Органiзацiя як пiдприємство повинна вiдповiдати вимогам: Наявність хоча б двох людей, котрі вважаються частиною цiєї групиДата конвертації16.06.2016
Розмір445 b.Органiзацiя як пiдприємство повинна вiдповiдати вимогам:

 • Наявність хоча б двох людей, котрі вважаються частиною цiєї групи.

 • наявність хоча б однiєї мети, яку приймають як загальну всi члени певної групи.

 • наявнiсть членiв групи, якi навмисно працюють разом, аби досягти значущої для всiх мети.

 • Отже органiзацiя - це група людей, дiяльнiсть яких свiдомо координується для досягнення загальної мети або цiлей.

 • Органiзацiя - специфiчне соцiальне утворення, систиматично орiєнтоване на виробництво товарiв i (або) послуг.ВИДИ ОРГАНIЗАЦIЙ • За юридичним статусом:

 • юридичнi особи

 • неюридичнi особи

 • За формами пiдприємництва - пiдприємства, товариства і т.д.

 • За характером адаптацiї до змiн -механiстичнi і органiстичнiЗа способом i метою утворення органiзацiї:

 • Формальнi органiзацiї - група працiвникiв, дiяльнiсть яких свiдомо планується, мотивується, контролюється та регулюється для досягнення певної цiли. Ними є пiдприємства,вiддiли, академiчнi групи.

 • Неформальнi органiзацiї - це групи працiвникiв, що виникають i функцiонують спонтанно (любителi певних видiв спорту, туризму).Життєвий цикл організації

 • І етап - «Народження»

 • проникнення на ринок;

 • забезпечення виживання за збиткової дiяльностi;

 • забезпечення у достатнiх обсягах капiтальних вкладень для започаткування дiяльностi органiзацiїІІ етап - «Дитинство»

 • закрiплення на ринку;

 • забезпечення беззбиткової дiяльностi3. «Юнiсть»

 • суттєве розширення цiльових сегментiв ринку;

 • забезпечення високих темпiв зростання прибутку;

 • iнвестування розвитку на засадах самофiнансуванняІІІ етап - Рання зрiлiсть

 • подальше розширення сегменту ринку;

 • орiєнтацiя на регіональну диверсифiкацiю;

 • забезпечення стабільного росту прибутків на оптимальному рiвнi«Завершальна зрiлiсть»

 • формування іміджу підприємства;

 • збалансоване зростання;

 • орiєнтацiя на галузеву диверсифiкацiю з метою пiдтримання рiвня конкурентоспроможностi;

 • забезпечення пiдтримання рiвня прибутковостi на оптимальному рiвнi

«Старiння»

 • збереження позицiй або часткове зменшення обсягiв виробництва;

 • згортання дiяльності; зниження прибутковостi, фiнансової стiйкостi«Вiдродження» (або «Спад»)

 • суттєве оновлення форм, видiв та напрямкiв дiяльностi;

 • забезпечення умов для зростання прибутковостi;

 • залучення значних обсягiв iнвестицiй3. Фактори впливу на органiзацiю

 • Фактори впливу на органiзацiю - рушiйнi сили, якi впливають на виробничо-господарську дiяльнiсть органiзацiї та забезпечують певний рiвень отриманих результатiв.

 • Їх класифiкують за 2-ма ознаками:

 • рiвень впливу (мiкрорiвень, макрорiвень);

 • середивище впливу (внутрiшнє, зовiнiшнє).Фактори впливу на органiзацiю (за рiвнем)

 • Мiкроекономiчнi

 • цiлi;

 • структура;

 • завдання;

 • технологiя;

 • працiвники;

 • ресурси;

 • постачальники;

 • споживачi;

 • конкуренти;Макроекономiчнi фактори

 • законодавчi акти;

 • укази,постанови;

 • стан економiки;

 • мiжнародне оточення

 • соцiально-культурнi обставини;За середовищем впливу відокремлюють:

 • фактори внутрiшнього середовища органiзацiї (формують органiзацiю iз середини);

 • фактори зовнiшнього середовища органiзацiї (пов’язанi з розглядом органiзацiї як вiдкритої системи).4.Складовi внутрiшнього середовища органiзiцiї

 • Цiлi - це конкретний кiнцевий стан або бажаний результат, якого прагне домогтиcя група, працюючи разом.

 • Структура органiзацiї - це логiчнi взаємовiдносини рiвнiв управлiння i функцiональних галузей, побудована в такiй формi, котра дозволяє ефективно досягти цiлей органiзацiї. • Завдання - це запропонована робота, серiя робiт або частина роботи, яка повинна бути виконана заздалегідь установленим способом у заздалегідь обумовленi термiни. З технiчного погляду завдання пропонуються не працiвниковi, а його посадi.

 • Завдання органiзацiї традицiйно подiляються на три категорiї. Ця робота з людьми, предметами (машинами) та iнформацiєю.Технологiя - четверта важлива внутрiшня перемiнна.

 • Технологiя - це поєднання квалiфiкованих навичок, обладнання, інфраструктури, iнструментiв, i вiдповiдних технічних знань, необхідних для здійснення бажаних перетворень у матеріалах, iнформацiї або людях.

 • Завдання i технологiя тiсно зв'язанi мiж собою.Люди є центральним фактором у будь-якiй моделi управлiння

 • Ситуацiйний пiдхiд до управлiння розглядає три основнi аспекти людської перемiнної:

 • поведiнка окремих людей в групах,

 • характер поведінки керiвника,

 • функціонування менеджера в ролі лідера та його вплив на поведінку окремих людей i груп. • Внутрішнє середовище організації – комплекс змінних параметрів, які характеризують ситуативний стан організації, формуються та контролюються керівництвом або виникають під впливом зовнішнього середовища • Будь-яка організація є системою, утвореною певною кількістю внутрішніх змінних елементів.

 • Центром діяльності організації є людина, яка може бути співробітником або зовнішньо зацікавленою особою.

 • Місце людського компонента у внутрішньому середовищі організації залежить від поведінки окремих людей, людей в групах, керівника, його впливу на поведінку окремих людей та їх груп.Фактори зовнішнього середовища організації.

 • Зовнішнє середовище організації – сукупнiсть господарських суб’єктiв, економiчних, суспiльних i природних умов, нацiональних та мiждержавних структур та зовнiшнiх щодо пiдприємства умов i чинникiв.Фактори прямого впливу.

 • Споживачi для хiмiко-фармацевтичних пiдприємств це - ЛПЗ, аптечнi склади, аптеки; для аптек - це ЛПУ, хворi i населення. Необхiдно виробляти i пропонувати для реалiзацiї товари, на який iснує попит

 • Необхiдно вивчати попит i споживання лiкiв, ретельно вивчати своїх споживачiв;

 • робити гнучку цiнову полiтику;

 • надавати додатковi послуги

Постачальники

 • Постачальники забезпечують органiзацiю лiкарською сировиною, таро-пакувальними матерiалами, аптеки - готовими лiкарськими засобами. Несвоєчаснi поставки, пiдвищення цiн, недотримання вимог постачальником знижує ефективнiсть роботи органiзацiї

Конкуренти

 • До них належать органiзацiї, якi займаються аналогiчною дiяльнiстю. Конкуренцiя заохочує органiзацiю постiйно вдосконалювати свою виробничо-збутову дiльнiсть з метою досягнення необхiдного рiвня конкурентоспроможностi

 • Необхiдно усебiчно i систиматично вивчати своїх конкурентiв, пропонувати покупцям конкурентоспроможну продукцiюОргани державної влади

 • Це законодавчi органи, рiзнi державнi установи представницької i виконавчої влади (Верховна рада, Кабiнет Мiнiстрiв України, МОЗ України, Державна податкова адмiнiстрацiя України), якi наглядають за дотриманням законiв i наказiв i видають необхiднi нормативнi акти.

Роль середовища непрямого впливу.

 • Для всіх організацій важливе значення як фактор середовища непрямого впливу мають стосунки з громадськістю того регіону, в якому вони функціонують.

 • Через те організації зацікавлені у підтримці добрих стосунків з громадськістю. Це може виявлятися у формі фінансування охорони здоров׳я на місцях, освіти, створення різних фондів.Мiжнароднi подiї

 • Будь-якi полiтичнi, економiчнi, соцiальнi подiї, що вiдбуваються свiтi й стосуються бiльше двох країн свiтового спiвтовариства.

 • Порушується постачання лiкарськими субстанцiями, таропакувальними матерiалами, готовими лiкарськими засобами iз країн, якi своєчасно не змогли отримати необхiднi ресурси.Науково - технiчний прогрес

 • Охоплює процес розвитку науки i технiки, що зумовлює глибокi перетворення у всiх верствах суспiльства.

 • Наприклад, пiдприємство закупило нову технологiчну лiнiю «Glat» для грануляцiї в процесi виготовлення таболеток. Це дозволило рiзко пiдвищити якiсть таблеток, стати конкурентом для iнших органiзацiй, що займаються виготовленням таблеток.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка