«Методика формування професійних знань та вмінь у підготовці фахівців маркетингової діяльності»Дата конвертації08.01.2017
Розмір445 b.Недостатня теоретична та практична розробка питань навчально-методичного забезпечення процесу навчання та об’єктивна потреба в удосконаленні методичної підготовки учнів з маркетингової діяльності зумовили вибір теми дипломної роботи:

 • Недостатня теоретична та практична розробка питань навчально-методичного забезпечення процесу навчання та об’єктивна потреба в удосконаленні методичної підготовки учнів з маркетингової діяльності зумовили вибір теми дипломної роботи:

 • «Методика формування професійних знань та вмінь у підготовці фахівців маркетингової діяльності»Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність використання різних завдань у формуванні професійних знань і вмінь учнів з основ маркетингу в системі професійної освіти.

 • Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність використання різних завдань у формуванні професійних знань і вмінь учнів з основ маркетингу в системі професійної освіти.

 • Об’єкт дослідження – підготовка кваліфікованих робітників з маркетингової діяльності в професійно-технічних навчальних закладах.Предмет дослідження – технологія формування професійних знань і вмінь учнів з маркетингової діяльності на основі використання різних завдань.

 • Предмет дослідження – технологія формування професійних знань і вмінь учнів з маркетингової діяльності на основі використання різних завдань.

 • Гіпотеза дослідження полягає в припущенні про те, що «якщо під час проведення занять з маркетингової діяльності будуть використані різноманітні методики навчання учнів (з використанням розв’язування маркетингових задач), то теоретичні знання і вміння з маркетингу будуть засвоєні на високому рівні».Науково обґрунтувати суть, функції, види маркетингової діяльності та шляхи її викладання в процесі навчання.

 • Науково обґрунтувати суть, функції, види маркетингової діяльності та шляхи її викладання в процесі навчання.

 • Теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити методику проведення занять для фахівців маркетингової діяльності.

 • Виявити умови успішного використання завдань з економіки та маркетингової діяльності на заняттях у процесі вивчення маркетингу.

 • Розробити електронний посібник на тему: «Теоретичні основи вивчення маркетингової діяльності».Методи дослідження:

 • теоретичні – вивчення та аналіз філософської, психолого-педагогічної, навчально-методичної літератури, нормативно методичної документації з маркетингової діяльності при підготовці відповідних фахівців для порівняння та узагальнення теоретичних положень і висновків дипломної, для визначення методики формування професійних знань та вмінь у підготовці фахівців маркетингової діяльності;

 • емпіричніметод анкетування, тестування, узагальнення педагогічного досвіду, педагогічного спостереження, експертної оцінки, самоспостереження, опитування, експертної перевірки результатів впровадження розробленої методики формування професійних знань та вмінь у підготовці фахівців маркетингової діяльності.Наукова новизна:

 • визначено методику формування професійних знань та вмінь у підготовці фахівців маркетингової діяльності;

 • удосконалено вимоги до персоналу та стилі спілкування у маркетинговій діяльності;

 • подальшого розвитку дістали шляхи застосування електронного посібника «Теоретичні основи вивчення маркетингової діяльності» у професійних закладах освіти.Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій

 • забезпечувалася використанням сучасних психолого-педагогічних концепцій навчання, методологічним обґрунтуванням вихідних положень, адекватним теоретичним аналізом проблеми формування професійних знань та вмінь у підготовці фахівців маркетингової діяльності, відповідністю застосованих методик і завдань дослідження, використанням статистичних методів для опрацювання даних експерименту, репрезентативністю вибірки, поєднанням методів кількісного і якісного аналізу, позитивними результатами впровадження запропонованої методики в практику.Практичне значення одержаних результатів:

 • створено й впроваджено в навчальний процес методику формування професійних знань та вмінь у підготовці фахівців маркетингової діяльності;

 • розроблено методичні основи викладання розділу «Маркетингова діяльність», саме конспекти уроків з деяких таких тем;

 • створено електронний посібник на тему «Теоретичні основи вивчення маркетингової діяльності».РОЗДІЛ 1. Нормативно-правова база маркетингової діяльності

 • 1.1. Поняття маркетингу та його ключові терміни

 • 1.2. Законодавчі акти

 • 1.3. Маркетингова система країни.РОЗДІЛ 2. Маркетингові дослідження

 • 2.1. Зміст і напрямки маркетингових досліджень

 • 2.2. Визначення проблеми і цілей дослідження

 • 2.3. Роль експериментів у проведенні маркетингових досліджень

 • 2.4. Збір, одержання й обробка даних

 • 2.4.1.Методи одержання й обробки маркетингової інформації

 • 2.4.2.Вибір методів проведення маркетингових досліджень

 • 2.4.3.Методи прогнозування в маркетинговій діяльності

 • 2.5. Бенчмаркинг і аналіз даних

 • 2.5.1.Бенчмаркинг як функція маркетингових досліджень

 • 2.5.2.Попередні етапи аналізу данихРОЗДІЛ 3. Методика формування професійних знань та вмінь у підготовці фахівців маркетингової діяльності

 • 3.1. Індивідуальні вимоги до персоналу

 • 3.2.Стилі педагогічного спілкування

 • 3.3.Функції педагогічного спілкування

 • 3.4.Педагогічний вплив на колектив за допомогою авторитету

 • 3.5.Експериментальна перевірка ефективності методики формування професійних знань та вмінь у підготовці фахівців маркетингової діяльностіРОЗДІЛ 4. Охорона праці. Шум у приміщенні

 • 4.1. Шум. Загальні поняття та визначення

 • 4.2. Гігієнічне нормування шуму

 • 4.3. Вплив шуму на організм людини. Захист від шумуДипломна робота присвячена основним методам аналізу маркетингової діяльності, оскільки проблема одержання й обробки маркетингової інформації – одна з особливо значущих проблем сучасного маркетингу.

 • Дипломна робота присвячена основним методам аналізу маркетингової діяльності, оскільки проблема одержання й обробки маркетингової інформації – одна з особливо значущих проблем сучасного маркетингу.Науково обґрунтовано суть, функції, види маркетингової діяльності та шляхи її викладання в процесі навчання.

 • Науково обґрунтовано суть, функції, види маркетингової діяльності та шляхи її викладання в процесі навчання.

 • Маркетинг – діяльність, спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів.Фірмовий маркетинг (маркетинг продукції) – це маркетинг підприємств.

 • Фірмовий маркетинг (маркетинг продукції) – це маркетинг підприємств.

 • Територіальний маркетинг використання технологій маркетингу для розвитку території, в інтересах фізичних та юридичних осіб. Він пов’язаний із забезпеченням інтересів території (країни, регіону, населеного пункту) в цілому і реально функціонує у вигляді відповідної служби органів державного управління та місцевого самоврядування.Головне призначення маркетингових досліджень – це генерування маркетингової інформації для прийняття рішень в області взаємодії суб’єктів маркетингової системи, таких рішень, що забезпечували б необхідну для ринку кількість і якість товарних і сервісних угод, дотримуючись вимоги основних факторів зовнішнього середовища і споживача.

 • Головне призначення маркетингових досліджень – це генерування маркетингової інформації для прийняття рішень в області взаємодії суб’єктів маркетингової системи, таких рішень, що забезпечували б необхідну для ринку кількість і якість товарних і сервісних угод, дотримуючись вимоги основних факторів зовнішнього середовища і споживача.Виокремлено здібності, якими повинен володіти керівник, щоб уміло керувати колективом: дидактичні, академічні, перцептивні, мовні, організаторські, комунікативні, здатність до розподілу уваги одночасно між декількома видами діяльності.

 • Виокремлено здібності, якими повинен володіти керівник, щоб уміло керувати колективом: дидактичні, академічні, перцептивні, мовні, організаторські, комунікативні, здатність до розподілу уваги одночасно між декількома видами діяльності.

 • Розглянуті стилі спілкування між керівником та підлеглими: авторитарний, ліберальний, демократичний.Висвітлено функції спілкування між комунікаторами у маркетинговій діяльності: інформаційно-комунікативна, регуляційно-комунікативна та афективно-комунікативна.

 • Висвітлено функції спілкування між комунікаторами у маркетинговій діяльності: інформаційно-комунікативна, регуляційно-комунікативна та афективно-комунікативна.

 • Вирізнено форми влади керівника до підлеглих: нормативна, влада примусу, влада винагороди, референтна влада, влада знавця (експерта), інформаційна влада.

 • Розроблено конспекти занять з маркетингової діяльності, що містяться у додатках.Розроблено електронний посібник «Теоретичні основи вивчення маркетингової діяльності».Теоретично обґрунтовано і експериментально перевірено методику формування професійних знань та вмінь для підготовки фахівців маркетингової діяльності.

 • Теоретично обґрунтовано і експериментально перевірено методику формування професійних знань та вмінь для підготовки фахівців маркетингової діяльності.

 • У процесі цього використані такі методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, метод проблемного викладення матеріалу, частково-пошуковий або евристичний та дослідницький.Експериментальна перевірка робочої гіпотези здійснювалася за статистичним критерієм Стьюдента, що дало змогу підтвердити те, що «якщо при проведенні занять з маркетингової діяльності будуть використані різноманітні методики навчання учнів (з використанням розв’язування маркетингових задач), то теоретичні знання і вміння з маркетингу будуть засвоєні на високому рівні».

 • Експериментальна перевірка робочої гіпотези здійснювалася за статистичним критерієм Стьюдента, що дало змогу підтвердити те, що «якщо при проведенні занять з маркетингової діяльності будуть використані різноманітні методики навчання учнів (з використанням розв’язування маркетингових задач), то теоретичні знання і вміння з маркетингу будуть засвоєні на високому рівні».


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка