Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи та підсумкову атестацію учнів 4-х класів регламентують: наказ мон україни від 19. 08. 2016 №1009 «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початковоїДата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи та підсумкову атестацію учнів 4-х класів регламентують: наказ МОН України від 19.08.2016 №1009 «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи»

 • Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи та підсумкову атестацію учнів 4-х класів регламентують: наказ МОН України від 19.08.2016 №1009 «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи»

 • Основними функціями контролю навчальних досягнень учнів є: мотиваційна, діагностувальна, коригувальна, прогностична, навчально-перевірювальна, розвивальна, виховна.

 • Оцінювання – процес встановлення рівня навчальних досягнень учня/учениці в оволодінні змістом предмета відповідно до вимог чинних навчальних програм. Його результатом є педагогічна оцінка, яка відображається в оцінювальних судженнях і висновках учителя/учительки вербально, або в балах. Виставлення балів обов’язково супроводжується оцінювальними судженнями. Оцінювання у початковій школі ґрунтується на врахуванні рівня досягнень учня/учениці, а не ступеня його невдач. Результати оцінювання навчальних досягнень учнів є конфіденційною інформацією, доступною лише для дитини та її батьків (або осіб, що їх замінюють).1 КЛАС:

 • 1 КЛАС:

 • ВЕРБАЛЬНО оцінюються УСІ ПРЕДМЕТИ, в тому числі інваріантної складової.

 • Підсумкова перевірка в 1 класі включає ЛИШЕ підсумкові контрольні роботи в кінці навчального року, жодних тематичних перевірок.

 • 2 КЛАС:

 • ВЕРБАЛЬНО можуть оцінюватися УСІ ПРЕДМЕТИ, але виключно за рішенням педагогічної ради навчального закладу.

 • Недопустимою є заміна оцінок іншими зовнішніми атрибутами (зірочками, квіточками, прапорцями тощо).Поточну перевірку проводять індивідуально або фронтально в усній чи письмовій формі систематично в межах кожної теми, визначеної навчальною програмою. Вона передбачається учителем/учителькою під час підготовки до кожного уроку і знаходить своє відображення у поурочних планах (конспектах) уроків. Поточна перевірка може здійснюватись у формі короткотривалої (10-15 хвилин) самостійної письмової роботи, яка охоплює певну частину навчального матеріалу. Як правило, вона носить діагностичний характер.

 • Поточну перевірку проводять індивідуально або фронтально в усній чи письмовій формі систематично в межах кожної теми, визначеної навчальною програмою. Вона передбачається учителем/учителькою під час підготовки до кожного уроку і знаходить своє відображення у поурочних планах (конспектах) уроків. Поточна перевірка може здійснюватись у формі короткотривалої (10-15 хвилин) самостійної письмової роботи, яка охоплює певну частину навчального матеріалу. Як правило, вона носить діагностичний характер.

 • Підсумкова перевірка у 1 класі передбачає підсумкові контрольні роботи у кінці навчального року (контрольне списування, комбінована контрольна робота з математики та індивідуальна перевірка навички читання вголос і розуміння прочитаного).

 • Підсумкова перевірка у 2-3 класах передбачає тематичну перевірку, у 4 класі тематичну перевірку та підсумкові контрольні роботи у кінці навчального року (з навчальних предметів, що визначені Міністерством освіти і науки України для державної підсумкової атестації).

 • Тематична перевірка здійснюється у формі тематичної контрольної роботи після опанування програмової теми/розділу (2-4 класи). У разі, коли тему/розділ розраховано на велику кількість годин, її/його розподіляють на логічно завершені частини – підтеми/підрозділи. Якщо ж програмова тема/розділ невелика/ий за обсягом, то її/його об’єднують з однією або кількома наступними темами/розділами.ЗА 12-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ оцінюються:

 • ЗА 12-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ оцінюються:

 • «Мова»;

 • «Літературне читання»;

 • «Математика»;

 • «Природознавство»

 • « Іноземна мова »

 • ВЕРБАЛЬНО оцінюються:

 • «Інформатика»;

 • «Музичне мистецтво»;

 • «Образотворче мистецтво»;

 • «Основи здоров’я»;

 • «Фізична культура»;

 • «Я у світі»;

 • «Трудове навчання».НЕ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ

 • НЕ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ

 • тематичні перевірки (контрольні роботи) та підсумкове оцінювання за тему

 • з предметів:

 • «Інформатика»;

 • «Музичне мистецтво»;

 • «Образотворче мистецтво»;

 • «Основи здоров’я»;

 • «Фізична культура»;

 • «Я у світі»;

 • «Трудове навчання».Охайність зошита та культура оформлення письмових (поточних та контрольних) робіт (дата, назва та вид роботи, розміщення завдань на сторінці) і наявність роботи над помилками враховується під час оцінювання кожної роботи.

 • Охайність зошита та культура оформлення письмових (поточних та контрольних) робіт (дата, назва та вид роботи, розміщення завдань на сторінці) і наявність роботи над помилками враховується під час оцінювання кожної роботи.

 • Кожна письмова робота, виконана учнем початкових класів в зошитах (у т. ч. в зошитах з друкованою основою, за наявності) перевіряється до наступного уроку.Підсумкове оцінювання здійснюється за тему, семестр, рік.

 • Підсумкове оцінювання здійснюється за тему, семестр, рік.

 • Підсумкове оцінювання за тему з навчальних предметів «Українська мова», «Літературне читання», «Іноземна мова», «Мова національної меншини», «Математика», «Природознавство» здійснюється з урахуванням усіх поточних оцінок, отриманих під час вивчення розділу/теми (підтеми), та оцінки за тематичну контрольну роботу.

 • Підсумкове оцінювання за тему з навчальних предметів «Я у світі», «Основи здоров’я», «Трудове навчання», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Мистецтво», «Фізична культура», «Інформатика» не проводиться.

 • Підсумкове оцінювання за семестр здійснюється на основі результатів тематичного оцінювання з урахуванням динаміки рівня навчальних досягнень учня/учениці.

 • Підсумкове оцінювання за рік здійснюється на основі семестрових оцінок також з урахуванням динаміки рівня навчальних досягнень учня/учениці. Перевірка графічних навичок у 2-4 класах здійснюється з урахуванням форми, розміру, нахилу, поєднання літер; культури оформлення письмової роботи. Окрема оцінка за графічні навички не ставиться.

Аудіювання проводиться в процесі формування в учнів умінь слухати й розуміти усне мовлення. Орієнтовний обсяг тексту на кінець навчального року 70-90 слів.

 • Аудіювання проводиться в процесі формування в учнів умінь слухати й розуміти усне мовлення. Орієнтовний обсяг тексту на кінець навчального року 70-90 слів.

 • Уміння читати текст здійснюється на текстах типу букварного. Перевірка має діагностичний характер з метою визначення сформованості умінь читати. При оцінюванні сформованості уміння читати беруться до уваги: спосіб читання (складами, цілими словами); правильність читання і розуміння прочитаного.

 • Для перевірки виявлення розуміння прочитаного учневі пропонується не більше 3 запитань.

 • Перевірка уміння читати напам’ять 1 віршова-ного твору у І семестрі та 2-х – у ІІ семестрі.У 1 класі учням пропонується відтворити в особах прослуханий діалог;

 • У 1 класі учням пропонується відтворити в особах прослуханий діалог;

 • у 2-4 класах – пропонується побудувати діалог з однокласником на задану тему, за життєвою ситуацією, картиною, прочитаним твором, переглянутою передачею тощо.

 • Усний або письмовий діалог проводять у 2-4 класах у кінці вивчення теми «Речення».

 • Письмова перевірка передбачає запис діалогу без використання слів автора. Грамотність письмового діалогу перевіряється, але не оцінюєтьсяОбсяги утворених усних діалогів:

 • Обсяги утворених усних діалогів:

 • у 2 класі 3-4 репліки одного учасника/учасниці розмови;

 • в 3 класі 4-5 реплік одного учасника/учасниці розмови;

 • у 4 класі 5-6 реплік одного учасника/учасниці розмови (з урахуванням вступних і прикінцевих етикетних формул).

 • Обсяги письмових діалогів:

 • у 2 класі 3 репліки одного учасника/учасниці розмови;

 • в 3 класі 4 репліки одного учасника/учасниці розмови;

 • у 4 класі 5 реплік одного учасника/учасниці розмови (з урахуванням вступних і прикінцевих етикетних формул).Уміння усно переказувати текст:

 • Уміння усно переказувати текст:

 • у 1 класі на текстах букварного типу;

 • у 2 класі – тексти обсягом 40-50 слів.

 • Уміння усно та письмово переказувати текст:

 • у 3 класі обсягом 50-70 слів;

 • у 4 класах – тексти обсягом 70-90 слів.

 • Письмовий переказ рекомендується проводити в 3-4 класах у кінці вивчення теми «Текст».

 • За письмовий переказ ставлять дві оцінки – за зміст і грамотність.У 1 класі – усний твір-розповідь – 3-4 речення.

 • У 1 класі – усний твір-розповідь – 3-4 речення.

 • У 2 класі – усний твір-розповідь – 4-5 речень.

 • У 3 класі – усний та письмовий твір – 5-6 речень.

 • У 4 класі – усний та письмовий твір – 6-7 речень.

 • За письмовий твір у робочий зошит ставлять дві оцінки – за зміст і грамотність.

 • Якщо учитель приймає рішення фіксувати поточну оцінку за письмовий твір у журналі, то ставиться оцінка тільки за зміст.Вміння читати - обсяг текстів: 60-90 слів на кінець навчального року.

 • Вміння читати - обсяг текстів: 60-90 слів на кінець навчального року.

 • Списування тексту - враховують грамотність, правильність написання літер та їх поєднання і культуру оформлення письмової роботи.

 • Підсумкова контрольна робота з математики

 • Результати перевірки фіксують у характеристиці навчальних досягнень учня, що зберігається в його особовій справі.За диктант та списування виставляють одну оцінку.

 • За диктант та списування виставляють одну оцінку.

 • При оцінюванні диктантів та списування доцільно брати до уваги грамотність і культуру оформлення письмової роботи.

Для читання учневі пропонують незнайомий художній, науково-художній текст обсягом:

 • Для читання учневі пропонують незнайомий художній, науково-художній текст обсягом:

 • - у 2 класі – 120-150 слів;

 • - у 3 класі – 180-210 слів;

 • - у 4 класі – 240-270 слів.

 • Після читання вголос учню пропонується усно або письмово виконати завдання на розуміння прочитаного.

 • Якщо перевірка здійснюється після першого перечитування, то виразність не враховується.у 3-4 класах – в письмовій формі фронтально за показниками: спосіб, темп, розуміння прочитаного.

 • у 3-4 класах – в письмовій формі фронтально за показниками: спосіб, темп, розуміння прочитаного.

 • Учні мають прочитати текст мовчки і письмово виконати завдання.

 • Обсяг текстів:

 • - у 2 класі – 170-230 слів;

 • - у 3 класі – 250-310 слів;

 • - у 4 класі – 330-390 слів.У 2 класі передбачає первинне ознайомлення учнів із текстом під час читання його вголос учителем. При цьому другокласники мають стежити за читанням по тексту.

 • У 2 класі передбачає первинне ознайомлення учнів із текстом під час читання його вголос учителем. При цьому другокласники мають стежити за читанням по тексту.

 • Учні 3-4 класів читають текст самостійно мовчки або пошепки.

 • Після первинного ознайомлення з текстом, під час його опрацювання учні виконують письмові завдання.

 • Частина письмових завдань у 3-4 класах може проводитись у тестовій формі.У 2 класі письмова частина роботи передбачає:

 • У 2 класі письмова частина роботи передбачає:

 • 3 завдання з перевірки уміння працювати з літературним твором;

 • 1 творчого завдання.

 • У 3-4 класах:

 • 1 завдання з такого показника досвіду читацької діяльності, як обізнаність з колом дитячого читання;

 • по 2 завдання з таких показників, які практичне засвоєння літературознавчих понять і уміння працювати з літературним твором, дитячою книжкою, довідковою літературою;

 • 1 творчого завдання.

Учням пропонується прослухати незнайомий текст, орієнтовний обсяг якого:

 • Учням пропонується прослухати незнайомий текст, орієнтовний обсяг якого:

 • - у 2 класі – 140-160 слів;

 • - у 3 класі – 210-230 слів;

 • - у 4 класі – 280-300 слів.

 • Для письмової перевірки добирають 8 тестових завдань, з яких:

 • - 4 завдання закритого типу з вибором однієї правильної відповіді серед трьох пропонованих варіантів по 1 балу за кожне;

 • - 4 завдання відкритого типу по 2 бали за кожне.У кожному класі протягом навчального року проводять по 8 тематичних контрольних робіт, як у письмовій формі на окремому уроці, так і в усній – із виділенням 10-15 хвилин на кожному з певної кількості послідовних уроків.

 • У кожному класі протягом навчального року проводять по 8 тематичних контрольних робіт, як у письмовій формі на окремому уроці, так і в усній – із виділенням 10-15 хвилин на кожному з певної кількості послідовних уроків.Її здійснюють один раз за семестр у письмовій формі (математичний диктант, робота на картках тощо).

 • Її здійснюють один раз за семестр у письмовій формі (математичний диктант, робота на картках тощо).

 • Обсяг цієї роботи має містити не більше 12 арифметичних операцій.

 • Тривалість цієї роботи учитель визначає зважаючи на контингент класу, але не більше 25 хвилин.Підсумкова перевірка здійснюється письмово у формі тематичної контрольної роботи в кінці вивчення теми (2-4 кл.).

 • Підсумкова перевірка здійснюється письмово у формі тематичної контрольної роботи в кінці вивчення теми (2-4 кл.).

 • Протягом навчального року передбачається 6 тематичних контрольних робіт (по 3 роботи у кожному семестрі).

 • Тематична контрольна робота може бути: комбінованою, що включає завдання з кожного об’єкта, що підлягає підсумковій перевірці; тестовою, що складається із тестових завдань закритого і відкритого типів.Добирають 6 завдань – по 1 завданню з кожного об’єкта: підкреслити певне слово, дати коротку відповідь на запитання, з’єднати поняття із відповідним малюнком тощо.

 • Добирають 6 завдань – по 1 завданню з кожного об’єкта: підкреслити певне слово, дати коротку відповідь на запитання, з’єднати поняття із відповідним малюнком тощо.

 • Контрольна робота не передбачає розгорнутих відповідей.

 • Тестові роботи складаються з 3 завдань закритого типу з вибором однієї відповіді з трьох пропонованих варіантів і 2 завдань відкритого типу.Контрольні роботи можуть бути комбіновані або тестові.

 • Контрольні роботи можуть бути комбіновані або тестові.

 • Вони формуються та оцінюються за окремими вимогами.

 • Для підсумкової перевірки можуть готуватись контрольні роботи з іншими підходами до структурування і комбінування завдань, але з обов’язковим дотриманням вимог до навчальних досягнень учнів, зазначених у чинній програмі з навчального предмета. • Лист МОН України № 1/9-296 від 09.06.2016 року «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

 • Наказ МОН України від 19.08.2016 №1009 «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи».

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016р. №1/9-437 «Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 06.09.2016 №1/9-464 “Щодо надання деяких роз”яснень з організації навчально-виховного процесу у початковій школі”

 • Накази, листи МОН України, оновлені програми на сайтах: Закарпатського ІППО: info@zakinppo.org.ua та

 • http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка