Мсбо 21 (переглянутий у 1993 р.) Вплив змін валютних курсівДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


МСБО 21 (переглянутий у 1993 р.)

 • Вплив змін валютних курсів


Мета

 • Розуміння того, як операції та залишки у іноземній валюті слід відображати у валюті звітності компанії

 • Розуміння того, як фінансові звіти у іноземній валюті переводяться у валюту звітності групи для цілей консолідаціїВизначення

 • Валюта звітності: валюта, що використовується при поданні фінансових звітів.

 • Іноземна валюта: валюта, інша, ніж валюта звітності підприємства.ПКТ–19Вибір валюти вимірюванняОперації в іноземній валюті

 • Операцію слід відображати за курсом на момент здійснення операції

 • Можна використовувати приблизні курси, наприклад середній курс за тиждень або місяць (МСБО 21.9)

 • Середні курси не надійні для використання при значних коливаннях валютОсновні правила – Дата балансу

 • Монетарні статті в іноземній валюті слід відображати з використанням валютного курсу при закритті

 • Немонетарні статті, що відображаються за історичною собівартістю, визначеною в іноземній валюті ї, необхідно визнавати за валютним курсом на дату здійснення операції

 • Немонетарні статті, які відображаються за справедливою вартістю, слід визнавати за валютним курсом, який існував на момент визначення цієї вартості

 • Курсові різниці визнаються у звіті про прибутки та збитки як

  • доходи та втрати
  • реалізовані та нереалізовані
  • дозволений альтернативний підхід МСБО 21.21 / ПКТ-11
  • за виключенням: монетарні статті, що складають частину чистих інвестицій у закордонне підприємство


Монетарні активи

 • Грошові кошти

 • Еквіваленти грошових коштів

 • Ринкові боргові цінні папери

 • Дебіторська заборгованість

 • Дебіторська заборгованість за векселямиНемонетарні активи

 • Запаси

 • Передплачені витрати

 • Власні ринкові цінні папери

 • Інвестиційне майно

 • Основні засобиМонетарні зобов’язання

 • Кредиторська заборгованість

 • Кредиторська заборгованість за векселями

 • Кредиторська заборгованість за облігаціями

 • Кредиторська заборгованість щодо оренди

 • Нарахування

 • Резерви

 • Відстрочений податокНемонетарні зобов'язання

 • Відстрочений прибутокприклад 1 - годинникприклад 2 - книгиПриклад: запаси

  • Книги
  • Собівартість імпортованих книг 20 грудня: 20 * US$ 9 = US$ 180
  • Ціна продажу 20 грудня: 20 * US$ 9.4 = US$ 188
  • Очікувана маржа: US$ 8
  • Падіння курсів обміну валют спричинить падіння собівартості імпортованих товарів. Це негайно вплине на ринкові ціни.
  • Ціна продажу на 31 грудня знизиться до 20 * US$ 8.9 = US$ 178
  • Слід списати запаси у розмірі US$2, оскільки чиста вартість реалізації нижча за собівартість


Приклад: торгівельні цінні папери

 • Собівартість: Euro 1,000,000 * 0.85 = US$ 850,000

 • Чиста вартість реалізації: Euro 950,000 * 0.95 = US$ 902,500

 • Нижча з двох приведених = US$ 850,000

 • Слід пам'ятати:

   • собівартість x історичний курс
   • порівнювати
   • ринкова вартість x поточний курс


Нереалізовані доходи та витрати (1)

 • US$ Курс Euro

 • Продаж товарів 20.12 100,000 1.30 130,000

 • Дебіторська заборгованість

 • 31.12 100,000 1.35 135,000

 • Інші операції з іноземною валютою відсутні

 • Яким буде вплив курсових різниць на звіт про прибутки і збитки за МСБО 21?Нереалізовані доходи та витрати (2)

 • US$ курс Euro

 • Продаж товарів 20.12 100,000 1.30 130,000

 • Дебіторська заборгованість

 • 31.12 100,000 1.35 135,000

 • Прибуток від курсових різниць у звіті про прибутки та збитки становитиме: Euro $ 35,000 (нереалізований)Концепція реалізованості

 • За багатьма GAAP: нереалізовані доходи не визнаються

 • Така концепція не застосовується згідно з МСБО: відсутні відмінності між реалізованими та нереалізованими курсовими різницями: усі різниці відображаються у звіті при прибутки та збиткиФінансова звітність у іноземній валюті

 • Класифікація закордонних операцій:

  • Закордонні господарські одиниці, які є складовою частиною операцій підприємства, що звітує
  • закордонні підприємства
 • Ознаки того, що закордонне підприємство не є складовою частиною:

  • операційна автономія
  • незначна частка операцій з підприємством, що звітує
  • місцеве джерело фінансування
  • фактори виробництва сплачуються у місцевій валюті
  • продажі деноміновані у валюті, відмінній від валюти звітності підприємства
  • рух грошових коштів підприємства, що звітує, відокремлений від операцій закордонного підприємства


Закордонні господарські одиниці, які є частиною операцій підприємства, що звітує

 • ФЗ звіти мають бути переведені із застосуванням положень і процедур так, ніби операції закордонної господарської одиниці були операціями самого підприємства, що звітує

 • середні курси обміну валют можуть застосовуватися, якщо коливання обмінних курсів незначніФінансові звіти закордонних підприємств

 • активи та зобов'язання за курсом при закритті

 • доходи та витрати за курсами на дату операцій або середнім курсом

 • власний капітал не підлягає перерахуванню і залишається за історичними курсами

 • остаточні курсові різниці відображаються у власному капіталі, доки не відбудеться вибуття чистих інвестицій

 • коли закордонне підприємство консолідується, проте не є у повному володінні, акумульовані різниці, які виникають при перерахуванні і розподіляються на частку меншості, відносяться до частки меншості і відображаються як її частина в консолідованому балансі

 • гудвіл та коригування справедливої вартості до балансової вартості активів та зобов'язань за курсом при закритті або за історичним курсомСпрощений погляд: перерахунок фінансових звітів закордонного підприємства

 • Коригування за поточний рік складається із суми операцій, що наведені нижче :

 • чисті активи на початок періоду * (курс обміну на кінець року – курс обміну на початок року)

 • зміни чистих активів за рахунок прибутку * (курс обміну на кінець року – середній курс обміну)

 • зміни чистих активів за рахунок інших операцій * (курс обміну на кінець року – історичний курс обміну)

 • Результат відноситься на статтю “Коригування перерахунку” у власному капіталЗміни у класифікації

 • Закордонна господарська одиниця, яка є частиною підприємства, перекласифіковується у закордонне підприємство: курсові різниці, що виникають внаслідок перерахування немонетарних активів на дату нової класифікації, класифікуються як власний капітал

 • Закордонне підприємство перекласифіковується у закордонну господарську одиницю, що є складовою частиною підприємства: перераховані суми за немонетарними статтями на дату зміни розглядаються як історична собівартість цих статей протягом періоду зміни і наступних періодів. Курсові різниці, які були відстрочені, не визнаються до моменту вибуття цієї господарської одиниці.Додаткові питання

 • Залишки по розрахунках з компаніями групи у валюті звітності

  • прибутки та збитки від курсових різниць за залишками по розрахунках з компаніями групи у валюті звітності відображаються у звіті про прибутки та збитки
 • Різні дати закінчення періоду

 • Реалізація закордонного дочірнього підприємства

  • накопичені курсові різниці відображаються у звіті про прибутки та збитки
 • ПКТ-7 Введення ЄВРО

  • Слід розглядати згідно з МСБО 21


Процес перерахуванняПКТ-19

 • Зміна валюти вимірювання у результаті певних обставин обліковується перспективно

 • Чинний щодо річних фінансових періодів, починаючи з та після 1 січня 2001

 • Розкриття інформації (якщо доцільно):

  • чому валюта вимірювання та місцева валюта відмінні
  • пояснення, чому відбулася зміна валюти вимірювання та валюти подання
  • чому фінансові звіти подані у валюті відмінній від валюти вимірювання, а також необхідно розкрити яка валюта є валютою вимірювання та опис процесу перерахування, який було застосовано


Гіперінфляційна економіка

 • місцеві фінансові звіти слід перераховувати із застосуванням індексу інфляції відповідно до МСБО 29 (прибутки/збитки від чистої монетарної позиції відображаються у звіті про прибутки та збитки)

 • баланс та звіт про прибутки та збитки перераховуються в валюту подання групи, використовуючи обмінний курс на кінець періоду

 • дочірнє підприємство, яке здійснює операції в гіперфляційній економіці, не може готувати фінансову звітність у іноземній валюті просто заради зручності (ПКТ-19)Цілі

 • Зараз ви повинні розуміти:

 • як операції та залишки в іноземній валюті перераховуються у валюту вимірювання компанії

 • як фінансові звіти в іноземній валюті перераховуються у валюту подання групи для цілей консолідаціїОсновні моменти

 • Перерахування активів та зобов'язань, представлених у іноземній валюті: слід розрізняти монетарні та немонетарні

 • Нереалізовані прибутки та збитки від курсових різниць відображаються у звіті про прибутки і збитки

 • Перерахування фінансових звітів у іноземній валюті залежить від класифікації закордонних операцій (‘господарська одиниця як складова частина підприємства’ та ‘закордонне підприємство’)

 • ПКТ-19 визначає валюту вимірювання
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка