Національний технічний університет україни “київський політехнічний інститут” інструктивно-методичний семінарДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

 • ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР (19-21 березня 2012 р.)


І. СУТНІСТЬ І ПРОЦЕДУРИ АКРЕДИТАЦІЇ

 • ДОПОВІДАЧ

 • начальник відділу акредитації УГОЛЬНІКОВ В.Ю.ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ

 • Акредитація - процедура надання ВНЗ певного типу права провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

 • Акредитація ВНЗ - це державне визнання його статусу (рівня акредитації).

 • Акредитація спеціальності з певного напряму - це державне визнання відповідності рівня підготовки (перепідготовки) фахівців з цієї спеціальності державним вимогам. Акредитація спеціальності проводиться після (або в період) закінчення терміну навчання фахівців у ВНЗ за цією спеціальністю.НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО АКРЕДИТАЦІЇ

 • 1. Закон України "Про вищу освіту", (2002 р.);

 • 2. "Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах" (Постанови КМУ: від 09.08.01р. № 978, від 31.10.11р., №1124);

 • 3. "Положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи" (наказ МОН України від 14.01.02р., № 16);

 • 4. "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг" (Постанови КМУ від 08.08.07р. № 1019, від 31.10.11р., № 1124);

 • 5. "Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти" (наказ МОНмолодьспорту України від 29.11.11р. №1377);

 • 6. "Про затвердження державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та навчального закладу" (проект наказу МОНмолодьспорту України);

 • 7. Посібник "Акредитація. Організація та проведення у вищих навчальних закладах України" (автори: С.І. Андрусенко, В.І. Домніч, 2003р., рекомендований МОН та ДАК України);

 • 8. "Методичні рекомендації щодо розробки матеріалів для акредитації спеціальності" (розробка відділу акредитації НТУУ “КПІ”).ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ ДО АКРЕДИТАЦІЇ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ, СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 • 1. Виконання вимог законів України та Постанов Кабінету Міністрів України в галузі освіти, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України.

 • 2. Дотримання ліцензованих обсягів прийому протягом усього строку дії ліцензії (при першій акредитації – з моменту отримання ліцензії, при черговій акредитації – за постакредитаційний період).

 • 3. Дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти протягом усього строку дії ліцензії (при першій акредитації – з моменту отримання ліцензії, при черговій акредитації – за постакредитаційний період).

 • 4. Дотримання якісних характеристик підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.КРИТЕРІЇ АКРЕДИТАЦІЇ

ПИТАННЯ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ ПРИ АКРЕДИТАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 • 1. Наявність оригіналів основних засновницьких документів ВНЗ (рішення про створення, статут чи положення, довідка з єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, за потребою свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності державних органів, ліцензії, сертифікати).

 • 2. Кадрове забезпечення спеціальності (за офіційними документами, наказами про зарахування на посади, особовими справами, трудовими книжками).

 • 3. Підвищення кваліфікації.

 • 4. Матеріально-технічне забезпечення спеціальності (документи, які засвідчують право володіння (користування) приміщеннями для здійснення навчально-виховного процесу на термін, необхідний для завершення циклу навчання, наявність інфраструктури, відповідність площ, що використовуються встановленим нормативам щодо здійснення освітньої діяльності, обладнання, яке використовуються у навчальному процесі).

 • 5. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення (наявність ОПП, ОКХ, навчального плану, навчальних та робочих навчальних програм, програми практичної підготовки та державних екзаменів, забезпеченість підручниками, посібниками, робочими комп’ютерними місцями, можливість доступу до Інтернет).6. Виконання навчального плану.

 • 6. Виконання навчального плану.

 • 7. Результати освітньої діяльності:

 • 7.1. Показники успішності (показники останньої перед акредитацією екзаменаційної сесії, державного екзамену та захисту дипломних робіт з охопленням всіх академічних груп денної форми навчання спеціальності, що подається на акредитацію).

 • 7.2. Контрольні вимірювання залишкових знань студентів (з гуманітарних, фундаментальних та фахових дисциплін вибірково з кожного циклу з повним охопленням студентів).

 • 7.3. Якість курсових і дипломних робіт (актуальність, відповідність сучасному рівню розвитку науки та господарської практики, практична значущість, якість рецензування, об’єктивність оцінок).

 • 7.4. Якість звітів про переддипломну (виробничу) практику, повнота відображення у звіті основних положень програми практики, насиченість звіту ілюстративним матеріалом (таблиці, графіки, діаграми, схеми), наявність аналізу діяльності підприємства та висновків і пропозицій студента, об’єктивність оцінки за звіт, виставленої при захисті звіту.ЗМІСТ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ СПРАВИСТРУКТУРА ЗВІТУ* ПРО АКРЕДАЦІЙНИЙ САМОАНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО АКРЕДИТАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ І УНІВЕРСИТЕТУ В ЦІЛОМУ у 2013 році

 • 1. Проаналізувати та привести у відповідність до Ліцензійних умов та критеріїв акредитації:

 • ресурсне забезпечення навчально-виховного процесу (кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне, інформаційне тощо);

 • якість освітньої діяльності та вищої освіти випускників;

 • показники міжнародної та науково-інноваційної діяльності.

 • 2. Своєчасно і якісно підготувати акредитаційні справи та забезпечити їх професійне супроводження на етапі прийняття в МОНмолодьспорту України.

 • 3. Забезпечити високий організаційний та змістовний рівень співпраці з експертами під час проведення акредитаційної експертизи в університеті.

 • 4. Вжити заходів щодо усунення зауважень державних контролюючих органів (Державної інспекції, департаментів МОНмолодьспорту, КРУ тощо) за постакредитаційний період, а також внутрішнього контролю.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ АКРЕДИТАЦІЇВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕАКРЕДИТУЮТЬСЯ у 2013 роціПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ

 • Проведення випусковими кафедрами самоаналізу їх діяльності за постакредитаційниій період, оформлення та затвердження акредитаційних справ (квітень 2012 р. – січень 2013 р.).

 • Надання акредитаційних справ на реєстрацію та розгляд до Департаменту наукової діяльності та ліцензування ВНЗ МОНмоллодьспорту України (вул. Хрещатик, 22, кімн. 623, 777).

 • Співробітник департаменту у 20-денний розглядають відповідність наданих акредитаційних справ державним вимогам, і в разі відсутності зауважень (або усунення їх) готують наказ про призначення експертів та термінів їх роботи в університеті для проведення акредитаційної експертизи.

 • Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи та акредитаційні справи надсилаються до експертних рад ДАК.

 • Експертні ради на своїх засіданнях у присутності представника ВНЗ (як правило, завідувача випускової кафедри) розглядають надані матеріали і готують пропозиції на засідання ДАК про акредитацію спеціальності або про відмову в акредитації.

 • ДАК розглядає пропозиції експертних рад і приймає остаточне рішення про акредитацію (або відмову), яке затверджується наказом МОНмолодьспорту України і на підставі якого видається сертифікат про акредитацію.ЗАКРІПЛЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛУ АКРЕДИТАЦІЇ (КУРАТОРІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ) ЗА ІНСТИТУТАМИ ТА ФАКУЛЬТЕТАМИ ДЛЯ СУПРОВОДЖЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙНИХ СПРАВІІ. ПРО СКЛАДАННЯ СКОРОЧЕНИХ ВЕРСІЙ НОРМАТИВНОЇ ТА ВАРІАТИВНОЇ ЧАСТИН ОПП ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЇМ НАВЧАЛЬНИХ (РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ) ПЛАНІВ

 • ДОПОВІДАЧІ:

 • начальник відділу акредитації УГОЛЬНІКОВ В.Ю.,

 • начальник навчального відділу

 • ЛЕМЕШКО А.Д.

 • www.osvita.kpi.ua

РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИПЕРЕЛІК, ОБСЯГ ТА ВИД КОНТРОЛЮ НОРМАТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ПРАКТИКРОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИПЕРЕЛІК, ОБСЯГ ТА ВИД КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВАРІАТИВНОЇ ЧАСТИНИ

РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНОГО ЧАСУ ОПП ПО ЦИКЛАХ ПІДГОТОВКИ ЗА РІЗНИМИ ОКРПОЯСНЕННЯ ЩОДО СКЛАДАННЯ ОППІІІ. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СКЛАДАННЯ ПОВНИХ ВЕРСІЙ ОКХ ТА ОПП ЗА НАПРЯМАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ ОКР “С”, “М” ПЕРЕЛІКУ - 2010

 • ДОПОВІДАЧ

 • начальник відділу акредитації УГОЛЬНІКОВ В.Ю.

КОМПЕТЕНЦІЇ

 • Ключові компетенції:

 • 1. з рідної мови;

 • 2. з іноземних мов;

 • 3. математична, природничо-наукова, технічна;

 • 4. комп'ютерна;

 • 5. навчальна;

 • 6. соціальна та громадянська;

 • 7. підприємництва;

 • 8. культурна.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка