План лекції Опорно-рухова система людиниДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


Основи біомеханіки та біоакустики Кафедра медичної фізики лікувального та діагностичного обладнання Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського


План лекції

 • Опорно-рухова система людини

 • Деформації та їх види

 • Діаграма розтягу

 • В’язко-пружні властивості біологічних тканин

 • Механічні коливання і хвилі.

 • Основи акустики

 • Ефект Доплера

 • Застосування ультразвуку медициніБіомеханіка

 • розділ біофізики, у якому розглядаються механічні властивості живих тканин і органів, також механічні явища, які відбуваються як з цілим організмом, так із його окремими органами.Опорно-рухова система людини

 • Опорно-рухова система людини, що складається із з’єднаних між собою кісток скелета і м’язів, являє собою з точки зору біомеханіки сукупність важелів, що підтримують людину у стані рівноваги.Важіль

 • тверде тіло (як правило стержень), що має нерухому вісь обертання, до якої прикладені сили, які створюють моменти відносно цієї осі.Види важелівВиди важелівВиди важелівДеформація - зміна форми або об’єму тіла під дією прикладених до нього сил.

 • Деформація - зміна форми або об’єму тіла під дією прикладених до нього сил.Деформації бувають

 • пружні – повністю зникають після припинення дії зовнішніх сил;

 • пластичні – тіло залишається у деформованому стані після припинення дії зовнішніх сил.Одномірні (лінійні) деформації розтягу або стиску

 • Сили пружності напрямлені вздовж лінії дії деформуючої сили.

 • Сили пружності, які діють на тіло з боку опори або підвісу називаються силою реакції опори або силою натягу підвісу.Абсолютна деформація

 • Якщо при деформації тіла деяка величина, яка характеризує розміри чи форму тіла, набуває значення , то зміна цієї величини

 • під дією прикладеної сили називається абсолютною деформацією.Відносна деформація

 • Відношення абсолютної деформації до первісного значення називається відносною деформацією.Напруження

 • Фізична величина, яка дорівнює пружній силі, що припадає на одиницю площі перерізу тіла називається напруженням.

Модуль Юнга ЕДеформація повздовжного розтягування чи стисненняЗакон Гука для розтягу (або стиску):

 • Закон Гука для розтягу (або стиску):

 • сила пружності пропорційна вектору видовження (стиску) і протилежна йому за напрямом:

 • де k-коефіцієнт пружності (жорсткості), який визначається силою пружності, що виникає при одиничній деформації даного тіла.Деформацію розтягу характеризують:

 • Деформацію розтягу характеризують:

 • абсолютним видовженням,

 • відносним видовженням

 • механічне напруження

 • де l,l0- кінцева і початкова довжини стержня, F – сила пружності, S – площа поперечного перерізу стержня.Коефіцієнт Пуассона

 • Відношення відносної зміни поперечного розміру до відносної зміни поздовжнього розміру називається коефіцієнтом Пуассона.Деформація всебічного розтягу або стиснення (об’ємна деформація)

 • Виникає при рівномірному розподілі стискуючих або розтягуючих сил по поверхні тіла.Закон Гука у випадку деформації всебічного розтягу або стисненняДеформація зсувуЗакон Гука при зсувіДеформація кручення

 • Деформація кручення виникає у зразку, коли один його переріз нерухомий, а в іншому діє пара сил, момент якої спрямований вздовж осі зразка.Діаграма розтягу

 • Графік залежності напруження від відносного видовження називають діаграмою розтягуДіаграма розтягу для сталіМеханічні властивості біологічних тканин

 • Як фізичний об’єкт біологічна тканина - композитний матеріал, механічні властивості якого відрізняються від механічних властивостей кожного компонента, взятого зокрема.Кісткова тканина

 • Кісткова тканина

 • Основними матеріалами кісткової тканини є гідроксіланатит 3Са3(РО)2 Са(ОН)2 і колаген.Схема будови трубчастої кісткиДіаграма деформації для кістки.М’язи

 • М’язи

 • До їх складу входить сполучна тканина, що складається з волокон колагену та еластину.Шкіра

 • Шкіра

 • складається з волокон колагену та еластину розташованих в основній матриціКолагенові волокна. Діаграма деформації для колагену.Еластичні волокна. Діаграма розтягу еластину.Судинна тканина

 • Судинна тканина

 • Механічні властивості судин визначаються головним чином властивостями гладких м’язевих волокон, еластину і колагену. Стінки судин неоднорідні за своєю будовою, відрізняються анізотропними механічними властивостями.

 • При зростанні тиску жорсткість судин або їх тонус різко зростає.Механічна напруга стінки судин визначається рівнянням Ламе

 • Механічна напруга стінки судин визначається рівнянням Ламе

 • де р – тиск крові зсередини на стінку судини

 • r- радіус внутрішньої частини судини

 • h- товщина судини

 • Зв’язок між тиском, радіусом і модулем пружностіДіаграма розтягу стінки судин (аорти)Повзучість. Релаксація напруження.

 • Повзучістьце явище зміни з часом розмірів зразка в умовах дії постійного напруження.

 • Релаксація напруження – явище зменшення з часом величини напруження у зразку при підтримці постійної величини деформації. Релаксація напруження і повзучість суто динамічні процеси.В’язко-пружні властивості біологічних тканин

 • Моделлю в’язкого тіла може служити поршень з отворами, що рухається в циліндрі з в’язкою рідиною

 • Напруження і швидкість в’язкої деформації пов’язані рівнянням

 • де - коефіцієнт в’язкості.Моделлю в’язкого тіла може служити поршень з отворами, що рухається в циліндрі з в’язкою рідиною

 • Моделлю в’язкого тіла може служити поршень з отворами, що рухається в циліндрі з в’язкою рідиною

 • Напруження і швидкість в’язкої деформації пов’язані рівнянням

 • де - коефіцієнт в’язкості.Модель Максвела

 • Модель Максвела

 • Залежність деформації від часу

 • Механічні властивості гладких м’язів описує модель Максвела.Модель Кельвіна-Фойхта

 • Модель Кельвіна-Фойхта

 • Залежність деформації від часуКОЛИВАННЯ

 • Коливаннями називаються рухи або стани, які мають ту чи іншу степінь повторюваності у часі.

 • Всередині будь-якого живого організму від клітини до високоорганізованих істот повсякчас відбуваються різноманітні процеси, які ритмічно повторюються (биття серця, коливання психічних станів,біоритми і т. ін.).Коливальними називаються процеси, які так чи інакше повторюються з часом.ПРИКЛАДИ СИНХРОННО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ КАРДІОСИГНАЛІВПружинний маятникВизначення гармонічних коливань

 • Матеріальна точка, що знаходиться під дією пружної сили, здійснює коливальний рух, при якому її зміщення від положення рівноваги змінюється з часом за законом синуса або косинуса. Такі коливання називають гармонічними.Механічні коливання і хвилі.Швидкість та прискорення коливань тіла

Математичний маятникКвазіпружна сила

 • Сила, що не є за природою пружною силою, але аналогічна їй по залежності від зміщення називається квазіпружною.Період гармонічних коливань

 • пружинний маятник

 • математичний маятникПеріод коливань

 • Час, протягом якого здійснюється одне повне коливання, називається періодом коливань (T )Частота коливань

 • Частотою коливань ( ) називається фізична величина, що показує, яке число повних коливань виконує коливна система за одиницю часуЗатухаючі коливанняХарактеристики затухаючих коливаньРезонанс

 • Явище різкого зростання амплітуди вимушених коливань у випадку, коли частота зміни зовнішньої сили, яка діє на систему, збігається з частотою вільних коливань, називається резонансом (від латинського слова reѕonanѕ — той, що відгукується), а відповідна частота – резонансною.Автоколивальна системаДодавання гармонічних коливань, спрямованих вздовж однієї прямої

 • Результуюче коливання являє собою гармонічне коливання, яке відбувається вздовж тієї ж самої прямої, що і складові коливання, і з періодом (частотою), який дорівнює періоду (частоті) складових коливаньГрафік биття

 • Період зміни амплітуди коливань називають періодом биття.Додавання взаємоперпендикулярних гармонічних коливань (фігури Лісажу)Механічні хвиліГустина енергіїГустина енергіїПотік енергії хвиліІнтенсивність енергії хвильПотік енергії хвильВектор УмоваАкустика. Елементи фізики слуху. Основи аудіометрії

 • Людина сприймає інформацію із зовнішнього світу з допомогою всіх своїх органів чуття, які являються інформаційними каналами, пов'язуючи людину із зовнішнім світом.ОСНОВИ АКУСТИКИ

 • Акустика – це наука, яка вивчає звукові явища. Різке збільшення амплітуди (гучності) звуку при збігу частоти звукової хвилі із власною частотою системи, у якій поширюється звук, називається акустичним резонансом. Відбиття звуку від перешкоди і повернення його у вихідну точку називається луною. Ця властивість звуку використовується в ехолотах для визначення глибини океану. Ехолокацію використовують деякі тварини, наприклад, кажани, сови й ін.ПРИРОДА ЗВУКОВОЇ ХВИЛІ

 • Звук – це механічні хвилі, частота яких лежить у межах 16–20000 Гц. Поняття «звук» можна розглядати з двох принципово різних позицій.

 • Звук як фізичне явище – це поширення поздовжніх коливань в пружному середовищі.

 • Звук як фізіологічне явище – це специфічне відчуття, викликане дією звукових хвиль на орган слуху.

 • Звукові хвилі – це поздовжні хвилі.Звук та його поширення

 • Механічні хвилі з частотою меншою 16 Гц називають інфразвуковими, а більшою 20000 Гц – ультразвуковими. У твердих тілах звук поширюється у вигляді поздовжніх і поперечних хвиль. У газах і рідинах звукові хвилі є періодичними згущеннями і розрідженнями середовища, що віддаляються від джерела звуку з певною характерною для даного середовища швидкістю.ОСНОВИ АКУСТИКИ

 • Звук як фізичне явище характеризується певною частотою, інтенсивністю та набором частот. Це об’єктивні характеристики звуку. Людське вухо сприймає звук за гучністю, висотою і тембром. Це – суб’єктивні характеристики звуку.

 • Інтенсивність звуку визначається потоком енергії в одиниці об’єму простору. Інтенсивність звуку в системі СІ вимірюється і [I] = Вт /м2 Інтенсивність звуку прямо пропорційна квадрату амплітуди хвилі.Основні характеристики звуку:

 • об’єктивні:

 • інтенсивність або сила звуку;

 • частота;

 • частотний спектр.

 • суб’єктивні:

 • гучність

 • висота тону

 • тембрОСНОВИ АКУСТИКИ

 • Гучність звуку це фізіологічна інтенсивність звуку. Поняття інтенсивності і гучності звуку не рівнозначні. Встановлено, що гучність зростає значно повільніше, ніж інтенсивність звуку.

 • Висота звуку визначається його частотою. Чим більша частота, тим більша висота звуку. Тембр звуку визначається його спектральним складом.ОСНОВИ АКУСТИКИ

 • Музичний тон – це звук, який ми чуємо тоді, коли його джерело здійснює гармонічні коливання. Гучність тона будь-якої даної висоти визначаєтьс амплітудою коливання.ОСНОВИ АКУСТИКИ

 • Акорд – це одночасне звучання двох або кількох звуків (може викликати приємне – консонанс – та неприємне – дисонанс – слухове відчуття).

 • Шум – це аперіодична складна суміш звуків, спектр якої в певному інтервалі частот є безперервним.

 • Звуковий тиск. Під час поширення звуку відбувається коливання тиску в околі середнього значення характерного для даного середовища. Звуковий тиск – це змінна частина тиску, яка виникає в середовищі під час проходження звуку.Характеристики слухового відчуттяРівень інтенсивності звукуРівень інтенсивності звукуЗакон Вебера–ФехнераРівень гучності у фонахСтандартні криві рівної гучності.ЕФЕКТ ДОППЛЕРА В АКУСТИЦІ

 • Ефектом Допплера в акустиці називається зміна частоти звукових коливань, які реєструються приймачем коливань, у порівнянні з частотою, яку випромінює джерело звуку, внаслідок відносного руху джерела звуку і приймача.ЕФЕКТ ДОППЛЕРА В АКУСТИЦІ

 • Ефект Допплера ґрунтується на принципі незалежності рухів (принципі суперпозиції). Згідно з цим принципом звукова хвиля, яка випромінюється джерелом, поширюється у середовищі абсолютно незалежно від руху джерела і приймача.ЕФЕКТ ДОППЛЕРА

 • Ефект Допплера використовується в найрізноманітніших галузях людської діяльності для вимірювання швидкості об’єктів на відстані. Наприклад, у медицині за допомогою ультразвуку вимірюють швидкість проходження крові по судинах.Ультразвукові коливання і хвилі

 • Це такі пружні коливання і хвилі, які мають частоту в межах від 20кГц до 109Гц.

 • З метою генерації та прийому ультразвукових коливань використовують два методи:

 • механічний;

 • електромагнітний.Застосування ультразвуку у медицині

 • УЗД;

 • прискорення фізіологічних процесів у клітинах;

 • руйнування різного роду новоутворень;

 • у фармацевтичній промисловості;

 • механічні та теплові ефекти.Застосування ультразвуку медицині

 • Ультразвук великої потужності викликає загибель вірусів і бактерій, це використовується для стерилізації середовищ;

 • Ультразвукові хвилі малої потужності збільшуєть проникність клітинних мембран і активізують процеси обміну в тканинах;

 • Ультразвукові хвилі створюють механічну і теплову дію на тканини, що лежить в основі ультразвукової фізіотерапії;

 • У хірургії для різання кісткової тканини застосовують «ультразвуковий» скальпель.Приклади тривимірного УЗД плоду в режимі реального часу Режим Live 3D й 2D у сірій шкалі. Фрагмент дослідження – плідЕхокардіографіяЕхокардіографіяПриклад УЗД судинІнфразвукові коливання та хвилі

 • Це пружні коливання з частотами до 16 Гц. Інфразвук дуже слабко поглинається в газах, рідинах та твердих тілах.

 • Для людини інфразвукові коливання великої амплітуди можуть бути дуже шкідливими, оскільки деякі процеси в організмі людини відбуваються в інтервалі інфразвукових частот.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка