Мсбо 16 (переглянутий у 1998 р.) Основні засобиДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


МСБО 16 (переглянутий у 1998 р.)

 • Основні засоби


Мета, сфера застосування та визначення

 • Застосовується до всіх основних засобів:

  • матеріальних
  • що використовуються для виробництва або постачання товарів або послуг
  • надається в оренду іншим
  • використовуються для адміністративних цілей
  • очікується, що будуть використовуватися протягом більше, ніж одного періоду
 • МСБО 16 (переглянутий) застосовується для періодів, які почалися 1 липня 1999 р.Визнання

 • Основні засоби визнаються як активи, коли:

 • Існує ймовірність того, що в майбутньому підприємство отримає економічні вигоди, пов’язані з цим активом, і

 • Вартість активу для підприємства можна достовірно оцінити

 • Об’єкт ОЗ, який відповідає визнанню його як активу, повинен первинно оцінюватися за своєю собівартістюКомпоненти собівартості придбаного або створеного власними силами активу

 • Ціна придбання (вкл. імпортні мита та невідшкодовувані податки на придбання)

 • за мінусом будь-яких знижок

 • плюс витрати, безпосередньо пов’язані з приведенням активу в робочий стан

 • за мінусом процентів по відстрочених платежах

 • відсотки за кредит у певних випадках

 • Витрати, які не визнаються компонентами собівартості ОЗ:

 • Адміністративні та інші накладні витрати

 • Підготовчі та подібні до них витрати (якщо вони не є необхідними для приведення активу в робочий стан

 • Початкові операційні збиткиПКТ-Д26: ОЗ – Результат від випадкових операцій

 • Результат від випадкових операцій визнається в звіті про прибутки та збитки за період

  • не прибавляється до собівартості активу, оскільки не є необхідними для приведення активу в робочий стан
 • Доходи і витрати, які напряму пов’язані з випадковими операціями включаються у відповідні статті звіту про прибутки і збиткиВартість активу при обміні на немонетарний актив

 • Неподібні активи: за справедливою вартістю отриманого активу. Різниця між справедливою вартістю відданого активу та його балансовою вартістю визнається у звіті про прибутки та збитки

 • Подібні активи: за балансовою вартістю відданого активуПодальші видатки

 • Подальші видатки повинні бути капіталізовані лише у випадку, коли майбутні економічні вигоди, які перевищують первісно оцінений рівень продуктивності існуючого активу, надходитимуть до підприємства

 • Подальші витрати необхідно якщо:

  • подовжується строк корисного використання
  • збільшується виробнича потужність
  • значне покращення якості виробленої продукції
  • значне зменшення початково оцінених операційних витрат
 • Всі інші подальші видатки необхідно визнавати як витрати, коли вони понесені:

  • ремонти
  • обслуговування
  • витрати на модифікацію існуючого програмного забезпечення (SIC-6)


ПКТ-23: ОЗ – Витрати на інспекцію та перевірку

 • Повинні бути капіталізовані, коли:

  • окремі компоненти активу є окремо ідентифіковані, повністю амортизовані, що відображає поглинання корисності, що заміняється або відновлюється в результаті інспекції або перевірки
  • Існує вірогідність того, майбутні економічні вигоди будуть надходити підприємству, і
  • затрати на інспекцію/перевірку можуть бути достовірно виміряні
 • В іншому випадку необхідно визнати як витрати

 • Якщо капіталізуються, амортизація застосовується до окремих компонентівПКТ-23: ОЗ - Витрати на інспекцію та перевірку (продовження)

 • Судно коштує 150 Інспекція після 3 років

 • Строк корисного використання

 • 10 років Оціночна вартість 15ПКТ-23: ОЗ - Витрати на інспекцію та перевірку (продовження)

 • Впровадження

 • Чинний з 15 липня 2000 р.

 • Зміна методу амортизації у зв’язку із впровадженням амортизації по компонентах є зміною облікової оцінки

  • необхідно скоригувати амортизацію за поточний і майбутні періоди


Оцінка після первісного визнання

 • Базовий підхід

 • Собівартість за мінусом будь-якої накопиченої амортизації і будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності

 • Дозволений альтернативний підхід

 • Переоцінена вартість (=справедлива вартість) за мінусом будь-якої подальшої накопиченої амортизації і будь-яких подальших накопичених збитків від зменшення корисностіПереоцінка

 • Переоцінка здійснюється регулярно

 • Переоцінка включає всі активи однакового класу

 • Збільшення балансової вартості в результаті переоцінки відображається безпосередньо в капіталі (“Дооцінка”)

  • крім випадків, коли у минулому зменшення балансової вартості того самого активу у результаті переоцінки було відображено як витрати
 • Зменшення балансової вартості в результаті переоцінки відображається як витрати

  • крім випадків, коли у минулому вартість активу було збільшено у результаті переоцінки і відповідна сума була відображена в капіталі
  • сума зменшення не перевищує суми, яка облікована в “Дооцінці“


Амортизація

 • Сума об’єкта ОЗ (крім землі) повинна бути розподілена на систематичній основі протягом строку його корисного використання

 • Суму активу, що амортизують, визначають після вирахування його ліквідаційної вартості

 • Необхідно періодично переглядати:

  • строк корисного використання
  • метод амортизації
 • Коригування поточного і майбутнього періодівЗменшення корисності

 • Необхідно на кожну дату балансу перевіряти наявність ознак зменшення корисності ОЗ

 • Якщо такі ознаки є, необхідно оцінити відновлювану вартість (= вища із чистої вартості продажу та вартості використання)

 • Якщо відновлювана вартість < балансової вартості, необхідно визнати збитки від зменшення корисності

 • Збитки від зменшення корисності необхідно визнати негайно у звіті про прибутки і збитки

  • крім випадків, коли балансова вартість активу була переоцінена (трактується як зменшення резерву “Дооцінка”, але на суму, що не перевищує частку резерву, яка напряму відноситься до цього активу)
  • “Нова” балансова вартість повинна використовуватися для нарахування амортизації
 • МСБО 36 – розрахунок збитків від зменшення корисності активуЛіквідація та продаж

 • ОЗ необхідно виключати, в разі

  • продажу, або
  • коли назавжди виключають з використання та ніяких економічних вигід від його вибуття не очікується
 • Різницю між чистими надходженнями від продажу та балансовою вартістю слід визнати як прибутки і збитки

  • При обміні однаковими активами: доходи або збитки не виникають


ПКТ-14: ОЗ – Компенсація за зменшення корисності або втрата об’єкта

 • Зменшення корисності ОЗ

 • Ліквідація та продаж

 • Монетарні та немонетарні компенсації від третіх сторін за втрачені об’єкти або такі, що втратили корисність

 • Вартість відновленого активу, придбаного або створеного власними силами як заміну, або отриманого як компенсаціюПКТ-14: ОЗ – Компенсація за зменшення корисності або втрата об’єкта (продовження)

 • Окреме розкриття монетарної і немонетарної компенсації втраченого активу або такого, що втратив корисність

 • Чинний для періодів, що починаються 1 липня 1999 р. Або після цієї дати

 • Зміни в обліковій політиці, що виникають, обліковуються згідно МСБО8Розкриття

 • Бази оцінки

 • Метод амортизації

 • Строки корисного використання або ставки амортизації

 • Валову балансову вартість та суму накопиченої амортизації на початок і на кінець періодуРозкриття (продовження)

 • Узгодження балансової вартості на початок і на кінець періоду, що відображає :

  • надходження основних засобів
  • вибуття
  • придбання в результаті об’єднання компаній
  • переоцінки
  • збитки від зменшення корисності, визнані або сторновані у звіті про прибутки та збитки протягом певного періоду
  • збитки від зменшення корисності, визнані або сторновані у капіталі
  • амортизація
  • чисті курсові різниці, що виникають при переведенні фінансових звітів закордонного підприємства
 • Порівняльна інформація не вимагаєтьсяРозкриття (продовження)

 • Наявність та суми обмежень на права власності

 • Основні засоби, передані для забезпечення зобов’язань

 • Облікову політику щодо сум ліквідаційної вартості

 • Прогнозованих витрат на демонтаж, переміщення чи відновлення об’єктів основних засобів

 • Прогнозовану суму видатків на рахунку основних засобів для завершення процесу будівництва

 • Зобов’язання придбати ОЗРозкриття (продовження)

 • Якщо за переоціненими сумами:

 • Базу, застосовану для переоцінки активів

 • Дата переоцінки

 • Факт залучення незалежного оцінювача

 • Сутність будь-яких показників, що їх використовували для визначення відновленої вартості

 • Балансову вартість кожного класу основних засобів, що була б включена до фінансових звітів у вазі відображення активів за базовим підходом
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка