Педагогічні умови використання засобів мультимедіа на уроках трудового навчання в старшій школіДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


Дипломна робота на тему:

 • «ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В СТАРШІЙ ШКОЛІ»


Мета дослідження: розглянути умови ефективного застосування засобів мультимедіа для формування професійних знань, умінь і навичок середньої загальноосвітньої школи І ІІІ ступенів учнів на уроках трудового навчання. Об’єкт дослідження – дидактичні основи та методика застосування ІКТ в процесі трудового навчання. Предмет дослідження – формування професійних знань, умінь і навичок учнів на уроках трудового навчання засобами мультимедіа.Гіпотеза дослідження: застосування засобів мультимедіа забезпечує формування професійних знань, умінь і навичок учнів старшої школи, підвищує рівень засвоєння навчального матеріалу учнями за умов доцільного використання педагогічних програмних засобів і моделей, оперативного керування індивідуальною діяльністю учнів та активізує їхню пізнавальну діяльність.

 • Гіпотеза дослідження: застосування засобів мультимедіа забезпечує формування професійних знань, умінь і навичок учнів старшої школи, підвищує рівень засвоєння навчального матеріалу учнями за умов доцільного використання педагогічних програмних засобів і моделей, оперативного керування індивідуальною діяльністю учнів та активізує їхню пізнавальну діяльність.Для досягнення мети відповідно до об’єкта і предмета дослідження і перевірки гіпотези нами визначено такі завдання:

 • Для досягнення мети відповідно до об’єкта і предмета дослідження і перевірки гіпотези нами визначено такі завдання:

 • ознайомитися та систематизувати психолого-педагогічні основи та дидактичні можливості мультимедійних технологій;

 • з’ясувати шляхи використання засобів мультимедіа на уроках трудового навчання;

 • розробити електронний посібник для розділу «Металообробка».Для досягнення мети і розв’язання поставлених завдань дослідження були застосовані такі методи дослідження: теоретичний аналіз, порівняння й узагальнення наукової та методичної літератури, наявних програм, підручників, посібників з трудового навчання; аналіз, синтез, моделювання порівняння, систематизація навчальної діяльності, прогнозування можливих форм її реалізації; узагальнення педагогічного досвіду вчителів в середніх загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, спостереження, інтерв’ювання, опитування, обговорення.

 • Для досягнення мети і розв’язання поставлених завдань дослідження були застосовані такі методи дослідження: теоретичний аналіз, порівняння й узагальнення наукової та методичної літератури, наявних програм, підручників, посібників з трудового навчання; аналіз, синтез, моделювання порівняння, систематизація навчальної діяльності, прогнозування можливих форм її реалізації; узагальнення педагогічного досвіду вчителів в середніх загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, спостереження, інтерв’ювання, опитування, обговорення.РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІВикористання засобів мультимедіа дозволить:

 • архівно зберігати значні обсяги інформації;

 • забезпечувати легкий доступ до джерел навчальних даних;

 • передавати навчальний матеріал на значні відстані;

 • забезпечувати можливість багаторазового повторення фрагментів навчального матеріалу;

 • управління зображеннями на екрані комп’ютера чи інтерактивної дошки;

 • автоматизації управлінської діяльності;

 • урізноманітнення форм представлення навчального матеріалу;

 • використання засобів електронних видань.Використання засобів мультимедіа на уроках трудового навчання забезпечують:

  • насичення інформаційного навчального матеріалу;
  • наочність моделей, процесів, явищ;
  • розвиток пізнавального інтересу учнів;
  • одержання зворотного зв’язку, можливість тестування та самоконтролю;
  • можливість індивідуальної роботи з електронним підручником.


РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІАДидактичні принципи

  • науковість змісту і його відповідність навчальній програмі з можливостями реалізації інваріантних та варіативних пізнавально-інформаційних і операційно-діяльнісних компонентів;
  • наявність керованої і пізнавальної інформації для забезпечення появи та стимулювання пізнавального інтересу користувача до опрацювання змісту електронного підручника, виконання поставлених завдань;
  • наявність «вхідного навчального матеріалу», опрацювання якого забезпечує реалізацію процесу діагностики користувача (учня) та можливість успішного формування пропонованих знань, умінь та навичок, їх використання у практичній діяльності. В процесі цього «вхідний навчальний матеріал» має забезпечити діагностику можливостей користувача (школяра), успішно використовувати пропоновані методи, форми, способи, прийоми опрацювання навчального матеріалу, виконання поставлених завдань, вправ тощо;
  • забезпечення виконання принципу поетапності формування користувачем (учнем) знань, умінь, навичок, їх застосування у практичній діяльності;
  • реалізацію принципів відкритості і варіативності навчання, які, з одного боку, забезпечують можливості застосування різних способів, методів, прийомів організації навчання та засвоєння системи знань, умінь і навичок; з іншого, створюють сприятливі умови для реалізації можливостей індивідуалізації навчання відповідно до бажань, потреб учня, його інтелектуальних здібностей; з третього боку, забезпечують учня навчально-науковою інформацією про найближчі та віддалено-перспективні мету і завдання навчання, формування мотиваційного аспекту діяльності на основі спрямування в досягненні поставлених цілей, їх практичної значимості;
  • креативності подачі та пояснення навчального матеріалу.


У процесі проектування ЕНП необхідно визначити:

  • як викладати навчальний матеріал;
  • як здійснювати контроль за рівнем засвоєння навчального матеріалу;
  • методику використання ЕНП.


Виділяють п’ять рівнів інтерактивності:

  • простий (пасивний);
  • обмежений;
  • повний однобічний;
  • повний двобічний;
  • рівень реального масштабу часу.


Виділимо основні види технологійСтруктура ЕНП:

 • 1. Інформаційний блок.

 • 2. Запитання та вправи для самоперевірки.

 • 3. Розв’язування задач.

 • 4. Комп’ютерні лабораторні роботи.

 • 5. Блок довідкових даних.

 • 6. Моделі явищ і процесів.ЕНП буде корисним для використання на таких типах уроків трудового навчання:

 • урок засвоєння нових знань;

 • урок формування вмінь і навичок;

 • урок застосування знань, умінь і навичок;

 • урок узагальнення і систематизації знань:

 • урок перевірки і коригування знань, умінь;

 • комбінований урок.РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІА

ЕНП використовувався на всіх етапах засвоєння навчального матеріалу. На заключному занятті, після виконання практичних робіт і вивчення відповідного теоретичного матеріалу, в експериментальній і контрольній групах була проведена підсумкова письмова контрольна робота (див. додаток). Вона складалася таким чином, щоб її могли виконати і учні контрольної групи на рівні оптимальної доступності. Контрольна робота, яка передбачала перевірку знань і розумових вмінь проводилась в кінці експерименту.

 • ЕНП використовувався на всіх етапах засвоєння навчального матеріалу. На заключному занятті, після виконання практичних робіт і вивчення відповідного теоретичного матеріалу, в експериментальній і контрольній групах була проведена підсумкова письмова контрольна робота (див. додаток). Вона складалася таким чином, щоб її могли виконати і учні контрольної групи на рівні оптимальної доступності. Контрольна робота, яка передбачала перевірку знань і розумових вмінь проводилась в кінці експерименту.Висновки

 • Вміле використання засобів мультимедіа на уроках трудового навчання набуло нині загальнодержавного значення, і одне з найважливіших завдань школи – озброювати учнів знаннями і навичками використання ІКТ. Застосування засобів мультимедіа дозволяє підвищити ефективність навчального процесу, зменшити розрив між вимогами, які суспільство висуває підростаючому поколінню, і тим, що дійсно дає середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.Як засвідчує наше дослідження, функції засобів мультимедіа на уроках трудового навчання дуже різноманітні. Якщо ж говорити про основні функції засобів мультимедіа на уроках трудового навчання, то вони виступають як об’єкт вивчення і засіб навчання. Кожній із цих функцій відповідає за свій напрям використання ЕНП. Перша з них припускає засвоєння знань, умінь і навичок, що дозволяють успішно використовувати комп’ютер в процесі вирішення різноманітних завдань. Інший напрям бачить використання ЕНП як потужного засобу навчання, що здатний значно підвищити його ефективність. Зазначені два напрями і складають основу використання ЕНП на уроках трудового навчання. Вчитель трудового навчання не може не використовувати такий необхідний засіб удосконалення навчального процесу як мультимедійні технології, зокрема електронні мультимедійні навчальні посібники.

 • Як засвідчує наше дослідження, функції засобів мультимедіа на уроках трудового навчання дуже різноманітні. Якщо ж говорити про основні функції засобів мультимедіа на уроках трудового навчання, то вони виступають як об’єкт вивчення і засіб навчання. Кожній із цих функцій відповідає за свій напрям використання ЕНП. Перша з них припускає засвоєння знань, умінь і навичок, що дозволяють успішно використовувати комп’ютер в процесі вирішення різноманітних завдань. Інший напрям бачить використання ЕНП як потужного засобу навчання, що здатний значно підвищити його ефективність. Зазначені два напрями і складають основу використання ЕНП на уроках трудового навчання. Вчитель трудового навчання не може не використовувати такий необхідний засіб удосконалення навчального процесу як мультимедійні технології, зокрема електронні мультимедійні навчальні посібники.Використання ЕНП забезпечує інтерактивність на уроках трудового навчання. Такий вид роботи застосовується здебільшого для вивчення нового навчального матеріалу. В міру того як учень навчається на уроках трудового навчання ЕНП аналізує його відповіді, і на основі цих даних визначає подальші відповідні індивідуальні види діяльності, наприклад: допоміжна інформація в разі виникнення труднощів у розумінні навчального матеріалу, детальніший розгляд теми, що викликала зацікавленість, або можливість повторити чи пропустити певний розділ цього уроку. ЕНП містить відео фрагменти, які дають можливість побачити процеси ніби «зсередини», а потім можуть відповісти на питання та запропонувати методи ліквідації несправностей.

 • Використання ЕНП забезпечує інтерактивність на уроках трудового навчання. Такий вид роботи застосовується здебільшого для вивчення нового навчального матеріалу. В міру того як учень навчається на уроках трудового навчання ЕНП аналізує його відповіді, і на основі цих даних визначає подальші відповідні індивідуальні види діяльності, наприклад: допоміжна інформація в разі виникнення труднощів у розумінні навчального матеріалу, детальніший розгляд теми, що викликала зацікавленість, або можливість повторити чи пропустити певний розділ цього уроку. ЕНП містить відео фрагменти, які дають можливість побачити процеси ніби «зсередини», а потім можуть відповісти на питання та запропонувати методи ліквідації несправностей.Використання ЕНП на уроках трудового навчання призводить до поліпшення знань учнів, розширює їхній світогляд, надає можливість спостерігати явища та процеси, які на звичайному уроці продемонструвати неможливо, надають можливість ознайомитись із сучасною (у тому числі й комп’ютерною) технікою та шляхами її використання в конкретному виробництві. Використання засобів мультимедіа на уроках трудового навчання забезпечує вирішення дидактичних завдань, спрямованих на підвищення рівня навчання на уроках трудового навчання.

 • Використання ЕНП на уроках трудового навчання призводить до поліпшення знань учнів, розширює їхній світогляд, надає можливість спостерігати явища та процеси, які на звичайному уроці продемонструвати неможливо, надають можливість ознайомитись із сучасною (у тому числі й комп’ютерною) технікою та шляхами її використання в конкретному виробництві. Використання засобів мультимедіа на уроках трудового навчання забезпечує вирішення дидактичних завдань, спрямованих на підвищення рівня навчання на уроках трудового навчання.Дякую за увагу!

 • Дякую за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка