Положення про атестацію педагогічних працівниківДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.Типове положення про атестацію педагогічних працівників

 • п.1.7 Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

 • Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу.п.3.20 Вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється й на педагогічне навантаження з інших предметів, які вони викладають та з яких пройшли підвищення кваліфікації

 • п.3.20 Вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється й на педагогічне навантаження з інших предметів, які вони викладають та з яких пройшли підвищення кваліфікаціїФункції системи підвищення кваліфікації:

 • компенсаторна, пов’язана з ліквідацією прогалин у базовій освіті спеціаліста;

 • розвиваюча, яка забезпечує творчий розвиток педагога, задоволення його професійних і духовних потреб;

 • адаптивна, пов’язана з перепідготовкою вчителя з урахуванням змін, які відбуваються в системі освіти і в суспільстві в цілому;

 • інноваційна;

 • інтегративна.Положення

 • Положення

 • про вхідне та вихідне тестування

 • на курсах підвищення кваліфікації

 • педагогічних кадрів Запорізької області

 • (Затверджено науково-методичною радою

 • КЗ “ЗОІППО” ЗОР

 • протокол від 26.05.2009 №3)Види тестування:

 • 1. Вхідне тестування (проводиться на початку курсів підвищення кваліфікації)

 • 2. Вихідне тестування (проводиться на завершальному етапі курсів підвищення кваліфікації)Вхідне тестування:

 • Визначити наявний рівень знань і умінь слухачів, а також їх індивідуальних потреб у змісті та формах підвищення кваліфікації.

 • Забезпечити варіативність навчання слухачів

 • Узгодити напрямки самостійної роботи слухачівТестові завдання (оптимальна кількість -50) відображають базовий рівень знань соціально-гуманітарного та професійного (педагогіка і психологія, дидактика, за фахом) модулів. Розробляються і затверджуються відповідними кафедрами.

 • Тестові завдання (оптимальна кількість -50) відображають базовий рівень знань соціально-гуманітарного та професійного (педагогіка і психологія, дидактика, за фахом) модулів. Розробляються і затверджуються відповідними кафедрами.Шкала оцінювання:

 • Шкала оцінювання:

 • 90-100 відсотків – високий рівень;

 • 70-89 відсотків – достатній рівень;

 • 50-69 відсотків – середній рівень;

 • 30- 49 відсотків – низький рівень;

 • 0 -29 відсотків – критичний рівеньВихідне тестування:

 • Визначення результативності навчання слухачів.Положення

 • Положення

 • про випускну курсову роботу

 • слухачів обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 • (Затверджено науково-методичною радою

 • КЗ “ЗОІППО” ЗОР

 • протокол від 26.05.2009 №3)Структура, оформлення та обсяг курсової роботи

 • Курсова робота має відповідати таким вимогам:

 • бути достатньо теоретично обґрунтованою для висновків про засвоєння слухачем програми курсів підвищення кваліфікації;

 • свідчити про відповідність запропонованих підходів до вирішуваної проблеми, наявним ресурсам тощо;

 • містити індивідуальну концепцію автора (його уявлення про дитину, призначення і особливості освітнього закладу, погляди на освітні технології тощо).Курсова робота складається з таких частин:

  • Титульна сторінка.
  • Зміст (передбачає нумерацію сторінок).
  • План роботи.
  • Вступ. У вступі пояснюється необхідність (актуальність) обраної тематики, висвітлюється предмет, об'єкт роботи, мета і завдання.


Основна частина. Складається з 2-3 розділів (теоретичний розділ розкриває історію та теорію питання, аналіз літератури з проблеми, теоретичні позиції автора; практичний розділ охоплює критичний аналіз досвіду слухача, на цій основі розкривається динаміка питання, що розглядається в роботі, висвітлюються шляхи вдосконалення).

  • Основна частина. Складається з 2-3 розділів (теоретичний розділ розкриває історію та теорію питання, аналіз літератури з проблеми, теоретичні позиції автора; практичний розділ охоплює критичний аналіз досвіду слухача, на цій основі розкривається динаміка питання, що розглядається в роботі, висвітлюються шляхи вдосконалення).


Висновки, що відповідають поставленим у вступі цілям, формулюють теоретичні узагальнення та практичні рекомендації, пропозиції щодо подальшого впровадження питань у діяльність конкретного освітнього закладу.

   • Висновки, що відповідають поставленим у вступі цілям, формулюють теоретичні узагальнення та практичні рекомендації, пропозиції щодо подальшого впровадження питань у діяльність конкретного освітнього закладу.
   • Список використаних джерел, розташованих за абетковим принципом (спочатку українські та російські, потім іншомовні). На всі наведені джерела мають бути посилання в тексті курсової роботи (у місцях цитування).
   • Додатки (методичні розробки, сценарії, пам'ятки, акти перевірок, моделі діяльності різних підрозділів та підструктур освіти тощо).


Слухач у своєму рукописі повинен дотримуватись вимог, що стосуються збереження авторських прав, у тексті роботи мають бути посилання на використані джерела.

 • Слухач у своєму рукописі повинен дотримуватись вимог, що стосуються збереження авторських прав, у тексті роботи мають бути посилання на використані джерела.

 • Обсяг курсової роботи, включно з титульною сторінкою та змістом, складає близько 20 сторінок друкованого тексту. Текст курсової роботи набирається на комп'ютері. Параметри паперового варіанта роботи мають бути такими: аркуш А4, береги ліворуч 30-35 мм, зверху і знизу - 20 мм, праворуч - 10 мм. Текст набирається шрифтом Times New Roman, 14 кегль, масштаб 100%, звичайний, абзац 1,0-1,25 см, міжрядковий інтервал 1,5 стандарт, текст без переносів.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 • “ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ” ЗОР

 • Курсова робота

 • з теми

 • __________________________

 • Виконав:

 • _________________________________

 • (П.І.Б.)

 • _________________________________

 • (фах, категорія, звання, район, заклад)

 • Перевірив:

 • _________________________________

 • (П.І.Б. викладача)

 • _________________________________

 • (науковий ступінь, посада, кафедра)

 • Запоріжжя,20__Положення

 • Положення

 • про заочну форму навчання

 • на курсах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

 • Запорізької області

 • (Затверджено науково-методичною радою

 • КЗ “ЗОІППО” ЗОР

 • протокол від 24.11.2009 №6)Заочна форма навчання у системі підвищення кваліфікації -

 • Це форма організації навчального процесу, основою якої є керована самостійна робота слухачів та широке застосування в навчанні сучасних інформаційних, комп’ютерних і телекомунікаційних технологій. Заочна форма навчання відрізняється від інших форм навчання високим ступенем самостійності, креативністю слухача курсів, системою управління пізнавальною діяльністю та набуттям професійних навичок, формами та методами контролю.Вимоги до слухача КПК за заочною формою навчання:

 • кваліфікаційний рівень за фахом КПК не нижче другої категорії;

 • педагогічний стаж роботи за фахом КПК не менше 8 років.Завдання заочної форми навчання:

 • Забезпечити високий рівень теоретичної, практичної та самостійної роботи педагогічних кадрів області в процесі підвищення кваліфікації в системі піс- лядипломної освіти.

 • Організувати систему управління самостійною роботою слухачів через керівництво теоретичною, практичною роботою слухачів та надання консультативної допомоги.

 • Забезпечити зворотний зв'язок між суб'єктами навчального процесу.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  • Заочна форма навчання на курсах підвищення кваліфікації надається педагогічним працівникам області за поданням відділу освіти, яке затверджується підписом керівника.
  • Слухач курсів заочної форми навчання, прибувши до інституту:
 • реєструється на загальних засадах;

 • проходить вхідне тестування;

 • отримує в навчальній частині тему курсової роботи (призначається науковий керівник та рецензент), залікову книжку;

 • узгоджує з науковим керівником план роботи, графік консультацій та термін подачі виконаної роботи.

  • Погоджує з координатором курсів (методистом) перелік питань для виконання контрольних робіт та підготовки до заліку за фахом.


Під час підвищення кваліфікації за заочною формою навчання слухач КПК проходить педагогічну практику, місце якої визначає керівник районної методичної служби.

  • Під час підвищення кваліфікації за заочною формою навчання слухач КПК проходить педагогічну практику, місце якої визначає керівник районної методичної служби.
 • Звіт про проходження педагогічної практики:

 • диск з відеозаписом уроку або детальний конспект уроку;

 • письмовий самоаналіз проведеного уроку;

 • висновки щодо рівня професійної майстерності слухача КПК за підписом керівника районної методичної служби за результатами проведеної педагогічної практики.У зазначений термін слухач КПК прибуває до інституту, проходить вихідне тестування, здає контрольні роботи за фахом, захищає виконану курсову роботу в присутності комісії, яка складається із трьох осіб: керівника роботи, рецензента, представника ректорату. Здає залік (диференційований) за фахом.

 • У зазначений термін слухач КПК прибуває до інституту, проходить вихідне тестування, здає контрольні роботи за фахом, захищає виконану курсову роботу в присутності комісії, яка складається із трьох осіб: керівника роботи, рецензента, представника ректорату. Здає залік (диференційований) за фахом.

 • В заліковій книжці ставляться відмітки про результати захисту роботи, складання заліку, виконання контрольних робіт, вхідного та вихідного тестування.

 • Залікова книжка є основою для отримання посвідчення, до якого вносяться результати підвищення кваліфікації за заочною формою навчання.Підвищення кваліфікації за дистанційною формою -

 • це організаційно - педагогічний процес, відмінністю якого є опосередкована взаємодія тих, хто надає освітні послуги, з користувачами цих послуг у створеному навчальним закладом інформаційному середовищі з метою досягнення та підтвердження тими, хто навчається, відповідного цензу освіченості і професійної компетентності.Повний цикл дистанційного підвищення кваліфікації за дистанційною формою здійснюється впродовж 4 місяців і передбачає самостійне вивчення слухачами змісту чотирьох навчальних модулів (діагностико-аналітичного, соціогуманітарного, професійного, фахового) та звітність за кожним з них. Обсяг змісту кожного модуля регламентує навчальний план.

 • Повний цикл дистанційного підвищення кваліфікації за дистанційною формою здійснюється впродовж 4 місяців і передбачає самостійне вивчення слухачами змісту чотирьох навчальних модулів (діагностико-аналітичного, соціогуманітарного, професійного, фахового) та звітність за кожним з них. Обсяг змісту кожного модуля регламентує навчальний план.Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що здійснюється за очно-дистанційною формою навчання, має три етапи:

 • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що здійснюється за очно-дистанційною формою навчання, має три етапи:

   • І етап (очний) - організаційно-настановча сесія (3 дні);
   • ІІ етап (дистанційний) - керована самостійна робота слухача (4 місяці);
   • IІІ етап (очний) - залікова сесія (3 дні).


Під час залікової сесії:

 • проводяться консультації перед підсумковим контролем з дистанційних курсів, що вивчались протягом міжсесійного періоду;

 • здійснюється підсумковий контроль знань із дистанційних курсів, що вивчались протягом міжсесійного періоду;

 • проводиться захист курсових робіт;

 • проводиться конференція з обміну досвідом. • У міжсесійний період слухачі навчаються дистанційно, поєднуючи можливість працювати та навчатися.

 • Навчальний процес здійснюється в таких формах: навчальні заняття, виконання колективних та індивідуальних завдань, самостійна робота слухачів, практична підготовка, контрольні заходи тощо.

 • Самостійна робота слухача є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом і складає приблизно 2/3 загального обсягу навчального часу слухача, відведеного для вивчення конкретного дистанційного курсу.Контрольні заходи охоплюють вхідний, поточний та підсумковий контроль.

    • Контрольні заходи охоплюють вхідний, поточний та підсумковий контроль.
    • Підсумковий контроль здійснюється під час проведення залікової сесії.База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка