Положення про бухгалтерську службу бюджетної установи затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26. 01. 2011р. №59 постанова набирає чинності з 1 березня 2011 р., крім п п. 1 і 3 п. 7, п п. 3 п. 11 таДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи

 • затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011р. № 59


постанова набирає чинності з 1 березня 2011 р., крім п.п. 1 і 3 п. 7, п.п. 3 п. 11 та п.18 Типового положення, затвердженого цією постановою,

 • постанова набирає чинності з 1 березня 2011 р., крім п.п. 1 і 3 п. 7, п.п. 3 п. 11 та п.18 Типового положення, затвердженого цією постановою,

 • щодо застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі,

 • які набирають чинності

 • з 1 січня 2013 рокузавдання та функціональні обов'язки бухгалтерської служби бюджетної установи,

 • завдання та функціональні обов'язки бухгалтерської служби бюджетної установи,

 • повноваження її керівника - головного бухгалтера,

 • вимоги до його професійно-кваліфікаційного рівнязатверджує

 • затверджує

 • Положення про бухгалтерську службу (посадову інструкцію спеціаліста, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) • який підпорядковується та є підзвітним керівникові бюджетної установи

 • або

 • його заступникові • підпорядковуються головному бухгалтеровівиконання його обов'язків покладається

 • виконання його обов'язків покладається

 • на заступника головного бухгалтера,

 • а у разі відсутності заступника головного бухгалтера

 • відповідно до наказу керівника бюджетної установи –

 • на іншого працівника бухгалтерської службиу разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт.

 • у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт.

 • Копія такого акта надсилається бюджетній установі, якій підпорядковується бюджетна установа.

 • Прийняття (передача) справ головним бухгалтером може здійснюватися за участю представника бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа.керівникові бюджетної установи

 • керівникові бюджетної установи

 • або

 • його заступниковізабезпечення контролю за наявністю і рухом майна,

 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна,

 • - використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів- запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності,

 • - запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності,

 • - виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів

1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності

 • 1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності

4) своєчасно подає звітність

 • 4) своєчасно подає звітність6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо: - використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій; - інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу

 • 6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо: - використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій; - інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу8) забезпечує:

 • 8) забезпечує:

 • дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

 • достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

 • - повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

 • - зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

 • користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

 • відповідні структурні підрозділи бюджетної установи даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово- господарської діяльності9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів

 • 9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів11) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків,виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства

 • 11) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків,виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства

представляти бюджетну установу в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції бухгалтерської служби, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування,підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності

 • представляти бюджетну установу в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції бухгалтерської служби, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування,підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власностівстановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до бухгалтерської служби структурними підрозділами бюджетної установи первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку

 • встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до бухгалтерської служби структурними підрозділами бюджетної установи первинних документів для їх відображення у бухгалтерському облікуодержувати від структурних підрозділів бюджетної установи та бюджетних установ, які їй підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них

 • одержувати від структурних підрозділів бюджетної установи та бюджетних установ, які їй підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до нихвносити керівникові бюджетної установи пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово- господарської діяльності

 • вносити керівникові бюджетної установи пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово- господарської діяльності

організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку

 • організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку

 • та

 • забезпечує виконання завдань, покладених на бухгалтерську службуздійснює керівництво діяльністю бухгалтерської служби,

 • здійснює керівництво діяльністю бухгалтерської служби,

 • забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського облікупогоджує проекти договорів (контрактів), у т. ч. про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна

 • погоджує проекти договорів (контрактів), у т. ч. про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майназдійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок

 • здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжокпогоджує кандидатури працівників бюджетної установи, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна

 • погоджує кандидатури працівників бюджетної установи, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна- визначення облікової політики; - визначення оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників; - призначення на посаду та звільнення з посади працівників бухгалтерської служби; - вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності; - створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів; - визначення джерел погашення кредиторської заборгованості; - притягнення до відповідальності працівників бухгалтерської служби за результатами контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства; - удосконалення порядку здійснення поточного контролю; - організації навчання працівників бухгалтерської служби; - забезпечення бухгалтерської служби нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності

 • - визначення облікової політики; - визначення оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників; - призначення на посаду та звільнення з посади працівників бухгалтерської служби; - вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності; - створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів; - визначення джерел погашення кредиторської заборгованості; - притягнення до відповідальності працівників бухгалтерської служби за результатами контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства; - удосконалення порядку здійснення поточного контролю; - організації навчання працівників бухгалтерської служби; - забезпечення бухгалтерської служби нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітностіперерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

 • перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

 • проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

 • приймання і видачі грошових коштів;

 • оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

 • проведення інших господарських операційвідмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівника бюджетної установи про встановлені факти порушення бюджетного законодавства

 • відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівника бюджетної установи про встановлені факти порушення бюджетного законодавствавідображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною установою;

 • відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною установою;

 • - складенням звітності;

 • цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

 • дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;

 • правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

 • відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

 • станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості бюджетної установи;

 • додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

 • оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

 • усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органам, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам

 • погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникамотримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності,

 • отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності,

 • виконувати обов'язки керівника бюджетної установи на період його тимчасової відсутностіздійснюються Державною казначейською службою

 • здійснюються Державною казначейською службою

 • шляхом

 • встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та складення звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі,

 • погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера,

 • проведення оцінки його діяльності (відповідно до порядку, затвердженого Мінстерством фінансів України)
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка