Основнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностейДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Основнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей

 • Iнвентаризацiя є одним iз методiв бухгалтерського облiку. Iнвентаризацiя - це спосiб перiодичної перевiрки фактичної наявностi i стану товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i розрахункiв, зпiвставлення їх з даними бухгалтерського облiку

 • Згiдно Закону України «Про бухгалтерський облiк» i наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 1994р. №69 затверджена «Iнструкцiя про порядок проведення iнвентаризацii основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей,грошових коштiв: документiв i розрахункiв в органiзацiях незалежно вiд форм власностi» • Основними задачами iнвентаризацiї являються:

 • виявлення фактичної наявностi основних засобiв,нематерiальних активiв,товарно-матерiальних цiнностей,грошових коштiв

 • контроль за збереженням матерiальних цiнностей i грошових коштiв шляхом зпiвставлення фактичної наявностi з даними бухгалтерського облiку. • виявлення товарно-матерiальних цiнностей, частково втративших свою первiсну якiсть;

 • виявлення зверхнормативних i невикористаних матерiальних цiнностей i грошових коштiв,а также правил утримування i екплуатацiї обладнання i iнших основних засобiв; • перевiрка реальної вартостi,що облiкованi на балансi товарно-матерiальних цiнностей,сум грошових коштiв в касах, на розрахунковому i других рахунках в закладах банкiв, гроошових коштiв на шляху, дебеторської i кредиторської заборгованностi, незавершеного виробництва, розходiв майбутнього перiоду.2. Види i термiни проведення iнвентаризацiї

 • Об’єкти i перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї визначаються власником (керiвником) пiдприємства, крiм випадкiв, коли її проведення є обов’язковаим згiдно iз законодавством. Розрiзняють iнвентаризацiї:

 • плановi i внеплановi (раптовi);

 • повнi (суцiльнi) i неповнi (вибiрковi);

 • рiчнi i перiодичнi. • Кiлькiсть iнвентаризацiй в звiтному роцi, дати їх проведення,перелiк товарно-матерiальних цiнностей, що пiдлягають iнвентаризацiї , визначаються пiдприємством,крiм випадкiв,коли проведення iнвентаризацiї є обов’язковим.

 • Iнвентаризацiя проводиться в обов’язковому порядку в наступних випадках:

 • в випадку змiни матерiально вiдповiдальних осiб - на день прийому - передачi справ; • при встановленнi фактiв крадiжок, пограбувань, розкрадання або злоумислiв, порчi цiнностей - негайно по встановленню таких фактiв;

 • пiсля пожежi або стихiйного лиха - негайно по закiнченню пожежi або стихiйного лиха.

 • при переоцiнцi основних засобiв (фондiв) або товарно-матерiальних цiнностей,якщо переоцiнцi пiдлягають бiльше 1/3 цiнностей. • при передачi майна державного пiдприємства в аренду, приватизацiї майна державного пiдприємства в акцiонерне товариство;

 • перед складанням рiчної бухгалтерської звiтностi, крiм майна, цiнностей, коштiв, iнвентаризацiя яких проводилась не ранiше 1 жовтня звiтного року; • за приписом судово-слiдчих органiв;

 • при колективнiй (бригаднiй) матерiальнiй вiдповiдальностi проведення iнвентаризацiї обов’язково при змiнi керiвника колективу (бригади), при вибуттi з колективу бiльше 50% його членiв, а також за вимогою одного або декiлькох членiв колективу.

 • у разi лiквiдацiї пiдприємства. • Згiдно «Iнструкцiї про порядок проведення iнвентаризацiї .... .» в пiдприємствах незалежно вiд форм власностi зобов’язанi проводити iнветаризацiю в наступнi термiни: • * будівель, споруд та iнших основних фондiв - один раз в 3 роки

 • товарiв: на складахi базах - не рiдше 1 разу в рiк, но не ранiше 1 листопада

 • товарiв i тари в пiдприємствах роздрiбної торгiвлi - аптеках - не рiдше 2 рази на рiк • грошових засобiв, грошових документiв, цiнностей i бланкiв строгої звiтностi - не менше 1 разу в квартал

 • розрахункiв з банками (по розрахункам та iншим рахункам, ссудам отриманим з бюджету i т.д) - по мiрi виписок банку, а по переданим в банк по iнкасо розрахункам документам - на 1 число кожного мiсяця • розрахункiв по платежам в бюджет - не менше 1 разу в квартал

 • розрахункiв з дебиторами i кредиторами - не менше 2 раз в рiк

 • розрахункiв по компенсацiї матерiального ущербу - не рiдше 2 раз в рiк,

 • недостачi i втрати вiд псування цiнностей - не менше 1 раза в рiк перед складанням рiчних звiтiв i балансiв на 1 грудня

 • товарiв i матерiалiв в дорозi - щомiсячно. • В аптеках крiм однiєї планової щорiчно проводиться не менше 1 позапланової iнвентаризацiї товарiв i тари. Цi iнвентаризацiї суцiльнi або вибiрковi повиннi бути раптовими.

 • Хто уповноважений проводити iнвентаризацiю в аптечних пiдприємствах

 • В державних структурах - вищестояча, в недержавних - власник. Крiм цього мають право: податкова адмiнiстрацiя, КРУ, антимонопольний комiтет, органи МВС в порядку слiдста або контролю за зберiганням, облiком i реалiзацiєю наркотичних одурманюючих i психотропних речовин та iнш. • Загальний порядок проведення iнвентаризацiї грошових коштiв в касi i товарiв

 • Iнвентаризiцiя - це процес, що включає кiлька етапiв:

 • пiдготовчий етап;

 • етап перевiрки (перевiрка фактичної наявностi майна i зобов’язань);

 • порiвняльно-аналiтичний етап (пiдтвердження iснуючих оцiнок об’єктiв облiку, виявлення iнвентаризацiйних рiзниць); • пiдсумковий етап (пiдтвердження результатiв iнвентаризацiї i внесення її результатiв до регiстрiв бухгалтерського облiку).

 • Вiдповiдальнiсть за органiзацiю iнвентаризацiї покладено на керiвника пiдприємства. Для проведення iнвентаризацiї розпорядчим документом створюються постiйно дiючi комiсiї у складi керiвникiв структурних пiдроздiлiв i головного бухгалтера. Такi комiсiї очолюються керiвником пiдприємства або його заступником. • В ОВО Фармацiя створюються постiйно дiючi iнвентаризацiйнi комiсiї. Вони проводять профiлактичну роботу по забезпеченню зберiгання. Для безпосереднього проведення iнвентаризацiї цiнностей створюється комiсiя в складi: представника вищестоячої органзацiї - голова комiсiї, провiзора, працiвника бухгалтерiї, матерiально-вiдповiдальних осiб. В склад комiсiї повиннi включатися досвiдченi працiвники, якi добре знають iнвентаризацiйнi цiнностi, цiни i первинний облiк. • Забороняється назначати головою робочої iнвентаризацiйної комiсiї одних i тих же матерiально-вiдповiдальних осiб i одного i того ж працiвника два рази пiдряд. Персональний склал постiйнодiючих iнвентаризацiйних комiсiй i робочих iнвентеризацiонних комiсiй здiйснює перевiрки i виборковi iнвентаризацiї, затверджується наказом керiвника. • Робочi iнвентаризацiйнi комiсiї повиннi:

 • проводити профiiлактичну роботу щодо забезпечення зберiгання цiнностей, заслуховувати на своїх засiданнях керiвникiв структурних пiдроздiлiв;

 • органiзовувати проведення iнвентаризацiї та здiйснювати iнструктаж членiв iнвентаризацiйних комiсiй;

 • здiйснювати контрольнi перевiрки правильностii проведення iнвентаризацiї, а також вибiрковi iнвентаризацiї ТМЦ у мiсцях зберiгання • перевiрти правильнiсть визначення iнвентаризацiйних рiзниць;

 • при виявленнi серйозних порушень правил проведення iнвентаризацiї та в iнших випадках проводити за дорученням керiвника пiдприємства повторнi суцiльнi iнвентаризацiї;

 • розглядати письмовi пояснення осiб, якi допустили нестачу чи псування цiнностей або iншi порушення, i свої пропозицiї щодол регулювання виявлених нестач та втрат вiд псування цiнностей;

 • Робочi iнвентаризацiйнi комiсiї: • здiйснюють iнвентаризацiю майна, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв та iнших грошових документiв у мiсцях зберiгання;

 • спiльно з бухгалтерiєю приймають участь в пiдсумку результатiв iнвентаризацiї i розробляють пропозицiї по залiку недостач та надлишкiв, а також списанню недостач в межах природньої втрати; • вносять пропозицiї з питань упорядкуання приймання, зберiгання i вiдпуску товарно-маткерiальних цiнностей, полiпшення облiку та контролю за їх зберiганням;

 • несуть вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть i дотримання порядку проведення iнвентаризацiї у вiдповiдностi з наказом керiвника пiдприємства • за повноту i точнiсть внесення в опись даних про фактичний залишок основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i засобiв в розрахунках

 • за правильнiсть вказання в описi товарно-матерiальних цiнностей

 • за правильнiсть i своєчаснiсть оформлення матерiалiв iнвентаризацiї у вiдповiдностi з встановленим порядком • Члени iнвентаризацiйних комiсiї за внесення в описи наперед вiдомо неправильних даних про фактичний залишок цiнностей з метою скриття недостач i розтрат або надлишкiв товарiв, матерiалiв, та iнших цiнностей пiдлягають притяганню до кримiнальної вiдповiдальностi. Перед початком проведення iнвентаризацiї членам робочої iнвентаризацiйної комiсiї вручається наказ, а головi комiсiї - контрольний пломбiр. • В наказi встановлюються термiни початку i закiнчення роботи з проведення iнвентаризацiї,склад комiсiї та об’єкт. Вказанi накази реєструються бухгалтерiєю в книзi конролю за виконанням наказу про проведення iнвентаризацiї. Забороняється проводити iнвентаризацiю при неповному складi членiв iнвентаризацiйної кормiсiї. • При колективнiй матерiальнiй вiдповiдальностi iнвентаризацiя проводиться з обов’язковою участю бригадира або його заступника та членiв бригали, що працює на момент початку iнвентаризацiї. Голова комiсiї вручає наказ завiдувачу аптекою. • Для проведення iнвентаризацiї необхiдно закрити аптеку, припинити торгову i фiнансову дiяльнiсть, вивiсити оголошення про те, щоо аптека закрита на iнвентаризацiю i вказати в ньому адресу найближчої аптеки, яка може обслуговувати хворих. Перед тим як приступити до перевiрки фактичної наявностi товарно-матерiальних цiнностей робоча iнвентаризацiйна комiсiя зобовязана: • опломбувати пiдсiбнi примiщення, пiдвали та iншi мiсця зберiгання цiнностей, що мають окремi входи та виходи

 • перевiрити справнiсть всiх ваговимiрних приладiв i дотримання встановлених термiнiв їх клеймування

 • отримати останнi на момент iнвентаризацiї пiдписи матерiально-вiдповiдальних осiб, реєстри прихiдних i розхiдних документiв або звiти про рух матерiальних цiнностей та грошових коштiв. • Голова iнвентаризацiйної комiсiї вiзує всi приходнi i розхiднi документи: додатки до цих реєстрiв (звiтам) з вказiвкою «до iнвентаризацiї на .. (дата), що повинно служити бухгалтерiї пiдставою для визначення залишкiв цiнностей до початку iнвентаризацiї по облiковим даним. • Особи, що вiдповiдають за зберiгання цiнностей дають в описi розписку про те, що до початку iнвентаризацiї всi розхiднi i прихiднi документи на цiнностi зданi в бухгалтерiю i всi цiнностi, що поступили на їх вiдповiдальнiсть оприхованi, а вибутi списанi в розхiд. Аналогiчнi розписки вiдбираються в осiб, що мають пiдзвiтнi суми на придбання або доручення на отримання цiнностей.Iнвентаризiцiя грошових коштiв.

 • Пiсля отримання розписки комiсiя в першу чергу проводить iнвентаризацiю грошових коштiв в касi. До зняття наявних грошей по касi неодхiдно отримати останнiй касовий звiт АП-32 на момент iнвентаризацiї, перевiрити звiт, правильнiсть виведення залишку грошових коштiв з показниками сумуючих контрольних датчикiв контрольного касового апатару на момент iнвентаризацiї. • При iнвентаризацiї каси перевiряють фактичну наявнiсть грошових коштiв та iнших цiнностей, що знаходяться в касi. Пiдлягають також перевiрцi бланки строгої звiтностi - трудовi книжки, касовi ордера, доручення i т.д. Нiякi документи або розписки в залишок готiвки каси не включаються. • Заява про наявнiсть в касi грошових коштiв, що не належать даному пiдприємтсву до уваги не приймаються. Готiвковi грошi по визначнню прихiдних касовим ор-дерам i показникам РРО вважаються надлишком каси i повиннi бути в трьохденний термiн внесенi в бюджет. • Результати iнвентаризацiї каси оформляються актом ф.iнв.-15, в якому вказується фактична наявнiсть грошових кощтiв, скiльки числиться за даними облiку, недостача, або надлишки, останнi номера прихiдних i розхiдних касових ордерiв. • При виявленi розходжень фактичних i облiкових даних касир повинен написати письмове пояснення, а iнвентаризацiйна комiсiя вияснити причини їх виникнення. Iнвентаризацiя грошових коштiв в дорозi проводиться шляхом звiрки числящихся на цьому рахунку сум: • при здачi виручки - з даними квiтанцiй установ банку, ощадної каси, поштового вiддiлення, копiй супроводжуючих вiдомостей на здачу виручки iнкасатором банку i тп.

 • за сумами, перерахованим вищестоящиою органiзацiєю або пiдприємством своєї системи - з даними отримання вiд них повiдомлень (авiзо) з вказанням дати, номеру отримання, суми i поiменованими установами Нацбанку або поштового вiддiлення.Iнвентаризацiя товарно-матерiальних цiнностей (товарiв)

 • Iнвентаризацiя товарно-матерiальних цiнностей повинна проводиться в короткий термiни, встановлюються адмiнiстрацiєю при призначеннi iнвентаризацiї i не повиннi продовжуватися бiльше трьох днiв. Iнвентаризацiя товарно-матерiальних цiнностей повинна, як правило, проводитися в порядку розмiщення цiнностей в даному примiщеннi, не можна допускати пiд час iнвентаризацiї бензпорядковий перехiд вiд одного виду товарно-матерiальних цiнностей до другого. • При зберiганнi товарно-матерiальних цiнностей в рiзних iзольованих примiщеннях у однiєї матерiально вiдповiдальної особи iнвентаризацiя проводиться послiдовно за мiсцем зберiгання. Пiсля пере-вiрким цiнностей вхiд в примiщення опечатується i комiсiя переходить для роботи в наступне примiщення. • Голова робочої комiсiї або за його дорученням члени комiсiї в присутностi завiдуючого аптекою та iнших матерiально-вiдповiдальних осiб перевiряють фактичну наявнiсть товарно-матерiальних цiнностей шляхом обовязкового їх перерахування, переважування i перемiрювання. • Товарно-матерiальнi цiнностi заносяться в описи за типовою мiжвiдомичою формою iнв- 3 Iнвентаризацiйна оспись товарно-матерiальних цiнностей - за кожним найменуванням i кiлькостi. Опись складаться в 3-4-х екземплярах. Пишуть обов’язкова 2 працiвники для звiрки. • Один екземпляр опису заповнюється матерiально-вiдповiдалною особою, iншi - 2 - пiд копiрку одним з членiв комiсiї (4- при передачi - особа яка передає матерiальнi цiнностi). Категорично забороняється вносити в опись данi про залишок цiнностей зi слiв вiдповiдальних осiб або за даними облiку без перевiрки їх фактичної наявностi. Товарно-матерiальнi цiнностi, якi поступили пiд час iнвентаризацiї, приймаються матерiально вiдповiдальними особами в присутностi членiв iнвентаризацiйної комiсiї. • Цi товарно-мате-рiальнi цiннностi заносяться в окрему опись пiд назвою «Товарно-матерiальнi цiнностi, що поступили пiд час iнвентаризацiї». В описi вказується коли, вiд кого вони поступили, дата i номер прихiдного документу, назва, кiлькiсть, цiна i сума, Одночасно на прихiдному документi за пiдписом голови комiсiї робиться вiдмiтка «пiсля iнвентаризацiї» з посиланням на дату описi, в яку записанi цi цiнностi. • Лiкарськi засоби, що пiдлягають предметно-кiлькiсному облiку (яди, наркотики, прекурсори, психотропнi, етиловий спирт) вносять в звiрчу вiдомiсть АП-43, на якiй крiм фактичної наявностi препаратiв за найменованнями, вказується залишок за облiковими даними, розхiд за мiжiнвентаризацiйний перiод i норма природньої втрати. Якшо в процесi iнвентаризацiї виявленi зiпсованi, протермiнованi термiном придатностi товари, вони не включаються в опись. • Комiсiя складає акт за формою АП-20 «Про порчу товарно-матерiальних цiнностей». Якщо виявленi неходовi товари, вони включаються в окрему опись Товарно-матерiальнi цiнностi, що належать iншим пiдприємствам i знаходяться на вiдповiдальному зберiганнi, iнвентаризуються одночасно з власними товарно-матерiальнимии цiнностями. • На цi цiнностi складається окрема опись за типовою мiжвiдомчою фрмою iнв.-5 «Iнвентаризацiйна опись товарно-матерiальних цiнностей, прийнятих (зданих) на вiдповiдальне зберiгання, в якi робиться посилання на вiдповiднi доокументи, що пi-дтверджують прийняття цих цiнностей на вiдповiдальне зберiгання. • Товарно-матерiальнi цiнностi, що зберiгаються на складах iнших пiдприємств, заносять в описi на пiдставi документiв, що пiдтверджують здачу цих цiнностей на вiдповiдалдьне зберiнання. • При отриманнi вiд пiдприємств на вiдповiдальному зберiганнi яких цi цiнностi знаходяться, копiй iнвентаризацiйних описiв комiсiя зпiвставляє фактичну наявнiсть цiнностей (за даними копiй iнвентаризацiйних описей) з кiлькiстю, встановленою за документами.Оформлення iнвентаризiцiйних вiдомостей.

 • Описi пiдписуються всiма членами iвентаризацiної комiсiї i матерiально-вiдповiдальними особами. Iнвентаризацiйнi описi, складенi вручну заповнюються чорнилами, шариковою ручкою або хiмiчним олiвцем, чiтко i ясно.Нiяких помарок i пiдчисток не допускається. • На кожнiй сторiнцi iнвентаризацiйної описi вказується прописом число порядкових номерiв записаних товарно-матерiальних цiнностей в натуральних показниках та загальний пiдсумок кiлькостi всiх цiнно-стей, записаних на данiй сторiнцi, незалежно вiд того, в яких одиницях вимiру цi цiнностi вказанi. Виправлення помилок повинно проводитись по всiх еземплярах описей шляхом зачеркування виправлених записiв i преставленням над зачеркнутими правильних записiв. • Виправлення повинно бути оговоренi i пiдписанi всiма членами iнвентаризацiйної комiсiї i матерiально вiдповiдальними особами. В iнвентаризацiйних описях не дозволяється залишати незаповненi строки. В останнiх листах описей незаповненi строки прочоркуються. В кiнцi описi матерiально вiдповiдальнi особи дають розписку, яка пiдтверджує перевiрку комiсiєю цiнностей в їх при-сутностi, про вiдсутнiсть до членiв комiсiї будь-яких претензiй i прийняттi пере-рахованих цiнностей в описi на вiдповiдальне зберiгання. • При перевiрцi фактичної наявностi цiнностей у випадку змiни матерiально-вiдповiдалдьних осiб в iнвентаризацiйних описах особа, яка прийяла цiнностi, розписується в їх отриманнi, а здавшi - в їх здачi. Якщо iнвентаризацiя цiнностей не завершена на протязi одного дня, примiщення, де зберiгаються цiнностi, при вiдходi iнвентаризацiйної комiсiї повиннi бути опечатанi. • Пломбiр на час роботи iнвентаризацiйної комiсiї зберiгається у голови комiсiї, а ключ у матерiально-вiдповiдальної особи. Пiд час перерви в роботi комiсiї описi повиннi зберiгатися в закритому примiщеннi, де проводиться iнвентирiзацiя, в сейфi. До дня закiнчення зняття фактичних залишкiв повинна бути завершена обробка всiх документiв по приходу i розходу цiнностей, проведенi вiдповiднi записи в карточках облiку i вивиденi залишки на день iнвентарiзацiї.Порядок iнвентаризацiї основних засобiв, малоцiнного iнвентаря та iнших матерiальних цiнностей.

 • Iнвентирiзацiя основних засобiв, сировини, матерiалiв та iнших цiнностей проводиться за кожним мiсцезнаходженню i їх вiдповiдальнiй особi на зберiганнi якої цi цiнностi знаходяться. • Iнвентаризацiя основних засобiв

 • До початку iнвентаризацiї необхiдно перевiрити:

 • наявнiсть i стан iнвентаря карточок, iнвентарних книг

 • наявнiсть i стан технiчного паспорта або iншої технiчної документацiї

 • наявнiсть документiв на основнi засоби, зданi або принятi пiдприємством в оренду, на зберiгання i в тимчасове користування. При вiдсутностi документiв необхiдно забезпечити їх отримання або оформлення. • При виявленi розходжень або неточностей в реєстрах бухгалтерського облiку або технiчної документацiї в них повиння бути внесенi вiдповiднi випавлення i уточ-нення. При iнвентаризацiї основних засобiв комiсiя в обов’язковому порядку проводить огляд об’єктiв в натурi i заносить в описi повну їх назву, призна-чення, iнвентарнi номери i основнi технiчнi або експлуатацiйнi показники. • Основнi засоби, якi непригоднi до експлуатацiї i не пiдлягають вiдновленню в iнвентаризацiйну опись не включаються. На цi об’єкти iнвентаризацiйна комiсiя складає окрему опись з вказанням часу вводу в експлуатацiю i причин, що привели цi об’єкти до непридатностi - псування, повний знос i т.д. • Одночасно з iнвентаризацiєю власних перевiряються орендованi засоби. Описи орендованих об’єктiв складаються окремо по кожному орендодавцю. Один екземпляр описi орендованих засобiв передається орендодавцю. • Обов’язково проводиться iнвентаризацiя:

 • будiвель, споруд - не менше одного разу на три роки

 • iнших основних засобiв, малоцiнних та швидкозношуючих прендметiв - не менше одного разу на рiк. Не ранiше 1 жовтня. • Б) Iнвентаризацiя малоцiнних i швидкозношуючих предметiв

 • Малоцiннi i швидкозношуючi предмети, що знаходяться в експлуатацiї iнвентаризуються за мiсцем їх знаходження • Iнвентаризацiя проводиться шляхом огляду кожного предмету. В iнвентаризацiйнi описи малоцiннi та швидкозношуючi предмети вносяться за найменованнями у вiдповiдностi з номенклатурою, прийнятою в бухгалтерському облiку. В описях вказується перша вартiсть предметiв.

 • На малоцiннi i швидкозношуючi предмети, що прийшли в непридатнiсть робочою iнвентаризацiйною комiсiєю складаються акти встаноленої форми з вказанням часу експлуатацiї, причин непридатностi, можливостi використання на господарськi цiлi. • В) Iнвентаризацiя тари

 • В роздрiбних аптечних установах при прловеденнi iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей одночасно iнвентаризується тара. Тара заноситься в описi за видами, призначенню i якiсному стану - нова, бувша в вжитку, вимагає ремонту i т.д. Перед перевiркою порожня тара повинна бути пiдiбрана за видами:

 • деревяна - ящики, бочки

 • Картонна металiчна текстильна - мiшки • На тару, яка прийшла в непридатнiсть комiсiєю складається акт з вказанням причин i осiб, вiдповiдальних за тару

 • г) Iнвентаризiцiя iнших цiнностей - допомiжних матерiалiв, палива, ЛРС, будматерiалiв проводиться также як i iнвентаризацiя товарiв, но на самостiйних описах • д) Iнвентаризацiя розрахункiв - з покупцями, пiдзвiтнми особами, працiвни-ками, по дебиторськiй та кредиторськiй заборгованностi. Комiсiя контролює грошовi суми, що знаходяться на розрахункових та iнших рахунках в банку, перевiряє борговi суми, а також непогашенi аванси. • В тих випадках, коли умовами органiзацiї виробництвва комiсiя не має можливостi вiдразу провести пiдрахунки наявностi матерiальних цiнностей i записати їх в iнвентаризацiйну опись для облiку фактичної наявностi сировини, гото-вої продукцiї, товарiв та iнших матерiальних цiнностей, застосо-вується «iнвентаризацiйний ярлик» за типовою мiжiнвентаризацiйною формою iнв.-2.5. Документальне оформлення результатфiв iнвентаризацiї

 • Пiсля завершення iнвентаризацiї проводиться старанна перевiрка правильностi всiх пiдрахункiв, проведених в описах (актах). Виявленi помилки в цiнах, таксуванню, пiдрахунках повиннi бути виправленi i оговоренi за пiдписами всiх членiв комiсiї i матерiальгно вiдповiдальних осiб. На останнiй сторiнцi описi таож повинна бути зроблена вiдмiтка про перевiрку цiн, таксуванню i пiдрахунку пiдсумкiв за пiдписами осiб, якi проводять цю перевiрку. Оформлення опису голова комiсiї передає: • перший екземпляр (контрольний) - вищестоячiй органiзацiї , власнику

 • другий екземпляр - керiвнику, головному бухгалтеру

 • третiй - пiд розписку на першому екземплярi -матерiально-вiдповiдальнiй особi

 • четвертий екземпляр - матерiально-вiдповiдальнiй особi, яка здала цiнностi - при передачi цiнностей • Товари в описах оцiнюються в роздрiбних i оптових цiнах. Для виявлення результатiв iнвентаризацiї цiнностей складаєься:

 • «Звiдна опись iнвентаризацiйних листiв (вiддiлу аптеки)» за формою АП-45 . На пiдставi зводних описей вiддiлiв складається «Звiдна iнвентаризацiйна вiдомiсть по аптецi» АП-46. • «Звiрча вiдомiсть результатiв iнвентаризацiї основних засобiв» ф.iнв.-18. «Звiрча вiдомiсть на етиловий спрт, ядовитi, наркотичнi та iншi засоби,що пiдлягають предметно-кiлькiсному облiку» АП-434. Акт результатiв iнвента-ризацiї - АП - 48.

 • При складаннi акта АП-48 виконристовуються данi фактичних залишкiв цiнностей на день iнвентаризацiї i данi бухгалтарського облiку. • Завiдуючий аптекою повинен надати комiсiї звiт про фiнансово-господарськiй дiяльностi аптеки на день iнвентаризацiї. В актi вiдображаються результати iнвентаризацiї, тобто розходження мiж показниками по даним бухоблiку i даними iнвентаризацiйних описей. Керiвники i їх заступники повиннi проводити контрольнi перевiрки правильностi проведення iнвентаризацiї. При контрольних перевiрках перевiряють не менше 10% назв дорогих медикаментiв. • При цьому оформляється акт контрольної перевiрки форми. Контрольнi перевiрки повиннi бути проводитися пiсля iнввентаризацiї до вiдкриття аптеки. Кiнцевий результат iнвентаризацiї бухгал-терiя зобов’язана встановити: в аптеках в 3-х денний термiн, в мiлкороздрiбнiй аптечнiй сiтцi – 1 день, по складу - не пiзнiше 10 днiв. • Виявленi при iнвентаризiцї та iнших перевiрках розходження фактичної наявностi цiнностей проти даних бухгалтерського облiку регулюються в наступному порядку: втрата цiнностей в межах встановлених норм списується за розпоряджеення керiвника установи, на витрати обертання або матерiальнi затрати. • Норми витрат можуть застосовуватися лише у випадках виявлення фактичних недостач. Списання матеральних цiнностей в межах норм втрат до встановлення факту недостачi забороняється. Недостачi цiнностей зверх норм втрат, а також втрати вiд порчi цiнностей вiдносяться на виновних осiб.Розрахунки природньої втарти медикаментiв

 • До компенсації вартостi втрат вiд природнього убитку медикаментiв, вати i медичних п’явок в аптеках, аптечних пунктах 1-ї категорiї, аптеках ЛПУ i убитку скляної посуди на аптечних складах (базах) i фармацевтичних фабриках наказом 1689 вiд 96 р. затвердженi норми природнього убитку. Нарахування норм природньої втрати проводиться в наступноиу порядку: • 1.в аптеках, де не передбачений самостiйний вiддiл запасiв, норми убитку встановленi в розмiрi 2,15% в залежностi вiд вартостi екстемпорально виготов-лених лiкiв за амбулаторною i стацiонарною рецептурою i внутрiаптечних заготовках i фасовках i 0,65% вiд вартостi препаратiв, вiдпущених iн балк за мiжiнвентаризацiйний перiод. • 2. в аптеках при наявностi самостiйного вiддiлу запасiв норми природньої втрати встановленi:

 • а) у вiддiлi запасiв - 0,65% вiд вартостi медикаментiв вiдпущених в масi iншим вiддiлам i Лпу

 • б) в РВВ -1,7% вiд вартостi iндивiдуально виготовлених лiкiв i ВАЗ в даному вiддiлi • На препарати що пiдлягають предметно-кiлькiсному облiку встановленi наступнi норми природньої втрати:

 • 1. на ядовитi, наркотичнi, психотропня i прекурсори при iндивiдуальному виготовленнi лiкарських засобiв i ВАЗ - 0,95% вiд кiлькостi витрачених речовин • 2. на тi ж речовини, що вiдпускаються в масi -ангро - ЛПУ i аптечним пунктам 1-ї категорiї -0,4% вiд кiлькостi вiдпущених речовин

 • 3.на спирт етиловий, що вiдпускається за iндивiдуальними рецептами - 1% вiд кiлькостi спирту,використаного за мiжiнвентаризацiйний перiод • 4.на спирт вiдпущений ангро - 0,65% вiд вiдпущеної кiлькостi

 • На вату гiгроскопiчну встановлегна норма -0,85% до вартостi розфасованої вати до 100 г i 0,45 - при розфасовцi до 200 i 0,35 - до 400 г. Для пиявок -7,6% Не допускається застосування норм природньої втрати до готових лiкарських форм. • Нарахування норми природньої втрати здiйснюється за мiжiнвентаризацiйний перiод. Джерелами iнформацiї для нарахування норми природньої втрати служать • мiсячний звiт аптеки, роздiл Реєстрацiя роздрiбних оборотiв, графа вартiсть екстемпорально виготовлених лiкарств - пiдсусмок за мiсяць; роздiл Реєстр виписаних покупцям накладних-вимог АП-18 , графа «лiкарства екстемпоральнi» - пiдсумок за мiсяць; Журнал облiку лабораторних i фасувальних робiт АП-11, роздiл видано в роботу, графа 8 - сума роздрiбна • роздiл «Реєстр виписаних покупцями накладних-вимог АП-18, графа вартiсть медикаментiв в масi ангро

 • журнал облiку ядовитих, наркотичних, iнших медикаментiв i спирту етилового - розхiд за мiсяць по кожному виду

 • журнал облiку лабораторних i фасувальних робiт АП-11 - iнформацiя про вартiсть вати, виданої для фасування i об’єми фасування • По всiм недостачам i надлишкам а рiвно ж по втратам зв’язаним з пропуском iскової давностi за дебиторською та заборгованностю комiсiєю повиннi бути отриманi письмовi пояснення вiд вiдповiдних працiвникiв. На пiдставi поданих пояснень i матералiв комiсiя встановлює характер • виявлених недостач, втрат i порчi цiнностей а також їх лишкiв. Недостача цiнностей зверх норм убитку i втрати цiнностей у випадку, коли конкретнi виновники недостачi i порчi не встановленi можуть бути списанi вищестоячою органiзацiєю. • При встановленi недостач i порчi, що є причиною зловживання, вiдповiднi матерiали на протязi 5 днiв пiсля встановлення недостач і втрат пiдлягають передачi в слiдчi органи, а на суму недостач i втрат пред”являється цивiльнi iск. • Матерiвали iнвентаризацiї розглядаються i протокол засiдання комiсiї затверджується особисто керiвником пiдприємства не пiзнiше 5 днiв пiсля закiнчення iнвентаризацiї i вiн зобовязаний негайно прийняти мiри до усунення причин, якi виявленi при iнвентеризацiї недостаткiв, забезпечення зберiгання власностi, а також вимагати вiд вiдповiдних посадових осiб пояснення причин утворення лишнiх цiнностей i прийняти мiри до їх використання або реалiзацiї. • Постiйно дiюча комiсiя перевiряє правильнiсть складання звiрчих вiдомостей i свої заключення, пропозицiї за результкатами iнвентаризацiї вiдображає в протоколi. В протоколi приводяться детальні вiдомостi про причини i виновникiв недостач, втрат, надлишкiв, вказується, якi мiри прийнятi по вiдношенню до виноватцiв, а також проводиться пропозицiї по регулюванню розходжень фактичної наяностi цiнностей проти даних бухгалтерсого облiку.7 Визначення торгових наложень за результатами iнвентаризацiї

 • В iнвентаризацiйних описах вартiсть залишкiв товарiв проставляється в роздрiбних i оптових цiнах, що дає можливiсть визначити суму i рiвень торгових накладень в залишку товару. Використовуючи звiтнi данi про рух товару, а також данi iнвентаризацiї про залишки можна за формулою товарного балансу визначити реальнi торговi наложення в реалiзованому товарi за перiод мiж iнвентаризацiями.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка