Першочергове завдання педагога полягає в тому,щоб відкрити у кожній людині творця, поставити його на шлях самостійної, творчої, інтелектуальної праціДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.Першочергове завдання педагога полягає в тому,щоб відкрити у кожній людині творця, поставити його на шлях самостійної, творчої, інтелектуальної праці.

 • Першочергове завдання педагога полягає в тому,щоб відкрити у кожній людині творця, поставити його на шлях самостійної, творчої, інтелектуальної праці.

 • В. О. Сухомлинський • Здатність до творчості є однією з найбільш важливих умов для успішного самовираження особистості її всебічної самореалізації та адаптації в сучасному світі.

 • Перешкодою, що стримує розвиток творчих здібностей учнів у практиці навчання та виховання є існуючі педагогічні парадигми.Перша парадигма: існує установка у багатьох вчителів на те, що спочатку в учнів потрібно сформувати глибокі, міцні знання, а далі, на завершальних етапах навчання, ставити та вирішувати творчі завдання.

 • Перша парадигма: існує установка у багатьох вчителів на те, що спочатку в учнів потрібно сформувати глибокі, міцні знання, а далі, на завершальних етапах навчання, ставити та вирішувати творчі завдання.

 • Друга парадигма пов'язана з реалізацією дидактичного принципу доступності навчання. Те, що доступно, не розвиває або майже не розвиває.

 • Третя парадигма. Вчителі дуже часто ототожнюють знання , ерудицію та творчі здібності учня.Четверта парадигма пов'язана з переоцінкою значення теоретичних знань, формуванням теоретичного мислення та заниженням практичного компонента у навчально-творчій діяльності.

 • Четверта парадигма пов'язана з переоцінкою значення теоретичних знань, формуванням теоретичного мислення та заниженням практичного компонента у навчально-творчій діяльності.

 • П'ята парадигма полягає в тому, що існує установка в окремих педагогів на те, щоб методи навчання (наприклад, проблемне навчання) необхідно безпосередньо широко впроваджувати у практику. Все це замість прискорення втілення ідей врешті-решт призводить до розчарування педагогів-практиків у досить плідних методах.На втілення педагогіки творчості в практику навчально-виховного процесу впливають також і протиріччя в ньому.

 • На втілення педагогіки творчості в практику навчально-виховного процесу впливають також і протиріччя в ньому.

    • Головним є протиріччя між педагогічним управлінням навчально-творчою діяльністю, яке здійснює педагог, та самоуправлінням особистості учня в цьому напрямі діяльності.
    • Існує й інше протиріччя в розвитку творчих здібностей учнів. У практиці навчання та виховання переважає функціональний підхід до розвитку творчих здібностей учнів.
    • Існує протиріччя між потребами суспільства в розвинутих здібностях особистості до колективної творчої діяльності, з одного боку, і відсутністю необхідних педагогічних умов для їх розвитку в реальній практиці навчання та виховання — з іншого.
    • Існує також протиріччя, яке полягає в тому, що єдині для всіх і кожного педагогічні вимоги, завдання не можуть бути виконані всіма учнями в один і той же час, з однаковим результатом без послідовної індивідуально-диференційованої допомоги.


Недоліки в самій системі освіти,

 • Недоліки в самій системі освіти,

 • які значно ускладнюють розвиток творчих здібностей учнів.

 • Авторитарна педагогіка, яка характеризується грубим деспотизмом, пригнобленням учня, передбаченням того, що без примушення неможливо залучити учнів до праці.

 • Валовий підхід у підготовці фахівців — ігнорування особистості.

 • Пасивна педагогіка. Майже 99 % часу в навчальному процесі складають споглядальні процеси. Не реалізується у навчанні діяльнісний підхід.

 • Учень в освітній системі сприймається як об'єкт, від якого майже нічого не залежить. Все залежить тільки від діяльності вчителя.Перевантаження змісту навчання, ігнорування психолого-фізіологічними рекомендаціями стосовно створення необхідних умов для ефективного засвоєння учнями навчального матеріалу.

 • Перевантаження змісту навчання, ігнорування психолого-фізіологічними рекомендаціями стосовно створення необхідних умов для ефективного засвоєння учнями навчального матеріалу.

 • Існуюча школа монологу не дає змогу інтенсивно розвиватися учням,навчитися спілкуватися, самостійно вирішувати складні завдання, які зараз виникають перед людиною.

 • Школа пам'яті, в якій існує стійка ілюзія, що кількість знань збільшує інтелект.

 • Недостатня розробленість всебічної системи мотивації навчання. Воно й не дивно, тому що головний принцип авторитарної педагогіки — примусити учнів вчитися.Для формування і розвитку творчого стилю діяльності потрібно спеціальним чином організоване соціально-педагогічне середовище, певні педагогічні засади.

 • Для формування і розвитку творчого стилю діяльності потрібно спеціальним чином організоване соціально-педагогічне середовище, певні педагогічні засади.

 • До них належать:

 • педагогіка співробітництва;

 • педагогіка оптимізму і успіху;

 • проблемне навчання;

 • діалог як форма творчої діяльності;

 • рефлексивна позиція вчителів і учнів у навчальному процесі;

 • евристичні методи навчально-творчої діяльності;

 • самостійна робота учнів.

Творчість — це один із видів людської діяльності, спрямований на розв'язання протиріччя (вирішення творчої задачі), для якого необхідні об'єктивні (соціальні, матеріальні) і суб'єктивні особистісні умови (знання, уміння, творчі здібності), результат якої має новизну й оригінальність, особисту і соціальну значимість, а також прогресивність.

 • Творчість — це один із видів людської діяльності, спрямований на розв'язання протиріччя (вирішення творчої задачі), для якого необхідні об'єктивні (соціальні, матеріальні) і суб'єктивні особистісні умови (знання, уміння, творчі здібності), результат якої має новизну й оригінальність, особисту і соціальну значимість, а також прогресивність.

 • Слово «творчість» походить від слова «творити», і в загальному значенні воно означає шукати, створювати щось таке, що не зустрічалось в минулому — індивідуальному або соціальному.Характерними рисами творчості є:

 • Характерними рисами творчості є:

 • наявність протиріччя проблемної ситуації чи творчої задачі;

 • соціальна й особиста значимість і прогресивність, тобто вона вносить вклад у розвиток суспільства й особистості (антисоціальна діяльність, навіть у її самій винахідливій формі — це не творчість, а варварство);

 • позитивна мотивації особистості;

 • новизна й оригінальність процесу чи результату.

 • Отже, творчість включає в себе три складові: новизну, цінність отриманих результатів, високий рівень мотивації.Творча особистість — це такий тип особистості, для якої характерна стійка, високого рівня спрямованість на творчість, мотиваційно-творча активність, що виявляється в органічній єдності з високим рівнем творчих здібностей, що дозволяють їй досягти прогресивних, соціально й особисто значимих творчих результатів в одному чи декількох видах діяльності.

 • Творча особистість — це такий тип особистості, для якої характерна стійка, високого рівня спрямованість на творчість, мотиваційно-творча активність, що виявляється в органічній єдності з високим рівнем творчих здібностей, що дозволяють їй досягти прогресивних, соціально й особисто значимих творчих результатів в одному чи декількох видах діяльності.

 • Творчі здібності особистості — це синтез властивостей і особливостей особистості, що характеризують ступінь її відповідності вимогам певного виду творчої діяльності й обумовлюють рівень її результативності.Складові творчих здібностей особистості

 • Складові творчих здібностей особистості

 • Мотиваційно-творча активність і спрямованість особистості

 • Допитливість, творчий інтерес.

 • Почуття захопленості, емоційний підйом

 • Прагнення до творчих досягнень

 • Прагнення до лідерства

 • Прагнення до одержання високої оцінки

 • Почуття відповідальності

 • Особиста значимість творчої діяльності

 • Прагнення до самоосвіти, саморозвитку2. Інтелектуально-логічні здібності особистості

 • 2. Інтелектуально-логічні здібності особистості

 • Здібність аналізувати, порівнювати

 • Здібність виділяти головне, відкидати другорядне

 • Здібність описувати явища, процеси

 • Здібність пояснювати

 • Здібність доводити, обґрунтовувати

 • Здібність до систематики3. Інтелектуально-евристичні здібності особистості

 • 3. Інтелектуально-евристичні здібності особистості

 • Здібність генерувати ідеї, висувати гіпотези

 • Здібність до фантазії

 • Асоціативність мислення

 • Здібність бачити протиріччя і проблеми

 • Здібність до перенесення знань, умінь у нові ситуації

 • Здатність відмовитися від нав'язливої ідеї, перебороти інерцію мислення

 • Незалежність суджень

 • Критичність мислення, здатність до оцінних суджень4. Світоглядні властивості (якості) особистості

 • 4. Світоглядні властивості (якості) особистості

 • Переконаність особистості в соціальній значимості творчої діяльності

 • Здатність відстоювати свої творчі позиції5. Моральні властивості (якості) особистості

 • 5. Моральні властивості (якості) особистості

 • Чесність

 • Здатність особистості в різних ситуаціях морального вибору в процесі творчої діяльності керуватися засадами колективізму, гуманізму, єдності слова і справи, справедливості, оптимізму та ін.

 • Скромність

 • Сміливість

 • Рішучість6. Здібність особистості до самоврядування

 • 6. Здібність особистості до самоврядування

 • Досягнення мети і цілеспрямованість

 • Здатність до планування

 • Здатність до самоорганізації

 • Здатність до самоконтролю

 • Самооцінка

 • Здатність до рефлексії і корекції

 • Старанність7. Комунікативно-творчі здібності особистості

 • 7. Комунікативно-творчі здібності особистості

 • Здібність акумулювати і використовувати творчий досвід інших

 • Здібність до співробітництва

 • Здібність організувати колективну творчу діяльність

 • Здібність відстоювати свою точку зору і переконувати інших

 • Здібність уникати конфліктів і успішно їх розв'язувати8. Індивідуальні особливості особистості

 • 8. Індивідуальні особливості особистості

 • Найбільш типовий темп діяльності

 • Працездатність

 • Найбільш характерні особливості стилю — це інтегративна характеристика найбільш типових, стійко виявлених, домінуючих мотивів діяльності, особливостей розвитку інтелектуальних, світоглядних, моральних, комунікативних та інших якостей особистості.здатність до бачення проблеми;

 • здатність до бачення проблеми;

 • оригінальність (самостійність) мислення;

 • діалектичність мислення;

 • легкість асоціювання;

 • гнучкість мислення;

 • антиконформізм мислення;

 • легкість генерування ідей;

 • критичність мислення;

 • здатність до перенесення;

 • готовність пам'яті.збирання матеріалу, накопичення знань, які можуть лягти в основу вирішення або переформулювання проблеми;

 • збирання матеріалу, накопичення знань, які можуть лягти в основу вирішення або переформулювання проблеми;

 • дозрівання, або інкубація, коли працює в основному підсвідомість, а на рівні свідомої регуляції людина може займатися зовсім іншою діяльністю;

 • осяяння, або інсайт, коли рішення часто цілком несподівано з'являється у свідомості;

 • контролю або перевірки, яка вимагає активної роботи свідомості.впевненість у своїх силах, оптимізм;

 • впевненість у своїх силах, оптимізм;

 • висока самооцінка;

 • самостійність;

 • здатність до критичного аналізу;

 • здатність правильно формулювати проблему;

 • схильність до ризику;

 • відсутність боязні здаватися дивним і незвичайним;

 • відсутність конформності;

 • толерантність, терпимість до ідей інших людей;

 • образність мислення;

 • концентрація уваги.

 • Гра — особливим чином організоване заняття, що потребує напруження емоційних та розумових сил.

 • Гра завжди попереджує прийняття рішення — як зробити, що сказати, як виграти? Бажання розв'язати ці питання загострює розумову діяльність гравців.ТИПОЛОГІЯ ІГОР

 • ТИПОЛОГІЯ ІГОРГру можна проводити на уроках різних типів та структур:

 • Гру можна проводити на уроках різних типів та структур:

 • а) при вивченні нового матеріалу (урок засвоєння нових знань і умінь). Можна застосувати такі види ігор: лото, кросворд, «третій не зайвий», «хрестики-нулики», ребус та ін. Запропонувати такі виконавчі ролі: репетитор, майбутній учитель, викладач, інструктор та ін.;

 • б) удосконалення і застосування теоретичних знань, практичних умінь і навичок. Можна застосувати такі види ігор: вікторини, лабіринти, турніри знань, «хімічний розумник» та ін. Запропонувати такі виконавчі ролі: член журі;

 • в) узагальнення і систематизації знань. Можна застосувати такі види ігор: інсценівки, ситуаційні задачі, захист навчальних проектів, пресконференції, диспути та ін. Запропонувати такі виконавчі ролі: режисери, конструктори, технологи, лікарі CEC, екологи, лаборанти та ін.;

 • г) при контролі навчальних досягнень учнів. Можна застосувати такі види ігор: атестаційний залік, грамадський огляд знань та ін. Запропонувати такі виконавчі ролі: члени атестаційного журі, рецензенти, коментатори та ін.Форми організації гри

 • Форми організації гри

 • на уроках хімії можуть бути такими:

 • фронтальна гра;

 • групова,

 • індивідуальна.ВИКОРИСТАННЯ ІГОР

 • ВИКОРИСТАННЯ ІГОР

 • (зразки)

 • Гра «хімічна розминка».

 • Гру доцільно проводити з метою кращого запам'ятовування назв хімічних елементів. Гру проводять у такий спосіб: учнів класу поділяють на 3 команди, учасник кожної команди (по черзі) робить крок та називає хімічний елемент, виграє та команда, учасники якої назвуть не менше 15 елементів.Гра «хрестики-нулики».

 • Гра «хрестики-нулики».

 • Всі діти вже грали колись у гру «хрестики-нулики». Таку гру можна запропонувати учням для кращого засвоєння класифікації хімічних елементів: метали, неметали, амфотерні. «Виграшний шлях» на таких таблицях — це назви металів, або неметалів. Такі таблиці вчитель креслить на дошці, а учні записують правильний шлях у вигляді чисел. Наприклад: «Таблиця 1. Правильний шлях — 1,5, 9». • Складання казок про хімічні елементи

 • Кросворди

 • Вірші і загадки
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка