Освітня лінія “Особистість дитини” Зміст освіти: Зміст освітиДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.


Освітня лінія “Особистість дитини”


Зміст освіти:

 • Зміст освіти:

 • Здоров’я та фізичний розвиток;

 • Безпека життєдіяльності;

 • Здоров’я та хвороба;

 • Гігієна життєдіяльності;

 • Рухова активність та саморегуляція;

 • Здоров’я – збережувальна компетенція;

 • Самоставлення;

 • Самосвідомість;

 • Особистісно – оцінна компетенція.СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ СТАВЛЕНЬ ДИТИНИ

 • розвиток трьох ліній ставлень дитини у ранньому віці:

 • до дорослих);

 • до предметного світу

 • до самої себе за провідної ролі ставлення до дорослогоОсновні передумови розвитку в старших дошкільників ціннісного ставлення до себеОтотожнення себе з власним ім'ям та образом, розвиток ціннісного ставлення до свого імені й до своєї персони загалом завдяки поєднанню імені й гідності у самосвідомості;

 • Ототожнення себе з власним ім'ям та образом, розвиток ціннісного ставлення до свого імені й до своєї персони загалом завдяки поєднанню імені й гідності у самосвідомості;

 • Усвідомлення себе як джерела власної волі, дій і вчинків, що виражається у відокремленні власного "Я" від інших людей, протиставленні своїх бажань бажанням дорослих, прагненні до самостійності;

 • Зміна образів "Я": вони стають більш диференційованими й багатокомпонентними, більш узагальненими й глибокими, більш індивідуальни­ми, стійкішими. Відбуваються первинне розмежу­вання й протиставлення наявного й ідеального, з'являється прагнення до постійного відтворення позитивних переживань щодо "Я“;

 • Розвиток та диференціація емоцій: гордості, сорому, провини, симпатії, співпереживання, самоповаги;

 • Розвиток самооцінки: від загальної, абсолютної, яка базується на оцінці дитини дорослими, до диференційованої в результаті збільшення кількості параметрів, які оцінює дитина;- поява здатності до рефлексії; - поява мотивів, пов'язаних із інтересом дітей до світу дорослих, прагненням бути схожими на них; - зародження волі як здатності свідомо керувати поведінкою, своїми діями відповідно до вимог дорослого; - зміцнення цільових настанов: власний задум поступово починає визначати результат діяльності; - розвиток стосунків дитини з дорослими й однолітками.ОСОБИСТІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 • усвідомлення сво­го внутрішнього "Я",

 • осмислене орієнтування у власних переживаннях, що зумовлює формування узагальненого емоційно-ціннісного ставлення до себе — самолюбства;

 • поява реакцій дитини на власний емоційний досвід, а саме: впевненості у собі, са­мовпевненості, невпевненості, підвищеної тривож­ності, образливості, задоволеності чи незадоволе­ності самою собою тощо;

 • створюється образ соціального "Я" ;

 • усвідом­лення власного статевого образу "Я".

 • утворення об­разу "ідеального"

 • проявлятися такі види почуттів: моральні (обов'язку, правдивості, власної гідності, відповідальності, дружби, любові й поваги до старших); інтелектуальні (здивування, сумніву, впевненості, допитливості); естетичні (чут­тя краси).

 • самооцінку, яка характеризується об'єктивністю, адекватністю, забезпечує внутріш­ню узгодженість особистості та відносну стійкість поведінки.

 • підпорядкування мотивів та розвиток моральної свідомості

 • як внутрішні етичні інстанції (етало­ни), що формуються через раціональне й емоційне спілкування й виражаються в умінні не лише чинити за моральними мотивами, а й відмовлятися від того, що безпосередньо цікавить.Головні завдання

 • Формування позитивного образу "Я" дитини.

 • Створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності.

 • Виховання позитивного ставлення до своєї зовнішності.

 • Формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності.Напрямки роботи:

 • формування самоставлення

 • розвиток самосвідомості дитини.Самоставлення

 • Це - складноструктурована сукупність уявлень, переживань і позитивних оцінок, значущих для особистості власних якостей і досягнень, що зумовлюють стиль її поведінки й діяльності.Результати освітньої роботи з формування самоставлення дитини:

 • Має уявлення про існування свого внутрішнього світу (думок, почуттів, бажань, ставлень), проявляє інтерес до нього.

 • Здійснює елементарні мисленнєві дії (аналіз, порівняння, узагальнення).

 • Має свої уподобання, прихильності, інтереси.

 • Знає, чого хоче (не хоче); може обґрунтувати своє ставлення.

 • Орієнтується в основних емоціях та почуттях; диференціює добро і зло.

 • Встановлює причинно-наслідкові та смислові зв'язки між подіями життя, своїми пережи­ваннями та виразом обличчя.

 • Передає свої почуття мімікою, жестами, словами.

 • Адекватно реагує на різні життєві ситуації, намагається стримувати негативні емоції; співвідносить прояви емоційної поведінки з їхніми наслідками для інших.

 • Передбачає результати своєї діяльності, знає їхнє значення для себе і тих, хто поряд, усвідомлює свою відповідальність за вчинене; здатна досягати поставленої мети.Самосвідомість

 • це - здатність "бачити себе ззовні", розуміти своє значення для інших; усвідомлення й оцінка свого ставлення до світу і себе як особистості, своїх вчинків, дій, думок, почуттів, бажань, інтересівОсновними напрямами роботи з розвитку самосвідомості є:

 • створення педагогами, дорослими сприятливих умов для ідентифікації;

 • усвідомлення та прийняття дитиною власного імені, утвердження власної гідності через розуміння його цінності;

 • прийняття власної зовнішності;

 • формування образу власного тіла;

 • усвідомлення дитиною своєї статевої належності, ґендерної ідентифікації та диференціації;

 • усвідомлення себе в часі;

 • формування адекватної, реалістичної самооцінки, здатності її співвіднести з об'єктивними досягненнями та оцінками інших.Результати освітньої роботи з розвитку самосвідомості дитини:

 • Оперує займенником "Я", вирізняє себе з-поміж інших, усвідомлює, що може обходитися своїми силами, вміє знайти спільне й відмінне між со­бою та іншими.

 • Має певну думку про себе, може сформулювати узагальнене судження про себе.

 • Розуміє, що власне ім'я вказує на її індивідуальність, статеву належність. Радіє своєму імені, усвідомлює, що прізвище та ім'я по батькові вказують на належність до роду, своєї родини, її традицій і звичаїв;

 • Уміє порівняти себе (досягнення, якості, вчинки) з іншими.

 • Усвідомлює зв'язок своєї самооцінки з реальними досягненнями та оцінками авторитетних дорослих. Співвідносить свої домагання з мож­ливостями, успіхами та невдачами; розуміє, чим зумовлюється позитивне і негативне судження інших про неї.

 • 6. Орієнтується у власних чеснотах і вадах, про­являє самоповагу, елементарну

 • гідність. Прагне утвердитись у своїх моральних якостях, впев­нена у своїх

 • можливостях. Розуміє, що само­вихваляння є негативним проявом, який зачіпає

 • гідність іншої людини.

 • 7. Усвідомлює і переживає своє минуле та сьо­годення, орієнтується в майбутньому,

 • пов'язує з ним свої елементарні плани; може назвати основні ознаки різних

 • вікових періодів (дитин­ства, юності, зрілості, старості). Знає, що минуле, сьогодення

 • й майбутнє залежать від обста­вин життя та здатності допомагати самій собі.

 • Пов'язує із сьогоденням і майбутнім переважно позитивні зміни та події.

 • 8. Орієнтується у своїх основних правах та обов'язках, усвідомлює їхнє значення та

 • від­мінності.ОСОБИСТІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 • Складання календарного плануванняКорекційно – відновлювальний простір

 • Сімейно –

 • суспільне

 • оточенняОрганізація освітньо-виховної діяльності дошкільного навчального закладу як системи містить такі етапи:

 • діагностичний;

 • корекційно - відновлювальний;

 • контрольний.Зміст корекційно-педагогічної' діяльності будується з урахуванням поєднаних ліній мовленнєвого розвитку:

 • фонематичного розвитку

 • звуковимови

 • лексики

 • граматики

 • зв'язного мовлення

 • забезпечує інтеграцію:

 • мовленнєвого, пізнавального,

 • художньо-естетичного, музичного, моторного розвитку дитини.Зміст освітнього процесу забезпечується гнучким поєднанням як традиційних, так і нетрадиційних засобів розвитку:

 • Артикуляції;

 • Пальчикової і дихальної гімнастики ;

 • Різних видів масажу;

 • Релаксації;

 • Психогімнастики;

 • Логопедичної ритміки;

 • Піскотерапії;

 • Казкотерапії;

 • Фіто-, аромо-, хромо-, музико-, арт-, кольоротерапії.Форми організації мовленнєвої роботи передбачають:

 • індивідуальні, підгрупові і колективні заняття,

 • екскурсії,

 • режимні моменти,

 • завдання і доручення,

 • спеціальні мовленнєві ігри і вправи,

 • свята й розваги,

 • самостійна діяльність дитини у спеціально організованому просторово – мовленнєвому середовищі. • Педагогічна взаємодія спеціалістів з мовленнєвого розвитку дітейПМПК

 • Метою діяльності ПМПК є:

 • забезпечення належної організації та проведення консультативно-діагностичної,координаційної, методичної роботи;

 • здійснення психолого-медико-педагогічного обстеження дітей для виявлення особливостей їх розвитку;

 • встановлення діагнозу і визначення

 • адекватних умов навчання і виховання.Діяльність ПМПК спрямована на:

 • Діяльність ПМПК спрямована на:

 • - виявлення, облік, діагностичне обстеження дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, віком до 18 років;

 • - направлення їх до спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, лікувальних закладів відповідного типу, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення;

 • - надання індивідуальної корекційної допомоги та добір відповідних програм навчання цієї категорії дітей;

 • - консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогів, медичних працівників з питань навчання, виховання, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з відхиленнями у психофізичному розвитку;

 • - просвітницьку діяльність серед населення.Лікар

 • зв’язок зі спеціалістами;

 • загальні оздоровчі заходиЗавідувач ДНЗ

 • створення сприятливих умов перебування дітей в ДНЗ;

 • система роботи;

 • оснащення педагогічного процесу;

 • кадрове забезпеченняПрактичний психолог

 • діагностика;

 • консультації;

 • розвиток психічних процесів;Картка стану здоров’я та розвитку дитини

 • Дані психологічного обстеження:

 • адекватність поведінки

 • особливості контакту;

 • наявність інтересу до співпраці з дорослими;

 • особливості предметно-практичних дій;

 • працездатність;

 • здатність до концентрації;

 • вміння аналізувати предмети;

 • виділяти суттєві ознаки, кремі частини;

 • установлювати схоже і відмінне;узагальнювати;

 • узагальнювати;

 • здійснювати класифікацію;

 • переносити вміння в нові пізнавальні ситуації;

 • міру самостійності;

 • здатність міркувати;

 • встановлювати причино-наслідкові зв’язки;

 • робити умовисновки;

 • стан емоційно-вольової сфери;

 • особливості формування особистості.За підсумками діагностичної роботи у дітей-логопатів переважають дві основі проблеми :

 • 1) Порушення у розвитку пізнавальної

 • сфери.

 • 2) Порушення у розвитку емоційно-

 • вольової сфери.Особливості пізнавальної сфери :

 • інтелект в нормі;

 • зниження пізнавальної діяльності;

 • зменшений обсяг запам’ятовування і відтворення матеріалу;

 • нестійкість уваги;

 • швидко відволікається;

 • виснаженість психічних процесів;

 • зниження рівня узагальнення й осмислення дійсності.Особливості емоційно-вольової сфери:

 • підвищена збудливість;

 • дратівливість;

 • загальна загальмованість;

 • замкненість;

 • схильність ображатися;

 • плаксивість;

 • швидка зміна настрою;

 • тривожність;

 • невпевненість.Ставлення дитини до свого мовного дефекту має свої особливості:

 • 1)нульовий;

 • 2) помірний;

 • 3) виражений.ВЧИТЕЛЬ - ЛОГОПЕД

 • діагностика;

 • звуковимова;

 • просодичні компоненти;

 • артикуляція;

 • дихання;

 • фонематичні процеси;

 • дрібна моторика рук;

 • масаж;

 • релаксація;

 • психогімнастика;

 • лексика;

 • граматика;

 • зв’язне мовлення;

 • нетрадиційні методи корекційно-відновлювальної роботи.Логопедичне обстеження проводиться за 4 основними блоками:

 • 1.Вивчення анамнезу і мовленнєвого розвитку дітей в ранньому віці.

 • 2.Обстеження психічного розвитку та інтелекту.

 • 3.Обстеження немовленнєвих функцій дитини.

 • 4.Обстеження мовленнєвих функцій.Діагностичне обстеження допомагає спеціалісту виявити причину порушення мовлення, ступінь та особливості загального та мовленнєвого розвитку дитини, а також зону найближчого розвитку, що в подальшому допоможе вчителю-логопеду побудувати індивідуальний план корекційної роботи.

 • Діагностичне обстеження допомагає спеціалісту виявити причину порушення мовлення, ступінь та особливості загального та мовленнєвого розвитку дитини, а також зону найближчого розвитку, що в подальшому допоможе вчителю-логопеду побудувати індивідуальний план корекційної роботи.

 • Логопедичне обстеження допомагає дотримуватися у практичній роботі принципів системності і послідовності, експресивного і імпресивного мовлення та простежити динаміку ефективності логопедичного впливу.Картка мовного розвитку

 • Дані про хід розвитку мовлення;

 • Стан слуху;

 • Стан артикуляційного апарату;

 • Загальна характеристика мовлення;

 • Фонематичний слух;

 • Звуковий аналіз слова;

 • Просодичний бік мовлення;

 • Динамічний праксис;

 • Характеристика дитини;

 • Таблиця вимови звуків;

 • Висновки та рекомендації вчителя-логопеда.Робота з виправлення вимови звуків складається з трьох основних етапів:

 • I.Підготовчий

 • II.Етап появи звука

 • III.Етап засвоєння звука в мовіАртикуляційна гімнастика

 • Мета:

 • відпрацювання правильних, чітких рухів органів мовлення, необхідних для правильної вимови звуків

Розвиток дихання

 • Мета:

 • сприяння виробленню правильного дихання діафрагми, тривалості видиху, його сили та поступовості, що необхідно для дошкільників, маючих дефекти вимовляння звуків та дітей для із заїкуванням.Розвиток фонематичного сприймання

 • 1 етап – впізнавання немовних звуків;

 • 2 етап – розрізнення висоти, сили, тембру голосу;

 • 3 етап – розрізнення звуків;

 • 4 етап - розрізнення складів;

 • 5 етап - розрізнення слів, близьких за звуковим складом;

 • 6 етап – аналіз звукового складу слова.Дрібна моторика рук

 • масаж пальчиків;

 • вправи, які супроводжуються віршованим текстом ;

 • елементарні навички самообслуговування;

 • пальчикова гімнастика.Вправи на релаксацію

 • Мета:

 • навчити дітей відчувати свої емоції, керувати своєю поведінкою, чути своє тіло.Психогімнастика

 • Мета:

 • подолання бар'єрів у спілкуванні,

 • розвиток кращого розуміння себе та

 • інших, зняття психічного напруження, створення можливостей для самовираження.Основні завдання мовленнєвого розвитку

 • 1.Розвиток лексичної сторони мовлення.

 • 2.Формування граматичного ладу мови.

 • 3.Розвиток і вдосконалення звукової культури мовлення.

 • 4.Розвиток зв'язного мовлення дітейНетрадиційні методи та прийоми в корекційно-відновлювальній роботі

 • піскотерапія;

 • театралізовано - ігрова діяльність:

 • (ігри-драматизації, лялькотерапія, казкотерапія, творчі ігри);

 • дихальна гімнастика Стрєльнікової;

 • ігри з Монтессорі-матеріалом.Вихователь

 • мовленнєві заняття;

 • режимні моменти;

 • спілкування з ровесниками та дорослими;

 • дрібна моторика рук;

 • робота за завданням учителя-логопеда;Музичний керівник

 • логоритміка;

 • дихання, ритм, голос;

 • театралізовано-мовленнєва діяльність;

 • музикотерапія.Інструктор з фізичної культури

 • 1. Робота над правильним диханням;

 • 2. Виховання почуття ритму;

 • 3. Виховання просторової орієнтації;

 • 4. Виховання виразності рухів.Сім’я

 • Сім’я

 • Залучення батьків до участі у корекційній роботі.

 • Підвищення педагогічної компетентності батьків з питання мовленнєвого розвитку дитини.

 • Удосконалення співпраці батьків та дітей.Форми роботи з батьками:

 • Традиційні

 • Наочно – інформативні

 • НетрадиційніЧинники, щодо підбору форм та видів спільної роботи з батьками:

 • життєва компетенція батьків;

 • соціальний та освітній рівень батьків;

 • бажання співпрацювати;

 • сімейне оточення дитини, кількість дітей у родині, їх стать, чия роль у сім’ї є провідною;

 • повна чи неповна, благополучна чи не зовсім є та чи інша родина.Секрети успішної роботи з батьками

 • Слід пам’ятати! Батьки потребують підтримки, допомоги, доброї поради.

 • Розмовляти треба спокійним тоном, не намагатися повчати, вказувати.

 • Вміти вислухати! Дати батькам змогу висловитися.

 • Не проводити бесіду поспіхом. Якщо сьогодні бракує часу, варто домовитися про зустріч іншим разом.

 • Кожна зустріч з родиною має закінчуватися конструктивними рекомендаціями.Організація розвивального мовленнєвого середовища

 • мовленнєві центри, де є:

 • дзеркала для мімічної і артикуляційної гімнастики;

 • предметні картинки з лексичних тем;

 • наочні і сюжетні картинки для автоматизації звуків;

 • сюжетні картинки для роботи над фразою;

 • мовленнєвий матеріал з основних фонетичних груп (свистячі, шиплячі, сонорні);

 • ігри і іграшки на розвиток діафрагмального дихання;

 • посібники з розвитку дрібної моторики рук.ДОКУМЕНТАЦІЯКорекційно -педагогічна робота в дошкільному навчальному закладі будується на основі:

 • інтеграції освіти;

 • особистісно орієнтованого підходу;

 • на принципах науковості, системності, обліку структури дефекту, компенсаторних можливостей кожної дитини.

 • Правильно організоване розвивальне середовище сприяє

 • особистісному, інтелектуальному й мовленнєвому розвитку дитини.Дякую за увагу!

 • Дякую за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка