Педрада Інноваційна діяльність охоплює процесДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.


Педрада


Інноваційна діяльність охоплює процес:

 • взаємодії індивідів, спрямований на розвиток, перетворення об´єкта, на переведення його в якісно новий стан;

 • системну діяльність щодо створення, освоєння та застосування нових засобів;

 • особливий вид творчої діяльності, що об´єднує різноманітні операції і дії, спрямовані на одержання нових знань, технологій, систем.Мета навчання і виховання

 • розвиток інноваційної особистості, здатної до життєтворчості та самореалізації у нових соціальних умовах незалежної України.Випускник середньої школи повинен бути

 • готовим до нових суспільних відносин,

 • соціально захищеним і загартованим,

 • готовим до зустрічі з труднощами в умовах конкурентної діяльності,

 • здатним до саморозвитку і самовдосконалення.Основні риси інноваційної особистості

 • відкритість новому досвіду,

 • внутрішня свобода,

 • емоційна стійкість,

 • емоційний інтелект,

 • рефлексивність,

 • спонтанність (швидкий відрив від ситуації),

 • здатність прийняти рішення,

 • вміння об’єктивно оцінювати себе,

 • позитивне мислення.Оволодіння ключовими компетентностями допоможе учневі

 • критично мислити,

 • здобувати й аналізувати інформацію, розв’язувати конфлікти,

 • дозволить вирішити різні проблеми в професійному, соціальному, повсякденному життіКлючові компетентності випускника

 • Пізнавальна компетентність:

 • ·        навчальні досягнення;

 • ·        інтелектуальні знання;

 • ·        уміння навчатися та оперувати знаннями.

 • Особистісна компетентність:

 • ·        розвиток індивідуальних здібностей і талантів;

 • ·        обізнаність у власних сильних і слабких сторонах;

 • ·        здатність до рефлексії;

 • ·        динамічні знання.

 • Самоосвітня компетентність:

 • ·        здатність до самонавчання, розробка власних прийомів самоосвіти;

 • ·        відповідальність за рівень власної самоосвітньої діяльності;

 • ·        гнучкість застосування знань, умінь, навичок в умовах швидких змін;

 • ·        постійний самоаналіз, самоконтроль за власною діяльністю.Взаємозв’язок формування творчої компетентності і інноваційних рис особистості

 • Творча компетентність

 • здатність до самоаналізу і самоконтролю;

 • ·        здатність до виявлення і постановки проблеми;

 • ·        здатність до висловлювання великого числа ідей;

 • ·        гнучкість – здатність до висловлювання різноманітного числа ідей;

 • ·        оригінальність – здатність відповідати на подразники нестандартно;

 • ·        здатність удосконалити об’єкт, додаючи деталі;

 • ·        здатність вирішувати проблеми, тобто до аналізу і синтезу.Управління процесом розвитку творчої компетентності школяра

 • 1.     Збір інформації про рівень розвитку творчої компетентності учнів (виділення складових творчої компетентності та критеріїв їх оцінювання, підбір відповідних тестів, тестування).

 • 2.     Систематизація зібраної інформації (розбиття учнів на міні-групи орієнтовно з однаковим рівнем розвитку творчої компетентності, визначення можливостей розвитку визначених складових творчої компетентності в кожній групі і кожного учня окремо).

 • 3.     Планування (скласти план розвитку творчої компетентності для кожного учня індивідуально, розробити творчі завдання з предметів, спланувати уроки з великою кількістю творчих завдань).

 • 4.     Мотивація (позитивний емоційний простір уроків, заохочування до багатоваріантності вирішення проблеми, „табу” на критику ідей учнів, заохочувати „фантастичні” ідеї).

 • 5.     Координація (корекція завдань за обліком результатів їх застосування, поєднання індивідуальних, групових і колективних форм роботи, перерозподіл ролей у міні-групі).

 • 6.     Розпорядження – прагнення досягти ефективності у виконання творчих завдань (консультації, заохочення, вирішення організаційних питань).

 • 7.     Системний контроль і облік результатів діяльності вчителя і учня.Головні стратегії розвитку творчої компетентності учнів

 • прискорення (інтенсивні курси навчання за диференційованими програмами, спецкурси, факультативи, літні та зимові табори);

 • поглиблення (поглиблене, профільне вивчення предметів);

 • збагачення (якісно новий зміст навчання з виходом за рамки програми, внутрипредметні і міжпредметні  зв’язки, навчання різноманітних засобів і прийомів роботи, залучення до участі у дослідницьких проектах, використання інтелектуальних тренінгів);

 • проблематизація  (оригінальні пояснення, пошук нового змісту та альтернативних інтерпретацій, наявність самостійних навчальних, тренінгових  позанавчальних програм).Індивідуальний підхід щодо розвитку творчої компетентності учнів передбачає

 • різні рівні подачі нового матеріалу;

 • регулювання швидкості подачі нового матеріалу, завдань;

 • використання чотирирівневих завдань за ступенем складності та самостійного вибору учнем свого рівня;

 • комп’ютерне тестування індивідуальних можливостей дітей;

 • подача навчального матеріалу і завдань у двох видах: з використанням опорних схем і з урахуванням провідного типу мислення учнів.Психологічний фон занять

 • створення умов для вільного вираження емоційних станів учнів,

 • навчання засобам групової взаємодії,

 • створення умов для вільного вибору засобів навчальної діяльності і рівня навчальних завдань,

 • розвиток навичок використання наявних знань в нових умовах.Для реалізації таких умов учителю потрібно

 • захоплюватись кожною ідеєю дитини;

 • позитивно оцінювати всі її ідеї та відповіді;

 • використовувати помилку як можливість нового несподіваного погляду на щось звичне;

 • максимально адаптуватись до усіх висловлювань і дій учнів;

 • створити атмосферу взаємної довіри;

 • забезпечити незалежність у виборі та прийнятті рішень із можливістю самостійно контролювати власні досягнення.Психологи рекомендують

 • створювати умови для випереджального розвитку здібних дітей;

 • активізовувати пізнавальну самостійність, не подаючи нових знань в готовому вигляді;

 • використовувати творчі, проблемні завдання;

 • керувати самоосвітою учнів, навчати трансформувати особистий досвід і вивчений матеріал із літературних джерел,

 • творчо обґрунтовувати результати діяльності, конструювати новий досвід;

 • розвивати навички контролю та самоконтролю;

 • створювати умови для максимального напруження інтелектуальних сил;

 • урізноманітнювати форми творчого співробітництва учнів;

 • через рефлексивне управління навчальною діяльністю формувати навички самоорганізації, саморозвитку, самовизначення особистості у творчій діяльності;

 • допомагати учням у здобуті  навичок психопрофілактики та психогігієни.Тільки інноваційна особистість здатна виховати інноваційну особистість, тільки творчий педагог може розвивати творчі компетентності учнів. Тому провідна роль у реалізації освітніх завдань належить учителеві, а усвідомлення ним цієї ролі є неодмінною умовою розв’язування як сьогоденних, так і перспективних завдань навчання і виховання учнів.

 • Тільки інноваційна особистість здатна виховати інноваційну особистість, тільки творчий педагог може розвивати творчі компетентності учнів. Тому провідна роль у реалізації освітніх завдань належить учителеві, а усвідомлення ним цієї ролі є неодмінною умовою розв’язування як сьогоденних, так і перспективних завдань навчання і виховання учнів.Методичний калейдоскоп

 • Уміти уважно слухати один одного;

 • Давати можливість повністю висловлюватися;

 • Уникати надто бурхливої реакції;

 • Бути впевненим у собі;

 • Зберігати душевний спокій;

 • Погоджуватись із правом інших на захист власної думки;

 • Цінувати здобутки інших.Розумовий штурм “Я так думаю”

 • Запишіть слово «Самоосвіта» і дайте обґрунтоване його визначення.

 • Подумайте і дайте відповідь на питання: «Коли найкраще можна визначити рівень самоосвітньої діяльності педагога?»

 • Яким має бути компетентний учитель? Ваші судження.

 • Час на роздуми – 2 хв.Комтетентний учитель

 • Під професійною компетентністю педагога слід розуміти таку пошукову діяльність учителя, коли на основі бази знань, умінь, навичок та усвідомленого розуміння своєї ролі в суспільстві, безперервного самовдосконалення й саморозвитку особистості він забезпечує оптимальний варіант організації навчально-виховного процесу з метою формування творчої особистості.Салон педагогічної майстерності

 • ПМОВ початкових класів. «Культура педагогічної праці учителя – це ………………..»

 • ПМОВ природничо-математичного напряму «Творчі педагоги досягли навчання без примусу. Я думаю, що …………………..»

 • ПМОВ розвиваючих предметів. «Сучасний і ефективний урок – це ………………………………»

 • ПМОВ суспільно-гуманітарного напряму. «Урок майбутнього – це …………………..»

 • Група « Адмістрація » «Аспекти новаторської педагогіки – це …………….»

 • Час на обговорення – 3 хвилини.Висновки

 • Педагогічна культура – це засвоєний рівень мистецтва педагога (педагогічної діяльності) у відношенні до себе, інших, дітей, який проявляється повсякденно

 • Який би слабкий клас нам не дістався, ми десятиліттями не ставили дітям поганих оцінок, не скаржилися батькам на учнів, не робили зауважень на уроках — виявляється, так учити можна, більш того, так учити багато легше. Спроби примушувати дітей вимотують педагога, підривають його віру у свої сили, у розумність усього того, що відбувається у школі. Педагогіка співпраці робить роботу вчителя хоч і напруженою, але радісно напруженою. Совість учителя звільняється від важкої необхідності постійно завищквати оцінки

 • ефективний урок повинен бути зорієнтованим на створення ситуації успіху учасників уроку, тому що сучасний урок сьогодні - це активна самостійна діяльність, креативність, комунікабельність, коли учасники максимально розкривають свої здібності

 • Ярослав Бахматюк вважає, що мета педагога — навчити дитину думати. Задля цього вчитель пропонує постійно експериментувати і вбачає майбутнє освіти в тому, щоб учень мав широкий доступ до якісних, цікавих інтернет-уроків. Першим завданням для вчителів, на думку експериментатора, зараз має стати розробка веб-уроків

 • Новаторському досвіду властиві оригінальність, новизна.Принципи педагогічної майстерності

 • Щоб навчати інших, треба навчатися самому , щоб виховувати інших, треба починати з себе, Щоб розвивати інших , треба самому постійно розвиватися.

 • Щоб досягти висот , треба скласти образ майбутнього, треба знайти свій ідеал і чим недосягніше для тебе ідеал, тим більше потенціал розвитку у прагненні до нього.

 • Щоб бути успішним учителем, необхідно зрозуміти природу учня, як можно краще уявити шлях його розвитку.

 • Навчити учитися, значить пробудити інтерес, а це можливо тільки тоді, коли ти сам зацікавлений.

Результати

 • 15-16 поміток «так» - ви талановитий, сучасний, творчий учитель, уміло організовуєте навчально-виховний процес, виховуєте інтерес до предмета, домагаєтеся міцних знань

 • 10-14 поміток «так» - ви володієте програмовим матеріалом, успішно навчаєте учнів, але не завжди послідовні в дотриманні сучасних педагогічних вимог до уроку. Учні вас розуміють.

 • До 10 поміток - працюєте по-старому, вас не цікавлять досягнення сучасної педагогіки, учні вас терплять. Часто ви самі відчуваєте, що працюєте безініціативно, однак боїтеся зізнатися в цьому самому собі.РелаксаціяПедагогічний турнір

 • ПМОВ розвиваючих предметів. Скласти алгоритм діагностики уроку.

 • ПМОВ початкових класів. Скласти правила педагогічної майстерності

 • ПМОВ суспільно-гуманіторний напрям. Скласти графічну модель сучасних педагогічних технологій

 • ПМОВ природничо-математичний напрям. Скласти оптимальний психологічний режим уроку.

 • Група « Адмістрація » Скласти графічну модель роботи адміністрації з учителями щодо підвищення їх професійного рівня.Піраміда

 • Учитель, який атестуєтьсяШквал компліментівШквал компліментів

 • Які ваші враження?

 • Що вдалося найкраще?

 • З якими проблемами зіткнулися?

 • Що зможете використати у своїй роботі?

 • Ваші поради і побажання колегам.Підсумок “Методична грамотність вчителя”

 • Відбір й організацію змісту навчальної інформації, яка має бути засвоєна учнями;

 • Проектування діяльності школярів, в якій інформація має бути засвоєна;

 • Проектування власної майбутньої діяльності та поведінки, якими вони повинні бути в процесі взаємодії з учнями.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка