Навчальний тренінг як оптимальна форма організації навчання майбутніх фахівців соціально-економічної сфери Існує потреба та необхідність застосування відповідних методик і технологій навчання, психолого-педагогічногоДата конвертації02.01.2017
Розмір445 b.


Навчальний тренінг як оптимальна форма організації навчання майбутніх фахівців соціально-економічної сфери


Існує потреба та необхідність застосування відповідних методик і технологій навчання, психолого-педагогічного, наукового та інформаційного супроводження в умовах навчання у вищому навчальному закладі з метою організації якісного процесу розвитку особистості студента та його становлення як майбутнього фахівця.

 • Існує потреба та необхідність застосування відповідних методик і технологій навчання, психолого-педагогічного, наукового та інформаційного супроводження в умовах навчання у вищому навчальному закладі з метою організації якісного процесу розвитку особистості студента та його становлення як майбутнього фахівця. • Позитивні зміни в системі освіти і, як наслідок, у всіх сферах соціально-економічного життя суспільства можливі лише за активного застосування інноваційних методів і технологій навчання, кардинальної перебудови способу мислення людей з шаблонно-формального пізнання на самостійно-творчий.

 • С. РатнерГоловна проблема нині полягає в тому, щоб "підготувати всіх педагогів у такий спосіб, щоб вони знали, як об'єднувати найкращі наявні у світі інформаційні технології з найбільш досконалими, наявними у світі методами навчання і викладання. Перша з країн, яка, керуючись здоровим глуздом, спробує їх об'єднати, навчить світ навчатися по-новому".

 • Головна проблема нині полягає в тому, щоб "підготувати всіх педагогів у такий спосіб, щоб вони знали, як об'єднувати найкращі наявні у світі інформаційні технології з найбільш досконалими, наявними у світі методами навчання і викладання. Перша з країн, яка, керуючись здоровим глуздом, спробує їх об'єднати, навчить світ навчатися по-новому".

 • Драйден Г. Революція в навчанні. Навчити світ навчатися по-новомуНині визнано, що "найважливішою рисою переходу до інноваційного шляху розвитку в усіх країнах є формування інноваційних систем", зокрема й інноваційної системи освіти як "програми розроблення, розповсюдження та освоєння нового з метою підвищення якості та ефективності навчальної діяльності".

    • Нині визнано, що "найважливішою рисою переходу до інноваційного шляху розвитку в усіх країнах є формування інноваційних систем", зокрема й інноваційної системи освіти як "програми розроблення, розповсюдження та освоєння нового з метою підвищення якості та ефективності навчальної діяльності".
    • В. Лазарєв


Результати досліджень показали, що високий рівень конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів у сфері діяльності "людина-людина" досягнуто за рахунок застосування інноваційних методів навчання:

 • Результати досліджень показали, що високий рівень конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів у сфері діяльності "людина-людина" досягнуто за рахунок застосування інноваційних методів навчання:

 • лекцій в інтерактивному режимі,

 • проблемного і проектного навчання (розроблення проектів, кейс-стаді, мозковий штурм, ментальні карти, дискусії, ділові ігри, моделювання, дебати, самостійна випереджувальна підготовка) та використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій.поняття тренінг означає не методи навчання, а методи "розвитку здібностей до навчання або оволодіння будь-яким складним видом діяльності, і зокрема, спілкування";

 • поняття тренінг означає не методи навчання, а методи "розвитку здібностей до навчання або оволодіння будь-яким складним видом діяльності, і зокрема, спілкування";

 • це "спосіб перепрограмування наявної у людини моделі управління своєю поведінкою і діяльністю"; процес створення нових функціональних утворень або розвиток наявних;

 • система навчання і підготовки професійних кадрів з метою відтворення цілісного феномена професійної майстерності, характерної певному конкретному виду професійної діяльності;

 • засіб розвитку компетентності у спілкуванні, здобуття знань, набуття вмінь і досвіду та корекція, зміна усталених форм діяльності; • форма організації навчання, у ході якої використовуються інтерактивні методи, що забезпечує учасникам обмін досвідом і знаннями у спілкуванні в комфортній емоційній атмосфері з метою отримання нових знань та засвоєння навичок;

 • запланований процес, призначений надати або поповнити знання й навички та виявити ставлення до проблеми, ідеї, поведінки з метою їх вирішення, зміни чи оновлення;

 • "сукупність методів навчання, за допомогою яких учасники активно залучаються у процес навчання, тобто є активними учасниками навчання" тощо.Як методи і прийоми навчання, які найбільш повно та ефективно забезпечують реалізацію основних функцій тренінгу, науковці розглядають такі: міні-лекцію,

 • Як методи і прийоми навчання, які найбільш повно та ефективно забезпечують реалізацію основних функцій тренінгу, науковці розглядають такі: міні-лекцію,

 • дискусію, диспут,

 • активні вправи,

 • інтерактивні методи і прийоми кооперативного і групового навчання,

 • проблемне навчання,

 • ділові ігри, навчальні ситуації, моделювання,

 • методи і прийоми технології розвитку критичного мислення тощо.Навчальний тренінг – це форма організації навчання та спосіб розвитку здатності особистості навчатися, процес оволодіння нею певними видами діяльності, зокрема і професійною;

 • Навчальний тренінг – це форма організації навчання та спосіб розвитку здатності особистості навчатися, процес оволодіння нею певними видами діяльності, зокрема і професійною;

 • процес, що здійснюється в активному спілкуванні на основі постійної взаємодії всіх його учасників, тобто передбачає формування компетенцій або розвиток наявних;

 • водночас це навчання, що уможливлює залучення досвіду того, хто навчається, у побудову системи нових знань, уявлень, цінностей, орієнтацій, бачень, видів і способів діяльності, а також постійної рефлексії, оцінювання й переоцінки підходів, принципів тощо;

 • спосіб виявлення ставлення особистості до певного питання, ситуації і зміни бачень, поглядів учасника тощо.Тренінг як форма організації активної навчальної діяльності відповідає інноваційним підходам до організації навчання майбутніх фахівців соціально-економічної сфери, оскільки

 • Тренінг як форма організації активної навчальної діяльності відповідає інноваційним підходам до організації навчання майбутніх фахівців соціально-економічної сфери, оскільки

 • таке навчання спрямоване на розв'язання реальних професійних та інших завдань в актуальному професійному контексті та безпосередньо пов'язується із ситуаціями їх майбутнього використання (засвоєння, усвідомлення, аналіз, оцінювання, пов'язування із власними знаннями та досвідом, виявлення дефіцитів професійної діяльності, її переосмислення та корекція або формування нового бачення, творче трансформування засвоєного змісту),

 • забезпечує засвоєння нового, формування чи вдосконалення компетентності (знань, здатностей, якостей, цінностей тощо) як засобу вирішення майбутніх професійних завдань, тим самим уможливлюючи особистісне і професійне становлення майбутнього працівника.Характеристики навчального тренінгу

 • відкритість, вільний обмін думками, комфортність стосунків, висловлення власного бачення, можливість його обґрунтувати;

 • постійна взаємодія та позитивна взаємозалежність учасників навчання;

 • засвоєння нового змісту в активній діяльності та в актуальному професійному контексті (вирішення різноманітних професійних завдань);

 • можливість застосувати власні знання та досвід у визначенні сутності певних питань (в аналізі та обговоренні питань, визначенні ознак, функцій, властивостей, способів діяльності тощо, укладанні та узгодженні оцінок тощо);Характеристики навчального тренінгу

 • оцінювання власного рівня професійної компетентності;

 • визначення прогалин у власній підготовці та виникнення нових цілей як основи подальшого особистісного і професійного самовдосконалення;

 • розвиток або вдосконалення низки соціальних компетентностей як умови вирішення професійних завдань;

 • розвиток здатності творчо трансформувати запропонований необхідний зміст і способи або види діяльності у власну професійну практику.У сучасності особливої значущості набувають навички колективної роботи, співпраці, службової комунікації, взаємодії людини з іншими людьми та колегами у професійному колективі. Завдяки поширенню можливостей спільної мережної професійної діяльності і, як наслідок, розповсюдження ІКТ, комунікативна компетентність як ключова у структурі професійної компетентності постає основою успішної професійної діяльності людини.

 • У сучасності особливої значущості набувають навички колективної роботи, співпраці, службової комунікації, взаємодії людини з іншими людьми та колегами у професійному колективі. Завдяки поширенню можливостей спільної мережної професійної діяльності і, як наслідок, розповсюдження ІКТ, комунікативна компетентність як ключова у структурі професійної компетентності постає основою успішної професійної діяльності людини.Щодо змісту сучасної професійної діяльності, дослідники також єдині у думці про те, що йому притаманні особливі зміни, оскільки зміст ускладнюється, відбувається інтелектуалізація праці, підвищується значущість інформативної компетентності працівників. Має місце також масове підвищення вимог професій до психофізіологічних якостей працівників, що спричинено підвищенням запитів до рівня інтенсивності та напруженості праці працівників.

 • Щодо змісту сучасної професійної діяльності, дослідники також єдині у думці про те, що йому притаманні особливі зміни, оскільки зміст ускладнюється, відбувається інтелектуалізація праці, підвищується значущість інформативної компетентності працівників. Має місце також масове підвищення вимог професій до психофізіологічних якостей працівників, що спричинено підвищенням запитів до рівня інтенсивності та напруженості праці працівників.

 • Тому нині актуальним є формування самостійності, ініціативності, активності, стресостійкості, зорієнтованості на неперервну освіту та самоосвіту кожного майбутнього працівника.Навчальний тренінг розглядаємо як оптимальну форму організації підготовки майбутніх фахівців соціально-економічної сфери, як спосіб розвитку здатності особистості навчатися, процес оволодіння нею певними видами діяльності, зокрема і професійною, в умовах вищого навчального закладу.

 • Навчальний тренінг розглядаємо як оптимальну форму організації підготовки майбутніх фахівців соціально-економічної сфери, як спосіб розвитку здатності особистості навчатися, процес оволодіння нею певними видами діяльності, зокрема і професійною, в умовах вищого навчального закладу.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка