Методологія І організація наукових дослідженьДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.


МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


У розумінні Г.І.Челпанова предметом психології є «світ внутрішній», «світ-психічний», що відбиває суб’єктивний аспект життя людини.

 • У розумінні Г.І.Челпанова предметом психології є «світ внутрішній», «світ-психічний», що відбиває суб’єктивний аспект життя людини.

 • Основний метод вивчення внутрішнього світу є – самоспостереження, звернення до індивідуального внутрішнього досвіду. Г.І.Челпанов не заперечує використання методів «допоміжних» наук: порівняльної, клінічної і експериментальної психології.С.Л.Рубінштейн – засновник онтологічного психологічного напряму про предмет психології.

 • С.Л.Рубінштейн – засновник онтологічного психологічного напряму про предмет психології.

 • Предметом психології є – «внутрішній», психічний зміст життя особистості – суб’єкта, що спроможний знати і переживати події власного індивідуального життя.

 • Характеристики психіки: суб’єктивність, реальність існування і функціонування; ідеальність її вищих форм; «єдність свідомого і несвідомого планів психічної активності; приналежність психіки особистості як регулятивному і якісному початку індивідуального життя; «собитійність», тобто оцінка особистістю психічних явищ як значущих для себе; єдність мотиваційного, пізнавального, емоційного аспектів психічного життяІнтегральним психічним утворенням, яке включає у себе усі суттєві форми і властивості психіки, є «ставлення до життя», суб’єктивно пов’язуюче особистість із суспільними відносинами.

 • Інтегральним психічним утворенням, яке включає у себе усі суттєві форми і властивості психіки, є «ставлення до життя», суб’єктивно пов’язуюче особистість із суспільними відносинами.

 • Фактор «ставлення» зумовлює суттєву роль в індивідуальному житті – самосвідомості і самопізнання; що надає життю рефлексивний і творчий характер.

 • Провідним способом психологічного пізнання є метод «опосередкованого вивчення психічного життя» крізь розкриття усіх його суттєвих об’єктивних зв’язків і його активних впливів на об’єктивний світ; тобто метод діалектичного дослідження «внутрішнього крізь зовнішнє» і «зовнішнього крізь внутрішнє».Погляди О.Н.Леонтьєва на предмет психології

 • Погляди О.Н.Леонтьєва на предмет психології

 • Гіпотеза: «Сутність психічного проявляється у структурі і змісті «образа світу», що втілює єдність відображення, регулювання і перетворення зовнішньої і внутрішньої реальності.

 • Підкреслюється активна природа психічного, потенціал якої розкривається при онтогенетичному включенні індивіда у поетапно розвивающуся зовнішню і внутрішню, суспільну і індивідуальну діяльність.

 • Активність психіки полягає у її спроможності опосередкувати життєві процеси форми психічного опосередкування вдосконалюються у життєвій динаміці, починаючи від сенсорних рівнів і до рівнів змістовних, мисленнєвих.Погляди О.Н.Леонтьєва на предмет психології

 • Погляди О.Н.Леонтьєва на предмет психології

 • Провідним методом пізнання психічного стає у даній концепції – об’єктивний метод вивчення психіки і в реальному життєвому розвитку, і у співвіднесенні з діяльністю. Об’єктивний метод береться у взаємодії з методом інтроспекції, самоспостереження.Б.Г.Ананьєв присвятив свою діяльність традиційному для вітчизняної класики ХХв. методу вивчення детермінації психічних явищ. Провідною він розглядав суспільну і соціальну детермінацію, під впливом якої «біологічний індивід» перетворюється на «суспільного індивіда». Способом виникнення внутрішнього соціального змісту особистості є «засвоєння», що здійснюється у сумісній діяльності і спілкуванні особистості з іншими людьми.

 • Б.Г.Ананьєв присвятив свою діяльність традиційному для вітчизняної класики ХХв. методу вивчення детермінації психічних явищ. Провідною він розглядав суспільну і соціальну детермінацію, під впливом якої «біологічний індивід» перетворюється на «суспільного індивіда». Способом виникнення внутрішнього соціального змісту особистості є «засвоєння», що здійснюється у сумісній діяльності і спілкуванні особистості з іншими людьми.

 • Завдяки формуванню особистісного ставлення до досвіду інших, індивід стає суб’єктом суспільної детермінації і може активно опосередкувати численні соціальні впливи, які він відчуває. Особистісна сутність психічного становить основний предмет психологічної науки.

 • «Предметом теоретичної психології зараз стає психологія особистості» (С.Д.Максимено «Генеза становлення особистості»)Внесок Б.Ф.Ломова полягає в органічному поєднанні предмета і методі психології на підгрунті поняття «система»

 • Внесок Б.Ф.Ломова полягає в органічному поєднанні предмета і методі психології на підгрунті поняття «система»

 • Він вивчав «системні якості» психіки, а основний спосіб пізнання для нього був системний метод.

 • Він обгрунтував, що системні якості формуються на підґрунті реалізації психічних функцій у множинності об’єктивних зв’язків людини: з природою, з іншою людиною, з пізнанням, з трудовою діяльністю і, відповідно, підкреслюється, що для психологічної сфери найбільш характерною ознакою є опосередкована, вірогіднісна, змінювальна, суб’єктивована і індивідуалізована детермінація, що розвивається до рівня самодетермінації.В.А.Роменець, (укр. дослідник) запропонував оригінальне вирішення проблеми пошуку парадигм психологічного пізнання, або тих «ланцюгів психіки», в яких можна знайти потенціал .

 • В.А.Роменець, (укр. дослідник) запропонував оригінальне вирішення проблеми пошуку парадигм психологічного пізнання, або тих «ланцюгів психіки», в яких можна знайти потенціал .

 • Таким «ланцюгом» є «поступок», інтегруючий проблемну життєву ситуацію, мотивацію і вчинковий акт особистості.

 • Вчинок розглядається як предмет психології, який можна пізнати методом аналізу і синтезу його об’єктивних і суб’єктивних аспектів.Методологічні погляди сучасних дослідників (українських і російських)

 • Методологічні погляди сучасних дослідників (українських і російських)

 • Є.Б.Старовойтенко підкреслює, що в психології з’явився новий основний об’єкт – «індивідуальна особистість» або «індивідуальний суб’єкт». У межах його психіка розглядається в аспекті індивідуального буття і визначається як «внутрішнє життя» або «психічний план індивідуального життя» (К.А.Абульханова).

 • Суб’єктність, що репрезентує сутнісне ядро психічного, розглядається як системнотвірний критерій при моделюванні взаємозв’язків об’єкта, предмета і метода психології (В.А.Татенко).

 • У загальній системі детермінант психічного життя суб’єктні детермінанти у взаємозв’язку із соціальними завдають лінію активній індивідуалізації особистості, самопізнання, самовираження.Метод, теорія та методологія наукового дослідження

 • Метод, теорія та методологія наукового дослідження

 • Наука як сфера духовно-практичного осягнення світу являє собою сукупність систематизованих знань і сукупність методів і способів отримання знань.

 • Методи є органічною частиною науки.

 • Психологія пройшла шлях диференціації наукового вивчення людини, спеціалізації окремих дисциплін, а останнім часом в ній спостерігається рух до інтеграції (приклади: загальнолюдські цінності; єдиний фактор особистості; інтегральні динамічні нові риси особистості (такі як: ЕІ, зосередкованість на сучасному (mindfulness) та ін.).

 • Аналізом та вивченням наукових методів займається методологія науки. У вивченні методів дослідження виокремлюють 2 проблеми

 • 1. Співвідношення предмета й методу.

 • 2. Співвідношення методів різних рівнів і призначення, загальних і окремих, емпіричних і теоретичних і т. ін.Співвідношення методу з методологією у цілому

 • Співвідношення методу з методологією у цілому

 • Методологія - це повна система методів, що застосовуються у конкретній науці. Методологія, з іншого погляду, є сукупність основних філософських положень, які відображають первинні гносеологічні концепції формування і аналізу наукових знань.

 • Рівні методології:

 • 1.Категоріальний рівень (ним керуються спеціальні методології); у його межах розробляють загальні принципи пізнання; загальні форми законів руху мислення та шляху до об’єктивності мислення.

 • 2.Методологія наукового пізнання (є середнім рівнем методології). Крім методу на цьому рівні розглядаються об'єкт і предмет дослідження; спеціальні методологічні принципи, шляхи пізнання (теоретичний та емпіричний), а також понятійно-категоріальний апарат.

 • 3.Теорія методів конкретних наук.Єдність теорій і методу

 • Єдність теорій і методу

 • Теорія – форма існування наукового знання про певну галузь об’єктивної реальності, особливим чином організована система логічно взаємопов’язаних суджень, що описують, пояснюють і дають можливість передбачити явища.

 • Теорія організується у ціле за допомогою логічних принципів.

 • В теорії зафіксовано знання об’єктивних закономірностей, притаманних предмету (об’єкту) дослідження. Теорія відображає протиріччя сутності цього об’єкта.Єдність теорій і методу

 • Єдність теорій і методу

 • Найбільш глибоке протиріччя об’єкта полягає в тому, що він розпадається на явище і сутність і виступає як їх єдність. Відображенням цього в теорії є наявність емпіричного і абстрактного знання. Теорія складається з описання й пояснення. Описання об’єкта здійснюється з боку явищ, а пояснення – з боку сутності.

 • Функції теорії – описування, пояснення і прогнозування.

 • Функції методу – отримання, застосування (перевірка) і розвиток теорії.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка