Ортоміксовіруси віруси грипу людини ортоміксовіруси найбільш характерні властивостіДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.


ОРТОМІКСОВІРУСИ ВІРУСИ ГРИПУ ЛЮДИНИ


ОРТОМІКСОВІРУСИ

 • Найбільш характерні властивості:

 • Геном – одноланцюгова фрагментована РНК.

 • Не розмножуються в присутності акти-номіцину Д і не утворюють інфекційних віріонів в клітинах без ядра.

 • Відрізняються швидкою антигенною мінливістю, що приводить до появи нових варіантів.ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ВІРУСІВ ГРИПУ

 • Тип А

 • Викликають: епідемії, пандемії

 • Повторюваність: 2-3 роки

 • Тривалість імунітету: 1-2 роки

 • Виділення від хворих: 70%

 • Культивування в КЕ: 36-37ºС – 48 год

 • Морфологія вірусів: сфе-рична, нитковидна

 • Мінливість антигенів: висока (шифт, дрейф)Морфологія: куляс-ті, 80-120 нм; зустрі-чаються ниткоподіб-ні форми; спіраль-ної симетрії; мають 3-шарову оболонку; на поверхні шипи – гемаглютинін та нейрамінідаза.

 • Морфологія: куляс-ті, 80-120 нм; зустрі-чаються ниткоподіб-ні форми; спіраль-ної симетрії; мають 3-шарову оболонку; на поверхні шипи – гемаглютинін та нейрамінідаза.

Антигeнна структура

 • 2 основних антигени:

 • S-антиген (“soluble” – розчинний) - загальний, пов’язаний із нуклео-протеїном вірусу, ідентичний у всіх вірусів типу А і виявляється в РЗК;

 • V-антиген (“viral” – вірусний) – по-в’язаний з Н і N-антигенами; виявляється у реакціях РГГА, РЗК, преципітації в гелі, постійно змінюється в організмі людини за дії імунного пресу, призводить до до утворення нових підтипів вірусів, які відрізняються гемаглютиніном і нейрамінідазою.У вірусів грипу людини виділено 3 гем-аглютиніни (Н1, Н2, Н3) і 2 нейра-мінідази (N1 і N2).

 • У вірусів грипу людини виділено 3 гем-аглютиніни (Н1, Н2, Н3) і 2 нейра-мінідази (N1 і N2).

 • Існує 2 види мінливості гемаглютиніну і нейрамінідази: :

 • Дрейф (мала мінливість) – кількісні зміни і приводять до селекції нових варіантів;

 • Шифт (глибока мінливість) – якісні зміни з періодичністю 10-18 років, приводять до виникнення пандемій.РEЗИСТEНТНІСТЬ

 • Віруси грипу мало стійкі в зовнішньому середовищі:

 • при кімнатній температурі інактивуються через кілька годин;

 • при температурі 56 °С – через 5-10 годин;

 • легко знешкоджуються

 • за дії жиророзчинників,

 • а також дезрозчинів та

 • УФ променів.КУЛЬТИВУВАННЯ ВІРУСІВ ГРИПУ

 • Легко культивуються в курячих ембріонах: най-ефективніший шлях зара-ження – в амніотичну по-рожнину (10-11-денні КE; час 48-72 години інкубації).

 • Можна культивувати в культурі клітин /добре роз-множуються, але не завжди виявляють ЦПД/.ПАТОГЕНЕЗ ГРИПУ

 • Грип – гостре інфекційне захворювання з ураженням слизової оболонки дихальних шляхів.

 • Передається повітряно-краплинним шляхом; в клітини циліндричного епітелію, розмножується 8-12 год. З одного утворюється 103 віріонів.ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

 • 1). Риноцитоскопічне дослідження: вивчають мазки-відбитки з нижньої частини носової раковини, пофарбовані сумішшю основного фуксину і метиленового синього. У цито-плазмі циліндричного епітелію, а також у цитоплазмі дегенерованих макрофагів і лейкоцитів розташовуються широкі кон-туровані включення

 • червоного кольору.2). Eкспрес-діагностика: виявлення специфічного вірусного антигену методом флуоресціюючих антитіл – МФА (мазки з носу, секрет, змиви з носоглотки, секційний матеріал). Можна також застосовувати реакцію непрямої гемадсорбції (РНГадс) з еритроцитами барана. Реакція пасивної гемадсорбції (РПГадс) – виявляють з допо-могою еритроцитарного антитільного діаг-ностикуму.

 • 2). Eкспрес-діагностика: виявлення специфічного вірусного антигену методом флуоресціюючих антитіл – МФА (мазки з носу, секрет, змиви з носоглотки, секційний матеріал). Можна також застосовувати реакцію непрямої гемадсорбції (РНГадс) з еритроцитами барана. Реакція пасивної гемадсорбції (РПГадс) – виявляють з допо-могою еритроцитарного антитільного діаг-ностикуму.3). Вірусологічний метод: виділення вірусу в куря-чому ембріоні і культурі тканини з послідуючою ідентифікацією за допомо-гою специфічних сирова-ток у реакціях: РГГА, РЗК, РН, РІФ, РП, РEМА.

 • 3). Вірусологічний метод: виділення вірусу в куря-чому ембріоні і культурі тканини з послідуючою ідентифікацією за допомо-гою специфічних сирова-ток у реакціях: РГГА, РЗК, РН, РІФ, РП, РEМА.Виділення вірусу на курячих ембріонах: вводять 10-11-денним курячим ембріонам в амніотичну 0,1 мл та 0,2 в алантоїсну порож-нину. Ідентифікацію виділених вірусів прово-дять у РЗК, РГГА.

 • Виділення вірусу на курячих ембріонах: вводять 10-11-денним курячим ембріонам в амніотичну 0,1 мл та 0,2 в алантоїсну порож-нину. Ідентифікацію виділених вірусів прово-дять у РЗК, РГГА.

 • Виділення вірусу в культурі тканин: заражають одношарові трипсинізовані куль-тури з нирок мавп, ембріону людини, одно-денних курчат, перещеплювані – типу МДСК та LLC-MK-2. Ідентифікують у РГГА або в реакції пригнічення (гальмування) гемад-сорбції на інфікованій культурі (РГГадс).4). Серологічний метод: виявляють наростання титру антитіл у парних сироватках в реакціях: РГГА, РЗК, РН, РП, РІД, РНГА, РРГ, МФА прямий і непрямий, ІФА, РІА, РПГА.

 • 4). Серологічний метод: виявляють наростання титру антитіл у парних сироватках в реакціях: РГГА, РЗК, РН, РП, РІД, РНГА, РРГ, МФА прямий і непрямий, ІФА, РІА, РПГА.ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ГРИПУ

 • Джерело – хвора людина, шлях передачі – краплинно-аерогенний, сприйнятливість – загальна.

 • Діти до 6 місяців хворіють рідко, завдяки материнському імунітету і малому контакту.

 • У віці від 6 місяців до 3 років захворювання перебігає важко.

 • Старші люди хворіють рідко, але важко.

 • Спалахи і епідемії частіше бувають у холодний період року.ШВИДКЕ ПОШИРЕННЯ ЕПІДЕМІЙ ГРИПУ ПОЯСНЮЄТЬСЯ:

 • ШВИДКЕ ПОШИРЕННЯ ЕПІДЕМІЙ ГРИПУ ПОЯСНЮЄТЬСЯ:

 • Коротким інкубаційним періодом

 • Мінливістю віруса

 • Наявністю багатьох типів, підтипів, варіантів

 • Легкістю передавання

 • Загальною сприйнятливістю

 • Недовготривалим імунітетомПРОФІЛАКТИКА ГРИПУ

 • Специфічна активна. Вакцини живі і інактивовані.

 • Живі:

 • яєчна: готується шляхом пасажів у курячих ембріонах /інтраназально, дворазово (через 20-30 днів)/;

 • тканинна: готують на культурі клітин нирки ембріона курчат /перорально 3 рази через 10 днів; за 1-2 місяці до початку спалаху/;Інактивовані:

 • Інактивовані:

 • віріонна – вбита, очищена /0,2 мл внутріш-ньошкірно одноразово/;

 • субодинична – містить компоненти вірусної частки /руйнують віруси, розділяють, антигени діалізують, центрифугують/;

 • розщеплена – отримують шляхом обробки вірусів після концентрації детергентами (твін-ефір, тритон N 101, три-н-бутил-фосфат).

 • Вводять підшкірно 0,5 мл внутрішньо-м’язево чи підшкірно.Вакцини зменшують захворюваність у 1,5-2,5 рази.

 • Вакцини зменшують захворюваність у 1,5-2,5 рази.

 • Специфічна пасивна профілактика – гамаглобулін.

 • Хіміопрепарати: найактивніший – риман-тадин/амантадин (добова доза – 50 мг, 30 діб у період епідемії).

 • Можливе використання інтерферону або індукторів ендогенного інтерферону (можуть бути живі вірусні вакцини – ентеральні і паротитні).Неспецифічна профілактика:

 • Неспецифічна профілактика:

 • Санітарно-гігієнічні заходи:

 • провітрювання приміщення;

 • ультрафіолетове опромінення;

 • боротьба з протягами;

 • носіння марлевих масок;

 • кип’ятіння предметів, які використовують хворі.

 • Загальні протиепідемічні заходи:

 • раннє виявлення хворих;

 • розмежування хворих і здорових;

 • заборона масових зборів людей;

 • організаційні питання.ВІРУС ПТАШИНОГО ГРИПУВперше виділений від птахів у 1955 році (тип А).

 • Вперше виділений від птахів у 1955 році (тип А).

 • H5N1 – вірус пташиного грипу.

 • 2003 рік – 6 країн (Камбоджа, Китай, Індонезія, Японія, Лаос, Південна Корея).

 • Загинуло і було знищено біля 140 млн. птахів.

 • З липня 2004 року – випадки захворюваності людей з тяжким перебігом та високим ступенем летальності.Двічі перей-шов міжви-довий бар’єр – 1997 – “птах – людина”, 2003 – “птах – котячі”.

 • Двічі перей-шов міжви-довий бар’єр – 1997 – “птах – людина”, 2003 – “птах – котячі”.Тривалий час виживає в секретах, випорожненнях і тканинах птахів, у воді.

 • Тривалий час виживає в секретах, випорожненнях і тканинах птахів, у воді.

 • Чутливий до кислого середовища, жиророзчинників, температури.

 • Чинники передачі – вода, м’ясо і яйця птахів, їжа з цих продуктів (недостатньо термічно оброблені).

 • Висока небезпека – виділення як хворих, так і здорових птахів водно-болотяного і морського комплексів, передача з пухом та пір’ям.Особливості перебігу:

 • Особливості перебігу:

 • переважне ураження дітей і молоді /середній вік 15 років/;

 • період заразності – з 2-ої доби проявів хвороби до повного одужання;

 • інкубаційний період – 3-5 днів;

 • відсоток летальності хворих на тяжкі форми – 30-100%.

 • Виникає: первинна грипозна пневмонія і поліорганні ураження, що зумовлює високу летальність.

 • Може проявлятися: кон’юнктивітом, пневмо-нією, ГРЗ, гастроентеритом, гепатитом, нирковою недостатністю, енцефалітом.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка