Методологічні підходи до оцінки стану енергетичної безпекиДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Методологічні підходи до оцінки стану енергетичної безпеки

 • У світовій практиці для оцінки стану енергетичної безпеки країн використовуються методи якісного та кількісного аналізу.

 • З огляду на значну суб’єктивну складову методів якісного аналізу, останнім часом більшість експертів віддає перевагу методам кількісного аналізу.

 • Використання методів кількісного аналізу дозволяє не тільки виявити негативні тенденції в енергетичній сфері, але й визначити та оцінити рівень їх небезпеки.Методологічні підходи до оцінки стану енергетичної безпеки

 • Серед методів кількісного аналізу найбільш розповсюдженими є:

 • - метод порівняльного аналізу;

 • - метод індикативного аналізу;

 • - метод факторного аналізу.

 • Використання зазначених методів пов'язано з необхідністю визначення переліку репрезентативних показників, фактичні значення яких в процесі аналізу порівнюються з відповідними індикативними значеннями (індикаторами).Методологічні підходи до оцінки стану енергетичної безпеки в Україні

 • Незважаючи на особливу актуальність енергетичних проблем для України, в державі не прийнято окремих документів, які б чітко регламентували роботу органів виконавчої влади у сфері енергетичної безпеки та моніторингу її показників.

 • Єдиним офіційним документом, в якому наводяться індикатори стану енергетичної безпеки, на сьогодні є Методика розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджена наказом Мінекономіки від 02.03.2007 р. № 60.Методологічні підходи до оцінки стану енергетичної безпеки в Україні

 • На сьогодні використання даних моніторингу у процесі

 • формування державної політики у сфері енергетичної

 • безпеки України залишається незадовільним, оскільки:

 • - робота у вказаній сфері обмежується переважно констатацією проблем і не передбачає ґрунтовного аналізу причин виникнення загрозливих явищ та дій щодо їх подолання;

 • - перелік наведених у Методиці показників енергетичної безпеки не повною мірою характеризує процеси, що відбуваються у сфері виробництва, постачання, розподілу та споживання енергоресурсів у країні;

 • - недостатньо обґрунтованими залишаються закладені у Методику порогові (гранично-припустимі) значення окремих індикаторів.Методологічні підходи до оцінки стану енергетичної безпеки в Україні

 • Головні принципи, на яких має базуватися оцінка

 • стану енергетичної безпеки України:

 • а) найбільш повне врахування різноаспектності визначення "енергетична безпека";

 • б) доступність та відкритість необхідної інформації на офіційних сайтах державних органів управління та міжнародних організацій;

 • в) простота та можливість оперативного проведення оціночних розрахунків стану енергетичної безпеки;

 • г) об’єктивність визначення стану та загроз енергетичній безпеці;

 • д) придатність результатів оцінки для прийняття державних управлінських рішень.Методологічні підходи до оцінки стану енергетичної безпеки в Україні

 • Користуючись вказаними принципами, а також

 • результатами аналізу даних, що розміщуються на

 • офіційних сайтах державних установ, потенційний

 • перелік показників стану енергетичної безпеки

 • поділений на декілька функціональних блоків:

 • - блок загальноекономічних показників;

 • - блок показників технічного стану та

 • ресурсного забезпечення ПЕК;

 • - блок фінансово-економічних показників;

 • - блок соціальних та екологічних показників.Методологічні підходи до оцінки стану енергетичної безпеки в Україні

 • Для розрахунку показників сформовано відповідну базу

 • даних за період з 2005 року, а аналіз стану енергетичної

 • безпеки здійснювався з використанням методів

 • порівняльного та індикативного аналізу.

 • Метод порівняльного аналізу використовувався для оцінки фактичних змін у стані показників за окремі часові періоди із наступним виявленням тих, що демонстрували найбільш негативні тенденції.

 • Метод індикативного аналізу використовувався для визначення рівня відхилення фактичних значень показників стану окремих секторів енергетичної системи від небезпечних для їх стабільного функціонування значень або відповідності змін, які відбуваються у сфері енергетичної безпеки України, загальносвітовим або регіональним тенденціям.Методологічні підходи до оцінки стану енергетичної безпеки в Україні

 • В якості критеріїв оцінки рівня небезпечності стану енергетичної системи для економіки країни мають використовуватися гранично-припустимі значення для кожного показника енергетичної безпеки.

 • Оскільки вказані критерії повинні визначатися з урахуванням багатьох аспектів безпечної роботи енергетичних галузей та секторів країни, дослідження яких в Україні є вкрай недостатніми, перевага віддавалася порівнянню показників фактичного стану та тенденцій, які відбуваються в енергетичній сфері України, із середньосвітовими значеннями та значеннями, характерними для більшості країн, які є членами ОЕСР.РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • Блок загальноекономічних показників

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • Блок показників

 • технічного стану

 • та ресурсного

 • забезпечення ПЕК

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • Блок

 • фінансово-економічних

 • показників

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • Блок

 • соціальних та екологічних

 • показників

Головні загрози енергетичній безпеці України

 • надмірно висока енергоємність вітчизняної економіки;Головні загрози енергетичній безпеці України

 • застарілість основних фондів та комунікацій в українській енергетиці та незадовільні темпи їх оновлення;

 • значні втрати енергоресурсів, перш за все природного газу, тепло- та електроенергії, під час їх транспортування, зберігання та розподілу;

 • - скорочення видобутку і виробництва власних енергоресурсів (насамперед, вугілля, нафти, нафтопродуктів) при зростанні їх дефіциту у країні та залежності вітчизняної економіки від їх імпорту;

 • - недиверсифікованість імпорту життєво-важливих енергоресурсів (передусім природного газу і нафти) та монополізація їх поставок з боку Російської Федерації;Головні загрози енергетичній безпеці України

 • неадекватність тарифів на продукцію та послуги, що надаються підприємствами ПЕК, насамперед населенню країни;

 • зростання збитковості роботи підприємств ПЕК при одночасному збільшенні їх відрахувань до державного бюджету України;

 • нестача в енергетичних підприємств власних коштів для підтримання у належному стані і оновлення основних фондів та скорочення обсягів інвестицій, які залучаються у сферу ПЕК.Пріоритетні напрямки державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України

 • Основним завданням держави залишається розробка і впровадження у систему державного регулювання заходів, спрямованих на створення таких умов господарювання та суспільного життя, за яких як суб’єкти економічної діяльності, так й населення відчували б практичну зацікавленість і відповідальність за втілення дій, які прямо чи опосередковано сприяють реалізації державної політики у сфері енергетичної безпеки.Пріоритетні напрямки державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України

 • У сфері енергозбереження та енергоефективності

 • пріоритетним завданням держави залишається

 • впровадження у систему державного регулювання дієвих

 • засобів та інструментів, спрямованих на стимулювання

 • до енергозаощадження суб’єктів господарської діяльності

 • та населення України.

 • З цією метою має бути поширено застосування як

 • адміністративно-примусових засобів (нормування витрат

 • енергоресурсів, викидів забруднюючих речовин у

 • навколишнє середовище тощо), так і засобів

 • економічного стимулювання (пільгове кредитування,

 • податкові стимули і т. ін.).Пріоритетні напрямки державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України

 • У сфері диверсифікації джерел постачання енергоносіїв

 • держава має продовжити пошук варіантів для зниження

 • рівня монопольної залежності від поставок енергоносіїв, що

 • надходять з окремо взятих країн.

 • Крім того, у сучасних умовах значно зростає актуальність

 • диверсифікації споживання різних видів енергії

 • всередині країни, яка пов’язана з необхідністю

 • стимулювання відповідних змін у національній структурі

 • енергоспоживання.Пріоритетні напрямки державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України

 • Особливим пріоритетом залишається забезпечення

 • прозорості та стабільності національного енергоринку.

 • Необхідними вимогами для просування у цьому напрямку є:

 • - удосконалення нормативно-законодавчої бази, забезпечення

 • простоти її застосування та обов’язковості виконання всіма

 • без виключення суб’єктами ринку;

 • - чітке розмежуванням функцій, повноважень і сфери

 • діяльності держави та суб’єктів господарювання;

 • - вільний доступ всіх користувачів до ресурсів, каналів

 • транспортування та розподілення, а також кінцевих

 • споживачів;

 • - прозорість та економічна обґрунтованість механізмів

 • ціноутворення тощо.Пріоритетні напрямки державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України

 • З метою забезпечення належного контролю

 • за станом енергетичної безпеки України та аналізу

 • ефективності заходів, що впроваджуватимуться

 • органами державної виконавчої влади у вказаній

 • сфері, уявляється доцільним розробити та

 • ухвалити на урядовому рівні Методику

 • визначення основних індикаторів енергетичної

 • безпеки та порядок їх моніторингу.Гарантування енергетичної безпеки окремо взятої країни можливо лише за умови досягнення і підтримання її енергетичної системи у стані, спроможному технічно надійно, стабільно, економічно ефективно та екологічно прийнятно забезпечувати енергетичними ресурсами економіку і соціальну сферу, незважаючи на наявний і очікуваний вплив негативних внутрішніх і зовнішніх чинників.

 • Гарантування енергетичної безпеки окремо взятої країни можливо лише за умови досягнення і підтримання її енергетичної системи у стані, спроможному технічно надійно, стабільно, економічно ефективно та екологічно прийнятно забезпечувати енергетичними ресурсами економіку і соціальну сферу, незважаючи на наявний і очікуваний вплив негативних внутрішніх і зовнішніх чинників.

 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка