Обов’язкова наявнiсть на упаковцi маркування, що дозволяє встановити пiдприємство-виробник, назву препарату, номер серiї, номер аналiзу та iншi характеристики, якi передбачає андДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.Обов’язкова наявнiсть на упаковцi маркування, що дозволяє встановити пiдприємство-виробник, назву препарату, номер серiї, номер аналiзу та iншi характеристики, якi передбачає АНД. Виробник повинен відвантажувати медикаменти з таким розрахунком, щоб до моменту їх вiдправлення залишалося не менше 80% термiну придатностi, який зазначений на етикетцi, а на бактерiйних препарати, стоматологiчнi i полімернi матерiали - не менше 50% термiну придатностi. При вiдвантаженнi вказаної продукцiї з аптечних складiв термiн придатностi для медикаментiв повинен складати не менше 60%, а для бактерiйних препаратiв - не менше 40%, термiну придатностi. При цьому медична продукцiя з термiном придатностi бiльше 2 рокiв може вiгружатися покупцю, якщо термiн придатностi не менше 1.5 року, з меншим залишковим терсiном придатностi поставка можлива лише з згоди отримувача.

 • Обов’язкова наявнiсть на упаковцi маркування, що дозволяє встановити пiдприємство-виробник, назву препарату, номер серiї, номер аналiзу та iншi характеристики, якi передбачає АНД. Виробник повинен відвантажувати медикаменти з таким розрахунком, щоб до моменту їх вiдправлення залишалося не менше 80% термiну придатностi, який зазначений на етикетцi, а на бактерiйних препарати, стоматологiчнi i полімернi матерiали - не менше 50% термiну придатностi. При вiдвантаженнi вказаної продукцiї з аптечних складiв термiн придатностi для медикаментiв повинен складати не менше 60%, а для бактерiйних препаратiв - не менше 40%, термiну придатностi. При цьому медична продукцiя з термiном придатностi бiльше 2 рокiв може вiгружатися покупцю, якщо термiн придатностi не менше 1.5 року, з меншим залишковим терсiном придатностi поставка можлива лише з згоди отримувача.

В тих випадках, коли виникає сумнiв про доброякiснiсть товару (наприклад, пошкодження тари, упаковки, - альмагель) прийомщик грузу - представник аптеки повинен попробувати вскриття пошкоджених мiсць товару при перевiрцi вмiсту за накладною чи iншим документам. У випадку псування запрошується представник бюро товарної експертизи , якщо експертом встановлено, що товар не може бути використаний за своїм призначенням, от-римувач товару має право вiдмовитися вiд прийомки такого товару. При виявлені недостачi,

 • В тих випадках, коли виникає сумнiв про доброякiснiсть товару (наприклад, пошкодження тари, упаковки, - альмагель) прийомщик грузу - представник аптеки повинен попробувати вскриття пошкоджених мiсць товару при перевiрцi вмiсту за накладною чи iншим документам. У випадку псування запрошується представник бюро товарної експертизи , якщо експертом встановлено, що товар не може бути використаний за своїм призначенням, от-римувач товару має право вiдмовитися вiд прийомки такого товару. При виявлені недостачi,

 • пошкодження, псування товару складається комерцiйний акт, де вiдображаються умови постачання, причини претензій, розмiр збитку. Комерцiйний акт служить пiдставою для пред'явлення претензiї до транспортних органiзацiй. Товар, який прийшов в непридатнiсть з вини транспортного вiдомства аптекою не приймається.

Дооцінка по лабораторно-фасувальним роботам, якi виникли в результатi заокруглення цiн або рiзницю мiж прейскурантом цiною i цiною, що утворилася при внутрiаптечному виготовлення лiкiв ( журнал облiку лабораторних i фасувальних робiт; справка про дооцiнку i уцiнку по лабораторно-фасовочним роботам, реалiзацiї робiт та послуг);

 • Дооцінка по лабораторно-фасувальним роботам, якi виникли в результатi заокруглення цiн або рiзницю мiж прейскурантом цiною i цiною, що утворилася при внутрiаптечному виготовлення лiкiв ( журнал облiку лабораторних i фасувальних робiт; справка про дооцiнку i уцiнку по лабораторно-фасовочним роботам, реалiзацiї робiт та послуг);

 • тариф по лабораторним i фасовочним роботам, екстепмпоральнiй рецептурi

 • перевiд в товар тари, допомiжних та iнших матерiалiвпридбання аптечної посуди вiд населення (вiдомiсть покупки скляної посуди, яка була у вжитку. Служить накопичуючим документом i заповнюється особою, як є уповноважена для прийому посуди вiд населення. Складається в 2-х екземплярах, один екземпляр разом з посудою передається матерiально-вiдповiдальнiй особi, служить пiдставою для оприбуткування прийнятої посуди, 2- залишається в приймальника посуди).

 • придбання аптечної посуди вiд населення (вiдомiсть покупки скляної посуди, яка була у вжитку. Служить накопичуючим документом i заповнюється особою, як є уповноважена для прийому посуди вiд населення. Складається в 2-х екземплярах, один екземпляр разом з посудою передається матерiально-вiдповiдальнiй особi, служить пiдставою для оприбуткування прийнятої посуди, 2- залишається в приймальника посуди).

 • придбання аптечної посуди вiд лiкувально-профiлактичних установ (накладна для прийняття посуди вiд ЛПУ із зазначенням ємкостi i кiлькостi посуди. Виписується в 3 екземплярах - 2 залишаються в аптецi, третiй повертається ЛПУ. Один екземпляр передають в бухгалтерiю, а другий додається до щомiсячної вiдомостi про прихiд посуди. Передана в бухгалтерiю накладна служить пiдставою для розрахункiв з ЛПУ)

перевiд заготовленої ЛРС в товар (акт переводу в товар ЛРС (форма АП-10). Складається комiсiєю в 2-х екземплярах: 1 - й екземпляр - пiдстава для оприбуткування сировини як товару - додається до звiту, 2- залишається в аптецi)

 • перевiд заготовленої ЛРС в товар (акт переводу в товар ЛРС (форма АП-10). Складається комiсiєю в 2-х екземплярах: 1 - й екземпляр - пiдстава для оприбуткування сировини як товару - додається до звiту, 2- залишається в аптецi)

 • реалiзацiя води очищеної – населенню (довiдка АП-12, в яку вносять вартiсть проданої населенню води очищеної за мiсяць, ЛПУ - Журнал облiку оптового вiдпуску i розрахункiв з покупцями за формою АП-22)актом за формоюАП-3 вартостi лiкiв, якi виготовленi в аптецi, але не отриманi у встановлений термiн i не втратили своєї якостi

 • актом за формоюАП-3 вартостi лiкiв, якi виготовленi в аптецi, але не отриманi у встановлений термiн i не втратили своєї якостi

 • надлишки, якi виявлені при iнвентаризацiї

 • дооцiнка або переоцiнка товарiв в зв’язку з пiдвищенням роздрiбних цiн

 • вартiсть роботи з ремонту i виготовлення окулярiв (вiдомiсть замовлень на окулярну оптику складається в 2- екземплярах. Суми, якi отриманi на протязi мiсяця за ремонт виготовлених окулярiв, вiдображають в товарному звiтi аптеки)Основними напрямками вибуття товарів в аптеках є реалізація лікарських засобів та виробів медичного призначення. Під торгівельною діяльністю розуміють самостійну діяльність юридичних осіб щодо здійснення купівлі й продажу товарів з метою отримання прибутку.

 • Основними напрямками вибуття товарів в аптеках є реалізація лікарських засобів та виробів медичного призначення. Під торгівельною діяльністю розуміють самостійну діяльність юридичних осіб щодо здійснення купівлі й продажу товарів з метою отримання прибутку.

 • Одним із економічних показників господарської діяльності аптек є товарообіг – процес обміну товару на гроші. Власник товару – аптека – за гроші передає товар у власність іншій юридичній або фізичній особі.До показників, що характеризують товарообіг підприємства, належать:

 • До показників, що характеризують товарообіг підприємства, належать:

 • Обсяг товарообігу у вартісному виразі;

 • Обсяг товарообігу у вартісному виразі за порівняльними цінами;

 • Асортиментна структура товарообігу за окремими групами товарів (грн. %).Одноденний обсяг товарообігу (грн.).

 • Одноденний обсяг товарообігу (грн.).

 • Обсяг товарообігу в розрахунку на одного працівника.

 • Обсяг товарообігу на м.кв. площі.

 • Оборотність товарів (дні обороту).

 • Швидкість товарообігу.Роздрібний товарообіг (роздрібна реалізація) – це діяльність аптек з продажу ЛЗ і ВМП безпосередньо населенню (амбулаторним хворим) та громадянам і іншим кінцевим споживачам (ЛПУ, стаціонарним хворим) для їх особистого некомерційного використання за готівку або за безготівковим розрахунком незалежно від обсягів товарної партії.

 • Роздрібний товарообіг (роздрібна реалізація) – це діяльність аптек з продажу ЛЗ і ВМП безпосередньо населенню (амбулаторним хворим) та громадянам і іншим кінцевим споживачам (ЛПУ, стаціонарним хворим) для їх особистого некомерційного використання за готівку або за безготівковим розрахунком незалежно від обсягів товарної партії.Оптовий товарообіг (оптова реалізація) – це діяльність посередників фармацевтичних фірм, аптечних складів і баз з продажу ЛЗ і ВМП для їх подальшого комерційного використання.

 • Оптовий товарообіг (оптова реалізація) – це діяльність посередників фармацевтичних фірм, аптечних складів і баз з продажу ЛЗ і ВМП для їх подальшого комерційного використання.Основний розхід товару в аптеках – реалізація, в структурі якої окремо обліковується реалізація кінцевому споживачу за готівку і за безготівковим розрахунком. За готівку – безрецептурний відпуск, аптечними пунктами; за рецептами – ГЛФ, екстемпоральні, такса-ляборум, вода очищена.

 • Основний розхід товару в аптеках – реалізація, в структурі якої окремо обліковується реалізація кінцевому споживачу за готівку і за безготівковим розрахунком. За готівку – безрецептурний відпуск, аптечними пунктами; за рецептами – ГЛФ, екстемпоральні, такса-ляборум, вода очищена.

 • За безготівковими рахунками – за рецептами, вимогами ЛПУ та інші організації.Крім реалізації товару в аптеках окремо обліковують документальний випадок, не зв”язаний з реалізацією, тобто документальне списання його:

 • Крім реалізації товару в аптеках окремо обліковують документальний випадок, не зв”язаний з реалізацією, тобто документальне списання його:

 • На господарські потреби.

 • При наданні першої медичної допомоги.

 • При знятті ліків Держінспекцією для аналізу.

 • При недостачі за рахунок природньої втрати.

 • При закінченні терміну придатності.Списання товарів на різні потреби аптеки та інші витрати та уцінки оформляються відповідними документами. Господарські потреби включають прання санітарного одягу, знежирення посуду, миття підлоги і вікон та інше (Наказ № 275). Для цієї мети дозволяється використовувати мило, соду, пральний порошок, хлорка, розчин аміаку, та деякі інші товари. Загальні норми витрат на господарські потреби відсутні. Для кожної аптеки індивідуально, вони відносяться до витрат аптеки.

 • Списання товарів на різні потреби аптеки та інші витрати та уцінки оформляються відповідними документами. Господарські потреби включають прання санітарного одягу, знежирення посуду, миття підлоги і вікон та інше (Наказ № 275). Для цієї мети дозволяється використовувати мило, соду, пральний порошок, хлорка, розчин аміаку, та деякі інші товари. Загальні норми витрат на господарські потреби відсутні. Для кожної аптеки індивідуально, вони відносяться до витрат аптеки.Товари, які видаються на господарські потреби, реєструються в журналі (АП-13). Записи проводить матеріально-відповідальна особа в момент видачі відповідного товару. В кінці місяця підсумкові дані з журналу переносять в довідку про використання товару на господарські потреби. Довідка складається в двох екземплярах, перший передається в бухгалтерію, другий в правах аптеки (матеріально-відповідальної особи).

 • Товари, які видаються на господарські потреби, реєструються в журналі (АП-13). Записи проводить матеріально-відповідальна особа в момент видачі відповідного товару. В кінці місяця підсумкові дані з журналу переносять в довідку про використання товару на господарські потреби. Довідка складається в двох екземплярах, перший передається в бухгалтерію, другий в правах аптеки (матеріально-відповідальної особи).Надання першої медичної допомоги здійснюється з використанням набору ЛЗ, які зберігаються в спеціальній шафі (кордіамін, атропін-сульфат, спирт етиловий, серцеві препарати, дезинфікуючі засоби, перев'язувальні матеріали, кровоспинні засоби). Допомога надається безкоштовно, а вартість використаних медикаментів відноситься на витрати аптеки.

 • Надання першої медичної допомоги здійснюється з використанням набору ЛЗ, які зберігаються в спеціальній шафі (кордіамін, атропін-сульфат, спирт етиловий, серцеві препарати, дезинфікуючі засоби, перев'язувальні матеріали, кровоспинні засоби). Допомога надається безкоштовно, а вартість використаних медикаментів відноситься на витрати аптеки.Факт зняття ліків на аналіз в КАЛ Держ.інспекції оформляється актом в двох екземплярах. Перший екземпляр разом з вилученими ліками відправляється в КАЛ, другий в кінці місяця додається до місячного звіту аптеки. Вартість вилучених за актом ЛЗ списуються в товарному звіті в розхід а також відображається і в витратах аптеки.

 • Факт зняття ліків на аналіз в КАЛ Держ.інспекції оформляється актом в двох екземплярах. Перший екземпляр разом з вилученими ліками відправляється в КАЛ, другий в кінці місяця додається до місячного звіту аптеки. Вартість вилучених за актом ЛЗ списуються в товарному звіті в розхід а також відображається і в витратах аптеки.Природна втрата товарів виникає в процесі їх зберігання, виготовлення внутрішньо аптечних заготовок і фасовок. В цьому випадку списання проводять за результатами інвентаризації на підставі норм. використовуються вказані норми тільки в тих випадках, коли при інвентаризації виявляється недостача товарів. Детальніше при інвентаризації.

 • Природна втрата товарів виникає в процесі їх зберігання, виготовлення внутрішньо аптечних заготовок і фасовок. В цьому випадку списання проводять за результатами інвентаризації на підставі норм. використовуються вказані норми тільки в тих випадках, коли при інвентаризації виявляється недостача товарів. Детальніше при інвентаризації.Товари, які прийшли в непридатність в результаті бою, псування, браку списуються в розхід за рахунок аптеки тільки в тому випадку, якщо псування пройшло не з вини працівників аптеки. На товари, які прийшли в непридатність, у момент встановлення факту псування складається акт про псування товарно-матеріальних цінностей. До акту додають пояснення матеріально-відповідальних осіб. Акт складається в трьох екземплярах. Тільки після затвердження акту, товари які, зіпсувалися, списуються в товарному звіті.

 • Товари, які прийшли в непридатність в результаті бою, псування, браку списуються в розхід за рахунок аптеки тільки в тому випадку, якщо псування пройшло не з вини працівників аптеки. На товари, які прийшли в непридатність, у момент встановлення факту псування складається акт про псування товарно-матеріальних цінностей. До акту додають пояснення матеріально-відповідальних осіб. Акт складається в трьох екземплярах. Тільки після затвердження акту, товари які, зіпсувалися, списуються в товарному звіті.В тих випадках, коли псування або брак товару пройшли з вини працівника аптеки, внаслідок необережності або халатності, вартість зіпсованих товарів стягується з винних осіб у встановленому порядку.

 • В тих випадках, коли псування або брак товару пройшли з вини працівника аптеки, внаслідок необережності або халатності, вартість зіпсованих товарів стягується з винних осіб у встановленому порядку.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка