

 • з творчого підходу вчителя . • Підготувала вчитель історії Красноармійського навчально – виховного комплексу

 • МОРДВИНОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

 • 2013н. р.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка