Органiзацiя роботи рецептурно-виробничого вiддiлу аптеки завдання I функцiї рецептурно-виробничого вiддiлу (рвв)Дата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.


ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТИ РЕЦЕПТУРНО-ВИРОБНИЧОГО ВIДДIЛУ АПТЕКИ 1. Завдання i функцiї рецептурно-виробничого вiддiлу (РВВ).


 • РВВ - виконує наступнi завдання i функцiї по лiкарському забезпеченню населення:

 • прийом рецептiв вiд амбулаторних хворих (при вiдсутгностi самостiйних вiддiлiв запасу РВВ приймає рецепти-вимоги вiд ЛПЗ);

 • виготовлення лiкiв за рецептами i рецептами-вимогами;

 • контроль якостi виготовлених лiкiв;

 • вiдпуск лiкiв за рецептами медичних працiвникiв (при вiдсутностi самостiйного вiддiлу запасiв - вiдпуск лiкiв за рецептами-вимогами ЛПЗ).Спiвробiтники РВВ виконують такi види робiт:

 • прийом рецептiв i контроль правильностi їх виписування;

 • перевiрка норм одноразового вiдпуску лiкарських засобiв за одним рецептом;

 • реєстрацiя i облiк рецептiв, що поступли в аптеку;

 • виготовлення лiкiв зав iндивiдуальними прописами;

 • проведення внутрiаптечного контролю якостi лiкiв; • оформлення виготовлених лiкiв до вiдпуску;

 • вiдпуск екстемпоральних i готових лiкарських засобiв за рецептами медичних працiвникiв;

 • зберiгання лiкарських засобiв у вiдповiдностi з їх властивостями (наказ МОЗ України № 44);

 • ведення облiку i складання звiтностi за встановленими формами.

 • забезпечення зберiгання товарно-матерiальних цiнностей у вiддiлi.2. Склад основних i допомiжних примiщень РВВ.

 • Склад примiщень аптеки регламентується Постановою КМ України № 1570 (загальнi вимоги до примiщень) та наказом МОЗ України вiд 15.12.2004 N 626.

 • В РВВ видiляють робочi i виробничi примiщення. Виробничi примiщення дiляться на основнi i допомiжнi . Основними примiщення РВВ є:

 • асистентська кiмната;

 • асептичний блок.

 • зал обслуговування населення. • В склад допомiжних примiщень входять:

 • кабiнет провiзора-аналiтика;

 • кiмната одержання води очищеної

 • кiмната для миття та стерилізації посуду.

 • службово-побутові приміщення для персоналу

 • приміщення/зони для зберігання сировиниСуб'єкт господарювання повинен забезпечити обов'язковий склад та площу виробничих та допоміжних приміщень аптеки:

 • -аптека з виготовленням нестерильних лікарських засобів повинна мати такі окремі виробничі приміщення: асистентську - не менше 20 кв. м; для одержання води очищеної - не менше 8 кв. м;

 • для миття та стерилізації посуду - не менше 8 кв. м; окреме приміщення - кабінет провізора-аналітика або окреме робоче місце провізора-аналітика в асистентській; • аптека з виготовленням стерильних лікарських засобів в асептичних умовах повинна мати всі вищезазначені приміщення та додатково обладнані такі виробничі приміщення: для одержання води для ін'єкцій - площею від 8 кв. м (можливе суміщення з приміщенням для одержання води очищеної); асептична асистентська зі шлюзом - від 13 (10 + 3) кв. м; для стерилізації виготовлених лікарських засобів - від 10 кв. м; приміщення для контрольного маркування та герметичного закупорювання лікарських засобів - від 10 кв. м; • службово-побутові приміщення для персоналу (кімната персоналу, гардеробна, вбиральня), окреме приміщення або шафа для зберігання господарського та іншого інвентарю;

 • приміщення/зони для зберігання сировини, внутрішньоаптечної заготовки (концентратів, напівфабрикатів), готових лікарських засобів, допоміжних матеріалів, тари тощо;Iснує декiлька варiантiв планування робочих мiсяць провiзорiв, якi зайнятi прийомом рецептiв i вiдпуском лiкiв.

 • 1. Розмiщення робочих мiсць на площi самообслуговування спецiально обладнаної робочої зони (вiдкрита зона)

 • 2. Розмiщення робочого мiсця в залi обслуговування в iзольованiй зонi, повнiстю вiддаленої вiд iншої частини залу обслуговування заскляними або непрозорими перегородками. • 3.Планування робочого мiсця не на площадцi залу обслуговування, а в сумiсних з ним примiщеннях. При реалiзацiї цього варiанту робочого мiсця по прийманню рецептiв i вiдпуску лiкiв може бути органiзована за принципом кабiнетного обслуговування населення.Рацiональнi форми роздiлення працi провiзорiв РВВ

 • З врахуванням рацiональних форм роздiлення працi в аптеках з значним об’ємом роботи (1-ї групи) доцiльно органiзовати 2 робочих мiсця провiзора. Спецiалiзуються настуним чином:

 • один провiзор приймає рецепти на лiки i iндивiдуальне виготовлення i вiдпуск за ними лiкiв;

 • другий приймає рецепти на готовi лiкарськi засоби .

 • На робочому мiсцi провiзора, крiм традицiйного обладнання робочого мiсця провiзора, що зайнятий прийомом рецептiв, вiдпуском лiкiв повиннi бути:

 • ручка, червоний олiвець, наколки для чекiв, квитанцiї;

 • рецептурний журнал, квiтанцiйнi книжки, тарифи;

 • таблицi в.р.д. i в.д.д ядовитих та сильнодiючих речвин для дiтей та дорослих;

 • виписки з наказiв, що регулюють правила прийому рецептiв та вiдпуску лiкiв.3. Номенклатура i функцiональнi обов’язки працiвникiв РВВ.

 • зав.вiддiлом-провiзор;

 • провiзори, що зайнятi прийомом рецептiв, контролем якостi виготовлених лiкiв i вiдпуском лiкiв за рецептами;

 • провiзор-аналiтик;

 • фармацевти;

 • санiтарки. • На зав. РВВ покладаються, крiм викладених ранiше, наступнi обов’язки:

 • контроль за дотриманням правил вiдпуску лiкiв безплатно i на пiльгових умовах окремим категорiям хворих;

 • забезпечення контролю за дотриманням правил торгiвлi;

 • впровадження в аптечну практику сучаснi методи виготовлення, контролю якостi лiкiв i органiзацiї лiкарської допомоги населенню;

 • прививати правила медичної дентологiї фармацевтичному персоналу.На провiзора РВВ на вiдмiну вiд провiзора вiддiлу запасiв покладаються наступнi обов’язки:

 • На провiзора РВВ на вiдмiну вiд провiзора вiддiлу запасiв покладаються наступнi обов’язки:

 • здiйснювати прийом рецептiв, перевiряти правильнiсть їх оформлення, сумiснiсть iнгредiєнтiв, вiдповiднiсть доз до вiку хворого, контролювати правильнiсть прописування лiкарями рецептiв i доводити до вiдома безпосердньо керiвника всi випадки порушення правил виписування рецептiв;

 • проводити виготовлення лiкiв; • проводити вiдпуск лiкiв, дотримуючись наказiв та положень, що затвердженi МОЗ України, особливу увагу звертаючи на вiдпуск лiкiв з отруйними i сильнодiючими речовинами;

 • перевiряти правiльнiсть оформлення лiкiв iндивiдуального виготовлення при їх вiдпуску, перевiряти вiдповiднiсть номеру лiку, прiзвища та вiку хворого, пояснюючи хворому спосiб прийому i зберiганеня лiкiв в домашнiх умовах; • здiйснювати контроль якостi лiкiв, що виготовленi за екстемпоральною рецептурою;

 • проводити вiдвiшування препаратiв, що знаходяться на предметно-кiлькiсному облiку фармацевту;

 • слiдкувати за термiном зберiгання виготовлених лiкiв i здiйснювати вiдбiр лiкiв з протермiнованим термiном придатностi;

 • розпридiляти роботу серед фармацевтiв, давати необхiднi роз’яснення з питагнь технологiї виготовлення, оформлення, вiдпуску i зберiгання лiкiв, термiнах придатностi та iнш.;

 • вести реєстрацiю лiкiв, що вiдсутнi i якi вiдмовленi населенню;

 • керувати роботою пiдвiдомчого персоналу.Загальні правила виписування та оформлення рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення 4.1. Форми рецептурних бланкiв та правила виписування рецептiв.

 • Рецепт представляє собою письмове звертання лiкаря до фармацевтичного працiвника про виготовлення i видачу лiкiв. Вiн є важливим медичним, юридичним i фiнансовим документом. Загальнi вимоги до виписування та оформлення рецептiв на лiкарськi засоби i вироби медичного призначення затврдженi наказом МОЗ України вiд 19.07.2005 N 360. • Дія наказу поширюється на всі заклади охорони здоров'я незалежно від їх форм власності і підпорядкування та суб'єктів господарської діяльності, що займаються медичною практикою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами, відпуском лікарських засобів і виробів медичного призначення ЛПЗ, підприємствам, установам, організаціям.Рецепти обов'язково виписуються на:

 • рецептурні лікарські засоби;

 • безрецептурні лікарські засоби, вироби медичного призначення у разі відпуску їх безоплатно чи на пільгових умовах;

 • лікарські засоби, які виготовляються в умовах аптеки для конкретного пацієнта. • Рецепти виписуються на рецептурному бланку форми N 1 (ф-1) та спеціальному рецептурному бланку форми N 3 (ф-3), зразок якої затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 58 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів" (із змінами), та виготовляються друкарським способом.ФОРМА 1

 • ФОРМА 1

 • Прізвище, ім'я та по батькові і вік хворого _______________________ Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого _______ Назва та кількість виписаних лікарських засобів __________ Номер рецепта N _____ "___" _________ 20 ____ р. (дата виписки рецепта) лінія відриву ____________________________________________________

 • Форма рецептурного бланка N 1 (ф-1) для виписуваннялікарських засобів і виробів медичного призначення, щовідпускаються за повну вартість, безоплатно, з оплатою 50%, ітаких, що підлягають предметно-кількісному обліку(розмір 105 х 150) * Назва закладу Код закладу за ЗКУД (штамп закладу) Код закладу за ЗКПО Медична документація ф-1 _________________________________ Номер рецепта N______ РЕЦЕПТ "____"________ 20 _ р. (дорослий, дитячий)-

 • (дата виписки рецепта) потрібне підкреслити) ____________________________________

 • За повну вартість Безоплатно Оплата 50% ___________

 • Прізвище, ім'я та по батькові і вік хворого _____________ Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого ____________________ Прізвище, ім'я та по батькові лікаря _________________________

 • Rp:

 • Rp:

 • Rp:

 • Підпис та особиста печатка М. П.

 • лікаря (розбірливо) печатка лікувально - Рецепт дійсний протягом 10 днів профілактичного закладуФОРМА 3

 • ФОРМА 3

 • Спеціальний рецептурний бланк форми N 3 для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів Ідентифікаційний код згідно_____ Код згідно з ДКУД _______з ЄДРПОУ ____________________ Медична документація ф-3 (назва закладу) (штамп закладу) РЕЦЕПТ на право одержання лікарського засобу, що містить наркотичну чи психотропну речовину (документ суворої звітності) Серія ______________ N ___________ ___ ___________ 200__ р.Прізвище та ініціали, вік хворого ____________________

 • Адреса хворого та номер медичної карткиамбулаторного хворого ______________________________Історія хвороби (амбулаторна картка) N __________Прізвище та ініціали лікаря ____________________________________________________________________Rp:

 • _________________________________________________

 • Підпис і особиста Печаткапечатка лікаря лікувального(розбірливо) закладу Рецепт дійсний протягом 5 днів Рецепт залишається в аптеці * Бланк форми N 3 виготовляється за розміром: 75 мм х 120 мм, має відповідні ступені захисту. Серія та номер бланка зазначаються друкарським способом.5. Загальні правила виписування рецептів амбулаторним хворим.

 • Рецепт представляє собою письмове звертання лiкаря до фармацевтичного працiвника про виготовлення i видачу лiкiв. Вiн є важливим медичним, юридичним i фiнансовим документом.Правила виписування рецеатiв на лiки затвердженi наказом МОЗ України № 360 від 19.07.2005 р. (117 вiд 30 червня 1994 р.)

 • Загальнi правила виписування рецептiв наступнi: • Рецепт виписується чiтко i розбiрливо, чорнилами або шариковою ручкою з обов’язковим заповненням всiх граф рецептурного бланку.

 • Виправлення в рецептi не допускаються.

 • Склад лiкарства, позначення лiкформи, звенення лiкаря до фармацевтичного працiвника про вигшотовлення та видачу лiкарства виписуються латинскькою мовою. • Дозволяється використовувати латинськi скорочення, тiльки прийнятi в медичнiй та фармацевтичнiй практицi. Не допускається скорочення позначених близьких пiд назвою iнгредiєнтiв, що не дозволяє встановити, яке лiкарство прописано.

 • Назва ядiв i наркотичних засобiв пишиться спочатку рецепта, потiм всi іншi iнгредєнти. Виписуючи ядовитi i сильнодiючi речовини в дозi, яка перевершує в.р.д., лiкар зобов’язаний написати дозу прописом, проставити знак оклику. • Спосiб застосування вказується на державнiй мовi - регiону з позначенням дози, частоти, часу прийому i його тривалостi. Забороняється обмежуватись загальними вказiвками типу «внутрiшнє», «вiдомо» i т.п.

 • при необхiдностi термiнового вiдпуску лiкарства у верхнiй частинi рецепта проставляється позначення cito або statum

 • в рецептi кiлькiсть рiдких речовин вказується в мл, г, краплях, iнших в грамах.

 • лiкарям забороняєься виписувати рецепти на лiкарства, якi не дозволенi до застосування в Українi.Забороняється виписувати амбулаторним хворим рецепти

Рецепти на лiки для амбулаторних хворих дiйснi при наявностi наступних реквiзитiв:

 •  кутовий штамп закладу охорони здоров'я

 •  дати виписки рецепта

 •  ПIБ хворого

 •  вiку хворого

 •  ПIП лiкаря

 •  адреси хворого або № медичної карти хворого в ф.1 i спецiальному

 •  склад лiкарської форми

 •  кiлькiсть доз

 •  спосiб застосування

 •  пiдпис i особисту печатку лiкуючого лiкаря, а в потрiбних випадках печатку ЛПЗ, пiдпису головного лiкаря -або його заступника,зав.вiддiлення.

 • Лікарі, які займаються приватною медичною практикою, на рецептурних бланках у верхньому лівому куті зазначають свою адресу, номер ліцензії та дату її видачі.6.Правила виписування рецептів (вимог) різними категоріями медичних працівників

 • Рецепти на лікарські засоби і вироби медичного призначення виписуються лікарями закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування, згідно з видами медичної практики, на які було видано ліцензію МОЗ України та відповідно до лікарських посад . Рецепти на лікарські засоби, вироби медичного призначення, які відпускаються на пільгових умовах чи безоплатно, дозволяється виписувати лікарям державних та комунальних закладів охорони здоров'я за узгодженням з органами охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій. • Рецепти виписуються хворому за наявності відповідних показів з обов'язковим записом про призначення лікарських засобів чи виробів медичного призначення в медичній документації (історія хвороби, медична карта амбулаторного чи стаціонарного хворого). Рецепти виписуються на лікарські засоби, зареєстровані в Україні. • Наркотичні і психотропні лікарські засоби та прекурсори списку і таблиці ІУ у чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами дозволяється виписувати тільки лікарям, які працюють у державних і комунальних закладах охорони здоров’я.Особливості виписування Рецептів на лікарські засоби, що виготовляються в умовах аптеки

 • Рецепти на лікарські засоби, які виготовляються в аптеці, виписуються в розгорнутому вигляді.

 • Назви наркотичних (психотропних) та отруйних лікарських засобів пишуться на початку Рецепта, далі - усі інші лікарські засоби (інгредієнти).

 • При виписуванні наркотичних (психотропних), отруйних та сильнодіючих лікарських засобів у дозах, що перевищують вищі одноразові дози, медичний працівник зобов'язаний написати дозу цього засобу словами і поставити знак оклику.

 • Кількість твердих та сипучих лікарських засобів указується у грамах (0,001; 0,01; 0,5; 1,0), рідких - у мілілітрах, грамах, краплях.

 • При необхідності негайного відпуску хворому ліків у верхній частині Рецепта проставляється позначка "cito" (швидко) або "statim" (негайно). • Рецепти обов'язково виписуються на:

 • - рецептурні лікарські засоби;

 • - безрецептурні лікарські засоби, вироби медичного призначення у разі відпуску їх безоплатно чи на пільгових умовах;

 • - лікарські засоби, які виготовляються в умовах аптеки для конкретного пацієнта. • Рецепти виписуються на рецептурному бланку форми N 1 (ф-1) та спеціальному рецептурному бланку форми N 3 (ф-3), зразок якої затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 58 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів" (із змінами) • Забороняється нанесення на рецептурний бланк будь якої інформації (в тому числі і рекламної), за винятком номера страхового поліса (за необхідності). • Усі специфічні вказівки, помітки медичного працівника ("Хронічно хворому", "За спеціальним призначенням") додатково завіряються його підписом та печаткою. • Рецепти на лікарські засоби, крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів та лікарського засобу трамадол (незалежно від його торговельної назви та лікарської форми далі -трамадол), і вироби медичного призначення виписуються на рецептурних бланках ф-1. • Рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами та трамадол виписуються на спеціальних рецептурних бланках ф-3. Рецепт ф-3 додатково підписується керівником закладу охорони здоров'я або його заступником з лікувальної роботи (а в разі їх відсутності - підписом завідувача відділення цього закладу, на якого покладена відповідальність за призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів та трамадолу) і завіряється печаткою суб'єкта господарювання. • На рецептурних бланках ф-1 дозволяється виписувати не більше трьох найменувань лікарських засобів. Одне найменування лікарського засобу виписується у разі:

 • - призначення пільговим категоріям населення на бланку ф-1;

 • - які підлягають предметно-кількісному обліку;

 • - призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів та трамадолу на бланку ф-3. • Рецепти на лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку, що відпускаються на пільгових умовах чи безоплатно, крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів та трамадолу, виписуються у 2 примірниках на бланку ф-1.

 • У разі виписування безоплатно чи на пільгових умовах наркотичних (психотропних) лікарських засобів та трамадолу поряд з виписуванням Рецепта на бланку ф-3 виписуються додатково Рецепти на бланку ф-1. • Пільговим категоріям пацієнтів, що проводять ін'єкції поза межами лікувально-профілактичних закладів (діабет, онуохворим), дозволяється виписувати до 100 г етилового спирту безоплатно на місяць.

 • У разі необхідності (відрядження, відпустка тощо) пацієнту, в тому числі тим, хто має право на безоплатне чи пільгове забезпечення, дозволяється виписувати на одному рецептурному бланку лікарські засоби в кількості, передбаченій для тримісячного курсу лікування, ураховуючи норми відпуску лікарських засобів. При виписуванні таких Рецептів лікар повинен зробити вказівку "Хронічно хворому". • У разі необхідності, відповідно до дозового режиму, дозволяється виписувати Рецепт на лікарський засіб в кількості, необхідній для продовження чи повторення курсу лікування, шляхом зазначення кратності видачі ліків, за винятком лікарських засобів, для яких встановлені норми відпуску

 • Для хворих із затяжними і хронічними захворюваннями Рецепти на лікарські засоби, що містять фенобарбітал у суміші з іншими лікарськими засобами та належать до рецептурних, можуть виписуватись на рецептурному бланку ф-1 на курс лікування до одного місяця з обов'язковою вказівкою лікаря "За спеціальним призначенням".Порядок прийому та облiку поступивших в аптеку рецептів

 • При прийомi рецепта провiзор РВВ зобов’язаний:

 • 1.Уважно прочитати рецепт, звернути увагу на дату виписки рецепту, правильнiсть виписування рецепту у вiдповiдностi з вимогами наказу 360 на правильнiсть оформлення рецепту - наявнiсть штампу ЛПЗ, печатки, пiдпису лiкуючого лiкаря, в окремих випадках - iншої печатки та пiдписiв - на сумiснiсть входящих iнгредiєнтiв. • 2.уточнити вiк хворого i звернути увагу на дози виписаних iнгредiєнтiв. Особливу увагу придiлити лiкарським препаратам , якi назначенi для дiтей та лiки, в склад яких входять речовини списку А i Б. У випадку, якщо ядовита або сильнодiюча речовина виписана дитинi до 14 рокiв або хворому понад 60 рокiв, поровiзор зобов’язаний перевiрити дозуванння у вiдповiдностi з вiковою таблицею зменшення для цих хворих. • 3.для загострення уваги фармацевта при виготоленнi лiкiв, найменування ядовитих, наркотичних речовин i спирту етилового необхiдно пiдкреслити червоним олiвцем.

 • 4.Приймаючи рецепти на лiкарськi засоби, що мають затвердженi норми вiдпуску за одним рецептом, провiзор зобов’язаний провiрити норму одноразового вiдпуску. • 5.при отриманнi рецепта на наркотичні речовини, психотропні i на спирт етиловий в чистому виглядi, звернути звернути увагу на те, що такi рецепти повиннi бути виписанi ЛПЗ, який розмiщений в одному адмiнiстративному районi з аптекою. • 6.рецепти, якi виписанi i оформленi з порушенням «Правил виписування рецептiв на лiки», а також рецепти, що мiстять несумiснi лiкарськi речовини, вважаються недiйсними. Такi рецепти погашаються провiзором штампом «Рецепт недiйсний». • 7.пiсля встановлення правильностi виписаного рецепту провiзор визначає вартiсть лiкарства, враховуючи вартiсть iнгредiєнтiв, води очищеної, упаковки, тарифу за виготовлення лiкарськиї форми.

 • 8. пiсля оформлення вартостi лiкарства рецепт реєструється в облiковiй долкументацiї. Затверджена форма рецептурного журналу АП-65 i квiнтацiї на замовлене лiкарстввао. Обi цi форми призначенi для облiку iндивiдуального виготовлення лiкiв. В рецептурному журналi вказується дата. № рецепта. ПIБ хворого. Вид лiкарської форми, вартiсть лiкарства. Адреса i телефон хворого. Введена графа «розмiр за виготовлення» та -вартiсть води очищегної. • Квiтанцiя на замовлене лiкарство складаєтьсяз 3-х частин: лiва залишається в аптецi для облiку прийнятих рецептiв, середня видається хворому для оплати i отримання лiкарства, права прикрiплюється до рецепту. В квитанцiї вказується ПФБ хворого, вартiсть лiкарської форми, вид лiкарської форми, час виготовлення лiкарства. • 9.В кiнцi робочого дня -змiни - на пiдставi пiдрахованих пiдсумкiв рецептур-ного журналу або корiнцiв квiнтацiй на замовлене лiкарство (на екстемпорельне лiкарство) i касових чекiв (на готовий лiкарський засiб) заповнюється «Журнал облiку рецептури -АП-71. В ньому вiдображається кiлькiсть i вартiсть вiдпущених за змiну (день) екстемпоральних i готових лiкарських засобiв, в т.числi вiдпущених безплатно i на пiльгових умовах.»Каталог: data -> kafedra -> theacher -> upr ekon -> fd hroshovyy -> %D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Поняття, призначення та квалiфiкацiя документiв як джерела управлiнської iнформацiї
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. Цей облік формує інформацію у вартісному, натуральному та трудовому вигляді. Фінансовий, він же бухгалтерський облік
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Процес управління маркетингом
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 1. Основи трудового права
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Характеристика оподаткування аптечних підприємств Принципами побудови системи оподаткування є
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Облік безготівкових взаєморозрахунків в аптечних підприємствах
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 1. Джерела постачання товарно-матерiальних цiнностей в аптеку


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка