Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 07. 06. 2000 №773/2000, з метою встановлення порядку здійснення інноваційної освітньої діяльностіДата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

 • Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

 • № 1352 від 30.11.2012

 • Відповідно до п.3 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 07.06.2000 № 773/2000, з метою встановлення порядку здійснення інноваційної освітньої діяльностіНаказ Міністерства освіти України від 25.11.99 № 399

 • Наказ Міністерства освіти України від 25.11.99 № 399

 • "Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності"

 • скасувати як такий, що не пройшов державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.Інноваційною освітньою діяльністю

 • Інноваційною освітньою діяльністю

 • у системі освіти є діяльність, що спрямована на розроблення й використання у сфері освіти результатів

 • наукових досліджень та розробок.

 • Інноваційним освітнім продуктом

 • є результат науково-дослідної розробки,

 • що відповідає вимогам

 • Закону України «Про інноваційну діяльність».Освітніми інноваціями

 • Освітніми інноваціями

 • є вперше створені, вдосконалені освітні, навчальні, виховні, управлінські системи,

 • їх компоненти, що

 • мають істотно поліпшити

 • результати освітньої діяльності.нові знання,

 • нові знання,

 • інноваційні освітні програми і проекти,

 • навчальний та виховний процеси,

 • організаційні та адміністративні рішення, а також рішення іншого характеру, що

 • істотно поліпшують якість освіти.можуть бути фізичні та юридичні особи:

 • можуть бути фізичні та юридичні особи:

 • педагогічні та науково-педагогічні працівники навчальних закладів,

 • наукові працівники,

 • працівники органів управління освітою,

 • навчальні заклади, підприємства, установи та організації, що надають освітні послуги.Інноваційна освітня діяльність

 • Інноваційна освітня діяльність

 • здійснюється на

 • всеукраїнському, регіональному рівнях, а також на рівні навчального закладу.

 • Рівень інноваційної освітньої діяльності визначається:

 • її змістом та масштабністю змін,

 • що будуть внесені у систему освіти внаслідок удосконалення педагогічної діяльності, використання запропонованої освітньої інновації.Інноваційна освітня діяльність всеукраїнського рівня передбачає

 • Інноваційна освітня діяльність всеукраїнського рівня передбачає

 • передбачає розроблення та використання в установленому законодавством порядку:

 • освітніх, навчальних, виховних, управлінських систем;

 • базового компонента дошкільної освіти, інваріантної складової змісту загальної середньої освіти, загальнодержавного компонента змісту професійно-технічної освіти, змісту позашкільної освіти, нормативної частини змісту вищої (у тому числі післядипломної) освіти;

 • освітніх технологій, форм, методів і засобів навчання, виховання та управління освітою;

 • науково-методичного, кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення навчально-виховного процесу у навчальних закладах;

 • систем, технологій, форм і методів підвищення кваліфікації керівних, педагогічних та науково-педагогічних працівників.дотримання законодавства України та вимог державних стандартів освіти;

 • дотримання законодавства України та вимог державних стандартів освіти;

 • наявність відповідного ресурсного забезпечення та ефективне його використання;

 • збереження життя і здоров'я суб’єктів інноваційної освітньої діяльності;

 • погодження учасників навчально-виховного процесу, органів управління освітою на здійснення інноваційної освітньої діяльності.опис та обґрунтування запропонованих ідей та підходів, чітке і повне розкриття їх змісту, очікуваних результатів;

 • опис та обґрунтування запропонованих ідей та підходів, чітке і повне розкриття їх змісту, очікуваних результатів;

 • перевірку їх ефективності шляхом проведення

 • експерименту або реалізації інноваційного освітнього проекту.Інноваційним освітнім проектом

 • Інноваційним освітнім проектом

 • є процедура і комплекс усіх необхідних заходів щодо створення і реалізації інноваційного освітнього продукту.Скласти документ, у якому визначатимуться:

 • Скласти документ, у якому визначатимуться:

 • мета, завдання,

 • перелік, послідовність дій, виконавців і сфера їхньої відповідальності,

 • необхідні ресурси,

 • процедури контролю за ходом реалізації передбачених заходівРеалізувати

 • Реалізувати

 • сукупність взаємопов'язаних заходів, що у встановлені терміни мають забезпечити досягнення визначених результатів – поліпшити діяльність навчального закладу та самопочуття учасників навчально-виховного процесу • Актуальність

 • Реалістичність

 • Цілісність

 • КонтрольованістьАктуальність (Пов'язана із можливістю і необхідністю розв'язати певну проблему саме зараз. Проблема означає невідповідність між реальним станом справ і бажаним, між об'єктивно існуючими потребами і можливостями їх задовольнити, між бажаними результатами і вибором способів їх досягнення. Проблема стає актуальною, коли постає необхідність розв'язати протиріччя для досягнення певної мети діяльності і конкретних результатів)

 • Актуальність (Пов'язана із можливістю і необхідністю розв'язати певну проблему саме зараз. Проблема означає невідповідність між реальним станом справ і бажаним, між об'єктивно існуючими потребами і можливостями їх задовольнити, між бажаними результатами і вибором способів їх досягнення. Проблема стає актуальною, коли постає необхідність розв'язати протиріччя для досягнення певної мети діяльності і конкретних результатів)

 • Корисність

 • РеалістичністьСИСТЕМА

 • СИСТЕМА

 • НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ

 • ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • Інформаційно-аналітична (діагностична): експертиза, аналіз, моніторинг тощо;

 • Навчальна (освітня-організаційна): інформування, коригування, відновлення, розробка регіонального освітнього компоненту освіти;

 • Науково-методична (координуюча): супроводження процесів інноваційної та експериментальної діяльності;

 • Науково-дослідна (креативно-моделююча): проектування, розробка комплексно-цільових програм в межах експериментальної діяльності тощо

 • Вибираючи інновацію слід пам'ятати, що зарадити справі може впровадження лише тієї інновації, яка сприятиме розв'язанню проблеми саме

 • Вашої школиПедагогічний експеримент

 • Педагогічний експеримент

 • у системі

 • інноваційної освітньої діяльності

Експериментом є науково обґрунтовані зміни в освітній галузі у спеціально створених умовах.

 • Експериментом є науково обґрунтовані зміни в освітній галузі у спеціально створених умовах.

 • Експеримент відтворення раніше розробленої методики (технології, моделі) у нових умовах іншими суб'єктами

 • Експеримент – метод пізнання, за допомогою якого шукається новий спосіб рішення педагогічної задачі, проблеми

Міністерства освіти і науки України видає

 • Міністерства освіти і науки України видає

 • наказ про проведення експерименту

 • всеукраїнського рівня;

 • орган управління освітою видає

 • наказ про проведення експерименту регіонального рівня.

 • Цим наказом затверджуються

 • заявка на проведення експерименту,

 • програма експерименту;

 • навчальним закладам, на базі яких проводиться експеримент,

 • надається статус експериментальних;

 • у разі потреби цим наказом затверджуються експериментальні навчальні плани з урахуванням типових навчальних планів.стосується перевірки продуктивності й можливості застосування у системі освіти:

 • стосується перевірки продуктивності й можливості застосування у системі освіти:

 • освітніх, дидактичних систем;

 • державних стандартів освіти, базового компонента змісту дошкільної освіти, інваріантної складової змісту загальної середньої освіти, змісту професійно-технічної освіти, нормативної частини змісту вищої, післядипломної освіти.

 • Рішення про організацію та проведення експерименту приймає

 • Міністерство освіти і науки України.може здійснюватись

 • може здійснюватись

 • у системі освіти області

 • й передбачає експериментальну перевірку продуктивності й можливості застосування інновацій.

 • Рішення про організацію та проведення експерименту

 • приймає

 • управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

 • на підставі клопотання відділів освіти районних державних адміністрацій,

 • заявки на проведення експерименту,

 • програми експерименту, які розробляє автор ініціативи та висновку експертної комісії, утвореної органом управління освітою.передбачає експериментальну перевірку продуктивності й можливості застосування інновацій, розроблених науковими працівниками даного закладу.

 • передбачає експериментальну перевірку продуктивності й можливості застосування інновацій, розроблених науковими працівниками даного закладу.

 • Рішення про організацію та проведення такого експерименту приймає

 • керівник закладу або органи громадського самоврядуванняПрограма

 • Програма

 • Проблема

 • Мета дослідження

 • Гіпотеза (припущення) дослідження

 • Спосіб набору респондентів (формування контрольних та експериментальних груп)

 • Методи дослідження

 • План

 • Аналіз отриманих результатів.Про виконання програми кожного етапу експерименту експериментальний навчальний заклад спільно з автором ініціативи, науковим керівником експерименту

 • Про виконання програми кожного етапу експерименту експериментальний навчальний заклад спільно з автором ініціативи, науковим керівником експерименту

 • готують звіт, який подається у письмовій формі до МОН України, органу управління освітою, що видав наказ про його проведення.

 • Звіт включає:

 • опис виконання завдань у відповідні строки та підкріплюється розробленими учасниками експерименту програмами, посібниками, методичними розробками, іншими практичними матеріалами, які розкривають сутність виконаної роботи.

 • Одночасно подається програма наступного етапу експерименту.

 • У разі потреби вносяться зміни до програми експерименту, розширення бази проведення, припинення експерименту відповідного рівня.Експертиза виконання програми кожного етапу експерименту всеукраїнського рівня здійснюється відповідною комісією Науково-методичної ради;

 • Експертиза виконання програми кожного етапу експерименту всеукраїнського рівня здійснюється відповідною комісією Науково-методичної ради;

 • регіонального рівня - експертною комісією відповідного органу управління освітою.Експертиза освітньої інновації, розробленої у ході експерименту в окремому вищому навчальному закладі (у тому числі закладі післядипломної освіти), здійснюється відповідною комісією Науково-методичної ради.

 • Експертиза освітньої інновації, розробленої у ході експерименту в окремому вищому навчальному закладі (у тому числі закладі післядипломної освіти), здійснюється відповідною комісією Науково-методичної ради.

 • На підставі висновків експертизи підсумків експерименту МОН України,

 • орган управління освітою, що видав наказ про проведення експерименту,

 • видає наказ про його завершення,

 • знімає статус експериментального із навчального закладу,

 • визначає умови розповсюдження освітньої інновації.Матеріали, які пройшли

 • Матеріали, які пройшли

 • дослідно-експериментальну перевірку, дозволяють осмислити й реалізувати педагогічні умови ефективного освоєння та впровадження вчителями моделі управління якістю освіти в ЗНЗ, що особливо важливо в умовах модернізації освітиРезультатиІнформація про освітні інновації, їх розробку (експерименти) зберігається у спеціальних банках освітніх інновацій.

 • Інформація про освітні інновації, їх розробку (експерименти) зберігається у спеціальних банках освітніх інновацій.

 • Банки освітніх інновацій створюються в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти, органах управління освітою, які забезпечують вільний доступ до освітніх інновацій, розроблених та рекомендованих до використання в Україні.

 • Освітні інновації використовуються суб’єктами інноваційної освітньої діяльності згідно з рекомендаціями МОН України.Фінансування інноваційної освітньої діяльності здійснюється відповідними органами управління освітою, іншими юридичними та фізичними особами.

 • Фінансування інноваційної освітньої діяльності здійснюється відповідними органами управління освітою, іншими юридичними та фізичними особами.

 • Фінансування інноваційної освітньої діяльності може здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

 • Контактний телефон:

 • 364-38-51

 • kaf_ypravl@mail.ru


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка