Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» п о с т а н о в а правління національного банку україни 15. 12. 2004 n 637 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні»Дата конвертації08.06.2016
Розмір500 b.1. П О С Т А Н О В А ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 15.12.2004 N 637 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні»

 • 1. П О С Т А Н О В А ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 15.12.2004 N 637 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні»

 • http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05

 • 2. "Інструкція про порядок відкриття. використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах." Затверджено Постановою Національного банку України від 12 листопада 2003 р.№492 ( із змінами і доповненнями)

 • http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03

 • 3. "Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" Постанова правління НБУ від 21 січня 2004 року№22

 • http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04

 • 4. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України (Затверджене постановою Правління Національного банку України від 16.12.2002 № 508 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.02.2003 за № 174/7495 (із змінами).

 • http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0174-03/page1. Загальна характеристика розрахунків

 • 1. Загальна характеристика розрахунків

 • 2. Зміст та організація готівкових розрахунків підприємств

 • 3. Особливості організації безготівкових розрахунків

 • 4. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття

 • 5. Розрахунки платіжними дорученнями

 • 6. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями

 • 7. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків

 • 8. Розрахунки за акредитивами

 • 9. Вексельна форма розрахунків

 • 10. Розрахунки заліку взаємної заборгованості та факторингові розрахунки

 • 11. Розрахунково-платіжна дисциплінаРозрахунки - це система грошових відносин, які пов’язані з оплатою товарів, послуг і виконанням інших фінансово-кредитних зобов’язань підприємств, організацій і населенням.

 • Розрахунки - це система грошових відносин, які пов’язані з оплатою товарів, послуг і виконанням інших фінансово-кредитних зобов’язань підприємств, організацій і населенням.

Витрати на щорічну підтримку грошового обігу в Україні становлять не менше 220 мільйонів доларів. Цей розрахунок проведено без урахування супутніх витрат на транспортування, упаковку, перерахунок, облікові операції, контроль, охорону, які можуть значно збільшити згадані витрати. Навіть зниження на 20-25 відсотків потреби в готівці за рахунок введення нових платіжних інструментів  платіжних карток, може дати щорічну економію коштів для державного бюджету, еквівалентну 60-100 мільйонам доларів США.

 • Витрати на щорічну підтримку грошового обігу в Україні становлять не менше 220 мільйонів доларів. Цей розрахунок проведено без урахування супутніх витрат на транспортування, упаковку, перерахунок, облікові операції, контроль, охорону, які можуть значно збільшити згадані витрати. Навіть зниження на 20-25 відсотків потреби в готівці за рахунок введення нових платіжних інструментів  платіжних карток, може дати щорічну економію коштів для державного бюджету, еквівалентну 60-100 мільйонам доларів США.Готівкові розрахунки - платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

 • Готівкові розрахунки - платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

 • Каса - приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів.Документи які використовуються при організації та оформленні касових операцій

 • Документи які використовуються при організації та оформленні касових операцій

 • Прибутковий касовий ордер

 • Видатковий касовий ордер

 • Касова книга ( звіт касира)

 • Грошовий чек

 • Розрахунково-платіжна відомість

 • Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів

 • Акт про результати інвентаризації наявних коштів

 • Заява на переказ готівки • Ліміт залишку готівки в касі - граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час.Принципи організації безготівкових розрахунків

 • Принципи організації безготівкових розрахунків

 • − збереження підприємствами грошових коштів в установах банків

 • − самостійність вибору підприємством установи банку

 • − самостійність вибору підприємством виду і форми розрахунків

 • − самостійність розпорядження підприємства своїми коштами в межах чинного законодавства

 • − максимальне наближення грошових розрахунків до моменту реалізації продукції

 • − здійснення грошових розрахунків у межах коштів на рахунках підприємстваЗагальні правила документообігу

 • Загальні правила документообігу

 • Усі текстові елементи бланків мають бути виконані українською мовою.

 • Відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахункового документа несе особа, яка оформила цей документ і подала до обслуговуючого банку.

 • Під час підписування розрахункового документа не дозволяється використання факсиміле, а також виправлення та заповнення розрахункового документа в кілька прийомів.

 • Якщо закінчення строку для пред’явлення розрахункового документа в банк припадає на неробочий день, то останнім днем строку вважається робочий день, наступний за неробочим.

 • Банк має право відмовитися від виконання платіжного доручення, якщо клієнт не надав документи і відомості, що потрібні для з’ясування суті діяльності, фінансового стану, або умисно подав неправдиві відомості про себе.

 • Продовжіть ……Загальні правила документообігу

 • Загальні правила документообігу

 • 6.Платник має право в будь-який час до списання платежу з рахунку відкликати з банку, що його обслуговує, платіжні доручення в порядку, визначеному внутрішніми правилами цього банку.Платіжні доручення відкликаються лише в повній сумі.

 • 7. Клієнт, виходячи з технічних можливостей своїх та обслуговуючого банку, може подавати до банку розрахункові документи як на паперових носіях, так і у вигляді електронних розрахункових документів, використовуючи системи дистанційного обслуговування. Спосіб подання клієнтом документів до банку передбачається в договорі банківського рахунку.

 • 8. Розрахунковий документ (за винятком розрахункового чека) виписується в кількості примірників, потрібних для всіх учасників безготівкових розрахунків, з використанням електронно-обчислювальних і друкарських машин (далі — технічні засоби) за один раз. Дозволяється заповнення розрахункового документа власноручно.

 • Повний перелік правил глава 2 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. • Дистанційне обслуговування рахунку клієнт може здійснювати за допомогою систем

 • «клієнт — банк»

 • «клієнт — Інтернет — банк», «телефонний банкінг»Які документи подаються в банківську установу для відкриття рахунку?

 • Які документи подаються в банківську установу для відкриття рахунку?

 • - заяву про відкриття поточного рахунку

 • -копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статут/засновницький договір/установчий акт/положення)

 • - копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, що містить відомості про юридичну особу

 • - картку із зразками підписів і відбитком печатки

 • Орендне підприємство, яке не має в цьому банку рахунків, для відкриття поточного рахунку подає до банку крім вище вказаних документів копію договору оренди, засвідчену нотаріально.

Платіжне доручення — розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача.

 • Платіжне доручення — розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача.

Платіжна вимога-доручення— розрахунковий документ, який складається з двох

 • Платіжна вимога-доручення— розрахунковий документ, який складається з двох

 • частин:верхньої — вимоги отримувача безпосередньо до платника про сплату

 • визначеної суми коштів; нижньої— доручення платника обслуговуючому банку

 • про списання зі свого рахунку визначеної ним суми коштів та перерахування її на

 • Рахунок отримувача.

Розрахунковий чек - розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку-емітенту, у якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів

 • Розрахунковий чек - розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку-емітенту, у якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів

Акредитив — договір, що містить зобов’язання банку-емітента, за яким цей банк за

 • Акредитив — договір, що містить зобов’язання банку-емітента, за яким цей банк за

 • дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які

 • відповідають умовам акредитива, зобов’язаний виконати платіж на користь

 • бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

 • ВИДИ АКРЕДИТИВІВ

 • 1.ПОКРИТИЙ , НЕПОКРИТИЙ

 • 2.ВІДКЛИЧНИЙ ,БЕЗВІДКЛИЧНИЙ

Вексель — цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю)

 • Вексель — цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю)

 • За суб’єктом, що здійснює оплату векселі є ПРОСТІ та ПЕРЕКАЗНІОбіг простого векселя

 • Обіг простого векселяРозрахунки, за якими взаємні зобов’язання боржників і кредиторів погашаються в рівнозначних сумах, і лише за їх різницею здійснюється платіж на загальних підставах належать до розрахунків, що здійснюються як залік взаємної заборгованості платників.

 • Розрахунки, за якими взаємні зобов’язання боржників і кредиторів погашаються в рівнозначних сумах, і лише за їх різницею здійснюється платіж на загальних підставах належать до розрахунків, що здійснюються як залік взаємної заборгованості платників.

 • ПРИКЛАД

 • Сирзавод «Ромашка» закупив у агрофірми «Зоря» в період з 1.01. поточного року по 15.01. поточного року молока на суму 200 тис. грн. і за цей же період поставив знежиреного молока для годівлі тварин на суму 80 тис. грн. Згідно договору укладеного між цими суб’єктами господарювання звіряння взаємної заборгованості відбувається через 15 днів. Отже станом на 16.01 поточного року сирзавод «Ромашка» матиме кредитове сальдо на суму 120 тис. грн. ( 200 тис.грн.-80 тис.грн.)., і для перерахування цієї суми агрофірмі «Зоря» випише платіжне доручення на суму 120 тис. грн.Факторинг - це комплекс кредитно-фінансових операцій з продажу боргових прав одного підприємства іншому суб’єкту - фактору - за плату.

 • Факторинг - це комплекс кредитно-фінансових операцій з продажу боргових прав одного підприємства іншому суб’єкту - фактору - за плату.

 • ПРИКЛАД

 • Розрахувати суму, одержану виробничою компанією за факторинговим

 • договором за таких умов:

 • загальна сума рахунків, які купує фактор, складає 300 тис. грн..

 • аванс становить 90%, отже, обсяг резерву дорівнює 10%;

 • комісія фактора дорівнює 3%;

 • щомісячний банківський процент за аванс 2%.

 • На цих умовах виробнича компанія, котра продала факторингові

 • рахунки, одержить суму, яка дорівнює 255 тис. грн.., як результат такого

 • розрахунку: загальна сума рахунків операції – 300 тис. грн.., за

 • вирахуванням 30 тис. грн.. резерву, за вирахуванням 9 тис. грн.. Комісії

 • факторові, за вирахуванням 6 тис. грн.. процентів за аванс, результат

 • становить 255 тис. грн. • Розрахункова дисципліна передбачає зобов’язання суб’єктів

 • господарювання дотримуватися встановлених правил проведення

 • розрахункових операцій.

 • Платіжна дисципліна передбачає здійснення підприємствами

 • платежів за фінансовими зобов’язаннями в повному обсязі та у

 • встановлені строки. • Санкція в господарських відносинах — примусова міра покарання, що

 • застосовується за порушення встановленого порядку здійснення господарсько

 • фінансової діяльності. Застосування санкцій спрямовано на зміцнення договірної,

 • кредитної, розрахункової, фінансової дисципліни і поліпшення роботи

 • економічного суб’єкта.

 • Штрафні санкції — господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка,

 • штраф,пеня), яку учасник господарських правовідносин зобов’язаний заплатити у

 • Випадку порушення ним правил здійснення господарської діяльності,

 • невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання

 • Адміністративний штраф — вид адміністративного стягнення, яке застосовується

 • до особи за здійснення нею правопорушення, передбаченого Кодексом про

 • адміністративні правопорушення. • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !!!!!!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка