Мсбо 2 ЗапасиДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


МСБО 2

 • Запаси


Сфера застосування

 • МСБО 2 не поширюється на:

 • Будівельні контракти

 • Фінансові інструменти

 • Запаси продуктивної худоби, продукцію сільського господарства та лісництва, корисні копалини.Визначення

 • Актив

 • ресурс, контрольований підприємством у результаті минулих подій, використання якого, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

 • Запаси – активи, які:

 • утримуються для продажу за умов звичайної господарської діяльності,

 • перебувають у процесі виробництва для такого продажу або

 • існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.Визначення (продовження)

 • Витрати (збитки)

 • Визнаються зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, що призводить до зменшенням власного капіталу, за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками

 • Чиста Вартість Реалізації

 • Розрахункова ціна продажу за умов звичайної господарської діяльності мінус розрахункові витрати завершення виробництва та розрахункові витрати, потрібні для здійснення продажу.Оцінка

 • Запаси слід вимірювати за найменшим з двох показників:

 • собівартістю або

 • чистою вартістю реалізаціїПравило визнання доходу

 • Лише у момент продажу задовольняються вимоги правила визнання доходу (МСБО 18.14) стосовно запасів

 • За винятком певних галузей (МСБО 11), таких як будівельна промисловість, запаси не повинні визначатись за очікуваною ціною продажу, якщо вона перевищує собівартість

 • У протилежному випадку визнання доходу буде передувати моменту продажуВизнання як витрати

 • Коли запаси реалізовані, їхня балансова вартість повинна визначатись як витрата періоду, в якому визнається відповідний дохід

 • Сума списання запасів до чистої вартості реалізації та всі втрати запасів повинні визнаватись як витрати періоду, у якому відбувається списання або збиток

 • Сума сторнування списаних запасів повинна визнаватись як зменшення суми запасів, визнаних як витрати періоду сторнуванняСобівартість

 • Собівартість включає:

  • витрати на придбання
  • витрати на переробку / вартість виробництва
  • інші витрати щодо доставки запасів до їх теперішнього місця розташування та приведення в теперішній стан
 • Витрати на придбання включають:

  • ціну придбання
  • імпортні мита та інші податки
  • транспортування, навантаження та розвантаження
  • інші витрати, безпосередньо пов'язані із придбанням готової продукції, матеріалів та послуг
  • Торговельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на придбання


Собівартість (продовження)

 • Витрати на переробку включають:

  • прямі витрати на матеріали
  • прямі витрати на оплату праці
  • інші прямі витрати
  • накладні витрати (постійні та змінні виробничі накладні витрати)
 • Інші витрати, за винятком:

  • наднормативних сум відходів матеріалів, оплати праці або інших виробничих витрат
  • витрати на зберігання, крім тих витрат, які зумовлені виробничим процесом і є необхідними для наступного етапу виробництва
  • адміністративні витрати, не пов'язані з доставкою запасів до їх теперішнього місця розташування та приведенням у теперішній стан
  • витрати на продаж
 • За окремих обставин витрати на позики включаються у собівартість запасів (альтернативний підхід МСБО 23 “Витрати на позики”)Практичне завдання 1: Собівартість запасів

 • Які з нижче наведених витрат повинні бути уключені до запасів?

 • 1. Товарні одиниці, що придбані на умовах F.O.B. та знаходяться у транзиті станом на кінець року

 • 2. Продані товари, серед яких очікується велика кількість повернень

 • 3. Плата за фрахт за придбані товари

 • 4. Товари продані у розстрочку

 • 5. Товарні одиниці, реалізовані на умовах F.O.B. та знаходяться у транзиті станом та кінець року

 • 6. Товари на консигнації, що знаходяться на території іншої компаніїПрактичне завдання 1: Собівартість товарів (продовження)

 • 7. Витрати на рекламу

 • 8. Матеріали на складі, які ще не пущені у виробництво

 • 9. Одиниці утримувані на умовах консигнації, що належать іншій компанії

 • 10. Процентні витрати по позиках стосовно запасів, процес виробництва яких є рутинним

 • 11. Частково вироблені товари

 • 12. Заробітна платня віце-президента з виробництва

 • 13. Заробітна платня президента компаніїВідповіді до практичного завдання 1: Собівартість запасів

 • 1. Так

 • 2. Ні

 • 3. Так

 • 4. Ні

 • 5. Ні

 • 6. ТакФормули собівартості

 • Собівартість одиниць запасів, які не є взаємозамінними, повинна визначатись шляхом використання конкретної ідентифікації їхньої індивідуальної собівартості

 • Базовий підхід

  • Перше надходження, перший видаток = FIFO, або
  • Середньозважена вартість
 • Дозволений альтернативний підхід

  • Останнє надходження, перший видаток = LIFO
 • Може використовуватись для зручності

 • Метод роздрібних цін

 • Метод стандартної собівартостіФормули собівартості (продовження)

 • FIFO: запаси придбані (вироблені) першими продаються першими

  • запаси у балансі оцінюються за цінами одиниць, придбаних (вироблених) останніми
 • Середньозважений метод вимагає, щоб запаси на кінець періоду відображали середньозважену собівартість, базуючись на собівартості:

  • товарів на складі на початок періоду та
  • товарів придбаних (вироблених) протягом періоду
 • Середній залишок запасів може визначатись:

  • на періодичних основі
  • з отриманням кожної додаткової партії товару
 • LIFO: запаси придбані (вироблені) останніми продаються першими

  • запаси у балансі оцінюються за цінами одиниць, придбаних (вироблених) першими


ПКТ-1: Послідовність – Різні формули собівартості для запасів

 • Однакові формули собівартості для усіх запасів з подібними характеристиками та характером використання

 • Різні формули собівартості можуть використовуватись для запасів, різних за сутністю та характером використання

 • Підхід повинен застосовуватись послідовно після його вибору

 • Дійсний для періодів починаючи з або після 1 січня 1999 року.

 • Зміни в обліковій політиці у відповідності до МСБО 8.Практичне завдання 2: FIFO / Середньозваженої собівартості / LIFO

 • Компанія Аста застосовує періодичну систему обліку запасів. Наступна інформація відноситься до 2001:

 • Дата Джерело Одиниці Вартість Загальна ($) одиниці ($) вартість ($)

 • 1.1.01 Запаси 200 10 2,000

 • Лютий Закупівлі 50 11 550

 • Червень Закупівлі 400 12 4,800

 • Листопад Закупівлі 350 14 4,900

 • 1,000 12,250

 • Запаси станом на 31.12.01: 400 одиниць

 • Обчисліть кінцеву вартість запасів та собівартість реалізованої продукції, використовуючи наступні методи:

 • a. FIFO б. Простої середньої вартості в. Середньозваженої собівартості г. LIFOВідповіді до практичного завдання 2: FIFO

 • Запаси за FIFO 31.12.01: 350 @ 14 = 4,900

 • 50 @ 12 = 600

 • 5,500

 • Собівартість реалізованої продукції 2001: 12,250 – 5,500 = 6,750Відповіді до практичного завдання 2: Проста середня вартість

 • Середня собівартість одиниці: (10+11+12+14)/4 =11.75

 • Вартість запасів на 31.12.01: 400 x 11.75 = 4,700

 • Собівартість реалізованої продукції 2001: 12,250 - 4,700 = 7,550Відповіді до практичного завдання 2: Метод середньозваженої собівартості

 • Середньозважена собівартість одиниці:

 • 12,250 / 1,000 = 12.25

 • Середньозважена собівартість запасів на 31.12.01:

 • 400 x 12.25 = 4,900

 • Собівартість реалізованої продукції 2001: 12,250 – 4,900 = 7,350Відповіді до практичного завдання 2: LIFO

 • Запаси за LIFO 31.12.01: 200 @ 10 = 2,000

 • 50 @ 11 = 450

 • 150 @ 12 = 1,800

 • 4,350

 • Собівартість реалізованої продукції 2001: 12,250 – 4,350 = 7,900Практичне завдання 3: Метод роздрібних цін

 • Дати Джерело Собівартість ($) Роздрібна ціна ($)

 • 1.1.01 Запаси 6,250 8,000

 • Закупівлі 19,500 34,000

 • Зниження ціни 4,000

 • Продажі 22,500

 • 31.12.01 Запаси за роздрібними цінами 14,000

 • a. Обчисліть середню балансову собівартість запасів використовуючи метод роздрібних цін

 • б. Визначте собівартість природних збитків запасів за рік

 • в. Опишіть як природні збитки запасів повинен відображатись у звіті про прибутки та збиткиВідповіді до практичного завдання 3: Метод роздрібних цін

 • a. Товари на продаж за собівартістю: 6,250 + 19,500 = 25,750

 • Товари на продаж за роздрібними цінами:

 • 8,000 + 34,000 - 4,000 = 38,000

 • 25,750 / 38,000 = 68 %

 • 14,000 x 68 % = 9,520

 • b. Запаси на кінець періоду за даними обліку (38,000-22,500) 15,500

 • Фактичні запаси на кінець періоду 14,000

 • Різниця за собівартістю (1,500 x 68 %) 1,020

 • c. Якщо природні втрати відповідають нормам підприємства, вони можуть відображатись як частина вартості реалізованої продукціїЧиста вартість реалізації

 • Запаси оцінюються та відображаються в балансі за найменшим з двох показників: собівартістю або чистою вартістю реалізації

 • Чисту вартість реалізації доцільно використовувати, якщо собівартість запасів не може бути відшкодована

 • Запаси, як правило списуються на індивідуальній основі

  • За деяких обставин доцільне об’єднання одиниць, що належать до однієї групи, або взаємозв’язаних товарних одиниць


Практичне завдання 4: Чиста вартість реалізації

 • Компанія Корпорація має наступні 4 види товарів у складі своїх кінцевих запасів

 • Найменування Собівартість ($) Чиста вартість реалізації($)

 • A 2,000 1,900

 • B 5,000 5,100

 • C 4,400 4,550

 • D 3,200 2,990

 • Загалом 14,600 14,540

 • Визначте найнижчу з собівартості та чистої вартості реалізації:

 • a. на індивідуальній основі

 • b. на груповій основіВідповіді до практичного завдання 4: Чиста вартість реалізації

 • На індивідуальній основі

 • A 1,900

 • B 5,000

 • C 4,400

 • D 2,990

 • 14,290

 • На груповій основі

 • 14,540Розкриття

 • Облікова політика щодо оцінки запасів, включаючи формули собівартості

 • Балансова вартість запасів та балансова вартість кожної групи, визначені підприємством

 • Балансова вартість запасів, які обліковуються за чистою вартістю реалізації

 • Сума сторнування будь-якого списання, що визнається як дохід

 • Обставини або події що призвели до сторнування списання

 • Балансова вартість запасів, що використовуються як застава під зобов'язанняРозкриття (продовження)

 • При використанні формули LIFO, необхідне розкриття різниці між сумою запасів, що показана у балансі та однією із:

  • нижчої із сум отриманої із застосуванням базового підходу (FIFO або середньозваженої вартості) та чистої вартості реалізації
  • або
  • нижчої з поточної вартості на дату складання балансу та чистої вартості реалізації
 • Необхідне розкриття одного із:

  • собівартості запасів, які були визнані як витрати протягом періоду, або
  • операційних витрат, пов’язаних з доходом і визнаних як витрати протягом періоду та класифікованих за їх характером.


Запаси МСБО 2 – Основні моменти

 • Оцінка

  • Нижча з собівартості та чистої вартості реалізації
 • Відповідність витрат та доходів

 • Формули собівартості

  • конкретна ідентифікація собівартості
  • базовий підхід: FIFO або метод середньозваженої вартості
  • послідовність (ПКТ-1)База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка